ADoud hfst.1-MG
Inhoud
Table des matières
§ 1.1. Inleiding. Het probleem der rechtsvinding. § 1. Introduction. Le problème de la découverte du droit.
§ 1.2. Rechtsvinding, rechtsschepping, rechtstoepassing. § 2. La découverte du droit, la création et l’application du droit.
§ 1.3. De aard van den rechtsregel. Het bevel. § 3. La nature de la règle de droit. L’ordre.
§ 1.4. De aard van den rechtsregel. Het verlof. Objectief en subjectief recht. § 4. La nature de la règle de droit. La permission. Le droit objectif et le droit subjectif.
§ 1.5. De aard van den rechtsregel. De belofte. § 5. La nature de la règle de droit. La promesse.
§ 1.6. De aard van den rechtsregel. Aanvullend recht, Waardeering en ordening. § 6. La nature de la règle de droit. Le droit supplétif. „Appréciation” et “réglementation”.
§ 1.7. Aanvullend en dwingend recht, vervolg. Openbare orde en goede zeden, sanctie. § 7. Le droit supplétif et le droit impératif (suite). L’ordre public et les bonnes mœurs; la sanction.
§ 1.8. Privaat en publiek recht. § 8. Droit privé et droit public.
§ 1.8a. . Aanhangsel van Kerkelijk recht. Vereenigingsrecht. § 8a. . Supplément du Droit des Eglises. Droit des associations.
§ 1.9. De wet. Factoren bij vaststelling van haar zin. § 9. La loi. Facteurs pour la détermination de son sens.
§ 1.10. Recht en Taal. Interpretatie naar het spraakgebruik. § 10. Le droit et la langue. L’interprétation d’après l’usage.
§ 1.11. De wil van den wetgever. Wetshistorische interpretatie. § 11. La volonté du législateur. L’interprétation historique de la loi.
§ 1.12. De eenheid der wet. Systematische interpretatie. Begripsjurisprudentie. Constructie. § 12. L’unité de la loi. L’interprétation systématique. L’expansion logique du droit (la „Begriffsjurisprudenz”). La construction juridique.
§ 1.13. Constructie (vervolg). Fictie. § 13. La construction juridique (suite). La Fiction.
§ 1.14. Constructie (vervolg). Juiste en onjuiste constructie. De constructie en de macht van den wetgever. Rechtsbegrippen logische grondvorm van het recht (rechtscategorie). § 14. (Suite) Constructions exactes et inexactes. La construction et le pouvoir du législateur. Concept de droit et catégories juridiques.
§ 1.15. Analogie. Rechtsverfijning. Rechtsbeginsel. § 15. L’analogie. ,,La particularisation” du droit. Les principes de droit.
§ 1.16. Analogie, rechtsverfijning (vervolg). Argumentum a contrario. Scheiding van analogie en interpretatie? Wetenschappelijke ontleding en waardeering bij beide. § 16. L’analogie, ,,la particularisation du droit”(suite). L’Argument a contrario. Séparation entre l’analogie et l’interprétation? Leur analyse et leur appréciation scientifiques.
§ 1.17. Het open systeem van het recht. § 17. Le système ouvert du droit.
§ 1.18. Rechtshistorische interpretatie. Traditie. De instelling. § 18. L’interprétation historique du droit. La tradition. L’institution.
§ 1.19. Het gezag der rechtspraak. § 19. L’autorité de la jurisprudence.
§ 1.20. Het gezag der wetenschap. § 20. L’autorité de la doctrine.
§ 1.21. De beteekenis der feiten. Het gewoonterecht. Gewoonte en wet in het algemeen. § 21. La signification des faits. Le droit coutumier. La coutume et la loi en général.
§ 1.22. De beteekenis der feiten. Het gewoonterecht. Gewoonte in het Nederlandsche privaatrecht, in het bijzonder tegenover aanvullend recht. § 22. L’importance des faits. Le droit coutumier dans le droit privé néerlandais, et son opposition au droit supplétif.
§ 1.23. Gewoonte en aanvullend recht (vervolg). Vereischten. Beteekenis van de formuleering. Bewijs. § 23. La coutume et le droit supplétif. (Suite)Leurs conditions. L’importance de la formulation. La preuve.
§ 1.24. Gewoonte tegenover dwingend recht. § 24. La coutume vis-à-vis du droit impératif.
§ 1.25. Eischen van het verkeer. Aard der zaak. Sociologische en teleologische interpretatie. § 25. Les exigences du commerce social. La nature de l’affaire. Les interprétations sociologique et téléologique.
§ 1.26. De beteekenis der feiten. Het geval. § 26. La signification des faits. Le cas.
§ 1.27. Het rechtsbewustzijn. § 27. Le sentiment de la justice.
§ 1.28. De beslissing. § 28. La décision.

1

HOOFDSTUK 1 VAN HET ALGEMEEN DEEL: DE METHODE VAN HET PRIVAATRECHT
Paul Scholten Webversie van hoofdstuk 1 van Algemeen Deel in drie edities en met nieuwe blokindeling. Gebruik als verwijsbron de originele uitgaves uit respectievelijk 1931,1934 en 1974. Vul verwijzingen naar pagina’s aan met (paulscholten.eu+bloknummer).

1

TRAITÉ DE DROIT CIVIL NEÉRLANDAIS, PARTIE GÉNÉRALE
Paul ScholtenVersion Web de la traduction française de Wielenga (1954) du premier chapitre d’Algemeen Deel. Ne citez pas cette version Web. Utilisez pour les références l’édition originale de la traduction. En vous référant aux pages, ajoutez (paulscholten.eu + numéro de bloc).

2

Voorwoord
Dit boek is aangekondigd in het voorbericht van den zesden druk van het Personenrecht. Het dient om de Inleiding, die aanvankelijk aan de behandeling van het personenrecht voorafging, te vervangen. Het is echter wel een werk van anderen aard geworden.
Het doel van dit boek is niet om den beginner in de stof te oriënteeren. Niet in te leiden in de studie beoogt het, wel bij de studie te begeleiden.De student — en ook de oudere jurist — moet naar mijn meening leeren zich rekenschap te geven van de methode, die de wetenschap van het privaatrecht volgt, zich duidelijk te maken waaròm hij zoo en niet anders beslist, wat de factoren zijn, welke die beslissing bepalen.
Het is duidelijk, dat zulk een rekenschap alleen mogelijk is als men met het werk zelf bezig is — niet er voor, ook niet er na. Daarom moest het woord “Inleiding” uit den titel vervallen en werd de titel “Algemeen deel” gekozen.
Het boek is gedacht als deel van Asser’s Handleiding, doch het behandelt niet, een speciaal stuk van het burgerlijk recht, maar bespreekt het aan al de deelen, personen, zaken, verbintenissen, erfrecht gemeene: de methode. Bij algemeen deel denke men dus niet aan het algemeen deel van het Duitsche Wetboek, dat sommige algemeene begrippen als wilsverklaring, rechtspersoon en dergelijke uit de stof licht en daarvoor regels geeft. Niet zulk een abstractie behoort tot de taak, die ik mij voorstelde, wel de vraag òf en in hoeverre zij geoorloofd en geboden is.
Ten slotte geloof ik, wordt alleen door bezinning op de methode den jurist het inzicht nader gebracht wat recht eigenlijk is.
Een nadere uiteenzetting van mijn bedoelingen laat ik liever achterwege; het boek moge voor zich zelf spreken.

2

Préface
La parution du présent ouvrage a été annoncée dans la préface de la VIème édition du Tome 1er traitant du Droit des Personnes; il est destiné à remplacer l’Introduction qui précédait primitivement le tome intitulé „Le Droit des Personnes”.
Le but de notre ouvrage n’est pas d’orienter le débutant; il ne tend pas à
introduire dans l’étude du droit, mais plutôt à accompagner l’étudiant. Celui-ci — et même le juriste plus expérimenté — doit, à mon avis, apprendre à se rendre compte de la méthode que suit la science du droit privé; il doit savoir expliquer pourquoi il retient telle décision à l’exclusion d’une autre et quels sont les facteurs qui déterminent cette décision.
Il est évident que l’on ne peut se rendre compte de cette méthode et de ces facteurs que lorsqu’on est en train de pratiquer le droit. C’est pourquoi le terme „Introduction” devait être supprimé dans le titre et que l’on a choisi le titre „Partie Générale”.
L’ouvrage, bien que faisant partie du Traité de M. Asser, n’est pas consacré à une matière déterminée du droit civil, mais à la méthode commune à toutes ses parties, droit des personnes, des biens, des obligations et des successions. Que les termes „partie générale” ne nous rappellent pas la Partie Générale du Code Civil allemand, où l’on a réglé certaines notions générales du droit civil, telles la déclaration de volonté et la personnalité juridique. Je ne me suis pas proposé d’exposer ces sujets généraux de façon abstraite, mais plutôt d’examiner la question de savoir si de telles abstractions sont en soi admissibles ou même désirables.
Je crois, enfin, que seule la réflexion sur la méthode pourra apporter au juriste la vraie compréhension de ce qu’est le droit.
Je préfère m’abstenir de préciser ici mes intentions, j’espère que le présent ouvrage parle assez clairement sur ce point.

3

   Hier nog slechts enkele opmerkingen.
Vooreerst over den opzet van het boek. De algemeenheid van dit deel sluit in zich, dat het alleen als een geheel kan worden begrepen. De verschillende paragrafen van het eerste hoofdstuk moeten achter elkaar aan één stuk worden gelezen, de verschillende beschouwingen staan met elkaar in verband en vullen elkaar aan, zij kunnen niet uit dat verband worden los gemaakt zonder de kans, dat zij worden misverstaan. Niettemin heb ik aan het werk een register toegevoegd om de raadpleging van het boek in bepaalde gevallen te vergemakkelijken. Ik hoop, dat wie het boek zòò gebruikt de waarschuwing omtrent het verband, die ik zooeven neerschreef, niet uit het oog zal verliezen.
Dan over de aanhalingen. Wie een boek als dit schrijft, stuit voortdurend op van de zijne afwijkende meeningen — ik heb mijn standpunt daartegenover aangegeven, zoo dikwijls ik dit voor het duidelijk maken van eigen gedachtengang noodig oordeelde. Van polemiek echter, zoowel als van een breedvoerige uiteenzetting van de verschillende opvattingen, heb ik mij onthouden. Ik kon niet tegelijk in een zoo moeilijke, voor een deel nog niet bewerkte, materie zoo duidelijk mogelijk eigen oordeel uiteenzetten èn dat van anderen systematiseeren en critiseeren. Dit heeft tengevolge gehad, dat de aanhalingen betrekkelijk willekeurig zijn — laat men daaruit niet opmaken, dat ik een of ander niet aangehaald werk niet voldoende waardeer. De aard van het boek bracht dit nu eenmaal mee. Niettemin geloof ik, dat de belangrijke stroomingen in de wetenschap tot haar recht komen.
Aan het eerste hoofdstuk sluit zich het tweede dadelijk aan. Het kan als een noodzakelijke aanvulling daarvan beschouwd worden. Dit geldt niet van het derde. Hierover nog een kort woord.
Naast het aan de methode gewijde algemeen deel zou een geschiedenis weder van het burgerlijk recht in het algemeen, niet speciaal van verbintenissen of zakenrecht, op haar plaats zijn. De geschiedenis van het Burgerlijk Wetboek zou daarvan een onderdeel vormen. Intusschen, een dergelijk boek ontbreekt, gelijk het boek over de methode tot heden ontbrak. Het was mij om vele redenen onmogelijk die leemte aan te vullen. Alleen al de voor arbeid daarvoor noodig zou veel tijd vergen. Toch scheen het mij van belang, dat de gebruikers van Asser’ s Handleiding de enkele meest noodzakelijke historische gegevens, althans over het Burgerlijk Wetboek en wat daarna ligt, in het boek zelf konden vinden — dit te meer, waar ook deze nergens anders zijn samengevat. Deze biedt thans het derde hoofdstuk.
Ten slotte mijn dank aan Mevrouw Mr. B. J. Redeker van Greven, die mij bij de samenstelling der registers ook van dit deel en de correctie der drukproeven behulpzaam was.
Amsterdam, September 1931. P. S.

3

   Cependant quelques remarques s’imposent.
En premier lieu sur le plan de l’ouvrage. Sa nature générale implique qu’il sera compris seulement comme un tout. Les paragraphes du 1er Chapitre doivent être lus en série; les différentes observations présentent une certaine connexité, elles se complètent mutuellement et ne peuvent être détachées de l’ensemble qu’au risque d’être mal comprises.
Une seconde remarque doit être faite sur les citations. Celui qui écrit un ouvrage comme le nôtre se trouve continuellement devant des opinions divergentes; dans la mesure où je l’ai jugé utile pour éclairer le propre cours de mes idées, j’ai exposé mon point de vue à l’égard de ces opinions. Cependant je me suis abstenu de toute polémique, ainsi que de développements détaillés sur les différentes conceptions. Dans une matière si ardue et qui n’a été étudiée qu’en partie, il était impossible d’exposer clairement ma propre opinion et de systématiser et de critiquer en même temps celles des autres.C’est ainsi que j’ai parfois effectué mes citations de façon un peu arbitraire, mais il ne faut pas en déduire que j’ai moins d’estime pour un ouvrage quelconque qui n’a pas été cité. Cette façon de citer s’imposait par la nature de mon ouvrage. Cependant je crois avoir fait droit aux courants scientifiques les plus importants.

4

Voorwoord voor den tweeden druk
Deze nieuwe druk is niet een nieuwe bewerking der stof. Ik heb mij bepaald tot herstel van fouten en vergissingen in den ouden druk en tot aanvulling, waar nieuwere wetgeving, rechtspraak of litteratuur die noodzakelijk maakte. Nu zoo spoedig na den eersten druk een nieuwe noodig bleek, kon van een opnieuw overwegen der daarin behandelde vragen en een eventueel herzien der verkondigde meeningen geen sprake zijn.

De registers zijn thans van de hand van mijn zoon, Mr. G. J. Scholten.
Amsterdam, Juni 1934. P.S.

4

PRÉFACE (de Georges Ripert)
La littérature néerlandaise est peu connue en France et c’est grand dommage. Le bienfait que nous en retirerions ne saurait nous être donné que par le dévouement des traducteurs. Nous devons remercier particulièrement celui qui nous fait connaître une œuvre du professeur Paul Scholten, célèbre aux Pays Bas.
Cette partie générale qui précède la traité de droit civil de M. Asser
offre un grand intérêt pour les juristes de tous les pays. Ce n’est pas une simple introduction à la présentation du droit civil national, ni l’exposé des institutions du droit civil, mais essentiellement un traité de méthodologie juridique. L’auteur s’est proposé de faire comprendre à tous le sens d’une règle de droit, les conditions de son application, l’interprétation qu’elle doit recevoir. Mais, bien qu’il se défende de le dire, il montre que l’analyse de la règle oblige à rechercher les principes juridiques sur lesquels elle est fondée et l’étude de ces principes conduit inévitablement à la recherche du fondement du droit et à la notion de justice.
Cet ouvrage est une œuvre très personnelle. L’auteur connaît la doctrine française comme la doctrine allemande. Il cite notamment l’œuvre de Geny. Mais il ne tente pas d’analyser de façon complète les études qui ont été publiées sur la théorie générale du droit. Ce qu’il veut c’est présenter d’une manière méthodique l’opinion qu’il s’est faite sur les principes du droit et la méthode juridique.
Le lecteur français de cet ouvrage y reconnaîtra les qualités qu’il est habitué à trouver dans les ouvrages dont il se sert: l’ordre et la clarté des développements, la raison et la prudence des jugements, la recherche méthodique de la vérité, l’idéalisme des conceptions, tout celà doit être loué sans réserves. Cette œuvre est inspirée par un sentiment du droit qui commande le respect.
Elle est particulièrement utile en ce qu’elle appelle l’attention sur la nécessité d’une méthode et l’utilité d’une bonne technique. Ce sont des vérités que le monde contemporain oublie volontiers. La règle de droit est une règle de conduite imposée aux hommes. Les hommes ne se conduisent conformément aux règles que s’ils les reconnaissent facilement et en admettent la valeur. La science du droit consiste à créer des règles qui soient volontairement appliquées, la sanction légale ne réprimant que des écarts exceptionnels.
Or le législateur moderne, forcé de légiférer incessamment, et sur toutes choses à la fois, par les transformations économiques et par la tâche trop lourde qu’il s’est assignée, multiplie les règles sans se soucier de leur avenir. La puissance de contrainte de l’Etat les impose et l’assentiment des sujets importe peu. Ceux-ci savent que la règle imposée ne durera pas et n’hésitent pas en attendant à échapper par mille moyens à son application. Le législateur s’efforce de tout prévoir pour empêcher cette évasion de l’ordre juridique. Il se soucie peu de l’avis des juristes sur la valeur de son œuvre. Il donne des ordres bien plutôt qu’il n’établit des règles.
Le juge qui autrefois se considérait comme lié par le texte légal et cherchait dans une interprétation plus ou moins subtile à étendre ou restreindre l’application de la règle, a été libéré malgré lui de sa servitude par les doctrines modernes sur la méthode d’interprétation.Il lui a été recommandé d’agir librement serait-ce au mépris du texte légal. Mais il ne peut créer lui-même la règle que par la répétition de décisions semblables sur des cas particuliers. Les juristes doivent analyser la jurisprudence pour trouver la règle dans des décisions dont chacune n’a qu’une autorité relative. Cette règle dégagée par un effort d’analyse n’a pas la fermeté qui l’imposerait; elle est difficile à connaître et pendant longtemps l’incertitude demeure.
Des causes diverses ont créé dans l’opinion un doute sur la valeur de la méthode juridique. Les étudiants en droit sont tenus dans les programmes actuels de nos Facultés de commencer leurs études par la connaissance du droit romain. Ce droit leur était offert comme un modèle. Dans la réforme des études juridiques qui va entrer en application, ces cours de méthode sont remplacés par des cours descriptifs sur l’évolution des institutions; ils sont de nature à créer dans de jeunes esprits le scepticisme sur la valeur des civilisations bien plutôt qu’à leur démontrer la nécessité de l’organisation des sociétés et la pérennité de certaines méthodes d’organisation.
M. SCHOLTEN a montré avec beaucoup de force que la nature de la règle de droit est l’établissement de l’ordre dans la société et que cet ordre laisse place à la valeur de la promesse. Le droit public, dit-il, présuppose le droit privé, bien que logiquement il le précède, car il ne saurait y avoir de droit public que si la puissance de l’Etat reconnaît l’existence du droit. L’auteur défend la notion de droit subjectif; il admet l’existence de principes juridiques dominant la loi; il analyse le sentiment de la justice dans l’opinion publique et dans la formation de la décision du juge. Sur toutes ces questions capitales il défend des thèses que les civilistes français adoptent volontiers.
Cet ouvrage constitue en même temps un traité de l’interprétation juridique. On y retrouvera l’étude des notions dont la doctrine française moderne s’est occupée, celles de la construction juridique et de la fiction, des catégories juridiques, de l’analogie. La valeur de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine pour l’interprétation et la création des règles est l’objet d’une analyse pénétrante.
La grande utilité de l’ouvrage de M. SCHOLTEN c’est qu’il peut être lu à la fois, bien qu’avec un profit différent, par ceux qui veulent faire connaissance avec l’étude du droit et par ceux qui, cette étude achevée, veulent réfléchir sur ce qu’ils ont appris. C’est la qualité des œuvres maîtresses d’être accessibles à tous, tout en étant objet de méditation pour les plus savants.Paris le 15 mai 1954.GEORGES RIPERT,Membre de l’Institut de France et de l’Académie royale néerlandaise,
Ancien Doyen de la Faculté de droit de Paris

5

Voorwoord bij de derde druk
Toen Tjeenk Willink reeds meer dan twintig jaar geleden een balletje opwierp over het bewerken van een nieuwe druk van Paul Scholten’s Algemeen Deel, voelde ik daarvoor niet omdat elke bewerking van dit zo persoonlijke boek mij als een verminking daarvan voorkwam. Wie nieuwe gedachten, voortbouwend op dit werk, wil ontvouwen, schrijve, zoals Pitlo, een nieuw boek.
Toen echter onlangs de uitgever meldde dat het zetsel versleten was en vroeg of een nieuwe uitgave in de huidige spelling mocht worden gezet, heb ik, evenals mijn broer Mr Y. Scholten, gemeend daartegen geen bezwaar te moeten maken en ben ik op grond van de volgende overwegingen nog een klein stapje verder gegaan.
Nog steeds schaffen ieder jaar vele studenten zich dit boek aan, maar zij kennen de ontwikkeling van het Nederlandse privaatrecht sinds 1934, het jaar van de vorige uitgave, maar zeer ten dele. Daardoor kunnen bij hen licht misverstanden ontstaan omdat tal van feitelijke gegevens, voorbeelden vaak, achterhaald zijn.
Dit bracht mij tot de volgende conclusie.

De tekst van Paul Scholten is volledig gehandhaafd op een of twee zeer onbetekenende wijzigingen na die hij zelf in zijn eigen exemplaar had aangebracht. Waar de tekst echter misverstand zou kunnen doen rijzen, omdat zij hetzij op verouderde feitelijke gegevens berust, hetzij een niet meer aanwezige volledigheid suggereert, heb ik aanvullingen gegeven, in de tekst in kleine letter, in noten aangeduid met [].

Vooral de beide laatste hoofdstukken vereisten aanvullingen; dat over internationaal privaatrecht is bezien door Mr C. W. Dubbink, wien ik hiervoor dank zeg.

Amsterdam, 23 april 1974.
G.J.S.pagina-1,pagina-1,pagina-1

5

ABRÉVIATIONS
A. B. : Loi contenant les dispositions générales sur la Legislation du Royaume.
C.C. : Code civil.
C.C.f. : Code civil français.
C.C.n. : Code civil néerlandais.
C. de C. : Code de Commerce.
C. Priv. Civ.n. : Code de Procédure civile néerlandais.
H.C. : Haute Cour.
N.J. : Nederlandse Jurisprudentie, Recueil de jurisprudence néerlandais.
N.J.B. : Nederlands Juristenblad, Revue des juristes néerlandais.
R.M.T.: Rechtsgeleerd Magazijn „Themis”, Revue de droit „Themis”.
R.O. : Loi sur l’organisation judiciaire.
W. : Weekblad van het recht , L’hebdomadaire du droit.
W.P.N.R.:Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en registratie, Hebdomadaire pour le droit privé, le notariat et l’enregistrement.

6

HOOFDSTUK I: De methode van het privaatrecht

6

LA MÉTHODE DU DROIT PRIVÉpagina-1

7

§ 1.1 Inleiding. Het probleem der rechtsvinding.

   Het doel van de studie van het privaatrecht schijnt gemakkelijk aan te geven. Wie haar opvat wil weten, waartoe de menschen tegen over elkaar in verkeer en familieverhouding verplicht zijn. Hij wil het antwoord gereed hebben als iemand tot hem komt met de vraag: moet ik de auto, die ik kocht, betalen, ook nu zij gebreken blijkt te hebben, die ik niet verwachtte? Mag ik den arbeider ontslaan, die weigert de hem gegeven opdracht uit te voeren? Heeft de vrouw, die mishandeld wordt, reden tot echtscheiding? en zoo meer.
De methode om het antwoord te vinden op de tallooze vragen, die op deze wijze dagelijks opgeworpen worden, schijnt op het eerste gezicht eenvoudig. Het is die, waar ieder, wien zulk een vraag wordt voorgelegd, altijd weer het eerst naar grijpt. Hij weet, dat hij twee dingen noodig heeft: de kennis der feiten en van den regel. Een toepassing van den regel op de feiten geeft het antwoord, een simpel gebruiken van den eenvoudigsten regel der logica, het syllogisme, is het eenige wat hij heeft te doen. En dien regel geeft, ook dat is weer het uitgangspunt van ieder, die recht zoekt, de wet. Het is alles wel heel eenvoudig: wet, de door bet hoogste gezag gestelde regel, en feiten. Wel kan het weer een vraag worden welk gezag tot de vaststelling van den regel bevoegd is en waarom het die bevoegdheid bezit, doch met deze vragen houdt, wie privaatrecht beoefenen wil, zich niet bezig; dat zijn vragen van staatsrecht.

7

§ 1 Introduction. Le problème de la découverte du droit.

   Il paraît facile d’indiquer le but de l’étude du droit civil; celui qui l’entreprend désire savoir à quoi sont réciproquement tenus les hommes dans le commerce social et dans leurs relations familiales.Il désire pouvoir répondre promptement lorsqu’on lui pose des questions de ce genre: „dois-je payer la voiture achetée, alors qu’elle paraît avoir des défauts auxquels je ne m’attendais point?” « Puis-je licencier l’ouvrier qui refuse d’exécuter l’ordre que je lui donne?” „La femme, victime de violences, est-elle autorisée à demander le divorce?” etc.

8

Voor dengeen, die privaatrecht studeert, mag als vaststaand worden aangenomen, dat de wetboeken en afzonderlijke wetten, waarin de wetgever zijn pagina-2,pagina-2regeling heeft neergelegd, bindend zijn. En wat de feiten betreft, het kan soms moeilijk zijn vast te stellen wat precies tusschen de betrokkenen is geschied, doch deze moeilijkheid is, ook al heeft de wetgever eenige regels opgesteld omtrent de wijze, waarop dat werk behoort te worden verricht, toch eigenlijk niet van juridischen aard. Typeerend is, dat de jurist de beslissing daarover “feitelijk” noemt. Zoo blijven we dus binnen den kring van het eenvoudige syllogisme.

8

L’étudiant de droit civil peut tenir pour acquis que les codes etpagina-2les lois contenant la réglementation du législateur, sont obligatoires. Quant aux faits, il est parfois difficile de constater avec précision ce qui s’est passé entre les intéressés, mais cette difficulté aussi n’est pas au fond de nature juridique, bien que la loi ait établi quelques règles relatives à la façon dont ces constatations doivent être faites. Des décisions à cet égard, et cela est caractéristique, sont considérées par les juristes comme „de fait”. Nous restons donc ainsi dans la sphère du simple syllogisme.

9

   Wie deze methode verdedigt mag zich er op beroepen, dat de samenstellers van onze wetboeken van dezelfde gedachte uitgingen. In den tijd der Fransche revolutie, waarin haar grondslag is gelegd, was de gedachte, dat alle recht in de codificatie ligt besloten, heerschend. In wetboeken, meende men, is de stof geheel en afdoende geregeld. De rechter, — aan hem denkt men allereerst alspagina-2 men zich met onze vraag bezighoudt, al is hij niet de eenige, die recht heeft te vinden — past den wettelijken regel toe op het geval, dat hem wordt voorgelegd. Montesquieu’s leer van de scheiding der machten dwingt hem uitdrukkelijk zich binnen de perken der toepassing te houden. Overbekend is zijn woord.: “Les juges de la nation ne sont que les bouches, qui prononcent les paroles de la loi, des êtres inanimés,qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur (Esprit des lois VI, 5).

9

   Les défenseurs de cette méthode peuvent s’autoriser des auteurs de nos codes qui sont partis de la même idée. L’époque de la révolution française a vu naître et dominer l’idée selon laquelle tout le droit est enfermé dans la codification. Le droit, dans la pensée de l’époque, est réglé dans des codes d’une manière complète et péremptoire. Le juge — car c’est à lui que l’on pense le premier, bien qu’il ne soit pas seul à devoir „trouver” le droit — applique la règle légale aux cas qui lui sont soumis. La théorie dite de la séparation des pouvoirs de Montesquieu oblige expressément le juge à rester dans les limites de l’application. Nous citons la formule très connue de cet auteur: Les juges de la nation ne sont que les bouches, qui prononcent les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur (esprit des lois VI, 5).

10

   Niet alleen de opzet en de taal van onze wetboeken en met name van de wet van 1829, houdende algemeene bepalingen van wetgeving (art. 3, 5, 11, 13) toonen dezen gedachtengang, ook een instituut als de cassatie vindt daarin zijn verklaring. Wel werd de karakteristieke poging van de revolutie om door de cassatie aan de wet gevende macht op te dragen, den rechter direct onder de contrôle van den wetgever te stellen, opgegeven, maar ook onze cassatie berust op deze beide gedachten: rechtsvinding is toepassing van regels op feiten en de regels geeft alleen de wet. Niet bij onjuistheid in het algemeen wordt een uitspraak vernietigd, doch alleen bij schennis of verkeerde toepassing van de wet (art. 95 R. 0., art. 406 Rv.). Bescherming van de wet tegen den rechter, ziedaar de taak van het cassatie hof.
Sinds 1963 is dit niet meer het enige. Het cassatiesysteem is toen belangrijk verbeterd; in plaats van cassatie wegens schending en verkeerde toepassing van de wet is gekomen cassatie wegens schending van het recht, met uitzondering van dat van vreemde staten.
Het bedoelde gedeelte van art. 406 Rv. is in 1963 geschrapt, de rest staat in art. 407 Rv.

10

   Cet ordre d’idées se traduit non seulement dans le plan et la langue de nos codes et notamment de la loi „contenant les dispositions générales de la législation”; (articles 3, 5, 11, 13), elle est aussi à la base d’une institution comme la cassation.L’effort caractéristique de la Révolution visant à la soumission du juge directement au pouvoir législatif, à qui l’on voulait en même temps confier la cassation, fut abandonné il est vrai, mais même notre cassation est fondée sur ces deux principes: la recherche du droit est une application des règles aux faits et: seule la loi fournit ces règles. Une décision n’est pas cassée pour une erreur quelconque, mais seulement pour violation ou fausse application de la loi (art. 95 R.O., art. 406 C. Pr. civ. 11.). Protection de la loi contre le juge, voilà la tâche de la Cour de cassation.

11

   Toch is er ook voor wie geneigd is de verhouding waarom het hier gaat zoo naïef te bezien als ik hierboven aangaf één moeilijkheid, die hem dwingt zich van zijn methode wat nader rekenschap te geven. De wet is niet altijd duidelijk: het is er verre vandaan, pagina-3,pagina-3dat zij de oplossing van de duizend en één vragen, die gesteld worden, maar voor het grijpen legt.

11

   Cependant ceux mêmes qui inclinent vers une conception par trop naïve de ce rapport, sont en butte à une difficulté qui les forcepagina-3à préciser un peu leur méthode. La loi n’est pas toujours claire: elle est loin de mettre à portée de nos mains la réponse aux mille et une questions qui se posent.

12

   Het is een illusie, waaraan de wetgever zich telkens weer over geeft, dat hij de zaak, waarom het gaat, afdoende heeft geregeld. In iederen tijd, waarin de wetgever zich tot groote inspanning op werkt en een geheel gebied omvat, meent hij met zijn codificatie een volledige regeling van alle voorkomende gevallen te hebben gegeven. Gevolg is, dat de interpretatie overbodig is. Men geeft wel toe: ieder menschenwerk is gebrekkig en het kan dus zijn, dat hier of daar een leemte of een onduidelijkheid aan het licht komt, doch dan moet men zich tot den wetgever wenden om opheldering of aanvulling te erlangen. Maar wie zelf interpreteert raakt aan de wet. Justinianus bedreigde straf tegen ieder, die zich zou vermeten de wet te willen uitleggen. Interpretatie was “perversio”, alleen aan de augusta auctoritas van den keizer kwam de bevoegdheid toe wetten te geven en te interpreteeren. Codex I, 17, 2, 21.

12

   C’est une illusion à laquelle le législateur s’adonne toujours de nouveau, de croire avoir réglé une matière de façon péremptoire.A chaque époque où le législateur entreprend de grands efforts pour réglementer une matière dans sa totalité il croit que sa codification contient une réglementation complète de tous les cas possibles. La conséquence en est que l’interprétation est superflue. On admet, il est vrai, que toute œuvre de l’homme est défectueuse, et qu’il pourrait donc se manifester çà et là une lacune ou un manque de précision, mais c’est alors au législateur qu’il faut s’adresser pour obtenir un complément ou un éclaircissement. Celui qui interprète lui-même touche à la loi. Justinien menaçait de peines tous ceux qui auraient l’audace d’interpréter la loi. On qualifiait l’interprétation de „perversio”, seule 1′augusta auctoritas de l’empereur avait le pouvoir d’édicter et d’interpréter des lois. (Codex, I, 17, 2, 21).

13

   De geschiedenis herhaalde zich in het einde der 18de eeuw, het Publikationspagina-3 Patent van het Pruisische landrecht van 1794 beval: “und es soll. . . kein Collegium, Gericht oder Justizbedienter sich unterfangen . . . das neue Landrecht nach besagten aufgehobenen Rechten und Vorschriften zu erklären oder aus zu deuten am allerwenigsten aber von klaren und deutlichen Vorschriften der Gesetze, auf dem Grund eines vermeintlichen philosophischen Raisonnements oder unter dem Vorwande einer aus dem Zwecke und der Absicht des Gesetzes ab zu leitenden Auslegung, die geringste eigenmächtige Abweichung, bei Vermeidung Unsrer höchsten Ungnade und schwerer Ahndung, sich zu erlauben.” Niet alleen de aartsvaderlijke despoot dacht zoo, ook de revolutionair: beiden zien in het recht alleen den van hen zelf afkomstigen regel.

13

   Vers la fin du 18ème siècle l’histoire se répéta, le „Publikations Patent” du droit de Prusse de 1794, ordonna: „und es soll. . . kein Collegium, Gericht oder Justizbedienter sich unterfangen . . . das neue Landrecht nach besagten aufgehobenen Rechten und Vorschriften zu erklären oder aus zu deuten am allerwenigsten aber von klaren und deutlichen Vorschriften der Gesetze, auf dem Grund eines vermeintlichen philosophischen Raisonnements oder unter dem Vorwande einer aus dem Zwecke und der Absicht des Gesetzes ab zu leitenden Auslegung, die geringste eigenmächtige Abweichung, bei Vermeidung Unsrer höchsten Ungnade und schwerer Ahndung, sich zu erlauben.” Non seulement le despote patriarcal pensait ainsi, mais aussi le révolutionnaire: tous deux ne voient dans le droit qu’une règle émanant d’eux-mêmes.

14

Ook Robespierre uitte zich in gelijken geest: “Le mot de jurisprudence doit être effacé de notre langue. Dans un pays, qui a une constitution, une législation, la jurisprudence n’est autre chose que la loi.”1 Een rechterlijk college sprak zelfs in dien tijd van interpretatie en commentaren als “fléaux destructeurs de la loi.”2

14

La même pensée fut exprimée par Robespierre: „Le mot de jurisprudence doit être effacé de notre langue. Dans un pays, qui a une constitution, une législation, la jurisprudence n’est autre chose que la loi.”1A la même époque un collège judiciaire qualifia de „fléaux destructeurs de la loi”, l’interprétation et les commentaires.2pagina-4

15

   De wet dus alleen. En toch de ervaring leert telkens weer anders. Iedere wet, ook de best geredigeerde, heeft behoefte aan uitlegging. pagina-4,pagina-4Het is mede het doel van de wetenschap van het privaatrecht die tot stand te brengen. Een der bekendste artikelen van ons Burgerlijk Wetboek, art. 1401, bepaalt: “Elke onrechtmatige daad, waar door aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengenen, door wiens schuld de schade is veroorzaakt, in de verplichting, om de zelve te vergoeden.” Er rijzen vragen: “wanneer is een daad onrechtmatig? wat moeten we verstaan onder “schuld”? wat onder “schade”? wat is het verband van oorzaak en gevolg, dat de wet tusschen beide eischt? Wie het antwoord op deze vragen behoorlijk gemotiveerd wil uiteenzetten, zal op zijn minst genomen een tamelijk omvangrijke verhandeling moeten schrijven, misschien wordt het wel een lijvig boek. Doch hoe komt hij aan die antwoorden? Langs welken weg vindt hij ze?

15

   Donc il y a la loi et la loi seule. Cependant notre expérience ne cesse pas de nous apprendre autre chose. Toute loi, si bien rédigée soit-elle, a besoin d’une interprétation; élaborer celle-ci est entre autres le but de la science du droit civil. Un des articles les plus connus de notre Code Civil, l’art. 1401, dispose: „Tout fait illicite qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Des questions naissent: „quand un acte est-il illicite?”, „que doit-on entendre par „faute”?”, ou par „dommage”, et „quel doit être, d’après la loi, leur lien de causalité?” Quiconque veut répondre à ces questions, de façon bien motivée, sera obligé d’écrire un essai assez étendu, peut-être même un gros volume, mais d’où lui viennent ces réponses, dans quel chemin les trouve-t-il?

16

   Nemen we de eerste der hier gestelde vragen. Vóór 1919 leerde de H.R., dat onrechtmatig slechts is de daad, die strijdt met de wet of inbreuk maakt op eens anders privaatrecht; sinds het arrest van 31 Januari van dat jaar3 wordt onder onrechtmatig door het hoogste rechtscollege mede begrepen de daad, “die in strijd is met de goede zeden of met de zorgvuldigheid, die ten aanzien van eens anders persoon of goed in het maatschappelijk leven betaamt.”

16

   Examinons d’abord la première des questions posées. Avant 1919, la Haute Cour des Pays-Bas soutenait que seul est illicite l’acte „contraire à loi ou qui constitue une infraction au droit privé d’autrui”; depuis l’arrêt de la même année3la H. C. „considère également comme illicite tout acte qui est Contraire aux bonnes mœurs ou aux bons soins qui s’imposent dans le commerce social à l’égard de la personne ou du bien d’autrui”.

17

Op welken grond kwam de H.R. tot deze conclusie? Het is duidelijk, dat de tekst alleen der wet, voor wie niet verder zoekt, de tegenstelling tusschen de beide opvattingen niet beslist. Men poogt dan dieper te graven en gebruikt verscheidene methoden van interpretatie, men tracht de taalkundige beteekenis der woorden verder te ontleden, vraagt naar de wordingsgeschiedenis der wetsbepaling, gelijk de H.R. in het aangehaalde arrest, onderzoekt de historie van het instituut en doet beroep op andere bepalingen, die verwante onderwerpen regelen, terwijl eindelijk, vooral in moderner boeken, ook met de maatschappelijkepagina-4 werking van het voorschrift rekening wordt gehouden. Traditioneel onderscheidt men: grammatische en historische interpretatie, waarbij dan de teleologische, naar maatschappelijke doeleinden, kan worden gevoegd. Ieder jurist, hetzij hij werkzaam is als advocaat of notaris, als rechter of leeraar, gebruikt deze methoden door elkaar, doch weinigen geven zich rekenschap van de vraag wat zij daarbij feitelijk doen en nog minder van die of zij mogen handelen als zij doen.pagina-5,pagina-5

17

Quel motif a amené la H. C. à cette conclusion? Il est clair que pour ceux qui ne poussent pas plus loin leurs recherches, le seul texte de la loi n’explique pas l’opposition entre les deux conceptions. On essaie alors de fouiller plus profondément en se servant de diverses méthodes d’interprétation: on procède à l’analyse grammaticale des mots ou à la recherche de l’origine historique de la disposition légale, comme l’a fait la H. C. dans l’arrêt cité. On fait appel à l’histoire de l’institution en question et d’autres dispositions réglant des problèmes similaires. Enfin, surtout dans les ouvrages modernes, on tient compte de l’effet social de la prescription. Selon la tradition on distingue: les interprétations grammaticale et historique, auxquelles vient s’ajouter l’interprétation téléologique, c’est-à-dire l’interprétation d’après les buts sociaux. Chaque juriste, qu’il soit avocat ou notaire, juge ou professeur se sert alternativement de ces méthodes, mais peu seulement se rendent compte de ce qu’ils font ainsi en réalité et très rares enfinpagina-5 sont ceux qui réfléchissent sur la question de savoir si leur procédé est justifié.

18

Gelukkig is ook hier het kunnen, het zoeken van het recht, sterker dan het kennen, het weten waarom men zoo zoekt. Doch dit ontheft niet van den plicht zich omtrent den aard van het werd nader te bezinnen. Er zijn er — gelijk ten onzent b.v. Suyling4 — die de historische methode verwerpen. Of zij dezen opzet ook werkelijk volhouden hebben wij thans niet te onderzoeken, we komen daarop hieronder nader terug. Doch zooveel is zeker: ook zij zijn verplicht zich nader rekenschap te geven van bun methoden. Vooreerst, omdat de afwijzing van wat traditioneel de methode der wetenschap gedurende eeuwen is geweest niet zonder motiveering mag geschieden. Doch afgezien daarvan behoeft ook de systematische uitlegging, die deze richting vooral volgt, rechtvaardiging. Waarom is het geoorloofd een bepaling der wet uit te leggen met behulp van een andere, door andere menschen in een anderen tijd, voor een geheel andere stof opgesteld? Vanzelf sprekend is ook dit niet.

18

Il est heureux qu’on arrive plus facilement à la recherche du droit lui-même qu’à la notion des motifs de cette recherche. Mais cela ne nous dispense nullement des réflexions nécessaires sur la nature de notre activité. Il est des auteurs — comme chez nous Suyling 4qui rejettent la méthode historique. Nous n’avons pas à vérifier s’ils poursuivent ce plan dans toutes ses conséquences, nous reviendrons ultérieurement sur cette question. Mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils sont, eux aussi, obligés de se rendre compte de leurs méthodes. Premièrement parce qu’on ne peut pas sans motivation rejeter ce qui a été la méthode scientifique traditionnelle pendant des siècles. Mais, en dehors de cela, l’interprétation systématique que préconisent surtout les partisans de ce système, demande aussi à être justifiée. Pourquoi serait-il permis d’interpréter une disposition légale à l’aide d’une autre disposition établie par d’autres dans un autre temps et en vue de régler une autre matière? L’adoption d’un tel système ne va pas non plus de soi.

19

En wat beslist, indien grammatische uitlegging naar de woorden en die naar het systeem in verschillende richting dringen? Voor wie wèl historisch wil uitleggen, voor wie ook met de uitwerking van den regel, zijn doel, rekening houdt — en nog eens, dat doet althans de practische jurist steeds — worden deze vragen veel gecompliceerder. Hoe staat geschiedenis tegen tekst, tegen systeem? Wat overheerscht bij strijd tusschen de gegevens? Hoe wordt de concrete beslissing ten slotte gevonden? Is dit logische afweging of is er een andere dan een intellectueele keus?

19

Et que décider lorsque l’interprétation grammaticale, c’est-à-dire d’après les mots, et l’interprétation systématique conduisent dans des directions différentes? Pour les partisans de l’interprétation historique qui tiennent compte et de l’effet et du but de la règle — ce que, nous le répétons, fait toujours le praticien — de telles questions deviennent beaucoup plus compliquées. Quels sont les rapports entre l’histoire d’une part et texte ou système de l’autre? Qui doit l’emporter en présence de données contradictoires? Comment arrive-t-on finalement à trouver la solution concrète? Est-ce qu’on pèse ici logiquement le pour et le contre? Ou est-ce qu’il existe un autre choix que le choix intellectuel?

20

   Mij dunkt het opwerpen van deze vragen doet zien, dat de kwestie van de methode van het privaatrecht nu niet een zoo bij uitstek eenvoudige is. Toepassing van den regel op de feiten, goed. Maar het vinden van dien regel, ook als men dien regel uit de wet wil lichten, is niet altijd even gemakkelijk. Het is dus wel noodig, die methoden van interpretatie nader te omschrijven, haar grenzen te bepalen en haar plaats in het geheel aan te geven.

20

   Ces questions prouvent, me semble-t-il, que la question de la méthode du droit civil n’est pas tellement simple. Application de la règle aux faits, soit! Mais trouver cette règle, même si l’on veut la dégager de la loi, n’est pas toujours si facile. Il est donc bien nécessaire de préciser ces méthodes d’interprétation, de les délimiterpagina-6 et d’en indiquer la place dans l’ensemble de la science du droit civil.

21

   Maar er is meer. Tot nu toe veronderstelden we, dat het bij het zoeken van den regel ging om uitlegging der wet. Doch het komt voor, dat de wet en ook haar uitlegging — indien men althans dat woord neemt in de beteekenis, die het in het spraakgebruik heeft — geen antwoord geeft. Men neemt dan zijn toevlucht tot analogie.
pagina-6,pagina-6Een bepaling der wet, die den invloed van verkoop eener zaak op bestaande huurcontracten ten aanzien dier zaak regelt, wordt gebruikt om bij àndere vervreemdingen de verhoudingen van huurder en nieuwen eigenaar te bepalen5, of wel een bepaling, die ontruiming regelt van gehuurde zaken bij beëindiging der huur, wordt toegepast op de beëindiging van een arbeidsovereenpagina-5komst, waarbij de arbeider van zijn werkgever een “vrije woning” in gebruik had6. Weer rijst de vraag: wat is analogie eigenlijk en is zij geoorloofd? Zoo ja, waarom?

21

   Mais ce n’est pas tout. Jusqu’ici nous avons supposé qu’il s’agissait d’interpréter la loi lorsqu’on recherchait la règle. Il arrive cependant que la loi et son interprétation — ce mot pris dans son sens usuel — ne donnent pas la réponse. On recourt alors à l’analogie. Une disposition légale réglant l’influence de la vente d’une chose louée sur les baux en cours est également employée à la détermination des rapports juridiques entre le preneur et le nouveau propriétaire en cas d’autres espèces d’aliénation 5Ou bien une disposition réglant l’expulsion au moment de l’expiration du bail est appliquée à la résiliation d’un contrat de travail aux termes duquel l’employeur avait accordé à l’ouvrier, à titre de contre-prestation partielle, l’usage d’une habitation.6 Mais il reste toujours cette question: qu’est-ce qu’est au fond l’analogie est-elle permise? Et dans l’affirmative, pour quels motifs?

22

   Stelt de analogie ons voor de vraag òf en, zoo ja, waaròm het geoorloofd is een regel uit te breiden tot een geval waarvoor hij niet geschreven is, de vraag kan ook worden gesteld of het niet geboden kan zijn in een bijzondere constellatie een regel niet toe te passen in een geval, dat hij naar zijn letter wel bestrijkt. Tegenover de analogie staat de rechtsverfijning: het vormen van nieuwe uitzonderingen op algemeen gehouden regels. Een voorbeeld weer uit de leer der onrechtmatige daad.

22

   L’analogie nous met en présence des deux problèmes suivants: est-il permis d’étendre la portée d’une règle à des cas pour lesquels elle n’a pas été écrite et, dans l’affirmative, pour quelles raisons et, deuxièmement, peut-il arriver que dans une conjoncture particulière la non-application d’une règle s’impose, bien que le cas soit textuellement régi par cette règle? 1,’opposé de l’analogie est „la particularisation” du droit, c’est à dire la formation de nouvelles exceptions à des règles générales. Nous citons de nouveau un exemple tiré de la théorie de l’acte illicite.

23

Stel dat blijkt dat degene, van wien vergoeding wordt gevraagd, zich inderdaad aan een handeling heeft schuldig gemaakt, die als onrechtmatig kan worden gequalificeerd, dat ook aan de overige vereischten van art. 1401 is voldaan, doch dat wordt geconstateerd, dat ook hij, die vergoeding eischt, zelf te kort is geschoten in de zorg om de schade te voorkomen en dit mede de ramp en dus de schade ten gevolge heeft gehad. De Spoorwegen zorgen onvoldoende voor de beveiliging van het goederenverkeer op een handelsterrein, doch de voerman, die dientengevolge door een trein werd overreden, had zijnerzijds beter kunnen uitkijken. Krijgt hij niettemin vergoeding? Zoo ja, volledige of gedeeltelijke? Gedeeltelijke, antwoordt de rechtspraak sinds een arrest van den H.R. van 4 Febr. 1916.7 Waarom?

23

Mettons qu’il soit établi que celui qui se défend contre une action en réparation se soit rendu coupable d’un acte que l’on peut qualifier d’illicite, que les autres conditions de l’art. 1401 C.c.n. soient réunies, mais qu’on constate en même temps que le demandeur a manqué aux soins susceptibles de prévenir le dommage et que ce comportement a causé également l’accident et le dommage. Par exemple une compagnie de chemins de fer veille insuffisamment à la sécurité du transport dans une gare de marchandises; le conducteur d’un véhicule qui de ce fait est écrasé par un train aurait dû faire mieux attention. Recevra-t-il une indemnité? Et, danspagina-7l’affirmative, une indemnité intégrale ou partielle? Il n’aura qu’un dédommagement partiel, répond la jurisprudence depuis l’arrêt de la H.C. du 4 février 1916.7 Pourquoi?

24

Art. 1401 bevat over deze “eigen schuld” geen woord. Wel deed de H.R. in het aangehaalde arrest een zwakke poging om in het artikel het antwoord te vinden door onder elke onrechtmatige daad ook de daad van den benadeelde te begrijpen, die voor eigen veiligheid niet voldoende zorgt, pagina-7,pagina-7doch algemeen wordt aangenomen, dat deze uitleg niet tot het gewenschte doel leidt. Gebrek aan zorg voor eigen belang is niet on recht in den zin van art. 1401. De rechtspraak gebruikt deze methode van verfijning van regels voortdurend. Kunnen wij eenigszins gemotiveerd aangeven wanneer en waarom dat geoorloofd is?

24

L’article 1401 ne dit pas un mot de cette faute de la victime. Dans l’arrêt cité, la H. C. essayait faiblement, il est vrai, de trouver la réponse à notre question dans cet article même, en considérant également comme acte illicite le comportement qui consiste à ne pas veiller suffisamment à sa propre sécurité, mais il est généralement admis que cette interprétation manque le but souhaité. Un défaut dans la protection de sa propre sécurité n’est pas un acte illicite au sens de l’art. 1401 C.c.n. La jurisprudence se sert sans cesse de cette méthode de particularisation des règles. Sommes-nous en mesure d’indiquer d’une façon plus ou moins motivée dans quelles conditions et pour quels motifs l’emploi de cette méthode est justifié?

25

   De vraag van de rechtsverfijning vormt een onderdeel van het probleem waarover de gemoederen in de juristenwereld zoo warm zijn geworden in de laatste decennia: mag de rechter ook buiten de wet om recht spreken? Het spreekt van zelf, dat ik op deze vraag thans nog niet inga. Ik merk enkel op, dat zij naar mijn meening niet met eenvoudig ja of neen kan worden beantwoord. Het vervolg van dit boek zal dit, hoop ik, duidelijk maken. Voorloopig is het mijn doel alleen te doen zien, dat van een aflezen van een regel uit de wet geen sprake kan zijn, dat eenvoudige waarneming van de rechtspraktijk van allen dag ons leert, dat door verfijning van algemeen geformuleerde regels nieuwe worden gevonden, dat hier geheel iets anders geschiedt dan het brengen van een geval onder een in de wet gereed liggenden regel.

25

   La question de la particularisation du droit fait partie du problème pour lequel les milieux juridiques se sont tellement enflammés durant ces dernières décades: le juge peut-il juger en dehors de la loi? Il va sans dire que je ne traite pas encore en ce moment cette question. Je me borne seulement à remarquer que l’on ne peut y répondre par un simple oui ou non; la suite de cet ouvrage, nous l’espérons, l’expliquera. Voici le but que nous poursuivons pour le moment: nous voulons démontrer qu’il ne peut être question de dégager la règle par une simple lecture de la loi; rien que l’observation de la pratique quotidienne nous apprend déjà que par la particularisation des règles formulées d’une façon générale, d’autres règles sont trouvées à leur tour et qu’il s’agit ici d’une toute autre activité que de la soumission d’un cas donné à une règle qui se trouverait prête dans la loi.

26

   Analogie en verfijning zijn niet de eenige methoden, die daarbij vermelding verdienen. We weten thans wel dat het geen “voorwendsel” is zooals art. 13 Wetpagina-6 A. B. meent, indien we zeggen, dat de wet duister is en onvolledig. Van het vele, dat hierbij in aanmerking komt, wil ik nog één ding noemen, omdat het van principieele beteekenis is. Het gaat hier niet om het uitbreiden of beperken van bepaalde regels, doch om een correctie, die iedere toepassing van regels begeleidt. Het is het verbod van misbruik van recht, een verbod in Duitschland en Zwitserland door den wetgever uitdrukkelijk uitgesproken, in Frankrijk door de rechtspraak algemeen aanvaard, dat thans bezig is zich, dank zij den Hoogen Raad, ook een plaats in onze rechtspraak te veroveren.8

26

   L’analogie et la particularisation ne sont pas à ce propos les seules méthodes à mentionner. Nous savons actuellement que ce n’est point un „prétexte”, — pour employer le terme de l’art. 13 de la loi A. B.: 4 C. c. — que d’invoquer parfois l’obscurité et l’insuffisance de la loi. Parmi les nombreuses observations qu’on pourrait faire à ce sujet, il y en a une à laquelle je voudrais m’arrêter en raison depagina-8son intérêt de principe. Elle ne touche pas l’extension ou la restriction de certaines règles, mais la correction qu’on apporte lors de l’application de toute règle. C’est l’interdiction de l’abus de droit. Cette interdiction qui est prononcée expressément par les législateurs suisse et allemand et a été généralement admise par la jurisprudence française, est en train de conquérir une place dans notre jurisprudence, grâce à la Haute Cour. 8

27

Om het klassieke voorbeeld der Franschen te noemen: iemand bouwt op zijn dak een loozen schoorsteen met geen ander doel dan het ontnemen van uitzicht aan zijn buurman. Zelf heeft hij daarbij geen enkel belang. Moet de buurman dat dulden? Nergens in de wet vindt hij een bepaling, die hem recht geeft verwijdering van het hinderlijk pagina-8,pagina-8object te verlangen. Toch geeft de rechtspraak hem gelijk. De bouwer heeft misbruik gemaakt van zijn recht van eigendom. Hij bleef binnen de perken der wet, niettemin kon het recht dat misbruik niet sanctioneeren.9

27

Nous citons l’exemple français classique: quelqu’un construit sur son toit une fausse cheminée uniquement dans le but de boucher la vue à son voisin. Cet acte n’a pour son auteur aucun intérêt. Le voisin doit-il souffrir cela? Il ne se trouve nulle part dans la loi une disposition l’autorisant à demander l’enlèvement de l’objet gênant. Cependant la jurisprudence lui donne raison. Le constructeur a abusé de son droit de propriété. Bien qu’il ne transgressât pas les limites de la loi, le droit ne pouvait pas sanctionner cet abus.9

28

Men heeft wel gemeend hiermede binnen het kader van de wetstoepassing te blijven.10 Iedere wet moet in redelijkheid worden toegepast, zegt men. Het zij zoo, doch dan moet worden aangegeven hoè tusschen redelijke en onredelijke toe passing te scheiden en vooral, waaròm degene, die toepast, gerechtigd is zijn oordeel over wat redelijk en onredelijk is tot grondslag zijner beslissing te maken, Zooveel is zeker: in de wet zelve vindt hij de scheiding tusschen het een en het ander niet. Wàs zij er — van misbruik van recht zou geen sprake zijn.

28

D’aucuns ont soutenu qu’une telle conception restait toujours dans le cadre de l’application de la loi.10 Toute loi, dit-on, doit trouver une application raisonnable. Soit, mais que l’on indique alors de quelle manière il faut distinguer entre l’interprétation raisonnable et irraisonnable et surtout pour quels motifs celui qui applique la loi est autorisé à fonder sa décision sur sa conception du raisonnable et de l’irraisonnable. Ce qui est certain, c’est qu’il ne trouve pas cette distinction dans la loi. Si elle se trouvait dans la loi, il n’y aurait pas de question d’abus de droit.

29

   Genoeg dunkt mij om te doen zien, dat rechtsvinding iets anders is dan enkel maar toepassing van gereedliggende regels op vastgestelde feiten. Het gebeurt — en het gebeurt dikwijls — dat de regel, hetzij door interpretatie, hetzij door analogie of verfijning, moet worden gevonden. Het gebeurt, dat de toepassing aan wat redelijkheid genoemd wordt moet worden getoetst. De vraag naar de methode van rechtsvinding heeft dus goeden zin.

29

   Ce qui précède suffit, me semble-t-il, à montrer que la découverte du droit est autre chose que la simple application de règles toutes prêtes à des faits établis. Il arrive — et il arrive même souvent — que la règle doit être trouvée soit par interprétation soit par analogie ou particularisation. Il arrive encore que la raison, l’équité, doive servir à l’application comme pierre de touche. C’est donc à juste titre que se pose la question de la méthode la plus propre pour arriver à trouver le droit.

30

   Doch wij kunnen de voorstelling: rechtsvinding door toepassing van in de wet liggende regels, nog van een andere zijde aantasten. Tot nu toe onderstelden wij, dat de rechtsvinding geschiedt door toepassing van regels op de feiten, wezen er slechts op, dat die regels soms door dengeen, die recht zoekt, moeten worden gevormd, dat hij ze niet steeds in de wet voor toepassing gereed vindt liggen. De vraag moet echter gesteld worden of rechtsvinding wel altijd toepassing van regels op feiten is, of het logische procédé van het syllogisme ons wel afdoende helpt. pagina-7

30

   Cependant on peut encore attaquer d’un autre côté le système de découverte du droit par application de règles légales toutes prêtes.pagina-9 Jusqu’ici nous avons supposé que le droit se découvre par application de règles aux faits, quitte à préciser que ces règles doivent parfois être formées par celui qui recherche le droit, et qu’il ne les trouve pas toujours à portée de la main dans la loi. Mais cependant il faut se poser la question de savoir si la découverte du droit consiste toujours dans une application de règles aux faits, si le procédé du syllogisme est bien d’une utilité décisive.

31

§ 1.2 Rechtsvinding, rechtsschepping, rechtstoepassing.

   Van de rustige verzekerdheid van velen in de 19de eeuw, dat rechtsvinding is wetstoepassing, is niet zoo heel veel overgebleven. Men geeft toe, dat interpretatie noodzakelijk is, ook dat die pagina-9,pagina-9interpretatie op zijn minst genomen de vraag doet opwerpen, of niet door de uitlegging van den regel iets nieuws aan den regel wordt toegevoegd. En zelfs, dat de rechter niet altijd met interpretatie kan volstaan, maar uitbreidt en aanvult, zelf regels vormt.

31

§ 2 La découverte du droit, la création et l’application du droit.

   te interprétation soulève tout au moins la question de savoir si par elle de nouveaux éléments ne sont pas ajoutés à la règle. On admet même qu’il ne suffit pas toujours au juge d’interpréter la loi et qu’il l’étend et la supplée, qu’il forme lui-même des règles.

32

Er is een kentering gekomen, die in het bekende art. 1 van het Zwitsersche Wetboek van 1907 zijn klassieke formuleering verkreeg. “Das Gesetz findet — zoo staat er — auf allen Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung.” De rechter moet uitleggen, analogie toepassen, het gewoonterecht te hulp roepen, ten slotte bij zwijgen der wet rechtspreken naar den regel, dien hij zou opstellen, indien hij wetgever was.

32

Il se manifeste sur ce point un revirement qui a pris corps dans le premier article bien connu du Code Civil Suisse de 1907: „Das Gesetz findet auf allen Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung”. Le juge est tenu d’interpréter, d’appliquer l’analogie, de faire appel au droit coutumier, il doit enfin, dans le silence de la loi, juger d’après la règle qu’il aurait établie s’il était lui-même législateur.

33

Wel zijn we hier ver van de gedachte, dat alleen de wet de toe te passen regel formuleert, doch daarmee hebben we nog niet de gedachte laten varen, dat rechtsvinding toepassing van algemeene regels is. Integendeel, dat was ook de voorstelling van Eugen Huber, den maker van het Zwitsersche Wetboek. Het is slechts een andere autoriteit, die dien regel opstelt.

33

Nous sommes ici bien loin, il est vrai, de la théorie selon laquelle seule la loi formule les règles à appliquer, mais cela n’implique pas l’abandon de la conception d’après laquelle la découverte du droit consiste en l’application de certaines règles générales. Au contraire, car telle était bien l’idée d’Eugen Huber, l’auteur du Code suisse. C’est seulement une autorité extra-légale qui établit ces règles.

34

   Wordt al getwijfeld aan het al omvattend karakter der wet, de gedachte, dat rechtsvinding toepassing van regels is, dat recht is regel, laat men niet los. Ook bij schrijvers, die de leer, dat alle recht in de wet is neergelegd, laten varen, kan men die gedachte terug vinden. Eén voorbeeld uit velen. Ik ontleen het aan Walter Burckhardt, die als Zwitser met art. 1 van zijn wetboek rekening moet houden en houdt.11 Rechtsvorming en rechtstoepassing staan in absolute, niet in relatieve tegenstelling, heet het bij hem. Rechtsvorming is waardeering, een afwegen van goed en kwaad, rechtstoepassing een hanteeren van logische figuren. Een ordening schept òf nieuw recht, dan is zij rechtsvorming òf zij doet dat niet, past het bestaande toe. Tertium non datur. Daarbij past de uitspraak, die even verder volgt: het concrete geval is al in het abstracte begrip, de beslissing in de norm besloten. In het begrip koop ligt al, dat deze handeling tusschen A. en B. koop is, in de norm, dat de kooper betalen moet, dat A. tot betaling verplicht is.pagina-10,pagina-10

34

   Même ceux qui doutent du caractère universel de la loi nepagina-10veulent pas renoncer à la conception selon laquelle la découverte du droit consiste à appliquer des règles et que par conséquent, le droit consiste dans des règles. Cette idée se retrouve même chez les auteurs qui ne soutiennent plus que la loi comprend tout le droit. Citons un des nombreux exemples possibles. Je l’emprunte à Walter Burckhardt qui, en tant que suisse, est obligé de tenir compte du premier article de son code et qui en tient compte!11Selon lui la formation et l’application du droit sont opposées l’une à l’autre d’une façon absolue, non pas d’une façon relative. La formation du droit est une appréciation qui consiste à peser le bien et le mal; l’application par contre consiste à manier des formules logiques. Ou bien une réglementation crée du droit nouveau et alors il s’agit de formation du droit, ou bien elle applique seulement ce qui existe déjà. Tertium non datur. Ceci cadre avec la sentence que nous trouvons un peu plus loin: la notion abstraite implique déjà le cas concret; la norme implique déjà la décision à rendre. La notion de vente implique que tel acte constitue une vente entre A et B, la norme selon laquelle l’acheteur doit payer, qu’A est tenu à payement.

35

   Het is duidelijk, dat deze stelling van een petitio principii uit gaat. Indien het recht bestaat uit regels, indien aan de beslissing dus niet een zelfstandige beteekenis toekomt naast den regel, dan is de conclusie dwingend. Toepassing is toepassing, het is eigenlijk een tautologie. Doch het is juist de vraag òf dat het geval is. Ten slotte ligt ook achter deze stelling de gedachte, dat het recht en de wet identiek zijn. Burckhardt erkent wel, dat de wetstoepasser soms zelf regelspagina-8 mag vormen, doch hij mag dat krachtens opdracht van den wetgever en het is feitelijk een anomalie.

35

   Il est évident que cette thèse part d’une petition de principe. Si le droit n’est qu’un ensemble de règles, s’il ne faut pas reconnaître à la décision une signification indépendante vis à vis de la règle, alors la conclusion s’impose de façon impérative, l’application c’est l’application; on arrive à une tautologie. Mais la question est justement de savoir s’il en est bien ainsi. Derrière cette thèse se cache finalement la théorie de l’identité du droit et de la loi. Burckhardt admet, il est vrai, que la formation de certaines règles est parfois permise au praticien chargé de l’application, mais ce pouvoir dérive de la loi, en fait, c’est une anomalie.

36

   Tegenover deze stelling zetten wij twee bezwaren. Vooreerst beroepen wij ons op de wijze waarop in talrijke gevallen het recht gevonden wordt.
Wij nemen weder ons uitgangspunt in art. 1401 B. W. De H.R. heeft uitgemaakt, dat onrechtmatig de daad is van hem, die in strijd handelt met de goede zeden of die niet die zorg in acht neemt, die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon en goed. Wat doet nu de rechter, die dezen regel toepast? Hij stelt de feiten vast, maakt uit, dat de gedraging in de dagvaarding b.v. in strijd is met de goede zeden en veroordeelt tot schadevergoeding. Dat schijnt volkomen in overeenstemming met het gewone schema.

36

   Contre cette thèse nous faisons deux objections.
Nous invoquons d’abord la manière dont on découvre le droit dans de nombreux cas. C’est encore l’art. 1401 C.c.n. qui nous sert de point de départ. La H. C. a décidé qu’est illicite tout acte accompli en méconnaissance des bonnes mœurs ou qui est contraire aux bons soins qui
pagina-11 s’imposent dans le commerce social à l’égard de la personne ou du bien d’autrui. Or, que fait le juge, lorsqu’il applique cette règle? Il procède à la constatation des faits et décide que le comportement, décrit dans l’assignation, est, par exemple, contraire aux bonnes mœurs et condamne le défendeur à payer une indemnité. Ceci paraît entièrement conforme au schéma courant.

37

Toch doet deze rechter nog iets meer dan degene, die zulk een veroordeeling op grond van strijd met de wet uitspreekt. De laatste vraagt zich al of de feiten, die bewezen zijn, de daad uit maken, die de wet wraakt, dat is het zuiver intellectueele werk waarop Burckhardt doelt; de eerste moet zich nog de vraag voor leggen of het bewezene inderdaad met de goede zeden in strijd is, hij moet daarvoor die daad waardeeren: door logische conclusie alleen wordt dit resultaat niet gevonden. Dit geldt overal waar de wetgever een uitdrukking gebruikt, waarbij hij aan den rechter overlaat den inhoud van den regel nader aan te geven: strijd met de goede zeden, met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, met de goede trouw, beslissing naar billijkheid, het vaststellen van schuld bij onrechtmatige daad en wanprestatie, van buitensporigheden bij scheiding van tafel en bed, enz. Maar, werpt men wellicht tegen, dit mag een complicatie zijn, aan het karakter der rechtsvaststelling doet het niet af, het verschil is slechts, dat de rechter vóór hij tot toepassing komt tusschen den wetsregel, dien hij hanteert, en zijn conclusie nog een anderen regel inschuift.pagina-11,pagina-11

37

Cependant le juge fait plus que celui qui prononce pareille condamnation pour violation de la loi. Ce dernier se demande si les faits établis constituent l’acte incriminé par la loi, c’est l’activité purement intellectuelle dont parle Burckhardt; le premier juge doit en outre se poser la question de savoir si les faits établis sont vraiment contraires aux bonnes mœurs; à cet effet il doit apprécier ces actes: ce n’est pas seulement à l’aide d’une conclusion logique qu’on arrive à ce résultat. Il en est de même partout où le législateur se sert d’un terme tout en laissant au juge la mission d’en préciser le contenu; les bonnes mœurs, les soins qui s’imposent dans le commerce social, la bonne foi, l’équité, la faute et la non-exécution d’une obligation, excès en cas de séparation, etc. On pourrait objecter, il est vrai, qu’il s’agit peut-être ici d’une complication qui laisse entier le caractère de la fixation du droit et que la seule différence consiste en ce que le juge, avant de procéder à l’application de la règle légale, intercale une autre règle entre celle-ci et la conclusion.

38

Dus zoo: wie in strijd met de goede zeden een ander schade toebrengt, moet deze vergoeden; het omkoopen van een bediende van een concurrent om bedrijfsgeheimen te verklappen is in strijd met de goede zeden. A. heeft zich aan deze handeling schuldig gemaakt tegenover B., dus A. moet aan B. schadevergoeding betalen. De tegenwerping schijnt juist, toch gaat zij langs mijn betoog been. Het kàn zijn, dat de rechter inderdaad de beslissing vindt door het geval onder een regel te brengen, dien hij aan het een of andere gezag ontleent of zelf opstelt, doch het kan ook—en het zal zelfs dikwijls— dat hij ten slotte iets anders doet. Niet een regel houdt hij zich voor oogen, alleen het geval. De regels, die de rechter gebruikt, zijn hulpmiddelen, zij zijn niet beslissend. Het geval kan zoo liggen, dat ondanks den regel het tegendeel wordt aangenomen van wat de regel zou doen verwachten.

38

Par exemple, celui qui contrairement aux bonnes mœurs cause un dommage à autrui doit réparation; corrompre l’employé d’un concurrent en vue de le faire trahir des secrets professionnels est contraire aux bonnes mœurs. A s’est rendu coupable envers B de cet acte; par conséquent A doit réparer le dommage. L’objection paraît justifiée, cependant elle ne touche pas à mon argumentation. Il se peut que le juge arrive, eu effet, à sa décision par soumission de l’hypothèse à une règle, empruntée à une autre autorité ou formée par lui-même, mais il arrive aussi et même assez souvent qu’il finisse par juger d’une autre manière. Il se met alors devant les yeux non pas une règle, mais seulement l’hypothèse. Les règles dont le juge se sert sont des instruments auxiliaires, elles ne sont pas péremptoires. Le cas à juger peut présenter de telles caractéristiques qu’on arrive à admettre le contraire de ce que la règle ferait prévoir.

39

Denk aan een ongeval op den weg. Een motorrijder en een auto hebben gebotst; zij geven elkaar wederkeerig de schuld. Gij hebt dezen regel niet gevolgd, werpt de een den ander tegen. Het kan zijn, antwoordt deze, doch ik kon en mocht dien regel niet meer volgen, omdat gij mij door Uw rijden dwong te handelen als ik deed. Zoo kan men doorgaan. Nu kan men wel zeggen, dat dit betoog te herleiden is tot een beroep op regel en uitzondering, op uitzondering op de uitzondering en zoo tot in het oneindige. De waarheid is, dat de rechter hier ten pagina-9slotte de schuld vindt door de waardeering van het geval in zijn geheel. Jus in causa positum. In de feiten zelf ligt het recht. Eerst veel later kunnen we uiteenzetten, welke beteekenis aan deze spreuk is te hechten. We zullen dan zien in hoeverre de algemeene geldigheid, die iedere beslissing in rechten onderstelt, ook hier tot haar recht kan komen. Voor het oogenblik is het er ons alleen om te doen om aan te toonen, dat het recht hier niet gevonden wordt door afleiding van een regel, ook niet van een zelf opgestelden. Als men hier van een regel wil spreken, dan gaat deze regel nòch in tijd aan de werkzaamheid van den rechter, nòch logisch aan de beslissing vooraf. Eerst mèt de beslissing is de regel gegeven. Aan de beslissing komt zelfstandige beteekenis toe.

39

Prenez l’exemple d’un accident sur la route.pagina-12 Un accrochage entre une motocyclette et une voiture se produit; les conducteurs s’accusent mutuellement. L’un dit: „vous n’avez pas observé telle règle”. L’autre répond: „D’accord, mais l’observation de cette règle était impossible, même inadmissible, par suite de votre façon de conduire qui me forçait d’agir ainsi”. Ces exemples se présentent sans cesse. On pourrait dire que notre raisonnement revient au jeu de l’exception à la règle, de l’exception à l’exception et ainsi ad infinitum. La vérité est que le juge finit par trouver l’élément „faute” par l’appréciation de l’hypothèse en son entier. Jus in causa positum. Le droit se trouve dans les faits mêmes. Nous n’en sommes pas encore à l’explication de cette maxime. Nous verrons alors comment on peut mettre en valeur ici aussi la validité générale que présuppose toute décision judiciaire. Pour le moment nous nous bornons à démontrer que dans ces cas-là le droit n’est pas trouvé par déduction d’une règle, fût-ce une règle qu’on a établie soi-même. Si l’on veut admettre ici l’existence d’une règle, cette règle n’est pas antérieure dans le temps à l’activité du juge; elle ne précède pas non plus logiquement la décision. La règle n’est donnée que simultanément avec la décision. Il faut attribuer à la décision une signification indépendante.

40

   Wie de proef op de som wil nemen en dit goed wil inzien, lette eens op de behandeling van een vraag als die ik op het oog had in de cassatieprocedure. De cassatie onderstelt, zei ik boven, scherpe scheiding van feit en recht; met de feiten laat de H.R. zich niet in. pagina-12,pagina-12Is nu de vraag: handelt de gedaagde in strijd met de goede zeden, had hij schuld? was er overmacht? een feitelijke of een rechtsvraag. De H.R. wankelt. Nu eens laat hij de beslissing over dergelijke punten aan den lageren rechter, worden zij “feitelijk” geheeten, dan weer trekt hij ze aan zich; in den laatsten tijd bestaat een neiging tot het tweede standpunt.
Men kan thans niet meer zeggen dat de Hoge Raad ten aanzien juist van deze vraag op het ene of op het andere standpunt staat. Vgl. VEEGENS, Cassatie, 2e dr. 1971, no 104 en 101; hij concludeert dat de eenvoud van de feitelijke situatie, waardoor deze zich geregeld kan voordoen, de beslissing in cassatie toetsbaar maakt.
Nu kan men van meening zijn, dat deze onzekerheid voortvloeit uit het feit, dat de wet wel in algemeene termen zegt, dat de rechter met zulk een strijd met goede zeden of zorgvuldigheid rekening moet houden, niet wanneer dit het geval is.

40

   Mettons à l’essai cette conclusion. Un exemple qui peut contribuer à une bonne compréhension de notre opinion nous est fourni par la procédure en cassation civile dont nous avons parlé ci-dessus. La cassation suppose, nous le répétons, une distinction nette du fait et du droit; la H. C. ne s’occupe pas des faits.Voici quelques questions qui peuvent se poser en cassation: l’acte du défendeur est-il contraire aux bonnes mœurs, a-t-il commis une faute, peut-il invoquer la force-majeure? Est ce que ces questions sont de fait ou de droit? La H. C. hésite. Tantôt elle laisse au juge inférieur le soin de trancher pareils points, qui sont alors considérés comme des points de fait, tantôt elle statue elle-même sur ces questions, système vers lequel la H. C. incline de plus en plus ces derniers temps. On pourrait croire que cette incertitude résulte du fait que la loi prescrit au juge d’une façon générale de tenir compte d’une contravention aux bonnes mœurs ou aux bons soins qui s’imposent, sans préciser les éléments de ces infractions.

41

Het zouden dan wel rechtsregels zijn, niet wettelijke en dit moet in ons cassatie systeem moeilijkheid geven (zie § 1).12Al mag ook dit waar zijn, het raakt de kern niet. Dat blijkt, indien de rechter niet een regel formuleert, niet in het algemeen zegt: een handeling als deze is in strijd met de goede zeden, maar verklaart, dat in de gegeven omstandigheden de handeling ongeoorloofd is, dan neemt hij de waardeering van het feitelijke in de beslissing: er is geen andere regel dan die van het feitencomplex in zijn geheel. Dan staat de H.R. machteloos, ook al trekt hij de toepassing van niet wettelijke regels, indien zij in een rechtsbegrip als onrechtmatigheid worden samengevat, aan zich. Casseert hij dan nog, dan stelt hij eigen waardeering, eigen rechtsvinding buiten de wet om in plaats van die van den rechter. Tot heil van ons rechtsleven waarschijnlijk — maar zeker in afwijking van het cassatiestelsel van onze wetgeving.

41

Ces règles seraient alors des règles de droit, non pas des règlespagina-13légales, ce qui expliquerait la difficulté dans la procédure en cassation signalée ci-dessus (§ 1). Cette objection, si justifiée soit-elle, ne touche cependant pas le cœur du problème. Cela se voit clairement lorsque le juge ne formule pas une règle, et qu’il ne dit pas d’une manière générale: tel ou tel acte est contraire aux bonnes mœurs, mais déclare que l’acte est illicite dans les circonstances données; alors l’appréciation des faits s’exprime dans la décision: il n’y a pas d’autre règle que celle de l’ensemble complexe des faits. Devant une telle décision, la H. C. est réduite à l’impuissance même si elle s’attribue le contrôle sur des règles extra-légales contenues dans une notion juridique telle que l’illicéité. Si, pourtant, elle casse, elle substitue sa propre appréciation, sa propre façon de trouver le droit en dehors de la loi, à l’appréciation du juge inférieur. Un tel procédé, bien qu’il fût profitable à l’administration de la justice, serait cependant contraire à notre système légal de cassation.

42

   Dus: de beslissing is in vele gevallen niet als conclusie uit een regel — van wien dan ook afkomstig — gevonden. Is dat zoo, dan heeft zij dus tegenover den pagina-10regel een eigen waarde, dan kan het recht niet als complex van regels worden omschreven. Dit komt nog duidelijker uit, indien die beslissing steunt op het door betrokkene zelf gevormde recht, op contract of testament. Ook daar is dezelfde toelichting uit de cassatieprocedure mogelijk — wij moeten dit echter nog tot later bewaren. Thans moet op een tweede bezwaar tegen de voorstelling: rechtsvinding is toepassing van regels, de aandacht worden gevestigd.

42

   Donc, dans nombre de cas, la décision n’est pas trouvée par conclusion tirée d’une règle de quelque autorité qu’elle émane. S’il en est ainsi, la décision a sa valeur propre vis à vis de la règle et le droit ne peut pas être défini comme un ensemble de règles. Cela paraît plus nettement encore lorsque la décision est basée sur le droit formé par les parties elles-mêmes, par exemple un contrat, un testament. Ces hypothèses peuvent être éclairées également par des exemples tirés de la procédure de cassation. Mais nous devons remettre nos explications sur ce point. Il faut signaler maintenant un autre grief contre la conception selon laquelle la découverte du droit consiste à appliquer des règles.

43

   Toepassing van regels, van welken regel? Het antwoord schijnt weer heel eenvoudig: van den regel voor de verhouding geschreven. Een koopovereenkomst wordt door de bepalingen van koop, een verzoek tot echtscheiding door die over de ontbinding van het huwelijk beheerscht. Doch als nu de feiten zoo zijn, dat meerdere pagina-13,pagina-13regels toepassing kunnen krijgen, hoe kom ik dan tot een keus? Er is een auto verkocht, zij vertoont gebreken bij den aankoop niet verwacht. Kan de kooper ontbinding vragen wegens wanprestatie volgens art. 1302 B. W. of vernietiging op grond van verborgen gebreken (art. 1543 B. W.) of wegens dwaling (art. 1358)? Mag hij kiezen, of is één der regels de eenige toepasselijke?

43

   On se demande d’abord: application de quelle règle? et encore la réponse paraît très simple: de la règle écrite pour le rapport juridique en question. Un contrat de vente est régi par les dispositions relatives à la vente; une demande en divorce par celles relatives à la dissolution du mariage. Mais comment dois-je fixer mon choix lorsque les faits sont tels que plusieures règles peuvent être appliquées simultanément? Une voiture a été vendue, elle montre des défauts inattendus au moment de la vente. I/acheteur peut-il demander la résolution du contrat pour non-exécution en vertu de l’art. 1302 C.c.n. (Cc. 1184 c. cf) ou l’annulation pour vices cachés (1543 C.c.n. 1643 et 1644pagina-14 C.c.f.) ou pour erreur (1358 C.c.n. 1110 C.c.f.). Peut-il choisir, ou est-ce qu’une seule règle est applicable?

44

Of wel, de feiten vertoonen complicaties in de wet niet voorzien. Een directeur van een naamlooze vennootschap teekent een papier in blanco, een bediende van de vennootschap schrijft boven de handteekening een opdracht aan haar bankier om een zekere geldsom uit te keeren; de bediende krijgt daarop het geld. Kan de bank dat van de vennootschap terugvorderen? Wordt deze vraag beheerscht door de regels van de overeenkomst in het algemeen, door die van vertegenwoordiging of van overmacht of van aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad van ondergeschikten? Op al deze is in soortgelijke gevallen beroep gedaan. Hoe vinden we de beslissing, hoe te kiezen of moeten we de wetsvoorschriften wellicht combineeren? Als men bedenkt dat dit geval nog een vereenvoudiging is van een, dat onlangs de rechterlijke macht bezighield, dan ziet men wel, dat het brengen onder den juisten regel niet zoo’n heel eenvoudig werk is.

44

Ou bien les faits font apparaître des complications non prévues par la loi. L’administrateur d’une société anonyme signe en blanc un papier, un employé met au-dessus de cette signature un ordre de payement adressé au banquier de la société; sur présentation de ce papier l’employé touche l’argent. La banque a-t-elle une action en répétition? Par quelles règles cette question est-elle régie, par celles relatives aux conventions en général, à la représentation, à la force majeure, à la responsabilité du fait des employés? Toutes ces règles ont été invoquées dans des cas similaires. Comment trouver la solution, comment choisir ou faut-il peut-être combiner les dispositions légales? Si l’on songe que l’hypothèse proposée ci-dessus n’est qu’une reproduction simplifiée d’un cas dont le juge fut dernièrement saisi, il est évident qu’il n’est pas tellement simple de trouver la règle qui convient.

45

   Hoe behoort het te geschieden, Burckhardt, dien ik hierboven citeerde, antwoordt: door “gefühlmassige, divinatorische Ahnung”.13Het antwoord is merkwaardig; immers het werpt de stelling, dat rechtsvinding tot het logische werk van het subsumeeren van de feiten onder den regel beperkt is, omver. Iets anders dan regel en feiten bepaalt dan de beslissing. Ik laat voorloopig de juistheid van Burckhardt’s antwoord volkomen in het midden, doch als de intuïtie moet aangeven, welke regel moet worden toegepast, dan is rechtsvinding niet alleen logische werkzaamheid. En als we toch een middel bezitten — wat ook Burckhardt onderstelt — om de beslissing te toetsen, haar als al dan niet juist te aanvaarden of te verwerpen, dan moet dat in iets anders bestaan dan een contrôle van het syllogisme, dat wij volgens den schrijver slechts voor het toepassen hebben om het recht te vinden.

45

   En présence d’une telle question, comment doit-on choisir? Burckhardt, l’auteur cité ci-dessus, répond: par „gefuhlsmâssige divinatorische Ahnung”.12La réponse est curieuse; en effet elle bouleverse la thèse selon laquelle la découverte du droit est limitée à l’activité logique consistant à soumettre les faits à la règle. Quelque chose d’autre que la règle et les faits détermine alors la solution. Je laisse pour le moment entièrement de côté la question de savoir si la réponse de Burckhardt est exacte, mais si c’est l’intuition qui doit indiquer la règle applicable, l’invention du droit n’est pas une activité purement logique. Et, si nous disposons d’un moyen susceptible de vérifier la décision — comme le suppose aussi Burckhardtc’est-à-dire d’admettre ou de rejeter sa justesse, ce moyen doit être autre chose que le simple contrôle du syllogisme, dont l’application, d’après notre auteur, suffirait à découvrir le droit.

46

En weer zien we, dat aan de beslissing, omdat ze mede aan dit element in de rechtsvinding haar ontstaan te danken heeft, tegenover den regel zelfstandige pagina-14,pagina-14beteekenis toekomt. In de beslissing zit mede die intuïtief gedane keus. En dan is het niet waar, dat in den regel al de beslissing van pagina-11het geval ligt opgesloten. Doch dan is het ook niet waar, dat het recht bestaat uit regels, dan vormen de beslissingen van de met rechtspraak belaste autoriteit een eigen deel van het complex, dat men recht noemt.

46

C’est en raison du fait qu’elle naît entre autres de cet élément d’intuition — nous le voyons de nouveau — qu’il faut reconnaître à la décision une signification indépendante vis à vis de la règle. La pagina-15décision comprend en outre ce choix intuitif. Il n’est donc pas vrai alors que la règle elle-même contienne déjà la solution de l’espèce. Il n’est pas vrai non plus que le droit consiste en règles: les décisions judiciaires forment une partie propre de l’ensemble complexe que l’on appelle droit.

47

   Een instituut van ons rechtsleven, gelijk van dat van andere volken van thans en van vroeger, bevestigt deze uit den aard van wetgeving en rechtspraak afgeleide conclusie. Het is dat van de kracht van gewijsde (art. 1954 B. W.): tusschen partijen bindt de uitspraak. De rechter mag in een later proces haar niet ter zijde stellen. Zij beheerscht de rechtsverhouding, ook al mag later blijken, dat zij onjuist is geweest. Denken wij thans alleen aan rechtsvinding door wetstoepassing: heeft de rechter eenmaal uitgemaakt, dat de wet in een bepaald geval zus of zoo moet worden toegepast, dan is dat tusschen partijen recht. Ook al blijkt de toepassing onjuist, aan verdere uitspraken moet zij, en niet de juiste conclusie, niet de regel ten grondslag worden gelegd. Dit is alleen te begrijpen, indien de zelfstandigheid van de beslissing tegenover den regel wordt erkend.

47

   Il existe dans notre vie juridique comme dans celles d’autres nations — tant de nos jours qu’autrefois — une institution qui confirme cette conclusion déduite de la nature de la législation et jurisprudence. C’est la force de la chose jugée (art. 1954 C.c.n.; 1351 C.c.f.): la chose jugée a autorité à l’égard des parties. Le juge ne peut pas l’écarter lors d’un procès postérieur. Elle régit le rapport juridique, même si elle se révèle inexacte postérieurement. Nous ne pensons maintenant qu’à la découverte du droit par application de la loi: une fois que le juge a décidé que la loi doit être appliquée de telle ou telle façon, sa décision constitue le droit entre les parties. Même si cette application se trouve être mal fondée, c’est elle et non pas la vraie solution, la règle, qui doit servir de base aux autres décisions. Cela ne se comprend que si l’on reconnaît l’indépendance de la décision vis-à-vis de la règle.

48

De verhouding is te vergelijken met die van wet en grondwet. Een wet, wier inhoud strijdt met de grondwet, bindt, naar men althans ten onzent op grond van art. 122 Gr.14 aanneemt, omdat niet de rechter of wie ook, maar alleen de wetgevende macht de vraag, of die strijd bestaat, mag beslissen. In zooverre is hier een zekere gradatie van de macht, die rechtsvoorschriften in het leven roept.15 Evenals aan de wet tegenover de grondwet komt aan de rechterlijke uitspraak tegenover de wet een eigen normstellend karakter toe.

48

Cette relation est comparable à celle qui existe entre la constitution et la loi. Selon l’opinion généralement admise chez nous, une loi inconstitutionnelle est obligatoire en vertu de l’art. 124 Constitution néerlandaise, parce que c’est au législateur, à l’exclusion du juge ou de quelque autre autorité que ce soit, de trancher la question de la constitutionnalité d’une loi. Il existe à ce sujet une certaine hiérarchie du pouvoir qui crée des dispositions de droit.13 Comme c’est le cas pour la loi vis-à-vis de la constitution, la décision judiciaire a son propre caractère normatif à l’égard de la loi.

49

   Men heeft hier wel tegen aangevoerd, dat toch overal bij ieder bevel, dat op toepassing van regels steunt, gehoorzaamheid kan worden verlangd, omdat het anders geen zin zou hebben aan eenige autoriteit de toepassing der wet in handen te geven. Met de voor stelling, dat rechtsvinding toepassing is, zou geen strijd bestaan, omdat ieder, wien opdracht tot toepassing is gegeven, pagina-15,pagina-15gehoorzaamheid mag eischen. De tegenwerping faalt. Het verschil is, dat dan wel voorloopige, maar niet definitieve onderwerping wordt gevraagd, dus, wil men aan de beslissing al kracht toekennen, deze toch altijd weder aan den regel kan worden getoetst. Het vonnis in kort geding van den President der Rechtbank geeft van zulk een bevel een voorbeeld. Het bindt, d.w.z. het moet worden uitgevoerd. Doch in het hoofdproces bindt het niet, d.w.z. het heeft geen kracht van gewijsde; over de rechtsvraag mag de rechter anders oordeelen.

49

   D’aucuns ont fait ici l’objection suivante: on peut toujours exiger l’obéissance à tout ordre fondé sur l’application de certainespagina-16règles, sinon il serait inutile de confier l’application de la loi à quelque autorité que ce soit. Cette idée ne serait pas contraire à la thèse selon laquelle le droit ne se trouve que par application de règles, car chacun ayant mission d’appliquer la loi, la règle peut demander l’obéissance. L’argument à son encontre n’est pas solide; la différence est qu’on ne demande alors qu’une soumission provisoire et non pas définitive, donc, si l’on veut attribuer une certaine autorité à la décision, celle-ci reste toujours susceptible d’être soumise au contrôle de la règle. Nous citons comme exemple d’un tel ordre le jugement rendu en référé. Ce jugement est obligatoire, c’est-à-dire doit être exécuté. Mais dans le procès au principal il ne lie pas le juge, c’est-à-dire n’a pas force de chose jugée, ce juge peut rendre une décision différente sur le point de droit.

50

Bij het gewijsde is de contrôle, de gebondenheid, definitief. En toepassing, waarvan niet kan worden gecontroleerd of zij toe passing is van den regel, is meer dan toepassing. Nog versterkt wordt deze zelfstandigheid door de taak van den rechter om eigen bevoegdheid te beoordeelen. Niet alleen binden onjuiste, d.w.z. niet aan den regel beantwoordende, vonnissen, maar zelfs vonnissen van een rechter, die tot déze beslissing niet bevoegd was. De rechter ontleent zijn macht aan de wet, doch als hij in een geval, waarin de wet hem niet de macht tot beslissen geeft, vonnis velt, is ook dat vonpagina-12nis recht tusschen partijen. Hoe dit te begrijpen indien het recht niets is dan een complex van regels?

50

En cas de chose jugée, le contrôle et la force obligatoire sont définitifs. Or, une application dont la conformité à la règle ne peut pas être contrôlée est plus qu’une pure application. Ce caractère indépendant de la décision est encore renforcé par la tâche du juge lorsqu’il est appelé à statuer sur sa propre compétence. Sont obligatoires non seulement les jugements erronés, c’est-à-dire ceux qui ne répondent pas à la règle, mais même les jugements rendus par un juge incompétent. Le juge emprunte son pouvoir à la loi, il est vrai, mais s’il se prononce dans un cas où la loi ne lui a pas conféré le pouvoir de juger, ce jugement constitue aussi du droit entre les parties. Comment expliquer ceci, si le droit n’est qu’un ensemble de règles?

51

   De concrete rechtsverhouding, mogen we concludeeren, hangt niet alleen van regels af, ook van beslissingen. En die beslissingen worden op haar beurt niet alleen door subsumptie onder regels gevonden. Voor het vaststellen van het concrete recht tusschen partijen is niet rechtstoepassing het juiste woord, ook niet rechtsvorming of schepping, doch het oude woord rechtsvinding. Het recht is er, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe. Slechts wie recht en regels identificeert, staat voor de keus: òf schepping òf toepassing. Zijn er andere factoren, dan valt het dilemma. Ik meen te hebben aangetoond, dat die er zijn.

51

   Les rapports juridiques concrets, telle est notre conclusion, dépendent non seulement de certaines règles, mais aussi de décisions. Ces décisions à leur tour ne se trouvent pas uniquement par la soumission à des règles. Pour l’activité qui consiste à fixer le droit entre les parties, le nom qui convient n’est pas application du droit, ni formation ou création du droit, mais le terme ancien de découverte du droit. Le droit existe, mais il faut le trouver; c’est la découverte qui contient l’élément nouveau. Ceux qui identifient droit et règles se trouvent devant le choix: ou création ou application. Mais si d’autres facteurs jouent, le dilemme tombe; je crois avoir démontré qu’ils existent.pagina-17

52

§ 1.3 De aard van den rechtsregel. Het bevel.

   Wij zouden hetgeen wij in de vorige paragraaf hebben betoogd ook wat geleerder aldus kunnen formuleeren: het recht geeft niet een hypothetisch oordeel. Men heeft wel gemeend met dezen term de logische bepaling van het recht aan te duiden en bedoelt dan daarmee uit te drukken, dat het recht een oordeel uitspreekt, dat pagina-16,pagina-16onder bepaalde voorwaarden geldt.16 Als A. een doodslag heeft begaan, wordt hij gestraft, moet hij schadevergoeding betalen, enz. Deze bepaling is reeds hierom onjuist, omdat in het hypothetisch oordeel een uitspraak wordt gegeven omtrent hetgeen geschiedt, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan; in het recht gaat het echter niet om hetgeen gebeurt, maar om hetgeen behoort te ge beuren. Wij kunnen in de wet niet lezen, dat wie doodslaat werkelijk gestraft wordt, maar dat wie doodslaat behoort te worden gestraft. De voorwaarde betreft het zijn, de conclusie het moeten. De scherp logische gebondenheid, die aan het hypothetisch oordeel eigen is: als A. is, is ook B., ontbreekt hier. Er zit een sprong tusschen beide.

52

§ 3 La nature de la règle de droit. L’ordre.


Nous pourrions formuler le contenu du paragraphe précédent d’une façon plus „savante” en disant: le droit ne pose pas de jugements hypothétiques. On a cru pouvoir indiquer par ce terme la détermination logique du droit en voulant exprimer ainsi que le droit prononce un jugement valable dans des circonstances déterminées.
14 Si A a commis un meurtre, il sera puni, il devra payer une indemnité, etc. Cette détermination du droit est déjà erronée rien que pour ce motif: le jugement hypothétique se prononce sur ce qui se produit, lorsque certaines conditions sont réunies; or dans le droit il ne s’agit pas de ce qui se produit, mais de ce qui doit se produire. Nous ne lisons pas dans la loi que l’auteur d’un meurtre est réellement puni, mais que le meurtrier doit être puni. La condition concerne l’„être”, la conclusion le „devoir”. Le lien de stricte logique, caractéristique du jugement hypothétique: si A est, B est aussi, fait défaut ici. Entre les deux éléments il existe un intervalle à franchir.

53

   In het recht ligt een behooren. Wij spreken daarom van de norm in het recht, het bevel van den wetgever. Er is veel over getwist hoe wij dit hebben te verstaan, tot wien het bevel zich richt en zoo meer. Ons inziens is veel van dit geschrijf onvruchtbaar geweest; heeft al te scherpe, of liever, te abstraheerende analyse hier tot gewrongen conclusies geleid. Ik kan niet begrijpen, dat ons inzicht wordt verrijkt indien wij b.v. in de strafbaarstelling van doodslag niet een bevel niet te dooden, maar een bevel om zich te onder werpen aan de op dit misdrijf gestelde straf zien.17 Dat is er ook, maar in de eerste plaats maakt de wetgever in art. 287 W. v. Str. het “gij zult niet dooden” tot zijn bevel. Dat dit bevel uitzonderingen kent (noodweer, overmacht) ontneemt daaraan het karakter niet — is er één bevel, dat algemeen is, waarvan dat niet geldt?

53

   Le droit comporte une contrainte. C’est pourquoi nous parlons de la norme dans le droit, de l’ordre du législateur. On a beaucoup disputé de ces conceptions, de la question de savoir à qui l’ordre s’adresse, etc. A notre avis ces discussions oiseuses étaient en grande partie inutiles; une méthode analytique par trop précise ou plutôt abstraite a mené ici à des conclusions tortueuses. Je n’arrive pas à saisir que notre compréhension soit enrichie par une manière de voir comme celle-ci: la règle qui fait un crime du meurtre, ne contient pas une défense de tuer, mais l’ordre de se soumettre à la peine dont on est menacé.15 Cet ordre existe aussi, mais à l’art. 287 C.p.n. c’est avant tout la règle „tu ne tueras point” que le législateur érige en ordre. Que cet ordre subisse des exceptions (légitime défense, force majeure) ne change en rien son caractère. N’en est-il pas de même pour tout ordre de nature générale?pagina-18

54

Ons inziens komen wij alleen tot een goed inzicht, indien we ons afvragen, als hoedanig het recht zich aan ons pagina-13bewustzijn opdringt, hoe wij het historisch verschijnsel wetgeving hebben te beschouwen. En dan staan we altijd weer voor een macht, die haar wil oplegt, die gehoorzaamheid verlangt, die beveelt. Ik laat volkomen in het midden wien die macht toebehoort, ook of wij haar persoonlijk of onpersoonlijk hebben te denken. Doch in de wet zien we tegenover ons, wellicht juister boven ons, een macht, die een bepaald gevolg wil, en daarom een regel stelt. Reeds daarin ligt, dat het een regel van behooren is, een bevel. De wet richt zich tot de aan haar pagina-17,pagina-17onderworpenen met een: “gij moet, of “gij zult”, of “gij zult niet”. De Decaloog blijft het type van iedere wet.

54

A notre avis on n’arrive à une bonne intelligence du problème que lorsqu’on se pose les questions suivantes: quelle est la nature du droit tel qu’il s’impose à notre conscience et comment faut-il expliquer le phénomène historique qu’est la législation?Nous nous retrouverons alors toujours devant une autorité qui impose sa volonté qui demande à être obéie, qui donne des ordres. Je laisse entièrement de côté la question de savoir à qui ce pouvoir appartient, et s’il faut se le représenter doué ou non de personnalité. Mais, dans la loi, nous voyons devant nous, ou peut-être plutôt au dessus de nous, un pouvoir qui veut un certain résultat, et dans ce but pose une règle. Cela implique déjà que c’est une règle qui exprime le devoir, un ordre. La loi s’adresse à ceux qui lui sont assujettis par les termes que voici: „tu feras ceci, tu ne feras pas cela”. Le Décalogue reste toujours l’archétype de la loi.

55

   Ik stel dit voorop, omdat ik meen, dat het fundamenteel is voor iedere beschouwing der wet, doch ik werk deze stelling niet verder uit, vooreerst omdat dit mij te ver van mijn doel zou voeren, maar ook omdat zij voor het privaatrecht slechts van secondair belang is. Immers, is de wet bevel, zij is niet alleen, zij is niet altijd bevel. Het grootste deel van het privaatrecht kan niet als bevel worden gekarakteriseerd. Wel geldt dit van een bepaling als art. 35318 B. W.: “De ouders zijn verplicht hun minderjarige kinderen op te voeden en te onderhouden”, ook van de regels, die, dank zij art. 1401, een sanctie in het privaatrecht hebben. En zoo zijn er nog wel meer. Doch het is een misvatting als men in alle recht bevelen wil zien. Voor het strafrecht is de vondst van Binding19, dat iedere strafbaarstelling in bevel en sanctie is te ontleden, ongetwijfeld van groot gewicht geweest. Zij heeft daar goede vruchten gedragen, doch het was voor de wetenschap van het privaatrecht geen voor deel, toen ook daar Binding’s leer werd geïmporteerd.20

55

   Je mets au premier plan cette thèse, car je la crois fondamentale pour toute conception de la loi, mais ce n’est pas encore le moment de la développer, d’abord parce que cela m’amènerait trop loin de mon but, et aussi parce qu’elle ne présenterait pour le droit privé qu’ un intérêt secondaire. En effet, si la loi est un ordre, elle contient aussi d’autres éléments et elle n’est pas toujours „ordre”. La plus grande partie du droit privé n’est pas caractérisée par l’idée d’ordre. Il existe, certes, des dispositions qui présentent ce caractère impératif, comme l’art. 353 C.c.n.: les père et mère sont obligés d’entretenir leurs enfants mineurs,” et les règles qui en vertu de l’art. 1401 (1382 C.c.f.) ont leur sanction dans le droit privé. Il y en a d’autres encore. Mais c’est une erreur de considérer toutes les règles de droit comme des ordres. La théorie ingénieuse de Binding 16 , selon laquelle toute disposition prononçant une peine à la suite d’un fait déterminé pouvait être analysée en deux éléments, l’ordre et la sanction, était d’une grande utilité pour le droit pénal. Il est vrai que cette théorie a produit d’excellents résultats, mais son introduction dans le droit privé ne présente aucun avantage pour cette partie de la science juridique.17 pagina-19

56

§ 1.4 De aard van den rechtsregel. Het verlof. Objectief en subjectief recht.

   Voor het privaatrecht is karakteristiek de groote plaats, die het recht in subjectieven zin daar inneemt. Wij gebruiken n.l. den term recht niet alleen voor den regel, maar ook voor de bevoegdheid; we zeggen niet alleen, dat het recht in Nederland voorschrijft, maar ook, dat A. of B. het recht heeft; naast het recht in objectieven zin staat het recht in subjectieven zin, of wel naast objectief recht subjectief recht. Hetzelfde spraakgebruik vinden we elders terug, Recht in het Duitsch, droit in het Fransch, jus in het Latijn, hebben dezelfde dubbele beteekenis.

56

§ 4 La nature de la règle de droit. La permission. Le droit objectif et le droit subjectif.

   Pour le droit privé la place prépondérante qu’y occupe le droit subjectif, est caractéristique. En effet, nous employons non seulement le terme „droit” pour la règle, mais aussi pour les prérogatives privées; nous disons non seulement: le droit aux Pays-Bas prescrit de . . ., mais aussi: A et B ont le droit de . . ., etc. A côté du droit dans son sens objectif, il existe le droit dans son sens subjectif, ou bien, le droit objectif et le droit subjectif sont juxtaposés. Nous retrouvons ailleurs le même usage de ces termes. „Recht” en allemand, „droit” en français, „jus” en latin ont le même double sens.

57

   Dit is natuurlijk geen toeval; reeds dit taalgebruik doet vermoeden, dat regel en bevoegdheid een niet te scheiden paar vormen,pagina-18,pagina-18dat zij beide voor den zin van het recht van essentieele beteekenis zijn. Niettemin heeft menige moderne theorie gepoogd het subjectief recht uit de rijen der rechtsbegrippen te schrappen: “En réalité il n’y a pas de droit subjectif” luidt de dikwijls herhaalde uitspraak pagina-14van den staatsrechtleeraar Duguit21; hij, die realist wilde zijn, vergat, dat de werkelijkheid van het recht den vorm “subjectief recht” telkens weer vertoont. Maar niet alleen zij, die het subjectief recht wilden doen verdwijnen, miskenden de beteekenis van het begrip, ook zij, die wel bereid waren het bestaan van bevoegdheden te erkennen en deze met den naam “rechten” te blijven bestempelen, maar daarin toch niets anders zagen dan een reflex van den regel.

57

   Ce phénomène n’est naturellement pas fortuit; rien que cet usage de la langue fait présumer que règle et prérogative forment un couple inséparable et qu’elles présentent toutes deux une importance essentielle pour le droit. Plus d’un théoricien moderne cependant a essayé de „bannir le droit subjectif des rangs des notions juridiques” „en réalité il n’y a pas de droit subjectif” selon la formule souvent répétée du professeur de droit constitutionnel Duguit.18Mais lui, qui voulait être réaliste, oublia que la réalité du droit se présente toujours de nouveau sous la forme „droit subjectif”. Non seulement ceux qui voulaient faire disparaître le droit subjectif, mais encore ceux qui entendaient admettre l’existence de prérogatives privées et qui continuaient à les qualifier de „droits”, bien qu’ils ne les tinssent que pour des reflets de la règle, méconnaissaient cette notion.

58

Het recht beveelt, uit het bevel vloeit de plicht tot nakoming voort; reflex daarvan is, dat de nakoming kan worden gevorderd, dat er recht is in subjectieven zin. De bevoegdheid mist dan zelfstandige beteekenis. Typeerend voor deze opvatting is, dat de consequentie er toe leidt ook de plicht dan “recht” te noemen. Een consequentie, die ook inderdaad wordt aanvaard.22 Door het bevel ontstaat een rechtsverhouding tusschen bepaalde personen, zij, die in de verhouding staan, hebben deel aan het recht, hebben recht. De consequentie had — als meer — de onhoudbaarheid der leer kunnen aantoonen. Wie de plicht recht noemt, komt in openlijke botsing met het recht, zooals het zich aan ons vertoont in het spraak gebruik en zich de eeuwen door heeft vertoond. Het staat de wetenschap van het recht niet vrij een dergelijk essentieel taalgebruik ter zijde te schuiven.

58

   Le droit ordonne; de l’ordre découle l’obligation d’exécuter; le résultat en est que l’exécution peut être demandée et qu’il existe un droit dans son sens subjectif. La prérogative privée manque alors de toute signification indépendante. Une conséquence typique de cette conception consiste à qualifier le devoir de „droit”, conséquence que l’on a, en effet, acceptée19 L’ordre fait naître des rapports juridiques entre certaines perpagina-20sonnes; ceux entre qui ces rapports existent participent au droit, ont des droits. Comme il arrive souvent, la conséquence de cette théorie aurait pu en démontrer le mal fondé. Ceux qui appellent le devoir un droit se heurtent manifestement au droit tel qu’il s’est présenté au cours des siècles dans l’usage et tel qu’il se présente toujours à nous, La science du droit n’est pas libre d’écarter pareil usage essentiel.

59

   Doch meer dan het taalgebruik komt in het gedrang, als we het subjectieve recht uit de wetenschap willen verbannen. Dit blijkt juist in het privaatrecht. De theorie, dat recht alleen regel is, is uitvloeisel van de gedachte, dat recht is de wil van de georganiseerde gemeenschap, den Staat. De Staat beveelt, dat bevel is recht. Het privaatrecht heeft dat — niet in de theorie, doch wel in zijn werkelijke ontwikkeling in rechtspraak en rechten — nooit aanvaard, het kon dat niet aanvaarden, zonder zijn eigen bestaan in gevaar te pagina-19,pagina-19brengen. Recht is altijd een regeling der verhouding van gemeenschap en individu, zij beide zijn de polen waartusschen iedere rechtsordening zich beweegt. De leer, die recht gelijk stelt met bevel van den Staat, ziet van dit paar, dat juist in zijn dualiteit van principieele beteekenis is, alleen de gemeenschap. Alleen deze is dan een oorspronkelijk gegeven, het individu ontvangt zijn rechten van haar. Is dit in het algemeen onhoudbaar, het sterkst doet zich dat natuurlijk gevoelen in dat deel van het recht, waar de gebondenheid aan het individu het meest op den voorgrond treedt, in het privaatrecht.

59

   Mais l’élimination du droit subjectif, contraire à l’usage, présente encore d’autres inconvénients. Cela se manifeste particulièrement dans le droit privé. La théorie selon laquelle le droit n’est qu’un ensemble de règles découle de l’idée d’après laquelle le droit est la volonté de la communauté organisée, de l’Etat. L’Etat ordonne, cet ordre est droit. Sauf en théorie, cette conception n’a jamais été adoptée par le droit privé tel qu’il se développe dans la jurisprudence et la pratique judiciaire. Le droit privé ne pouvait pas adopter cette thèse sans mettre en danger sa propre existence. Le droit est toujours une réglementation des rapports entre la société et l’individu: ce sont les deux pôles de tout système juridique. De ce couple de points opposés — d’une importance fondamentale justement en raison de sa dualité —, la théorie qui identifie le droit et l’ordre de l’Etat, ne voit qu’ un aspect: la société; celle-ci est la seule donnée originale, c’est d’elle que l’individu reçoit ses droits. La fausseté de cette théorie, déjà insoutenable en soi, se fait évidemment sentir le plus dans le domaine où les droits sont le plus fortement liés à l’individu: le domaine du droit privé.

60

Wij zien dat duidelijk als wij ons de beteekenis van het subjectieve recht in het privaatrecht realiseeren. Wij gebruiken daar den term niet alleen voor de enkele bevoegdheid, maar voor een bundel bevoegdheden, die tezamen als één geheel worden behandeld. Niet alleen zeggen wij, dat A. het recht heeft een zaak van B. op te eischen, doch ook, dat hij het recht van eigendom heeft, dat hij krachtens dat recht mag beschikken, dat recht mag overdragen.

60

Cela se voit clairement, lorsque nous nous rendons compte de l’importance du droit subjectif dans le droit privé. Là, le terme „droit” s’emploie non seulement pour le simple pouvoir, mais encore pour tout un faisceau de pouvoirs, qui sont traités comme un tout. Nous disons non seulement que X peut revendiquer une chose de Y, mais aussi qu’il a la propriété, qu’il peut disposer en vertu de ce droit, qu’il peut la transférer.

61

Op het subjectieve recht is geheel het systeem van het privaatrecht gebouwd, de tegenstelling zakelijk persoonlijk recht is een tegen stelling tusschen subjectieve rechten. De ordening van de beschikking over den grond en de stoffelijke zaken in het algemeen pagina-15vindt haar grondslag in het subjectieve recht van eigendom, de bijzondere betrekkingen tot zaken worden als bijzondere rechten, inbreuken op dien eigendom, gedacht (hypotheek en vruchtgebruik); onrecht is in de eerste plaats inbreuk op eens anders recht; het verkeer geschiedt door overdracht van rechten, nieuwe regelingen roepen weder nieuwe rechten in het leven (auteurs, octrooirecht). Wij kunnen in het vermogensrecht geen stap doen zonder met het begrip subjectief recht te werken. Sterker: gaan we terug, dan zien we, dat geheel het zoo ragfijn uitgewerkte systeem van het moderne privaat recht berust eenerzijds op de als subjectief recht gedachte betrekking tusschen persoon en zaak, den eigendom, anderszijds op de eveneens als subjectief recht te denken bescherming van den persoon zelf in zijn vrijheid van zelf bepaling. Over dit laatste zoo dadelijk meer, eerst nog iets over dien eigendom.

61

Le système entier du droit privé est construit sur le droit subjectif; l’opposition: droit réel — droit personnel est une opposition de droits subjectifs. La réglementation relative à la façon dont on dispose des fonds et des choses matérielles en général est basée sur le droit subjectif: la propriété. Les rapports spéciaux dans lesquels on peut se trouver à l’égard des choses, sont considérés comme des démembrements de la propriété (l’hypothèque, l’usu-pagina-21fruit). L’injustice est en premier lieu une infraction au droit d’autrui, tandis que le commerce social se fait par transport de droits; des réglementations nouvelles créent des droits nouveaux (droit des brevets, droit d’auteur, propriété intellectuelle). Dans le droit patrimonial, nous ne pouvons pas faire un seul pas sans nous servir de la notion de droit subjectif. Qui plus est: si nous poussons plus loin encore notre analyse, nous constatons que tout le système du droit privé moderne — fin comme une toile d’araignée — repose sur deux ordres de concepts conçus comme droit subjectif: le rapport entre la personne et la chose, la propriété, d’une part et la protection de l’autonomie de la personne elle-même de l’autre. Avant de développer ce dernier point, parlons d’abord de la propriété.

62

   Het is merkwaardig, dat het nog nooit gelukt is een goede definitie van eigendom te geven. Men komt niet veel verder dan een bevoegdheid om in het algemeen te mogen beschikken, binnen de grenzen van het recht met de zaak te mogen doen wat men wil, en zoo meer.pagina-20,pagina-20Dit is begrijpelijk. Omschrijven laat zich een begrip altijd alleen met behulp van anderen. Hypotheek en vruchtgebruik kunnen worden omschreven met behulp van het begrip eigendom. Doch de eigendom zelf onttrekt zich aan die omschrijving — juist omdat het begrip primair is, omdat de algemeenheid der beschikking de bepaling uitsluit. Men lette er wel op, dat ik zeg algemeenheid, niet absoluutheid. Hier is veel verwarring geweest.

62

   Il est curieux qu’on n’ait jamais réussi à donner une bonne définition suffisante de la propriété. Le plus souvent on n’arrive qu’à des définitions de ce genre: pouvoir de disposer en général, liberté, dans les limites du droit, de faire de la chose ce qu’on veut, etc. Ceci se comprend. Une notion ne peut être définie qu’à l’aide d’autres notions. L’hypothèque et l’usufruit peuvent être décrits à l’aide de la notion de propriété. Par contre, la propriété elle-même échappe à cette description — précisément parce que c’est une notion primaire, c’est la nature générale du pouvoir de disposer qui exclut toute détermination. Bien entendu: je dis la nature générale et non pas la nature absolue. Ce problème a prêté à beaucoup de confusion.

63

Eenerzijds heeft men gemeend, dat die algemeenheid absoluutheid insloot, dat dus beperking van eigenaarsbevoegdheden eigenlijk ongeoorloofd, in strijd met het recht was; men vergat, dat die algemeenheid nooit zonder beperking is geweest en dat over den omvang der beperking de algemeenheid niets zegt. De aard van het recht bepaalt niet den inhoud. Individu èn gemeenschap, zeide ik, zijn de oorspronkelijke gegevens van ieder recht. Eigendom onderstelt, dat het individu voor het recht even wezenlijk is als de gemeenschap, even wezenlijk doch niet meer. Recht als gemeenschapsregeling sluit de noodzakelijkheid van beperking van eigendom in. Over den omvang der beperking oordeelen verschillende tijden verschillend. Doch anderzijds is het een dwaasheid om, wanneer die beperkingen worden uitgebreid, met de absoluutheid ook de algemeenheid van den eigendom te ontkennen.

63

D’une part, on a pensé que la généralité de la propriété implique son absolu et que, par conséquent, toute restriction aux pouvoirs du propriétaire est au fond inadmissible, contraire au droit; mais on oubliait que cette généralité est depuis toujours sujette à des limitations et que cette généralité ne nous apprend rien sur la consistance de ces limitations. La nature d’un droit ne détermine pas le contenu de celui-ci. L’individu et la société — nous l’avons vu déjà sont les deux postulats primitifs de tout droit. La propriété suppose que l’individu soit aussi essentiel au droit que la société, aussi essentiel, mais pas plus essentiel. En tant que réglementation sociale, le droit implique la nécessité de la “limitation de la propriété. Toute époque a eu sa propre conception de l’étendue de ces restrictions. D’autre part, lorsque ces limitations sont multipliées, ce serait une erreur de nier en même temps etpagina-22 l’absolu de la propriété et sa généralité.

64

Onze tijd voert die beperkingen ver door; niet ten onrechte zegt men, dat de eigendom wordt uitgehold. Doch opgeheven wordt hij niet, kan hij niet worden zonder dat het privaatrecht ineenvalt. Ten slotte blijft er een rest, die zich aan iedere bepaling onttrekt. Was bepaling, d.w.z. aanwijzing in regels wat de eigenaar met de zaak doen mag, mogelijk, de eigendom zelf was verdwenen.

64

De nos jours, ou pousse très loin ces restrictions: c’est avec raison qu’on dit que la propriété est minée. Mais elle n’est pas supprimée, sa suppression entraînerait d’ailleurs la désagrégation du droit privé. Il demeure toujours un reste qui échappe à toute détermination. Si cette détermination était possible, c’est-à-dire si l’on pouvait préciser les différents pouvoirs du propriétaire par des règles, la propriété elle-même disparaîtrait.

65

   Een soortgelijk betoog is voor de als subjectief recht te denken persoonlijkheid zelf van het individu te houden; de bescherming, die het privaatrecht juist in de nieuwe ontwikkeling van de onrechtmatige daad aan den persoon geeft (de zorgvuldigheid, die ten aan zien van eens anders persoon betaamt), doet zien, dat ook hier een complex bevoegdheden is, die het recht erkent en beperkt, doch niet door bepalingen regelt.pagina-16

65

   Un raisonnement similaire convient lorsqu’on traite de la personnalité de l’individu comme d’un droit subjectif. La protection que le droit privé donne à la personne dans l’évolution récente de la notion de l’acte illicite (les soins qui s’imposent à l’égard de la personne d’autrui), montre qu’il s’agit, ici encore, d’un ensemble complexe de pouvoirs, reconnu et restreint par le droit, mais non pas réglé par des dispositions.

66

   Wat is de slotsom van dit alles voor onzen opzet? Wij waren immers bezig den aard der privaatrechtelijke regeling te omschrijven. Schijnbaar zijn wij daarvan afgegaan, in werkelijkheid was dit niet het geval. Onze conclusie is deze: als de wetgever in art. 625 B.W. pagina-21,pagina-21den eigendom omschrijft en dien eigendom beschermt, dan is dat niet een verleening, maar een erkenning van bevoegdheid; hij staat als het ware bij zijn ordening van een gebied een oogenblik stil, stelt zich zelf een grens en laat het overige aan het individu. Niet het “gij moet”, maar het “gij moogt” is het woord, dat hij spreekt. Het moeten, dat daaruit voor anderen voortvloeit, is secundair; men zet de dingen op hun kop als men in den eigendom allereerst een verbod van stoornis wil zien, tot ieder behalve den eigenaar gericht.

66

   Quelle conclusion faut-il tirer de ce qui précède pour le plan de notre exposé? Nous étions, en effet, en train de décrire la nature de la réglementation de droit privé. Notre conclusion est celle-ci: lorsque le législateur décrit et protège la propriété, dans l’art. 625 C.c.n., il ne confère pas de pouvoirs, il les reconnaît seulement. En réglant un certain domaine, c’est comme s’il s’arrête un moment et s’enferme dans des limites qu’il trace lui-même; ce qui reste alors de ce domaine, il le laisse à l’individu. Il ne dit pas alors „tu dois”, mais „tu peux”. Le fait que, de ce pouvoir, résulte un devoir pour d’autres personnes est d’une importance secondaire; c’est renverser les choses que de considérer comme caractéristique principale de la propriété la défense de troubler édictée contre tous sauf le propriétaire.

67

   Het verlof is voor den rechtsregel even essentieel als het gebod. In het privaatrecht is het van eminent belang. Het verlof onderstelt het recht in subjectieven zin.
Doch in de tweede plaats kunnen we uit deze paragraaf nog een conclusie trekken, waardoor zij aansluit bij § 2; het verschijnsel recht bevat niet alleen regels. ook bevoegdheden. Wij komen daarop nader terug, zetten echter eerst het onderzoek naar den aard van den regel voort.

67

   La permission est aussi essentielle à la règle de droit que le commandement; dans le droit privé, il est d’une importance éminente. La permission présume le droit dans son sens subjectif.
Mais une autre conclusion peut encore être dégagée de ce paragraphe, qui rejoint ainsi le § 2.: le phénomène du droit comprend non seulement des droits, mais aussi des pouvoirs. Nous reviendrons sur cette thèse, continuons nos recherches quant à la nature de la règle.
pagina-23

68

§ 1.5 De aard van den rechtsregel. De belofte.

   Het recht laat den individueelen mensch een kring, waarbinnen hij zelf in vrijheid de regeling bepaalt, waaraan hij zich onderwerpt. Niet alleen, dat het hem de vrijheid laat al dan niet een handeling te verrichten waarvan de gevolgen door de wet worden omschreven, doch in ruimeren zin, doordat hem de vrijheid toebehoort zelf de regeling in het leven te roepen, die hem het best schijnt. Van het eerste is het persoonlijk huwelijksrecht een voorbeeld, van het tweede het huwelijksgoederenrecht. Òf iemand wil trouwen mag hij zelf beslissen, doch àls hij trouwt, geeft de wet aan waartoe man en vrouw tegenover elkaar verplicht zijn.

68

§ 5 La nature de la règle de droit. La promesse.

   Le droit laisse à l’individu un cercle à l’intérieur duquel celui-ci fixe lui-même, en toute liberté, la réglementation à laquelle il se soumet. Le droit lui laisse la liberté non seulement d’accomplir un acte dont la loi règle les effets (exemple: les règles non patrimoniales relatives au mariage), mais aussi dans un sens plus large, de créer lui-même une réglementation qui lui semble préférable (les règles relatives aux régimes matrimoniaux). On est libre de de se marier, mais une fois le mariage conclu, la loi indique les devoirs réciproques des époux.

69

De regeling daarentegen van het vermogensrecht: gemeenschap of iets anders, kunnen partijen zelf in handen nemen. Op het laatste heb ik het oog. Door overeen komst en testament, ook door sommige eenzijdige verklaringen, werkt het individu mede aan de rechtsvorming. De regeling der overeenkomst — om mij eenvoudigheidshalve verder tot deze te bepalen — bindt hem, die haar aanging, als een wet. Niet van bovenaf ontstaat de verplichting, de gebondene heeft haar zich zelf opgelegd.

69

Par contre les parties peuvent choisir librement le régime matrimonial: communauté universelle, etc. C’est de cette dernière hypothèse que je voudrais traiter. Par le contrat et le testament, même par certaines déclarations unilatérales, l’individu participe à la formation du droit. La réglementation contractuelle — pour nous borner à cet exemple le plus simple — lie celui qui la conclut comme une loi. L’obligation ne lui est imposée par aucune autorité supérieure, mais par lui-même.

70

   Maar, kan men vragen, is deze gebondenheid niet ten slotte een gebondenheid aan den rechtsregel? De regel, dat overeenkomsten binden, dat zij partijen tot wet strekken, gelijk art. 1374 B. W. het pagina-22,pagina-22uitdrukt? Zeker, dat staat in de wet, doch de inhoud van dezen regel geeft niet de wet, doch de wil van partijen, en de gebondenheid aan den regel is een andere dan die aan het voorschrift b.v. eens anders zaak niet te beschadigen. Daar ontstaat de verplichting door de overtreding van het bevel van den wetgever, hier wordt zij door partijen zich zelf opgelegd en in omvang en uitwerking bepaald.

70

   Cependant la question suivante peut être posée: ne s’agit il pas ici au fond d’une soumission à la règle de droit? Est-ce qu’il s’agit de la règle selon laquelle les conventions lient, „qu’elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” comme le dit l’art. 1374 Ce.11. (1134 C.c.f.)? Certes, tel est le texte de la loi, mais la règle reçoit son contenu de la volonté des parties et non pas de la loi; la sujétion à cette règle diffère de celle qui résulte, par exemple, de la défense d’endommager le bien d’autrui. Dans cette dernière hypothèse, les obligations naissent de l’infraction au précepte du législateur, dans l’autre hypothèse, par contre, les parties s’imposent elles-mêmes les obligations, dont elles déterminent l’étendue et l’effet.

71

Men heeft wel eens beweerd, dat niet uit de overeenkomst een verplichting voortvloeit, doch dat haar niet napagina-17koming als een delict den contractant tot vergoeding verplicht, doch bij deze voorstelling blijft onverklaard waarom de niet nakoming onrechtmatig is; wie dit beweert, onderstelt reeds, dat rechtens nakoming verplicht is, dus dat de overeenkomst bindt, recht schept. Trouwens met den regel der tegenwoordige wetboeken, dat niet alleen bij niet nakoming schadevergoeding kan worden gevraagd, doch de contracteerende partij op de nakoming zeker recht heeft, is deze voorstelling in directen strijd. De overeenkomst schept recht—de uitdrukking onzer wet: de overeenkomst strekt partijen tot wet, is van een treffende juistheid.

71

On a parfois soutenu que ce n’est pas d’une convention que découlent les obligations, mais que leur non-exécution, comme un délit, oblige la partie à réparer. Cette conception n’explique pas l’illicéité de la non-exécution, car celui qui admet cette illicéité présume déjà que l’exécution s’impose de droit, et que, par conséquent, la convention est obligatoire, c’est-à-dire crée du droit. Cette conception est également contraire à la règle des codes actuels, selon laquelle la partie en cas de non-exécution peut demander non seulement des dommages-intérêts, mais qu’elle conserve aussi son droit àpagina-24l’exécution. La convention crée du droit; les termes de notre code, la convention tient lieu de loi aux parties, sont’ d’une frappante exactitude.

72

   In het bevel, dat de wet in dezen regel aan de aan haar onderworpenen geeft, zit de erkenning van een anderen vorm van recht. Wel kan men ook hier het “gij moet” van het recht terugvinden, doch dit “gij moet” is terugslag op een anderen vorm, op het “ik zal” door den verplichte zelf uitgesproken. Niet alleen door het bevel van dengeen, die met gezag in de gemeenschap is bekleed, wordt het individu verbonden, ook door de belofte, die het zelf deed. Het eigen woord is hier het bindende — doch het woord tot een ander gericht; ik moet betalen, niet omdat ik het gewild heb, maar omdat ik het beloofd heb, d.w.z. dien wil tegenover een ander heb verklaard. Het is hier niet de plaats dit nader uit te werken,23 doch voor een mogelijk misverstand moet ik waarschuwen.

72

   Ce précepte, donné par la loi à ceux qui lui sont assujettis, reconnaît implicitement l’existence d’une autre forme de droit. Il est vrai qu’on retrouve ici encore le terme impératif du droit: „tu dois”, mais ce terme renvoie à un autre, à la promesse proférée par l’obligé lui-même: je ferai ceci ou je ne ferai pas cela. Ce n’est pas seulement le précepte, émanant de l’autorité publique, mais aussi sa propre promesse qui lie l’individu. C’est donc la propre parole de chacun qui a un effet obligatoire — mais la parole doit être adressée à un autre; je dois payer, non pas parce que je l’ai voulu, mais parce que je 1 ai promis, c’est-à-dire que j’ai déclaré cette volonté envers un autre. Ce n’est pas le moment de développer cette théorie20 Cependant, je voudrais prévenir ici un malentendu.

73

Het is er verre vandaan, dat iedere belofte, zelfs dat iedere aangenomen belofte, zou binden. In de rechtshistorische ontwikkeling heeft het contract zich slechts langzaam en met moeite een plaats veroverd en ook nu nog is niet iedere afspraak bindend. Integendeel, de ontwikkeling gaat ook hier eerder in de richting van beperking dan van uitbreiding; in de verhouding tusschen arbeider en werkgever zien we de belofte pagina-23,pagina-23terugdringen door de van boven, zij het niet altijd door dengewonen wetgever, opgelegde regeling. En ook elders is beperking der contractsvrijheid aan de orde van den dag.

73

Il n’est pas vrai que toute promesse, même acceptée, soit obligatoire, loin de là! Ce n’est qu’au cours d’une longue évolution et avec beaucoup de peine que le contrat a conquis sa place dans le droit et même de nos jours tout engagement ne lie pas. Au contraire, l’évolution de la force obligatoire des contrats tend à la restreindre plutôt qu’à étendre. Dans les rapports entre salariés et employeur nous voyons comment la promesse est de plus en plus repoussée par des réglementations imposées d’en haut, encore qu elles n’émanent pas toujours du législateur ordinaire. Dans d’autres domaines aussi, la restriction de la liberté contractuelle est à l’ordre du jour.

74

Doch dit neemt niet weg, dat het, voorzoover het recht aan het individu veroorlooft door eigen regeling recht te vormen, het eigen woord van den verbondene is, waardoor hij wordt verplicht. Het is juist als bij den eigendom: over de plaats die het contract als rechtsbron inneemt kan verschillend worden geoordeeld en ieder positief recht heeft daarvoor een eigen regeling, doch zoolang privaatrecht bestaat, het individu niet volkomen aan de gemeenschap is onderworpen, heeft deze vorm van recht zijn eigen beteekenis. Een samenleving is alleen mogelijk indien de eene mensch het woord van den ander kan vertrouwen.

74

Mais cela n’empêche pas l’individu d’être lié par sa propre parole toutes les fois que le droit lui permet de créer du droit par sa propre réglementation. C’est comme pour la propriété: on peut juger différemment de la nature du contrat comme source de droit, chaque système de droit positif a sa propre réglementation à ce sujet, mais tant que le droit privé existe et que l’individu n’est pas entièrement assujetti à la communauté sociale, cette forme de droit, le contrat, a sa propre signification. Da société ne peut exister que lorsque l’homme peut compter sur la parole d’autrui.pagina-25

75

   Het loont de moeite na te gaan hoezeer de geesten in dit opzicht zijn veranderd. Vòòr de 19de eeuw was de gebondenheid aan de overeenkomst iets dat van zelf sprak, een axioma, dat geen verklaring behoefde: wat die wèl noodig had was het gezag, dat in de wet gehoorzaamheid eischt; men meende haar te vinden door dit gezag tot overeenkomst, tot de vrijwillige onderwerping van den onderdaan te herleiden. Van alle pogingen in deze richting is Rousseau’s pagina-18Contrat Social wel de beroemdste. Zijn individualistische leer bracht in de praktijk der Fransche revolutie de Staatsalmacht en met haar de alleenheerschappij der wet. De wetenschap der 19de eeuw werkte in dezelfde richting door en nu werd het omgekeerd de gebondenheid aan overeenkomst, die verklaring behoefde.

75

   Il importe de rechercher la mesure dans laquelle les opinions ont changé à cet égard. Avant le 19 ème siècle, le caractère obligatoire du contrat était considéré comme allant de soi, comme une vérité évidente par elle-même. Moins évidente semblait à cette époque-là l’autorité qui, dans la loi, demande l’obéissance. On croyait pouvoir expliquer cette autorité en la réduisant à un effet contractuel, c’est-à dire à la soumission volontaire des sujets. De toutes ces conceptions, celle du Contrat Social de Rousseau est la plus célèbre. Cette théorie individualiste introduisait l’omnipotence de l’Etat dans la pratique de la Révolution française. Ces idées étant reprises par la science du 19 éme siècle lui servaient depuis comme instruments de travail, de sorte que, dès lors, c’était la nature obligatoire du contrat qui devait être expliquée.

76

   Immers als de wet, de door het gezag gegeven regeling, de bron is van alle recht, hoe komt dan die met gezag bekleede wetgever er toe een deel van die regeling uit handen te geven en over te laten aan daartoe waarschijnlijk weinig geschikte individuen? Welke waarborg is er, dat deze juist de door den wetgever gewenschte regeling in het leven zouden roepen? In den strijd van het eigen belang aan beide zijden zal zij wel door geven en nemen worden gevonden, meende men. Doch vooreerst staan de partijen allicht niet als gelijken tegenover elkaar, misschien is de een handiger, machtiger dan de ander en dan, ook àls zij gelijk staan, is daarmee dan tevens gezegd dat hun regeling een billijke zal zijn? Is het tegendeel niet minstens even waarschijnlijk? Is het alleen maar de onmogelijkheid àlles te regelen, die er toe dwingt aan de partijen zelf over te laten, hier de juiste regeling te vinden? pagina-24,pagina-24

76

   En effet, si la loi, réglementation édictée par l’autorité publique, est la source de tout droit, qu’est-ce qui amène ce législateur, revêtu du pouvoir, à se départir, ne fût-ce qu’en partie, de cette activité réglementaire et à la laisser à des individus qui sont probablement peu propres à cette activité? Qu’est-ce qui garantit qu’ils élaboreront précisément la réglementation voulue par le législateur? On admettait que cette réglementation se trouverait bien par voie de compromis, résultat final de la lutte des intérêts privés opposés. Mais on conçoit que les parties ne se trouvent pas sur pied d’égalité, l’une est peut-être plus puissante, plus adroite que l’autre et, même s’il n’en est pas ainsi, est ce dire que cela implique déjà que leur réglementation répondra à l’équité? Le contraire n’est-il pas plus probable, n’est il pas au moins aussi probable? Ne verra-t-on pas plutôt le contraire se produire? Est-ce uniquement l’impossibilité de tout régler, qui contraint à laisser aux parties elles-mêmes la réglementation qui convient?

77

   Burckhardt, die deze vraag ook op werpt, zoekt het antwoord in een verwijzing naar de activiteit der individuen, die op deze wijze geprikkeld wordt.24 Het antwoord kan niet bevredigen; immers die prikkel tot activiteit kan wenschelijk zijn, een motief voor de rechtspolitieke houding der wetgevende autoriteit, zij kan nooit beslissend zijn voor de vraag of de contractsinhoud recht is. Wij verklaren niet hoe iets recht is door een verwijzing naar een motief als dit. Daaruit kan hoogstens volgen: hoewel het geen recht is, wordt het toch zoo behandeld. Burkhardt voelt dit zelf: hij spreekt van een “Einbruch der Willkür in das Gebiet des Rechts”. Hij kan dan ook in de contractueele regelingen, die partijen treffen, niets dan willekeur zien.

77

   Burckhardt, qui soulève aussi cette dernière question y répond en invoquant l’activité des individus qui mérite d’être stimulée. 21Sa réponse ne peut pas satisfaire, car, si désirable que soit cet encouragement, en tant que motif qui influe sur la politique législative, il ne peut jamais être décisif pour la question de savoir si le contenu du contrat constitue du droit. Ce n’est pas en invoquant un tel motif qu’on explique la nature de droit d’un phénomènepagina-26donné. Tout au plus, on en déduit la conclusion suivante: bien que ceci ne soit pas du droit on le traite cependant comme tel. Burckhardt lui-même le sent lorsqu’il parle d’un „Einbruch der Willkür in das Gebiet des Rechts”. Aussi ne voit-il dans les réglementations faites par les parties que de l’arbitraire.

78

Hij komt daardoor in strijd met wat de werkelijkheid van het recht vertoont: de gebondenheid aan de overeenkomst wordt als recht ervaren, de contractsregel als rechtsregel gehanteerd. De Zwitsersche schrijver wil daarvan niet weten, hij wil, dat de overeenkomst alleen naar de subjectieve bedoeling van partijen wordt uitgelegd. De praktijk is altijd anders, moet wel anders zijn, al was het alleen omdat van de bedoeling dikwijls zoo weinig blijkt. Uitlegging en aanvulling van de contractueele regeling geschiedt dan naar analogie van die der wet: niet wat partijen bedoelen, doch wat zij behoorden te bedoelen naar de meening van den uitlegger, geeft daarbij den doorslag. Uitlegging en vaststelling van het rechtsgevolg gaan in elkaar over. Wij zien het weder in de cassatieprocedure, die tevergeefs zich aftobt om hier een behoorlijke scheiding tusschen wat feitelijk is en wat rechtens te vinden. Was hier alleen willekeur, hoe zou van het te goeder trouw ten uit voerleggen van overeenkomsten kunnen worden gesproken, hoe van een mede gebonden zijn tot wat de billijkheid meebrengt? En toch beheerschen deze regels thans de meeste geschillen over verplichtingen uit overeenkomst. De contractsregeling is rechtsregel.

78

Mais cette conception est contraire à ce que nous montre la réalité du droit: la force obligatoire de la convention est reconnue comme étant du droit, la règle contractuelle est maniée comme règle de droit. 1,’auteur suisse ne veut pas de cette idée, ce qu’il veut c’est que le contrat soit interprété uniquement selon l’intention subjective des parties. Mais la pratique est toute autre et elle doit l’être, ne fût-ce qu’en raison du fait que cette intention est souvent peu évidente. On interprète et supplée alors la réglementation contractuelle de la même façon que la loi; ce qui est décisif, ce n’est pas l’intention réelle des parties, mais l’intention telle qu’elle aurait dû être d’après l’opinion de l’interprète. L’interprétation du contrat et la détermination de ses effets juridiques se fusionnent. Cela apparaît encore dans la procédure en cassation où le juge s’efforce de trouver la vraie distinction du fait et du droit. S’il ne s’agissait ici que de l’arbitraire, comment pourrait-il être question d’être lié en même temps par la bonne foi dans l’exécution des contrats, et la force obligatoire de l’équité? Pourtant ces règles régissent la plupart des différends qui portent sur les obligations contractuelles. La règle contractuelle est une règle de droit.

79

   Doch als het antwoord op de vraag, waaròm rechtsregel, niet gegeven kanpagina-19 worden door een aannemelijk maken, dat willekeur hier geldt voor recht, en als ieder antwoord, dat in den inhoud der regeling het beslissende voor de vraag, al dan niet recht, zoekt, onvoldoende wordt bevonden, dan moeten we ons toch afvragen of niet het probleem verkeerd is gesteld. Inderdaad, indien wij moeten pagina-25,pagina-25uitmaken of de inhoud dier regeling steeds aan eischen van billijkheid voldoet, dan zullen we herhaaldelijk moeten ontkennen, meer nog bij den twijfel moeten blijven, die de vraag onbeantwoord laat. Doch zouden we niet allen twijfel ter zijde kunnen schuiven met de opmerking, dat het contract bindt omdat het belofte is, gelijk de wet, omdat zij bevel is van den wetgever? Niet in den inhoud, doch in den oorsprong van de contractueele verklaring ligt haar rechts karakter. Doch dan is nadere motiveering, waarom die verklaring bindt, niet mogelijk.

79

   Mais, si l’on ne peut pas répondre d’une façon satisfaisante à la question: „pourquoi une règle de droit?”, soit par un essai pour démontrer que l’arbitraire prime ici le droit, soit par un appel au contenu de la réglementation contractuelle, il convient de se demander: le problème est-il peut-être mal posé? En effet, lorsque nous sommes appelés à trancher la question de savoir si le contenu d’une telle réglementation répond aux exigences de l’équité, nous serons souvent obligés de répondre par la négative ou même de rester dans le doute qui exclut toute réponse. Mais ne pourrions-nous pas écarter tout doute en soutenant que le contrat lie parce qu’il est une promesse, comme la loi parce qu’elle est un ordre du législateur? Ee caractère juridique de la déclaration contractuelle ne résulte pas du contenu de celle-ci, mais de son origine. Mais alors toute autre explication de la force obligatoire de cette déclaration est impossible.pagina-27

80

   Wie die zoekt gaat uit van de gedachte, dat het contract zich voor de wet moet rechtvaardigen. Doch al zal de wet de contractsvrijheid voortdurend regelen en beperken, dàt een belofte bindt is ten slotte niet anders te verklaren dan uit het feit, dat zij belofte is. Het recht geeft een regeling van de verhouding van individu en gemeenschap, dus ook van individuen onder elkaar in een bepaalde gemeenschap. Tusschen die individuen komt een betrekking tot stand door het woord, dat zij tot elkaar richten. De gebondenheid aan dat woord ligt in de verhouding zelf precies evenzeer opgesloten als de gebondenheid aan het bevel, dat van het gezag in de gemeenschap uitgaat, in het bestaan der rechtsgemeenschap. Van die gebondenheid kan de rechtswetenschap een nadere verklaring niet geven.

80

   Ceux qui recherchent cette explication partent de l’idée suivant laquelle le contrat doit se justifier devant la loi. Or, bien que la loi continue à régler et à restreindre la liberté contractuelle, la force obligatoire d’une promesse ne peut en dernier ressort être expliquée que du fait qu’elle est une promesse. Le droit règle les rapports entre individu et société, donc aussi les rapports entre les individus eux-mêmes dans une société déterminée. Entre ces individus, un rapport est constitué par un échange de paroles. Ce rapport implique précisément la force obligatoire de cette parole, comme la seule existence de la société implique la force obligatoire du précepte émanant de l’autorité publique. La science juridique ne peut pas donner une explication plus précise de cette force obligatoire.

81

Het is hier de plaats niet dit alles nader uit te werken. Ik stip ter verduidelijking nog slechts even aan, dat in het volkenrecht, hoe onzeker daar veel nog mag zijn, één ding vaststaat: aan een tractaat, een overeenkomst tusschen staten, is hij, die het teekent, onderworpen. Daar ontbreekt vooralsnog de wet die beveelt. Hoe dit te begrijpen indien deze gebondenheid niet van even oorspronkelijke beteekenis was als het bevel van het gezag? En dit is niet het eenige verschijnsel, dat zóó begrijpelijk wordt.25 Doch ik kan hierop niet ingaan. Het was slechts noodig, dat ik op deze dingen wees, omdat wij thans zoo licht geneigd zijn alle recht in den regel te zien, liefst in den van Staatswege gesanctionneerden regel en het deze voorstelling pagina-26,pagina-26is, die we moeten laten varen als we in het recht, met name in het privaatrecht, inzicht willen krijgen.

81

   Ce n’est pas encore le moment de développer tout cela. Notons seulement, en passant, que, dans le droit des gens, malgré toutes ses incertitudes, une chose est définitivement acquise: le traité ou la convention lient les états signataires. Dans ce domaine du droit, la loi qui ordonne fait encore défaut. Comment expliquer ce principe, si cette force obligatoire n’était pas d’une nature aussi originaire que celle de l’ordre de l’autorité publique? Ce n’est pas le seul phénomène dont on acquiert ainsi la compréhension.22 Mais je ne peux pas m’étendre là-dessus. Il importait seulement de le signaler, parce que nous inclinons maintenant très facilement vers la conception qui considère tout droit comme le contenu d’une règle, et par préférence, d’une règle sanctionnée par l’Etat et parce que c’est cette manière de voir qu’il faut abandonner, lorsque nous voulons obtenir l’intelligence du droit, notamment du droit privé.

82

Van het privaatrecht maakt de individueele rechtsvorming een belangrijk deel uit. Naast regels, subjectieve rechten en beslissingen, heeft zij eigen beteekenis. Niet alleen hierom is het noodig dit in te zien, ook voor een goed begrip van een goed deel der regels zelf is het van nut.pagina-2026

82

   Dans le droit privé, la formation du droit par les individus occupe une place importante; elle a sa propre signification à côté des droits subjectifs et des décisions. Cette idée peut, en outre, contribuer à la compréhension exacte de beaucoup de règles elles-mêmes.pagina-28

83

§ 1.6 De aard van den rechtsregel. Aanvullend recht, Waardeering en ordening.

   De regels van het privaatrecht zijn voor een groot deel aanwijzingen van de grenzen van individueele vrijheid en bevoegdheid om recht te vormen. De gemeenschap treedt het individu tegemoet, wijst het gebied aan, waar hij mag beschikken, stelt de waarborgen vast die zij behoeft om overtuigd te zijn, dat de verklaring van den betrokken persoon inderdaad wilsverklaring is en scherpt hem in, dat hij ook in den inhoud der regeling binnen zekere grenzen moet blijven. Doch, zijn deze regels de belangrijkste van het verkeersrecht, zij zijn niet de talrijkste. Veel grooter is het aantal dergene, die de wetgever opstelt voor het geval partijen niet zelf een regeling hebben getroffen. Hij gaat uit van de gedachte, dat de individuen die regeling zelf mogen maken naar hun goeddunkt, doch hij geeft subsidiair aan, wat bij gebreke daarvan zal gelden. Men noemt deze regels: aanvullend of dispositief recht en stelt ze tegenover het dwingende. Ieder dezer beide termen is karakteristiek voor een deel der regels, die ik bedoel.

83

§ 6 La nature de la règle de droit. Le droit supplétif. „Appréciation” et “réglementation”.

   Les règles du droit privé tendent en grande partie à tracer les limites de la liberté et du pouvoir individuels. La société indique le domaine où l’individu peut disposer, elle fixe les règles qu’elle juge propres à garantir que la déclaration d’une partie est réellement une déclaration de volonté et elle inculque à l’individu l’obligation de ne pas transgresser les limites tracées pour le contenu des contrats. Cependant, si ces règles sont les plus importantes dans le commerce juridique, elles ne sont pas les plus nombreuses. Beaucoup plus grand est le nombre de celles que le législateur établit pour régler les cas non prévus par les parties. Partant de l’idée que les individus peuvent y pourvoir eux-mêmes à leur gré, le législateur indique ce qui sera le droit à défaut d’une telle réglementation par les parties. Ces règles sont appelées droit supplétif par opposition au droit impératif. Chacun de ces termes caractérise une partie des règles dont je voudrais parler.

84

Het kan zijn, dat de wetgever voor een contractueel geregelde verhouding alleen aanvult wat aan de door partijen opgestelde overeenkomst ontbreekt. Over koopprijs en object zijn deze het eens geworden, doch verder bepaalden zij niets; dan geldt de wettelijke regeling in zake levering en vrijwaring. Het kan ook, dat de wetgever een bepaalde materie niet overlaat, maar zelf regelt, doch hij stelt die regeling dan ter dispositie van partijen; zijpagina-27 mogen afwijken. Huwelijk heeft gemeenschap van goederen ten gevolge, doch de aanstaande echtgenooten mogen anders bepalen. In het eerste geval is er individueel gevormd recht, dat wordt aangevuld, in het tweede regel recht, dat eventueel voor het contractueele wijkt. pagina-27

84

Il se peut que le législateur se borne à combler seulement les lacunes d’un rapport contractuel en ajoutant ce qui manquait au contrat élaboré par les parties. Si les parties se sont mises d’accord sur le prix et l’objet, sans aucune autre stipulation, les règles légales relatives à la garantie et à la livraison doivent être appliquées. Il se peut aussi que le législateur ne laisse pas aux parties la réglementation d’une certaine matière qu’il régie lui-même, tout en la mettant à la disposition des parties qui sont libres d’y déroger. C’est ainsi que, dans le droit néerlandais, le mariage entraîne la communauté universelle, mais les futurs époux peuvent stipuler autrement. Dans la première hypothèse, il existe un droit formé par les individus, qui est complété dans la seconde, il y a un droit-règle qui doit éventuellement faire place au droit contractuel.

85

   Wat is de aard van deze regels?
Het is duidelijk, dat zij niet zijn bevelen tot de aan de wet onderworpen personen gericht. De wet zegt niet: er moet gemeenschap tusschen de echtgenooten zijn, maar er zal gemeenschap zijn, indien gij niet anders bepaalt. Een bevel met de mededeeling “gij kunt ook anders” heeft geen zin. De leer, die alle recht tot bevelen herleidt, zou nooit zulk een aanhang hebben verworven, als men niet alleen op strafrecht, maar ook op privaatrecht had gelet.

85

   Quelle est la nature de ces règles?
Il est évident qu’elles ne sont pas des commandements adressés à ceux qui sont soumis à la loi. La loi ne dit pas aux futurs époux „vous adopterez le régime de communauté”, mais seulement „entre époux il y aura communauté; ce régime sera le vôtre si vous ne stipulez pas autrement”. Un commandement auquel on
pagina-29ajoute „vous êtes libres d’agir autrement” est vide de sens. La théorie qui réduit tout le droit à un ensemble d’ordres n’aurait jamais gagné tant de partisans, si l’on avait porté sou attention non seulement sur le droit criminel, mais aussi sur le droit privé.

86

   Doch wat zijn zij dan wel? Trachten wij om dat te bepalen eerst aan te geven wat een bevel is. Wie beveelt, stelt zich een toestand in de toekomst voor, dien hij goed of afkeurt, wil of niet wil. Hij moet verder de macht bezitten, en deze ook willen gebruiken, om door anderen den toestand, dien hij wenscht, te doen realiseeren. Daartoe legt hij dien wil op aan zijn ondergeschikten, hij beveelt. Er is dus een waardeering en een op grond dier waardeering steunen de gezagsuitoefening. In het aanvullend recht zijn deze beide er ook, doch zij verschillen: de waardeering is zwakker, de gezagsuitoefening van anderen aard dan bij het dwingende.

86

   Mais que sont alors ces règles? Essayons d’abord pour les déterminer de définir ce qu’est un ordre. Celui qui ordonne imagine une situation future, qu’il approuve ou désapprouve, qu’il veut ou qu’il ne veut pas. Il faut, en outre, disposer du pouvoir et vouloir en disposer, pour faire réaliser par d’autres la situation souhaitée. A cet effet il impose cette volonté à ses sujets, il ordonne. Il existe donc une appréciation et un exercice du pouvoir fondé sur cette appréciation. Dans le droit supplétif ces deux éléments se retrouvent, mais ils n’y présentent pas le même caractère: l’appréciation est plus faible, moins stricte et l’exercice du pouvoir est d’une autre nature que dans le droit impératif.

87

Ook de wetgever, die gemeenschap van goederen als dispositief recht voorschrijft, acht den toestand, die bij zulk een regeling ontstaat, in het algemeen te verkiezen. Hij is zich echter bewust, dat de omstandigheden van dien aard kunnen zijn, datpagina-21 zijn oordeel niet meer juist is, hij laat daarom afwijking toe. De wenschelijkheid van uitzonderingen is altijd denkbaar, doch bij den dwingenden regel is de wetgever zoo zeer van de richtigheid van wat hij voorschrijft overtuigd, dat hij dat bezwaar op den koop toe neemt. Hier is het anders; omdat de waardeering een zwakkere is, is de gezagsuitoefening een andere. De wetgever beveelt niet meer, doch hij “schrijft voor” in den letterlijken zin, stelt een richtsnoer op. Door de gezagsverhouding, die tusschen wetgever en rechter bestaat, krijgt dit richtsnoer indirect bindende kracht voor de individuen. Indien deze geschil krijgen, wordt de rechter verplicht overeenkomstig het richtsnoer te vonnissen.pagina-28

87

Il est vrai que le législateur qui prescrit la communauté universelle comme droit supplétif juge préférable, en général, la situation que crée ce régime matrimonial, mais il a conscience du fait que son opinion peut, dans certaines circonstances, cesser d’être juste et il permet la dérogation. Bien qu’il semble, en théorie, toujours désirable d’admettre des exceptions à toute règle, le législateur en exclut la possibilité pour les règles impératives: la justesse de sa prescription lui paraît alors tellement persuasive qu’il accepte cet inconvénient par surcroît. Il en est autrement pour le droit supplétif: parce que l’appréciation est plus faible, le pouvoir du législateur est exercé d’une autre façon; il n’ordonne plus, il „prescrit” dans le sens littéral du mot, il établit une directive. Par la subordination du juge au législateur, cette directive reçoit indirectement force obligatoire vis-à-vis des individus; en cas de différend entre ceux-ci, le juge est obligé de statuer conformément à cette directive.

88

   In het dwingend recht ligt een dubbel bevel: een aan de individuen, die aan de wet onderworpen zijn, een aan de Staatsorganen met handhaving der wet belast. Bij het aanvullend recht is er alleen het tweede. Tot de individuen wordt geen bevel gericht. Zij kunnen anders. Hebben zij van hun bevoegdheid geen gebruik gemaakt, pagina-28dan moet de rechter het richtsnoer volgen, hem door den wetgever in handen gelegd. Men voelt echter dat dit volgen van een richtsnoer iets anders is dan het handhaven van een bevel. Het eerste zal ongetwijfeld een soepeler houding vragen dan het tweede. Van een onverbiddelijke gehoorzaamheid, die het bevel verlangt, is geen sprake meer. Wij zullen zien hoezeer dit bij de rechtsvinding van belang is.

88

   Le droit impératif contient un double commandement: l’un s’adresse aux individus assujettis à la loi, l’autre aux organes de l’Etat chargés du maintien de la loi. Dans le droit supplétif on ne trouve que le second commandement. Aucun ordre n’est adressé aux individus: ils ont une certaine liberté d’action. S’ils n’ont pas usé de cette liberté, le juge est tenu de suivre la directive que lui a confiée le législateur. On comprend que l’observation de cette directive soit autre chose que le maintien d’un ordre. La directive demandepagina-30sans doute un maniement plus souple que le commandement. Ici, il n’est plus question de l’obéissance inexorable qu’exige le commandement. Nous verrons l’importance de ce fait pour la découverte du droit.

89

   Hier moet nog op een andere zijde van het aanvullend recht de aandacht worden gevestigd, meer in het bijzonder van het aanvullend recht in engeren zin: de completeering van den contractsregel. Dit is niet alleen waardeering, het is ook ordening. Tot nu toe onderstelden wij, dat de wetgever zekere bevelen of voorschriften geeft, omdat hij bepaalde toestanden wil. Hij meent, dat het goed is, indien wordt verwezenlijkt wat hij begeert, het is de gerechtigheid, die hij zoekt. Wat dat precies beteekent, laten we voorloopig nog rusten, de verwijzing naar de gerechtigheid moge hier voldoende zijn om uit te drukken, dat het om een waardeering gaat, een ethischen eisch.

89

   Il importe à ce propos d’appeler l’attention sur un autre aspect du droit supplétif, notamment du droit supplétif dans un sens plus étroit qui consiste à compléter la règle contractuelle. Ceci n’est pas seulement appréciation; c’est aussi ordonnancement. Jusqu’ici nous avons supposé que le législateur donne des ordres ou des prescriptions en vue d’établir certaines situations voulues par lui. Il croit bon de réaliser ce qu’il souhaite, c’est la justice qu’il recherche. Nous laissons de côté pour le moment ce que ça veut dire exactement. Que la mention du terme justice suffise pour exprimer qu’il s’agit, ici, d’une appréciation, d’une exigence éthique.

90

In het aanvullend recht echter geeft de rechter mede regelen, niet om hun inhoud, maar omdat het beter is dàt een regeling getroffen is, onverschillig welke, dan dat het onzeker blijft, wat behoort te geschieden. Uit hetgeen vooraf gaat is al duidelijk, dat rechtsvinding niet altijd eenvoudig is — het kan van belang zijn den twijfel op te heffen. In verband met de noodzakelijkheid voor partijen te handelen zonder den tijd, en misschien zelfs de mogelijkheid, te hebben om te onderzoeken, wat er precies moet gebeuren, is het gewenscht, dat ergens een uitsluitsel te vinden is over wat behoort. De rechtszekerheid wordt een waarde op zich zelf en het is mede deze, die de wetgever nastreeft in het aanvullend recht; rechtszekerheid kan op een bepaald punt van grooter belang zijn dan recht zelf. Een deel van de bepalingen over contractenrecht dient enkel die zekerheid.

90

Dans le droit supplétif le législateur édicté aussi certaines règles, non pas en vue de leur contenu, mais parce qu’il vaut mieux établir une réglementation même quelconque, que laisser incertain ce qui doit se produire. De ce qui précède il résulte déjà qu’il n’est pas toujours facile de trouver le droit — il peut être important de dissiper les doutes. Comme les parties se trouvent parfois dans la nécessité d’agir sans avoir le temps ou même la possibilité de rechercher à quoi elles sont tenues, il est désirable de pouvoir trouver quelque part une réponse définitive à la question de savoir ce qui est dû. La sécurité du droit devient une valeur indépendante. C’est elle, en outre, que le législateur poursuit dans le droit supplétif; le droit supplétif peut, sur certains points, être d’une plus grande importance que le droit même. Une partie des dispositions relatives au droit contractuel ne sert qu’à assurer cette sécurité.

91

Om een voorbeeld te geven: als de wetgever bepaalt, dat de schuldenaar zijn schuld moet betalen ten huize van den schuldeischer (art. 1429 B. W.), dan is dat niet ompagina-29dat hij het zooveel beter vindt, dat de schuldenaar dit loopje doet, maar omdat het noodig is uit te maken, wie het doen moet. In andere voorschriften wordt ordening èn waardeering beoogd: de zaak moet geregeld worden, daarom liever dit dan anders, doch groot is het verschil niet.pagina-29,pagina-22

91

Voici un exemple: lorsque le législateur prescrit que le payement doit être fait au domicile du créancier (art. 1429 Ce.11. 1247 Ce.) le motif n’en est pas qu’il serait préférable de charger le débiteur de cette course, mais qu’il est nécessaire de trancher la question de savoir laquelle des deux parties doit se déplacer. Il est d’autres prescriptions qui visent à la fois la réglementation et l’appréciation et dont voici la tendance: le point en question doit être réglé, nous préférons telle réglementation à telle autre, mais il n’y a pas de grande différence.

92

   Bij de ordening neemt de wetgever als uitgangspunt den vermoedelijken wil van partijen. Als art. 1806 B. W. bepaalt, dat bij voldoening der hoofdsom zonder voorbehoud van interessen de schuldenaar ook van de laatste is bevrijd, dan doet hij dit omdat hij de voldoening der interessen onderstelt. Hier staat het er bij, doch niet steeds is dat het geval. Hieruit volgt, dat de regel niet geldt indien het tegendeel blijkt, ook al zijn partijen niet uitdrukkelijk afgeweken.

92

   Pour la réglementation d’une certaine matière, c’est la volonté présumée des parties qui sert de point de départ au législateur.pagina-31Si, dans l’art. 1806 C.c.n. (1908 C.c.f.) il prescrit que la quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts en opère la libération, c’est qu’il présume le payement des intérêts. Cette présomption se lit ici dans le texte, mais il n’en est pas toujours ainsi. Il en résulte que la règle ne vaut pas si le contraire est établi, et cela même si les parties n’y ont pas dérogé de façon expresse.

93

   De wetgever gaat bij het aanvullend recht juist zoo te werk als de rechter bij de uitlegging van overeenkomsten. Eenerzijds bouwt hij voort op den uitgesproken wil en zoekt, wat deze naar de bedoeling der partijen vermoedelijk heeft ingesloten — in zoover is zijn onderzoek historisch en psychologisch — anderzijds stelt hij vast wat, gegeven de wilsverklaringen van partijen, billijk en rechtvaardig mag heeten, is zijn arbeid er een van waardeering en rechtsvinding.

93

   Le procédé dont se sert le législateur pour l’élaboration du droit supplétif est identique à celui du juge lorsqu’il interprète des conventions. D’une part, le législateur construit ses règles sur la volonté exprimée des parties tout en recherchant ce qu’elle implique probablement, conformément à l’intention des parties — en ce sens ces recherches sont d’une nature historique et psychologique; d’autre part, il détermine ce qui — d’après les déclarations de volonté des parties — peut être considéré comme équitable et juste; alors son activité consiste à apprécier et à trouver le droit.

94

   Het is volkomen onjuist dit laatste uit te schakelen en in het aanvullend recht alleen den vermoedelijken wil van partijen te zien. In het dispositieve recht in engeren zin is het dat nooit. De wetgever heeft niet de gemeenschap van goederen tot wettelijk huwelijksgoederenrecht gemaakt in de veronderstelling, dat de meerderheid der huwende paren het begeert — wat overzien dezen van de tegenstelling: al dan niet gemeenschap?—doch omdat hij, wetgever, dezen vorm van huwelijksgoederenrecht den besten, den rechtvaardigsten vindt.

94

   Il est complètement faux d’éliminer ces derniers éléments et de ne voir dans le droit supplétif que la volonté présumée des parties. Pour le droit supplétif dans son sens étroit, il n’en est jamais ainsi. Le législateur n’a pas constitué la communauté universelle en régime légal, parce que, à son avis, la plupart des futurs époux le désirent — ceux-ci ne comprennent que rarement la portée des différents régimes matrimoniaux — mais parce que lui, législateur, considère la communauté universelle comme le régime le meilleur et le plus équitable.

95

Doch ook in het aanvullend recht in engeren zin gaat de waardeering boven de ordening. De beteekenis van den vermoedelijken wil van partijen is dikwijls niet meer dan een negatieve. De wetgever schept niet een regeling, omdat hij vermoedt, dat partijen haar willen, maar hij onthoudt zich van aanvullende voorschriften, indien hij vermoedt, dat zij ze niet zullen willen. Immers, doet hij dat niet, dan bereikt hij toch niets. Onze wet kent voorbeelden genoeg van zulke mislukte regelingen, denk b.v. aan de bepalingen van art. 1628 vlg. B. W. over vermindering van den huur bij misoogst,27 bepalingen in de practijk standvastig ter zijde gesteld.pagina-30

95

Dans le droit supplétif, dans son sens étroit, c’est aussi l’idée de l’appréciation qui prime celle de la réglementation. Souvent la volonté présumée des parties n’a qu’une importance négative. Le législateur ne crée pas alors une réglementation, parce qu’il la présume conforme à la volonté des parties, mais il s’abstient d’édicter des dispositions supplétives, lorsqu’il présume qu’elles seront rejetées par les parties. C’est qu’il n’arriverait à aucun résultat s’il agissait autrement. Notre loi connaît des exemples de telles réglementations ratées; que l’on pense aux dispositions de l’art. 1628 C.c.n. prévoyant une diminution de prix de la location en cas de récolte déficitaire, dispositions écartées constamment dans la pratique.23

96

   Hoezeer echter ook in het aanvullend recht het streven naar gerechtigheid domineert boven dat naar rechtszekerheid28, blijkt wel als men let op de nieuwe regelingen in onzen tijd gemaakt. De strijd gaat dan ook voor het aanvullend recht om het wenschelijke, niet pagina-30om het gebruikelijke. Men denke aan arbeidscontract en naamlooze vennootschap.

96

   La prépondérance, dans le droit supplétif, de la tendance à lapagina-32justice par rapport à la recherche de la sécurité du droit, se voit le plus clairement dans les nouvelles réglementations actuelles.24Le droit supplétif s’efforce avant tout de réaliser ce qui est désirable et non pas ce qui est d’usage.Que l’on pense au contrat de travail et à la société anonyme.

97

   Zeer duidelijk komt dit uit, als de wetgever een bepaling opstelt waarvan aanpagina-23 de eene zijde wel, aan de andere zijde niet mag worden afgeweken, een bepaling als art. 1639t (1639f, 1639r) B. W. over de schadeloosstelling bij onrechtmatige opzegging van het arbeidscontract. Ten nadeele van den arbeider mag het bedrag niet lager worden gesteld dan de wet doet. In zooverre is hier dwingend recht. Ten nadeele van den werkgever mag het wel, heeft het voorschrift aanvullend karakter. Hoe kan het nu ten aanzien van den één vermoedelijke wil, ten aanzien van den ander waardeering zijn? Van een vermoedelijken wil is hier geen sprake: voor beide gevallen vindt de wetgever zijn regeling de rechtvaardige; alleen aan den kant van den arbeider meent hij dat zij dat zoozeer is, dat zij moet worden opgelegd; den werkgever laat hij vrij met minder genoegen te nemen.

97

   C’est ce qui se dessine très nettement dans les dispositions auxquelles l’une des parties peut déroger, tandis qu’elles sont impératives à l’égard de l’autre partie, par exemple l’article 1639/ C.c.n. traitant des dommages intérêts en cas de résiliation abusive du contrat de travail (1780 Ce). L’indemnité ne peut pas être fixée, au préjudice de l’ouvrier, à un montant inférieur au taux légal. Jusque là, c’est du droit impératif. Au préjudice de l’employeur par contre, on peut diminuer l’indemnité légale; à cet égard la disposition a donc un caractère dispositif, supplétif. Comment cette disposition pourrait-elle être basée sur une volonté présumée vis-à-vis de l’une des parties et envers l’autre sur une appréciation d’après l’équité? Il n’est pas ici question d’une volonté présumée: le législateur croit juste sa réglementation pour les deux hypothèses: seulement à l’égard de l’ouvrier il la croit juste à un point tel qu’elle doit être imposée impérativement; il laise à l’employeur la faculté de se contenter d’une indemnité plus réduite.

98

   En vooral blijkt dit karakter van waardeering als de wetgever in bepaalden vorm afwijking toestaat. Weer geeft de arbeidscontractsregeling voorbeelden. Van verscheidene voorschriften (art. 1638e b.v.) kan wel worden afgeweken, doch alleen schriftelijk of bij reglement. Dan wil de wetgever niet zoo ver gaan, dat hij zijn wil op legt, maar hij wenscht, dat partijen zich van zijn oordeel goed bewust zullen zijn, dat zij voor afwijking een vorm kiezen, die van zulk een bewustzijn blijk geeft. Typisch is hier het karakter vanpagina-31waardeering: meer dan het gewone aanvullend recht, minder dan het dwingende. Het is semi-dwingend recht.

98

   Ce caractère d’appréciation se manifeste surtout lorsque le législateur permet la dérogation dans une forme déterminée. C’est encore à la réglementation du contrat de travail que nous empruntons des exemples. On peut déroger à plusieurs prescriptionspagina-33(art. 1638e, par exemple) mais uniquement par écrit ou règlement. Alors le législateur ne veut pas aller jusqu’à imposer sa volonté, mais il désire que les parties connaissent bien son opinion et qu’elles choisissent, pour y déroger, une forme dont cette connaissance résulte. L’appréciation présente ici un caractère typique, elle est plus forte que dans les lois supplétives, moins forte que dans le droit impératif. C’est du droit semi-impératif.

99

   Zoo ligt het aanvullend recht tusschen het dwingende bevel van den wetgever en de op belofte steunende gebondenheid. Door naar vermoedelijke, niet uitgesproken, beloften te zoeken, raakt het het laatste — doordat het een waardeoordeel van den wetgever inhoudt het eerste. Er is een erkenning van de gebondenheid aan de belofte in, doordien het terugtreedt zoodra van een verklaring in anderen zin blijkt, het is tegelijk een waardeering van de gemeenschapsorganen, die, zij het langs indirecten weg, wordt doorgezet. Zouden wij naast het “gij moet”, het “gij moogt”, het “ik zal” in de vorige paragrafen ook hier zulk een korte formule moeten stellen, dan kan het niet anders dan de zooveel slappere “het behoort” zijn.pagina-31

99

   C’est ainsi que le droit supplétif se trouve entre l’ordre coercitif du législateur d’une part, et la force obligatoire de la promesse de l’autre. Par sa recherche de promesses présumées, non encore prononcées, il se rapproche de cette force obligatoire; par son contenu qui traduit une appréciation de valeurs morales de la part du législateur il tient de cet ordre coercitif. Le droit supplétif reconnait la force obligatoire de la promesse en ce qu’il se retire devant une déclaration de volonté dérogatoire, mais il exprime en même temps les conceptions morales des organes publics, conceptions qui sont réalisées d’une façon indirecte. S’il fallait aussi juxtaposer aux maximes „tu dois”, „tu peux”, la maxime „je ferai”, comme nous l’avons vu aux paragraphes précédents, nous en serions réduits à choisir ici la formule beaucoup plus faible: „il convient”.

100

§ 1.7 Aanvullend en dwingend recht, vervolg. Openbare orde en goede zeden, sanctie.

   Hebben wij in de vorige paragraaf aangegeven wat het verschil in aard tusschen dwingend en aanvullend recht is, thans moeten wij nog een oogenblik stilstaan bij de vraag, wanneer een bepaalde regel dwingend is. Een algemeen criterium is daarvoor niet te geven. Het is een vraag van interpretatie of een regel dwingend dan wel aanvullend recht inhoudt. Art. 14 van de wet op de Algemeene Bepalingen, dat ons daarbij tot leidraad moet zijn, helpt ons niet. Als de wet zegt: “Door geen handelingen of overeenkomsten kan aan de wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrekking hebben, hare macht ontnomen worden”, zegt zij niet veel anders dan dat dwingend recht dwingend recht is.

100

§ 7 Le droit supplétif et le droit impératif (suite). L’ordre public et les bonnes mœurs; la sanction.


Dans le paragraphe précédent, nous avons indiqué la différence de nature entre le droit impératif et le droit supplétif; il importe de s’arrêter maintenant un moment à la question de savoir
dans quelles conditions une règle doit être considérée comme impérative, etc. Un critère général ne peut pas être donné à cet effet. C’est une question d’interprétation que de savoir si une règle contient du droit impératif ou du droit supplétif. L’article 14 de la loi A.B. contenant les dispositions générales, qui devrait nous servir de quide, n’est d’aucune utilité. Lorsque la loi dit: „On ne peut déroger par des actes ou des conventions aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs”, elle nous apprend seulement que le droit impératif est du droit impératif.

101

Wanneer heeft een wet op de openbare orde of de goede zeden betrekking? De verwijzingpagina-24 brengt ons niet verder. “Openbare orde” is de term, die men gebruikt indien men te kennen wil geven, dat aan een norm bijzonder gewicht toekomt. In het internationaal privaatrecht dient zij om aan te geven, dat onder de in dezen Staat geldende regels er zijn van zulk een importantie, dat zij moeten worden toegepast, ook indien naar algemeenen regel het vreemde recht de verhouding zou beheerschen. In het procesrecht moet zij de regels aanduiden, die de rechter heeft toe te passen, ook indien partijen er geen beroep op hebben gedaan.pagina-32 In ons verband heeft zij geen ander doel dan om de regels van dwingend recht te karakteriseeren; het is nog niemand gelukt uit het begrip “openbare orde” een criterium af te leiden, dat bij scheiding van dwingend en aanvullend recht van eenig nut zou zijn. “Van openbare orde” en “dwingend” is in ons verband synoniem.

101

Quand est-ce qu’une loi touche à l’ordre public ou aux bonnes mœurs? L’emploi de ces termespagina-34n’avance pas beaucoup nos recherches. On se sert du terme „ordre public” lorsqu’on veut souligner l’importance particulière d’une norme. Dans le droit international privé on se sert de ce terme pour exprimer qu’il existe dans notre Etat des règles d’une importance telle que leur application s’impose, même si, en vertu d’une règle générale, le droit étranger devait régir le rapport en question. Dans le droit de procédure il doit indiquer les règles que le juge doit appliquer même si elles n’ont pas été invoquées par les parties. Pour le point qui nous occupe en ce moment, ce terme ne tend qu’à caractériser les règles de droit impératif; cependant personne n’a réussi à dégager de la notion „ordre public” un critère qui serait utile pour la distinction des lois supplétives et impératives. Pour l’étude de notre sujet es termes „ordre public” et „impératif” sont synonymes.

102

   Wat de goede zeden betreft, de wet gebruikt dezen term herhaaldelijk, indien zij naar regels van ongeschreven recht wil verwijzen. Een overeenkomst is nietig, wanneer haar oorzaak strijdig is met de goede zeden (art. 1371, 1373 B. W.). In uiterste wilsbeschikkingen wordt een voorwaarde, die met de goede zeden strijdig is, voor niet geschreven gehouden (art. 935 B. W.), een vereeniging mag zich niet een doel stellen in strijd met de goede zeden (art. 1690 B. W.) enz. Hier wordt den rechter opgedragen het recht te zoeken; ook deze regels zijn van dwingenden aard. In art. 14 schijnt de term eenpagina-32 andere strekking te hebben, immers het artikel stelt niet goede zeden en wet, ongeschreven en geschreven regels, naast elkaar, doch spreekt van wetsbepalingen, die de goede zeden betreffen. Wat dat naast de openbare orde beteekent, is niet duidelijk. Er is dus wat voor te zeggen art. 14 te lezen op de wijze, waarop Planiol29 het correspondeerende artikel van den Code omzet: “Un acte juridique est nul s’il est contraire soit aux lois qui intéressent L’ordre public, soit aux bonnes moeurs.”

102

   Quant aux bonnes mœurs, la loi se sert souvent de ce terme, lorsqu’elle veut renvoyer à des règles de droit non écrites. Une convention est nulle lorsque sa cause est contraire aux bonnes mœurs (1371,1373 C.c.n.: C. 1131,1132 C.civ.). Dans les dispositions de dernière volonté, les conditions contraires aux bonnes mœurs sont réputées non écrites (935 C.c.n. 900 Ce), une association ne peut être formée dans un but contraire aux bonnes mœurs (1690 C.c.n.) etc. Ici le juge est chargé de découvrir le droit; ces règles sont de nature „impérative”. Il semble que, dans l’art.14, ce terme a une autre signification. En effet, cet article ne juxtapose pas les bonnes mœurs et la loi, les règles non écrites et les règles écrites, il parle de dispositions légales relatives aux bonnes mœurs. On ne voit pas ce que ce terme veut dire par opposition à „ordre public”. On pourrait donc défendre la permutation des termes de l’art. 6 du Code civil proposée par Planiol25: „Un acte juridique est nul s’il est contraire soit aux lois qui intéressent l’ordre public, soit aux bonnes mœurs”.

103

   Van veel belang is dit niet. Zou art. 14 al niet die strekking hebben, de bepalingen uit het B. W. stellen grenzen aan de individueele beschikkingsbevoegdheid. Art. 14 doet niet anders dan er aan herinneren, dàt er dwingend recht is. De wetgever kàn bevelen; hij scherpt het nog eens in, dat hij het somtijds doet, ook dat hij erkent, dat in het recht zulk een bevel kan liggen, ook al heeft hij de norm niet uitdrukkelijk geformuleerd. Het is er echter verre vandaan, dat hij aan de norm altijd de sanctie van nietigheid, van niet bestaan der belofte, in strijd met het bevel gegeven, verbindt. “Gij zult geen bedrog plegen bij het sluiten Uwer overeenkomst” is even goed bevel als: “gij zult niet een ambtenaar door geld bewegen tot een handeling in strijd met zijn ambtsplicht.”

103

   La question n’est pas d’un grand intérêt. Même si l’art. 14 n’avait pas cette portée, les dispositions du Code Civ. néerl. tracent les limites dans lesquelles les individus peuvent librement disposer. D’art. 14 se borne à rappeler qu’il existe du droit impératif. Le législateur peut ordonner, il rappelle aux individus qu’il le faitpagina-35parfois et que le droit peut impliquer un ordre même en l’absence d’une norme formulée d’une façon expresse. Cependant le législateur est loin d’attacher à toute norme une sanction de nullité, c’est-à-dire de non- existence de la promesse contraire à l’ordre. La règle „tu ne commettras pas de dol lorsque tu conclus un contrat”, est tout autant un ordre que „tu n’inciteras pas un fonctionnaire à des actes contraires à son devoir officiel”.

104

Toch is in het laatste geval de handeling nietig in dien zin, dat noch de ambtenaar, noch zijn mede contractant gebonden is, terwijl in het eerste geval alleenpagina-33 de bedrogene zich niet gebonden behoeft te rekenen. De handeling is, gelijk men zegt, vernietigbaar (vgl. art. 1370 B. W. met art. 1364 jo. 1485 B. W.). Het recht zou zijn doel voorbijschieten, indien ook de bedrieger zich op de ongeldigheid, ten gevolge van overtreding van het wetsbevel, zou mogen beroepen. Naast bevelen, verloven en voorschriften ter aanvulling van beloftenrecht, bevat de burgerlijkepagina-25 wet nog sancties, d.w.z. regelingen van het rechtsgevolg van overtreding van rechtsnorm of niet nakoming van belofte. Indirecte middelen dus om af te dwingen wat het recht oplegt; nadeelige gevolgen voor hem, die zich daaraan niet stoort. Hiertoe behooren de vernietiging en ontbinding der overeenkomsten, de vrijwaring, de executie, de inkorting in het erfrecht, enz.

104

Pourtant, dans cette dernière hypothèse, l’acte est nul de telle façon que ni le fonctionnaire ni son co-contractant ne sont liés, tandis que, dans la première hypothèse seule la victime du dol peut s’estimer non engagée. L’acte est, comme on le dit, annulable (Comparez l’art. 1370 C.c.n. ( = 1130 C.civ.) avec l’art. 1364 ( = 1116 C.civ.) juncto 1485 C.c.n. ( = 1117 C.civ.). Le droit dépasserait son but, si „le fraudeur”, lui aussi, pouvait invoquer la non-validité de l’acte en vertu de la contravention à l’ordre légal. A côté des commandements, autorisations et prescriptions qui suppléent le droit des promesses, la loi civile contient encore des sanctions, c’est-à-dire des réglementations des effets juridiques de la contravention à la norme ou de la non-exécution d’une promesse. Ce sont des moyens indirects qui forcent l’observation des préceptes légaux et qui entraînent des suites préjudiciables à ceux qui les ignorent. Constituent de telles sanctions: l’annulation et la résolution, la garantie, l’exécution judiciaire ou forcée, la réduction dans le droit des successions, etc.

105

Die sancties vormen een ingewikkeld systeem—overtreding van een bevel heeft volstrekt niet altijd een ongeldigheid voor het recht van de verboden handeling pagina-33tengevolge: de vernietigbaarheid — in tegenstelling met de nietigheid — waarop ik boven wees, toont het aan. Een ander voorbeeld geeft de inkorting op grond van overtreding van de legitieme. Het wettelijk erfdeel stelt een grens aan de testeervrijheid, in zooverre is het dwingend recht: van de bevoegdheid, zich op de legitieme te beroepen, kan de erfgenaam niet bij overeenkomst met den erflater afstand doen. Doch indien de erflater tegen de wettelijke regeling handelt en de legitimaris de inkorting niet verlangt, heeft de beschikking volledig effect.

105

Ces sanctions forment un ensemble compliqué. La violation d’un ordre n’entraîne pas nécessairement toujours de plein droit la non-validité d’un acte interdit: l’annulabilité — par opposition à la nullité —, nous l’avons déjà vu, le prouve. Un autre exemple nous est donné par la réduction en cas d’atteinte à la réserve. La réserve restreint la liberté de tester, jusque-là c’est du droit impératif: l’héritier ne peut pas renoncer à la réserve par convention avec le de cujus. Mais si le de cujus n’observe pas la réglementation légale, et si l’héritier réservataire ne demande pas la réduction, la disposition produit tous ses effets.

106

   Hier vertoont zich een eigenaardigheid van het privaatrecht, die voor dat deel van het recht van centrale beteekenis is: die sancties geven het individu recht, een plicht leggen ze niet op. Burgerlijk recht wordt in het burgerlijk proces gehandhaafd en voor het burgerlijk proces is essentieel, dat de individueele burger het al dan niet opzet naar eigen welbehagen. De handhaving van dat objectieve recht, ook voorzoover het bevel van de wetgever is, is in handen gelegd van het individu.

106

   C’est ici que se manifeste une caractéristique du droit privé dont l’importance est centrale: ces sanctions donnent des droits à l’individu, elles n’imposent pas un devoir. Le droit civil est maintenu par la procédure civile et l’essentiel de cette procédure est que le citoyen en tant qu’ individu l’intente à son gré. Le maintien de cepagina-36droit objectif, même comme ordre du législateur, est confié à l’individu.

107

De wetgever wil, dat de eenige zoon bij vooroverlijden van de moeder minstens de helft van vaders versterf krijgt, doch hij beveelt het alleen voor zoover de zoon het ook wil. En zelfs indien absolute nietigheid wordt voorgeschreven, bestaat die afhankelijkheid van den individueelen wil. Immers zij komt alleen aan het licht, indien zij voor den rechter wordt gehandhaafd, als dus een proces wordt aangevangen. En het opzetten van een civiel geding is geheel aan belanghebbenden overgelaten. In de wet op hetpagina-34 arbeidscontract staan talrijke bepalingen van dwingend recht; de wetgever zegt telkens: gij zult niet. Doch, indien de betrokkenen anders handelen en hij, die de nietigheid mocht inroepen, berust, kraait er geen haan naar.

107

Le législateur veut qu’en cas de prédécès de sa mère, le fils unique reçoive ultérieurement au moins la moitié de la succession de son père, mais il ne l’ordonne que dans la mesure où le fils le veut également. Et même si la nullité de plein droit est prescrite, il existe une même dépendance envers la volonté de l’individu. En effet cette nullité n’apparaît que lorsque son maintien est invoqué devant le juge, donc lorsqu’un procès est intenté. En matière civile es intéressés ont toute liberté d’entreprendre une procédure. La loi sur le contrat de travail contient nombre de dispositions de droit impératif. Le législateur dit sans cesse: il est défendu de …. Mais si les intéressés agissent autrement et ne celui à qui l’action en nullité appartient acquiesce, cette infraction si sera ni vue ni connue.

108

   Hecht de wet aan haar bevelen zulk een gewicht, dat zij deze onvoorwaardelijk wenscht te zien doorgezet, dan behoeft zij andere sancties dan privaatrechtelijke. Het gebod: “gij zult niet dooden”, heeft door art. 1406 B. W. privaatrechtelijke sanctie, doch het heeft die ook in het strafrecht. Toch zijn er ook in het Burgerlijk Wetboek gevallen aan te wijzen, waar Staatsorganen op naleving van de daar opgelegde plichten toezien. Het bevel aan de ouders van art. 353 B. W.30 om hun kinderen op te voeden en te onderhouden, wordt door Openbaar Ministerie en Voogdijraad31 gehandhaafd; voldoet de ouder niet, hij kan op hun verzoek uit de ouderlijke macht worden pagina-34ontzet (art. 374a B. W.).32 Doch het is de vraag of dit nog wel privaatrecht is. Die vraag stelt ons voor het probleem: wat is het kenmerkende van privaatrecht? Tot nu toe namen we dat begrippagina-26 als vaststaand aan, omschreven het in § 1 als de regeling van verkeers- en familieverhoudingen. Het is duidelijk, dat het nadere omlijning behoeft.

108

   Quand la loi croit ses ordres d’une importance telle que leur observation s’impose inconditionnellement, elle doit recourir à d’autres sanctions que celles du droit privé. Le commandement „tu ne tueras point” est sanctionné par l’art. 1406 C.c.n.Il l’est aussi par le droit criminel. Cependant, on peut indiquer également dans le Code Civil néerlandais des cas, où les organes publics veillent à l’observation des devoirs imposés. L’observation de la disposition de l’art. 353 C.c.n. — 355, 2 actuel — selon lequel les père et mère sont obligés d’entretenir et d’élever leurs enfants mineurs, est assurée par le Ministère public et le Conseil de Tutelle; sur leur demande le père ou la mère qui manque à ses devoirs peut être déchu de la puissance paternelle. Mais on peut se demander si cela est toujours du droit privé. Cette question nous met eu présence du problème: quelle est la caractéristique du droit privé? Jusqu’ici nous nous sommes servis de ce terme comme d’une notion constante; au § I nous l’avons défini comme la réglementation des rapports sociaux et familiaux. Il va sans dire que cette notion demande une délimitation plus précise.

109

   Met de onderscheiding dwingend aanvullend recht kan die tusschen publiek en privaatrecht niet worden geïdentificeerd. Het mag waar zijn: Jus publicum privatorum pactis mutari non potest (D. II, 14, 38) doch het omgekeerde: alles waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken is publiek recht, is niet waar. Niemand heeft nog beweerd, dat de beperkingen der contractsvrijheid in de wet op het arbeidscontract publiek recht zouden zijn.
We hebben dit vraagstuk dus nader te bezien.

109

   La distinction du droit supplétif et du droit impératif ne peut pas être identifiée avec celle qui existe entre droit privé et droit public. La thèse romaine „jus publicum privatorum pactis mutari non potest” (D.II.14,38) est peut-être exacte, mais l’inverse: toute règle à laquelle on ne peut pas déroger par convention est une règle du droit public, n’est pas vrai. Personne n’a jamais soutenu quepagina-37les restrictions â la liberté contractuelle dans la loi sur le contrat de travail constituent du droit public.
Le problème demande donc un examen plus approfondi.

110

§ 1.8 Privaat en publiek recht.

   Dit is een oud strijdpunt. Men twist over de vraag of bepaalde deelen van de rechtswetenschap, het burgerlijk procesrecht b.v., tot het privaat- of publiekrecht behooren, een vraag van classificeering, die ons koud kan laten, ook — en dit is belangrijker — of bepaalde rechtsverhoudingen, omdat zij van publiekrechtelijken aard zijn, al dan niet mede door de regels van privaatrecht worden beheerscht. De Staat en zijn onderdanen treden voortdurend in verpagina-35houdingen, die met de betrekkingen in het verkeer tusschen particulieren groote gelijkenis vertoonen.

110

§ 8 Droit privé et droit public.

   Nous sommes en présence d’un point controversé depuis toujours. On discute de la question de savoir si certaines parties de la science juridique, la procédure civile, par exemple, appartiennent au droit privé ou au droit public. C’est une question de classification qui nous importe peu. Plus importante est celle de savoir si certaines relations juridiques, en raison de leur caractère de droit public, sont ou ne sont pas également en partie régies par les régies de droit privé. L’Etat et ses sujets entrent sans cesse dans des rapports qui ressemblent beaucoup à ceux existant dans le commerce social entre des personnes privées.

111

Niemand betwist, dat de Staat ook door het privaatrecht gebonden kan worden: de aankoop van een perceel voor administratie doeleinden is aan de gewone rechtsregels onderworpen. Doch als de Staat iemand als ambtenaar aanstelt, wordt dan ook die verhouding door het privaatrecht beheerscht? De verhouding van den openbaren onderwijzer tot het gemeentebestuur vertoont groote gelijkenis met die van zijn collega bij het bijzonder onderwijs tot het schoolbestuur. De laatste verhouding is er weder een van privaatrecht, doch de eerste? Mag de gemeente den onderwijzer ontslaan, zijn salaris verminderen tegen zijn wil? Kan in het Burgerlijk Wetboek het antwoord op die vragen worden gevonden? Deze en dergelijke problemen doen zich pagina-35voor. De openbare onderwijzer is ambtenaar. Heeft de ambtenaar een recht tegen het gemeentebestuur en kan hij dat recht voor den burgerlijken rechter handhaven? Tot voor kort was dit ook voor de practijk een vraag, thans geeft de Ambtenarenwet (1929) het antwoord. Doch de vraag naar de principieele tegenstelling blijft.

111

Personne ne conteste que l’Etat aussi puisse être lié par le droit privé: l’achat d’un immeuble à des fins administratives est soumis aux règles de droit commun. Mais la relation qui naît lorsqu’une personne est nommée fonctionnaire par l’Etat est-elle aussi régie par le droit privé? Les rapports entre l’instituteur public et la municipalité ressemblent beaucoup à ceux existant entre son collègue d’un établissement d’enseignement privé et le conseil d’administration. Ce rapport-ci relève du droit privé, mais de quoi relève l’autre rapport? Est-ce que la municipalité peut révoquer l’instituteur, ou réduire son salaire contre son gré? Les réponses à ces questions se trouvent-ils dans le Code Civil? De pareils problèmes se posent en effet. L’instituteur public est fonctionnaire. Le fonctionnaire a-t-il un droit envers la municipalité; ce droit peut-il être invoqué devant le juge civil? Il n’y a pas longtemps que cette question se posait dans la pratique, elle a été tranchée depuis par la loi sur les fonctionnaires (1929). Mais il demeure la question: quel est le principe qui domine cette opposition?

112

   Naast de ambtenaarsverhouding die van de aansprakelijkheid van de overheid voor onrechtmatige daad. Een schip stoot op een paal in een openbaar vaarwater en zinkt. Kan de gemeente, onder wier opzicht dat vaarwater staat, wegens verwaarloozing van haar plicht tot onderhoud worden aangesproken?33.Of, een burgemeester meent op grond der wet gerechtigd te zijn een koe te laten afmaken, die hoornwoest en gevaarlijk is. De eigenaar ontkent het bestaan der gebreken en dus het recht het dier te dooden. Heeft hij recht op vergoeding? pagina-2734en zoo meer. Waar bij ons iedere uitdrukkelijke regeling ontbreekt, komt de vraag hierop neer: is art. 1401 B. W. toepasselijk en de burgerlijke rechter bevoegd deze geschillen te beoordeelen, of zijn zij als van publiekrechtelijken aard aan zijn competentie onttrokken?

112

A côté du problème des rapports entre l’Etat et ses fonctionnaires, il existe celui de la responsabilité civile de l’Etat. Un bateau heurtant un poteau placé dans une eau navigable publique coule bas. La municipalité qui doit surveiller cette eau peut-elle êtrepagina-38mise en cause pour avoir négligé son devoir d’entretien?26 Ou bien un maire se croit légalement autorisé à faire abattre une vache devenue enragée et dangereuse. Le propriétaire nie l’existence de ces vices et conteste le droit de tuer l’animal. A-t-il droit à des dommages-intérêts? etc. 27Comme dans notre droit toute réglementation à ce sujet fait défaut, le problème peut être réduit aux questions suivantes: est-ce que l’art. 1401 C.c.n. (1382 Ce.) est applicable?; le juge ordinaire peut-il connaître de ces différends, ou est-ce que ces contestations sont soustraites à sa compétence en raison de leur nature de droit public?

113

   Het is een vraag van eindeloozen twist, die tot een uitgebreide jurisprudentie aanleiding heeft gegeven en nog niet tot rust is gekomen. En naast deze beide meest sprekende voorbeelden van grensgevallen zijn andere te stellen.35 De concessie is er een van. pagina-36
In deze onzekerheid gevoelde men behoefte aan een criterium ter onderscheiding van privaat- en publiekrechtelijke verhoudingen; daarmee zou, meende men, de oplossing der moeilijkheden zijn gevonden.

113

   La question a été l’objet d’interminables querelles qui ont donné lieu à une jurisprudence étendue et qui ne se sont toujours pas apaisées. En dehors de ces deux exemples typiques, cas-limites, on en pourrait citer d’autres encore, 28telle la concession.
Dans cette incertitude le besoin c’est fait sentir d’un critère en vue de la distinction des rapports de droit privé et de droit public. C’est ainsi qu’on a cru pouvoir trouver la solution de tous ces problèmes.

114

   Op allerlei wijze poogde men een tegenstelling te formuleeren. Men zocht het criterium in de personen, tusschen wie de verhouding bestaat, in het doel der regeling, de te regelen belangen, in de normen zelf. In de personen: privaatrecht-verhoudingen tusschen de individuen, publiekrecht-verhoudingen tusschen den Staat en particulieren. Werpt men tegen, dat, naar vaststaat, ook de Staat in privaatrechtelijke verhoudingen kan staan, dan zegt men: de Staat als zoodanig en particulieren. Waarbij echter de moeilijkheid blijft, pagina-36wanneer dan de Staat als zoodanig optreedt.

114

   De diverses manières on a tenté de définir l’opposition: droit privé—droit public. On a cherché le critère dans les personnes entre qui existe le rapport; dans le but de la réglementation, c’est-â-dire dans les intérêts à régler, dans les normes elles-mêmes. Le critère des personnes’, sont des rapports de droit privé ceux existant entre les individus, des rapports de droit public ceux entre l’Etat et les particuliers. Si l’on objecte que l’Etat lui aussi peut se trouver dans des rapports de droit privé — ce que personne ne conteste — on vous répond: L’Etat en tant que tel et des particuliers. Mais il reste la question de savoir dans quelles conditions l’Etat agit en tant qu’Etat.

115

Doet hij dit niet als hij een stuk grond koopt om er een administratiegebouw op te stichten? Tusschen de belangen: algemeen en individueel; “in het publiekrecht is het geheel, in het privaatrecht het individu als doel te beschouwen” zegt Opzoomer.36 Doch is afweging van algemeen en individueel belang niet grondslag van iedere rechtsregeling? Is hier ooit een ander onderscheid dan dat van meer en minder, dat zeker iedere scherpte, noodig om grenzen te trekken, mist? In het recht zelf, zeker, doch hoe?

115

Ne le fait-il pas lorsqu’il achète un terrain pour y élever un bureau administratif? Le critère d’après les intérêts à régler:On distingue les intérêts individuels des intérêts généraux. „Le but du droit public, c’est la totalité, celui du droit privé estpagina-39l’individu”, dit Opzoomer29, mais ne pèse-t-on pas toujours l’intérêt général et l’intérêt individuel avant même de jeter la base de toute réglementation juridique? Et les distinctions auxquelles l’on arrive ainsi ne sont-elles pas le plus souvent purement approximatives de cette netteté qui permet de tracer des limites? Reste le critère que l’on veut dégager des normes juridiques elles-mêmes, nous sommes d’accord, mais comment le trouve-t-on?

116

   Bij een poging uit deze verwarring te komen zullen wij één ding voorop moeten stellen. Er liggen hier twee vragen door elkaar, die verward zijn, maar toch gescheiden moeten worden; vooreerst deze: kan tusschen privaat en publiekrechtelijke regels een scheiding worden gemaakt, die in den aard dier regels zelve ligt, gelijk b.v. die tusschen dwingend en aanvullend recht, een scheiding dus, die voor iedere rechtsorde, los van tijd en plaats, geldt? En dan deze: maakt een bepaalde ordening, b.v. dus de Nederlandsche van dezen tijd, de scheiding, en hoe, een vraag, die zich toespitst in deze practische: is een concrete verhouding onderworpen aan bepaalde regels van publiek of privaatrecht, een vraag, die niet anders beschouwd kan worden dan met behulp der gegevens, die in het algemeen voor pagina-37rechtsvinding worden gebruikt, waarop dus het antwoord wisselt naar tijd en plaats, afhangt van positieve wetsbepalingen, jurisprudentie enz. Ook indien op de eerste vraag een positief antwoord kan worden gegeven, is nog niet zeker, dat daarin het antwoord op de tweede ligt opgesloten.pagina-28

116

   Pour sortir de cette confusion nous mettons en avant qu’il faut ici clairement distinguer entre les deux questions suivantes: primo, est-ce que Ion peut établir entre les règles de droit privé et celles de droit public une distinction qui réside dans la nature même de ces règles, comme c’est le cas pour le droit supplétif et le droit impératif, donc une distinction valable pour tout ordre juridique de quelque temps ou lieu que ce soit? Secundo, est-ce qu’une certaine réglementation, par exemple celle des Pays-Bas de nos jours, fait cette distinction et de quelle façon? Cette question-ci revient à une autre de nature plus pratique: est-ce que tel ou tel rapport juridique concret est soumis à des règles de droit privé ou de droit public? On ne peut traiter cette question qu’à l’aide des moyens dont on se sert en général pour la découverte du droit: la réponse variera donc selon le temps et le lieu, elle dépendra de dispositions légales positives, de la jurisprudence, etc. Même s’il peut être répondu d’une façon positive à la première question, il n’est point certain que cette réponse implique la solution de la seconde.

117

   Wij beginnen met de eerste vraag.
Tot nu toe wezen wij er op, dat het recht regels geeft over verplichtingen, die tusschen de menschen onderling bestaan, dat het bevoegdheden kent, waardoor de een van den ander iets mag eischen, enz. Dit alles geldt in een bepaalde gemeenschap, binnen een bepaalden kring. Die kring behoeft niet te zijn, maar is in onzen tijd in hoofdzaak die van een tot Staat georganiseerd volk. Het recht vraagtpagina-37 uit zijn aard om handhaving; bij rechtsstrijd is beslissing noodig, de uitspraak der autoriteit die beslist moet in werkelijkheid kunnen worden omgezet. Het is een Staatsorgaan, de rechter, die uitmaakt wat recht is — het zijn Staatsorganen, die voor de tenuitvoerlegging van zijn vonnissen zorgen.

117

   Nous commençons par la première question.
Nous avons soutenu jusqu’ici que le droit donne des règles relatives à des obligations existant entre les individus, qu’il connaît donc des pouvoirs en vertu desquels l’un peut exiger quelque chose de l’autre, etc. Tout cela vaut dans une communauté déterminée, dans un certain cercle. Ce cercle et l’Etat ne sont pas nécessairement identiques, mais, de nos jours, il est le plus souvent celui
pagina-40d’une nation organisée en Etat. De sa nature, le droit demande d’être maintenu; une décision est nécessaire au litige, la sentence rendue par l’autorité qui décide doit être réalisable. C’est un organe de l’Etat, le juge, qui détermine droit, dans un cas précis, ce sont des organes de l’Etat qui veillent à l’exécution de ses jugements.

118

Doch niet alleen wordt het recht door staatsorganen gehandhaafd, het wordt ook door staatsorganen gevormd, althans geformuleerd. In den Staat is er een gezag, dat de wet geeft, zijn wil over het recht als recht oplegt. In § 1 zeiden wij reeds, dat een onderzoek van die wetgevende macht viel buiten het kader van deze inleiding in het privaatrecht. Wij kunnen die uit spraak thans nader motiveeren, omdat wij hier inderdaad te doen hebben met een onderscheiding van tweeërlei soort regels: die omtrent het gedrag der aan het recht onderworpen individuen in een bepaalde gemeenschap en die omtrent de organisatie der gemeenschap zelf.37 Ook de laatste zijn rechtsregels, regels van behooren tot een systeem vereenigd, waarvan de naleving kan worden afgedwongen. Ook hier moet in concrete gevallen de beslissing worden gevonden, die evenmin als in het privaatrecht door enkel logische deductie wordt verkregen. Doch het zijn regels van anderen aard dan die van het gemeene recht, omdat zij niet het gedrag in de gemeenschap, maar de rechtsvorming en rechtshandhaving zelf betreffen.

118

Mais les organes de l’Etat maintiennent non seulement le droit, ils le forment aussi, tout au moins le formulent-ils. Il existe dans l’Etat une autorité qui légifère, qui impose sa volonté juridique comme droit. Au § I nous avons déjà remarqué qu’une recherche sur ce pouvoir législatif dépasse le cadre de la présente introduction au droit privé. Nous pouvons maintenant motiver cette thèse d’une façon plus précise, parce qu’il s’agit ici d’une distinction de deux espèces différentes de règles: celles relatives au comportement des individus sujets de droit dans une société déterminée et celles relatives à l’organisation de cette communauté même30 Ces dernières règles sont également des règles de droit, des règles qui indiquent ce qui convient, groupées dans un système et dont l’observation peut être imposée. Ici encore, il faut trouver la décision dans des cas concrets. Pas plus que dans le droit privé cette décision n’est obtenue par voie de déduction logique. Mais la nature de ces règles diffère de celle des règles du droit commun en ce qu’elles ne concernent pas le comportement des individus dans la vie en société, mais la formation et le maintien du droit même.

119

Zóó zijn privaat- en publiekrecht inderdaad te scheiden, of laat ik liever zeggen: het gemeene recht of volksrecht en het staatsrecht. Eenerzijds de regeling van koop, arbeidscontract, huwelijk,pagina-38 eigendom, anderzijds de wijze waarop wetten tot stand komen, de rechterlijke macht is samengesteld, de verhouding tusschen Koning en parlement is geregeld. Hier is een scheiding, die voor iedere rechtsorde onafhankelijk van tijd en plaats geldt: aan den eenen kant de wijze waarop een rechtsoordeel wordt gevonden, wie daartoe bevoegd is en hoe de regels worden opgesteld, die hij daarbij volgt, aan den anderen kant de inhoud van die regels. De gedragsregel staat tegenover den regel van vorming van dien gedragsregel, de beslissing tegenover de aanwijzing, wie de beslissing mag geven, het recht in de georganiseerde gemeenschap tegenover den vorm van die organisatie.

119

C’est ainsi que l’on peut, en effet, distinguer entre le droit privé et le droit public, ou plutôt: „le droit commun” ou „populaire” et le droit constitutionnel. On voit, d’une part, les règles relatives à la rente, au contrat de travail, au mariage, à la propriété, d’autre part la manière dont les lois sont confectionnées, le pouvoir judiciaire composé, ou sont réglées les relations entre le Roi et le Parlement. Il existe ici une séparation, valable pour tout ordre juridique et indépendante du temps et du lieu: d’un côté la manière dont est trouvée une décision juridique, la compétence de ceux qui prononcent une telle sentence et la façon dont ils élaborent les règles à suivre à ce sujet; de l’autre, le contenu de ces règles. La règle de conduite se trouve en face de la règle relative à la formation de cette règle de conduite. Il en est de même pour la décision et lapagina-41désignation de celui qui a pouvoir de rendre la décision; le droit tel qu’il existe à l’intérieur d’une société organisée et la forme de cette organisation.

120

   Logisch gaat dus publiekrecht aan privaatrecht vooraf. We hebben pagina-38eerst uit te maken, wie recht spreken mag en recht vormen vóór we den inhoud van zijn uitspraak mogen toetsen. Het privaatrecht staat, gelijk Baco38het uitdrukte, onder de voogdij van het publieke. Als men maar bedenkt, dat we hier den term “publiekrecht” gebruiken voor de staatsorganisatie, de constitutie.
Doch daarnaast is niet minder waar, dat het bestaan van gedragsregelen, die de wetgeven pagina-29de macht vastlegt en op grond waarvan de rechter recht spreekt, reeds mèt het bestaan der rechtsgemeenschap is gegeven, dat er dus reeds regelen zijn, voordat zij door eenigen machthebber geformuleerd zijn. Het publiekrecht onderstelt het private.

120

   Donc, logiquement la droit public précède le droit privé. Il faut trancher d’abord la question de savoir qui peut juger et former du droit avant de pouvoir contrôler le contenu de ce jugement. Le droit privé, comme l’a exprimé Baco, est placé sous la tutelle du droit public.31 Il faut retenir que le terme „droit public” est employé ici pour l’organisation de l’Etat, pour la Constitution. Cependant il n’en est pas moins vrai que l’hypothèse d’une société juridique implique déjà l’existence de règles de conduite, fixées par le législateur et en vertu desquelles le juge rend la justice, et qu’il existe donc des règles, avant qu’elles aient été formulées par quelque pouvoir public. Le droit public présuppose le droit privé.

121

Het recht wordt wel gevormd, niet geschapen door den Staat — publiek recht gaat niet vóór privaatrecht, zij staan op één lijn. De Staat beschikt als machthebbende over het recht. Doch omgekeerd wordt de Staatsmacht omdat zij op recht steunt, omdat er staatsrecht is, voortdurend van de beginselen van het gemeene recht doordrongen. Doch hierover spreken wij nu niet, het is noodig, dat we thans bij de vraag publiek-privaatrecht blijven.
Immers het is duidelijk, dat wij met deze scheiding voor het probleem, waarmee we ons bezig houden, nog maar weinig verder zijn gekomen. We moeten onze aandacht nog aan een ander verschijnsel wijden.

121

L’Etat forme, mais ne crée pas le droit — le droit public ne prime pas le droit privé; ils se trouvent sur le même plan. L’Etat a la puissance de disposer du droit. Mais, inversement, cette puissance de l’Etat est sans cesse pénétrée des principes du droit commun, parce qu’elle s’appuie sur le droit, parce qu’il existe du droit constitutionnel. Mais nous ne traiterons pas maintenant de cette question; il faut continuer l’examen de la distinction entre le droit privé et le droit public.
En effet, il est évident que la séparation dont nous venons de traiter, n’est pas de nature à avancer beaucoup la solution de notre problème. Nous devons encore porter notre attention sur un autre phénomène.

122

   Dezelfde Staat, die tot het recht in betrekking staat, doordien hij zich met handhaving en formuleering van het recht belast, stelt zich nog andere doeleinden, van oudsher verdediging naar buiten,pagina-39 voorts zorg voor den bodem, waarop het volk leeft(waterstaat), voor verkeersmiddelen, voor onderwijs en voor de zeer talrijke zaken, die hij in onzen tijd onder zijn beheer brengt. Dit alles doet hij krachtens de macht, die hem toekomt, het gezag, dat hij weet uit te oefenen. Ten behoeve daarvan stelt hij regelen op, die als zijn bevelen de aan zijn macht onderworpen personen binden. Hij doet dat op dezelfde wijze als hij het recht tusschen individuen formuleert, door wetgeving. Wij hebben hier dus te maken met wat men gewoon is administratief recht te noemen. En om die taak naar behooren te vervullen, behoeft hij personen, die in zijn dienst treden.
Hoe staan nu deze verhoudingen en regelingen tot de algemeen voorkomende van menschen onderling?pagina-39

122

   Le même Etat, qui se trouve en rapport avec le droit, en ce qu’il se charge de le maintenir et de le formuler, poursuit d’autres buts encore: la défense extérieure, de temps immémorial, la culture du sol qui nourrit la nation, l’organisation des moyens de transport, de l’enseignement et un grand nombre d’autres services qu’il soumet de nos jours à son administration. Il accomplit toutes ces œuvres en vertu de la puissance qui lui revient, en vertu du pouvoir qu’il sait exercer. C’est en vue de ces tâches qu’il établit des règles, qui, comme des commandements, lient les personnes qui lui sont assujetties. A cet effet, il procède de la même façon dont il formulepagina-42le droit valable entre les individus: par la législation. Il s’agit ici de ce que nous appelons d’ordinaire le droit administratif. Pour l’accomplissement de ces tâches il a besoin de personnes qui entrent à son service.
Quel rapport ces relations et réglementations ont-elles avec celles qui existent généralement entre les individus?

123

   Onderscheiden zij zich door hun aard van de gewone? Zijn er dus twee ordeningen in het recht naast elkaar, aan welke beide wij onder worpen zijn, doch die elkaar niet raken? Men heeft het op allerlei wijze trachten te betoogen. Ten onzent waren het vooral Buys39 en Oppenheim40, die de voorstelling ingang deden vinden: in het publiekrecht is er verhouding van ondergeschiktheid, in het privaatrecht van gelijkheid.

123

   Est-ce qu’elles se distinguent par leur nature des relations et réglementations ordinaires? Existe-il donc dans le droit deux groupes de réglementations l’un à côté de l’autre, auxquels nous sommes également soumis, mais qui ne se touchent pas? On a essayé de soutenir cette théorie de diverses manières. Chez nous, ce furent surtout Buys 32, Oppenheim 33qui ont fait accepter la conception suivante: dans le droit public, il y a des rapports de subordination, dans le droit privé il existe des rapports d’égalité.

124

Het is hier de plaats niet om in een uitvoerige bestrijding van deze voorstelling te treden, het gaat hier om de verhouding van macht en recht, voortdurend botsen deze beide, de een kàn de ander niet erkennen en beide hebben zij elkaar voortdurend noodig. Geen recht zonder macht, die, wat het recht beveelt, in werkelijkheid omzet — geen macht, die niet op een gegeven oogenblik voor het recht buigt. De vaststelling van de verhouding tusschen beide is een probleem, dat altijd weer is opgegeven, nooit opgelost. Doch zooveel is zeker, als het publiekrecht als een regeling van de verhouding van het gezag tot de daaraan onderworpen wordt gezien, dus als een machtsverhouding, is de kans groot, dat het rechtskarakter daarvan verloren gaat. Ik mag ter toepagina-30lichting dezer stelling naar Krabbe’s boek over de rechtssouvereiniteit verwijzen.41

124

Ce n’est pas ici le lieu de combattre cette conception; il s’agit actuellement de la relation entre la puissance et le droit, sans cesse ils se heurtent l’un à l’autre, l’un ne peut pas reconnaître l’autre et continuellement l’un a besoin de l’autre. Pas de droit sans la puissance qui sait réaliser ce que le droit ordonne — pas de puissance qui, à un moment donné, ne s’incline devant le droit. La détermination de la relation entre la puissance et le droit constitue un problème qui se pose toujours de nouveau, qui demeure toujours sans solution. Une chose, cependant, est certaine: si l’on considère le droit public comme une réglementation de la relation entre le pouvoir et ceux qui lui sont soumis — donc comme une relation de puissance — le caractère juridique de cette réglementation risque fort de se perdre. Pour le développement de cette thèse, je voudrais renvoyer à l’ouvrage de Krabbe sur la souveraineté du droit.34

125

Hier moet ik slechts voor twee dingen de aandacht vragen: 1°. Zoopagina-40dra de meerwaardigheid van den Staat op deze wijze wordt gesteld, is zijn gebondenheid aan het privaatrecht, die, hoe beperkt dan ook, in den tegenwoordigen tijd door niemand wordt ontkend, nooit te verklaren; 2o. een scheiding van privaat- en publiekrecht in dezen zin kan reeds daarom niet een scheiding zijn van rechtsregelingen naar haar aard, alom geldig, omdat er ordeningen zijn, die haar volstrekt niet kennen.

125

Je me borne ici à deux observations: 1° dès que l’on pose de cette façon la thèse de la valeur supérieure de l’Etat, il devient impossible d expliquer la soumission, si restreinte soit-elle, de celui-ci aupagina-43droit privé, soumission que nul ne conteste actuellement; 2° une telle séparation du droit privé et du droit public ne peut jamais constituer une distinction d’après leur nature de réglementations juridiques d’une validité générale, parce qu’il existe des systèmes juridiques qui ne connaissent point pareille opposition,

126

Ik wijs op Engeland. Het is voor den continentalen jurist zeer instructief het hoofdstuk van Dicey42 Law of the constitution over het Fransche administratief recht te lezen, omdat het hem met één oogopslag duidelijk maakt, dat er rechtsordeningenpagina-40 zijn, die van zoo iets als administratief recht niet weten, en dat niet, omdat, — zooals onder het ancien regime in Frankrijk en nu in sommige opzichten nog ten onzent en elders op het vasteland —, de burger in het geheel geen recht heeft tegen de overheid, maar omdat de staatsorganen geheel als anderen aan het gemeene recht zijn onderworpen. Zelfs het woord voor administratief recht ontbreekt.

126

l’Angleterre par exemple. Très instructive pour le juriste continental est la lecture, dans l’ouvrage de Dicey Law of the Constitution35 du chapitre traitant du droit administratif français, parce qu’il voit d’un coup d’œil qu’il existe des systèmes juridiques qui ignorent totalement ce qu’ est un droit administratif et cela non pas parce que l’individu n’a aucun droit envers l’autorité publique — comme sous l’ancien régime en France et, dans une certaine mesure, aussi chez nous et ailleurs sur le continent — mais parce que les organes de l’Etat y sont soumis au droit commun exactement de la même manière que les individus. Il n’existe même pas de terme pour désigner le concept de droit administratif.

127

   Dus: geen scheiding van publiekrecht in ruimen zin en privaatrecht die geldt voor alle tijden en alle plaatsen. Geen meerderwaardigheid voor het publiek recht boven het privaat. Geen principieel ander karakter der normen in het een en het ander gebied. Doch evenmin een volstrekte ontkenning van het verschil, voorzoover het niet de rechtsnorm in het algemeen, maar het positieve recht van heden betreft.

127

   Donc, il n’existe pas de distinction valable pour toute époque et pour tout lieu entre le droit public dans son sens large et le droit privé, pas de supériorité du droit public par rapport au droit privé, pas de différence de principe entre les normes dans l’un et l’autre domaine. Mais ou ne peut pas non plus nier de façon absolue toute différence pour autant qu’elle ne tient pas à la norme juridique en général, mais au droit positif actuel.

128

Nog altijd schijnt mij, dat de kijk, die Hamaker43 op het vraagstuk had, het juiste inzicht geeft. Het privaatrecht wijst de algemeene gedragsregelen aan, het gemeene recht is daar voor de juiste term. In het publiekrecht worden — als we de staatsorganisatie zelve als inderdaad van eigen aard ter zijde stellen44 — evenzeer gedragsregelen gegeven, bevelen der overheid, rechtsregels,pagina-41 als die van het gemeene recht, die dat recht terwille van de staats taak aanvullen en er van afwijken. Dit kan uitdrukkelijk geschieden, de afwijking kan ook het resultaat zijn van rechtsvinding, waar de wet zwijgt.

128

La conception qui contribue le plus à une bonne compréhension de notre problème, me semble toujours être celle de Hamaker.36 Les règles générales de conduite sont indiquées par le droit privé: le droit commun serait une terme plus exact. Le droit public — abstraction faite de l’organisation de l’Etat qui a effet son caractère propre37contient aussi des règles de conduite, des commandements de l’autorité pupagina-44blique, des règles de droit, comme celles du droit commun, elles les complètent ou y dérogent dans l’intérêt de la tâche publique. Cette dérogation peut être expresse, elle peut être aussi le résultat de la recherche du droit à la quelle on a procédé, dans le silence de la loi.

129

Ten onzent zullen daarbij art. 2 R. O., art. 1401 B.W., de geschiedenis vooral en het systeem, ook de doelmatigheid en wat al meer als factor van rechtsvinding moet worden erkend, dienst kunnen doen. Wel mogen wij zeggen: er is een presumptie van onderworpenheid van het staatsorgaan aan het gemeene recht, doch we moeten er aan toevoegen, dat de aard der verhouding, met name het beroep op het gezag, wel niet steeds de toepasselijkheid der gewone regels moet uitsluiten, doch daartoe kan leiden. Meer dan deze algemeenheden kunnen wij hier niet geven. Het is hierpagina-31 niet de plaatspagina-41 om na te gaan tot welke uitkomsten de interpretatie ten aanzien van de onrechtmatige overheidsdaad, de concessie en zoo meer, leidt. Als men maar inziet, dat het hier om zulk een vraag van rechtsvinding, die telkens in concreto zal moeten geschieden, niet om een a priori te maken scheiding gaat.45

129

Aux Pays-Bas, on se servira à cet effet des articles 2 R.O., 1401 C.c.n., de l’histoire surtout, du système juridique, des préceptes de l’utilité et de tous ces autres moyens qui doivent être considérés comme facteurs de la découverte du droit. On peut dire que l’organe public est présumé être soumis au droit commun, mais il faut ajouter que la nature du rapport juridique notamment l’appel à l’autorité, implique — non pas toujours, il est vrai, mais dans certaines hypothèses — la non-applicabilité des règles de droit commun. Nous devons nous borner ici à ces quelques généralités. Ce n’est pas le moment d’examiner les résultats obtenus par l’interprétation en matière de responsabilité civile de l’Etat, de la concession, etc. Il suffit de comprendre qu’il s’agit ici d’une question de découverte du droit qui ne peut se faire qu’in concreto, et non pas d’une distinction a priori.38

130

   Hier nog één opmerking. Het is deze: het kenmerkende van het gemeene recht is, dat het voor den burgerlijken rechter door den individueelen burger kan worden gehandhaafd. Een criterium van scheiding van publiek- en privaatrecht is dit niet, in twijfelachtige gevallen is het immers juist de vraag òf zulk een actie bestaat. Doch wel kan men zeggen, dat onthouding der actie voor onttrekking aan de regels van het gemeene recht typeerend is. Terecht leert men, dat b.v. de ongevallenverzekering bij ons publiekrechtelijk geregeld is. Men wil daarmee dan te kennen geven, dat niet de arbeider bij een ongeluk vergoeding mag vragen van zijn patroon, doch zich te wenden heeft tot een administratief orgaan, de Rijksverzekeringsbank,46 die op haar beurt de premies, door den werkgever te betalen, vaststelt en int.

130

   Nous faisons, enfin, l’observation suivante: la caractéristique du droit commun, c’est que les citoyens en tant qu’ individus peuvent le faire valoir devant le juge civil. Mais cela n’est pas un critère pour la distinction du droit public et du droit privé: il est précisément des cas douteux où l’existence d’une telle action est très incertaine. Mais on peut très bien dire que le refus de l’action est typique pour la soustraction d’une certaine matière aux règles du droit commun. C’est avec raison que l’on soutient que chez nous l’assurance accident, par exemple, est une réglementation de droit public. On veut indiquer, par cela, que ce n’est pas le salarié qui en cas d’accident peut demander une indemnité à son employeur, mais qu’il doit s’adresser à un organe administratif, la Banque Nationale d’Assurances, qui â son tour fixe et recouvre les primes à payer par l’employeur.

131

Dat niettemin dat gemeene recht weer geldt waar de uitzondering niet reikt, blijkt als in het faillissement van den werkgever de Rijksverzekeringsbank voor de premie, gelijk de Staat voor belastingschuld, verificatie vraagt als schuldeischer. Het blijkt ook in de tegenwoordig niet zeldzame gevallen van terugvordering van onverschuldigd betaalde belasting: wat het administratieve pagina-42recht aan den rechter onttrekt, mag hij niet beoordeelen, doch overigens geldt het gewone burgerlijke recht. Hieruit volgt, dat we niet kunnen zeggen, dat een bepaalde verhouding aan het gemeene recht is onttrokken (b.v. de ambtenaarsverhouding of de concessie), waar we altijd moeten nagaan of concreet in eenig opzicht andere dan de gewone rechtsregels gelden.

131

Cependant le droit commun est appliqué là où l’exception ne joue plus. Cela est prouvé, par exemple, en cas de faillite du patron: la Banque d’Assurances demande, en sa qualité de créancière, la vérification des primes, comme le fait l’Etat pour lespagina-45créances fiscales. Cela est évident aussi dans les cas actuellement de plus en plus nombreux de répétition de payement d’impôts indus; le juge ne peut statuer dans les matières qui sont soustraites à sa compétence par le droit administratif, mais en dehors de celles-ci le droit civil ordinaire est applicable. Il en résulte qu’on ne peut pas dire qu’un certain rapport juridique est soustrait au droit commun (par exemple, la relation Etat-fonctionnaire, la concession) car il faut rechercher dans chaque cas d’espèce si les règles ordinaires ou d’autres règles lui sont applicables.

132

   En hieruit volgt ook, dat de vraag, die we aan het slot van de vorige paragraaf stelden, of de verplichting der ouders tot onderhoud en opvoeding der kinderen nog wel privaatrecht was, niet juist was geformuleerd. Zij is ongetwijfeld gemeenrecht. Zij wordt in het burgerlijk proces gehandhaafd. Doch zij is niet uitsluitend gemeen recht, zij heeft nog een bijzondere sanctie: de mogelijkheid van pagina-42ontzetting krachtens initiatief van staatsorganen. Daarmee staat deze regeling geheel op één lijn met het strafrecht. Men leert tegenwoordig strafrecht is publiekrecht.

132

   Il en résulte encore que la question, posée à la fin du précédent paragraphe, de savoir si l’obligation d’entretenir et d’élever ses enfants est bien du droit privé, est formulée d’une façon erronée. Cette obligation est sans doute du droit commun. Elle est protégée dans la procédure civile. Mais elle n’est pas uniquement du droit commun; elle a, en outre, une sanction particulière: la déchéance éventuelle de la puissance paternelle sur l’initiative d’organes publics. C’est ce qui met cette réglementation sur le même plan que le droit pénal. On dit à présent que le droit pénal est du droit public.

133

Dat schijnt mij een uitspraak zonder zin. Het strafrecht geeft een bijzondere sanctie zoowel aan sommige normen van gemeen recht als aan regels van administratiefrechtelijken aard. Die sanctie zelf is in haar uitwerking weder administratief recht. Doch nergens vindt men zooveel van de meest fundamenteele bevelen van het gemeene recht als in het Straf wetboek. Dit bevat gemeen recht, het bevat echter meer dan dat.

133

Il me semble que ce soit une affirmation vide de sens. Le droit pénal dote de sanctions particulières et certaines normes de droit commun et certaines règles de droit administratif. La réglementation de ces sanctions constitue également du droit public. Cependant on ne trouve nulle part un si grand nombre de commandements fondamentaux du droit commun que dans le Code Pénal. Il contient du droit commun, mais il contient plus que cela.

134

   Resumeeren we dus nog even: Principieele scheiding is mogelijk tusschen staatsrecht en privaatrecht. Het overige zoogenaamd publiekrecht staat als bijzonderpagina-32 recht tegenover het gemeene. Grens en inhoud daarvan wordt door de positieve rechtsorde gegeven; het is niet van anderen aard dan het gemeene recht; waar het ruimte laat, gelden de gemeene regels.

134

   En résumé nous constatons qu’il est possible d’établir une distinction de principe entre le droit constitutionnel et le droit privé. Le reste du soi-disant droit public s’oppose, comme droit particulier, au droit commun. Les limites et le contenu de ce droit sont déterminés par le droit positif; il est de la même nature que le droit commun; là où il le permet les règles générales sont valables.

135

§ 1.8a Aanhangsel van § 8. Kerkelijk recht. Vereenigingsrecht.

   Eén ding moet nog worden opgehelderd. Indien het recht in een georganiseerde gemeenschap en de gemeenschapsvormen zelve tegenover elkaar kunnen worden gesteld, staat dan niet het recht, dat andere organisatievormen dan de Staat regelt, b.v. dus de Kerk of de vereeniging, aan de zijde van het staatsrecht tegenover dat recht in die gemeenschappen als gemeen recht?

135

§ 8a Supplément du § 8. Droit des Eglises. Droit des associations.


Il faut éclaircir encore un seul point. Si le droit dans une communauté organisée et les différents types de communautés peuvent être opposés l’un à l’autre, ne pourrait-on pas alors également op
pagina-46poser — en le mettant à côté du droit constitutionnel — le droit qui règle un autre type d’organisation que l’Etat (par exemple, l’église ou l’association) au droit interne de ces organisation comme droit commun?

136

   Inderdaad is er overeenstemming, en zou deze vraag bevestigend pagina-43moeten worden beantwoord, indien aan die gemeenschappen zelfstandige beteekenis tegenover den Staat op het gebied van het recht toekwam. In de middeleeuwen was dit zoo ten aanzien van de Kerk: de regeling van het gezag van de Kerk was van denzelfden aard als die van het wereldlijk gezag: het kanonieke recht stond naast, niet onder dat van den Staat. Voor Roomsch Katholieken heeft het kerkelijk recht in beginsel nog hetzelfde karakter, voor de Protestantsche kerken is de verhouding verschillend en ingewikkeld, zoo onderscheiden en samengesteld, dat zij hier niet met enkele woorden uiteengezet kan worden. Dit kan te eerder worden nagelaten, waar althans in ons land de tegenwoordige rechtsorde dit zelfstandig karakter niet erkent en aan den Staat niet alleen de macht over pagina-43het recht, maar ook bij uitsluiting die macht toekomt.

136

   Il existe en effet un certain parallèle. On devrait même répondre à cette question par l’affirmative, s’il fallait reconnaître à ces organisations dans le domaine du droit une importance indépendante vis-à-vis de l’Etat. Il en était ainsi pour l’Eglise au Moyen-Age; la réglementation du pouvoir de l’Eglise était de la même nature que celle du pouvoir de l’Etat: le droit canonique était l’égal et non pas l’inférieur du droit constitutionnel. Pour les catholiques, le droit religieux présente en principe toujours ce caractère, pour les églises protestantes les rapports juridiques sont différents et tellement compliqués qu’on ne pourrait pas les exposer en quelques mots seulement. On peut s’abstenir d’un tel exposé d’autant plus que l’ordre juridique actuel dans notre pays ne reconnaît pas ce caractère indépendant du droit des Eglises et que l’Etat non seulement commande le droit, mais le commande à l’exclusion de tout autre pouvoir.

137

De Kerk heeft slechts regeling binnen eigen kring, voor zoover de Staat die haar laat. Waarom dat zoo is, hoe het zoo geworden is en of het terecht wordt aanvaard, zijn weder vragen van staatsrecht, die hier niet kunnen worden besproken. Zooveel is zeker, ten onzent is rechtens de individueele mensch aan de kerkordening slechts onderworpen, voorzoover hij die door eigen handelen heeft aanvaard. Heeft hij dat niet, dan vindt hij bij den Staat recht tegenover iedere machtsaanmatiging van de Kerk. De macht der Kerk kan rechtens nooit hem raken, die haar heeft verlaten. Met andere woorden: dat recht der Kerk is nooit anders dan belofte-recht, niet bevels-recht. De ordening van de Kerk is daarom als privaatrecht te beschouwen. Zij vindt in het huidige rechtstelsel slechts een plaats als deel van het gemeene recht. Dit neemt niet weg, dat zij geheel is opgezet als organisatievorm en daardoor telkens verwantschap met het staatsrecht vertoont.

137

L’Eglise a la liberté de réglementation dans son propre cercle et dans la mesure où l’Etat le lui permet. Les raisons de ces rapports entre l’Etat et l’Eglise, son histoire et la question de savoir si on l’accepte à juste titre, sont autant de points de droit constitutionnel que nous ne pouvons traiter ici. Ce qui est certain, c’est que chez nous l’individu n’est soumis aux règlements ecclésiastiques que dans la mesure où il les a acceptés lui même. S’il ne les a pas acceptés, il trouve auprès de l’Etat protection contre toute puissance que l’Eglise se serait arrogée. Le pouvoir de l’Eglise ne peut juridiquement rien contre celui qui l’a quittée. Autrement dit, le droit des Eglises fait toujours partie du droit des promesses, ce n’est jamais du droit de commandement. La réglementation de l’Eglise doit donc être considérée comme étant du droit privé. Dans notre système juridique actuel, elle occupe une place seulement comme partie du droit commun. Cela ne l’empêche pas d’être entièrement élaborée comme une espèce d’organisation, de sorte qu’elle présente souvent de l’analogie avec le droit constitutionnel.

138

   A fortiori geldt hetzelfde van het vereenigingsrecht. Binnen den kring van vereeniging en Kerk kan de gedragsregel gesteld worden tegenover den organisatievorm. Inwendig herhaalt zich hier dus de tegenstelling gemeen recht-organisatievorm, doch tegenover den Staat, van het standpunt dus van het in den Staat gehandhaafd recht, is ook de organisatievorm een regeling van privaatrecht. Onze gebondenheid daaraan steunt op onze toetreding, niet op de macht der organisatie. Dat die macht feitelijk een groote kan zijn is hier mee niet in strijd.pagina-44,pagina-33

138

   A fortiori, il en est de même pour le droit des associations. A l’intérieur du cercle soit de l’association, soit de l’Eglise, on peut oppagina-47poser la règle-conduite à la forme de l’organisation. C’est ici une répétition de l’opposition droit commun — forme de l’organisation; mais vis-à-vis de l’Etat, donc du point de vue du droit tel qu’il vaut dans l’Etat, la forme de l’organisation, c’est-à-dire sa réglementation est une réglementation de droit privé. Nous n’y sommes soumis qu’en vertu de notre adhésion et non pas en vertu du pouvoir de l’organisation. Que ce pouvoir puisse être considérable en réalité laisse entier le principe.

139

§ 1.9 De wet. Factoren bij vaststelling van haar zin.

   Schijnbaar zijn we in § 8 afgeweken van de lijn, die het betoog in dit hoofdstuk volgt, die der rechtsvinding. De vraag van privaat tegenover publiek recht deed zich als vanzelf voor, toch schijnt zij niet geheel te passen in den gang der uiteenzetting. Intusschen, we konden haar niet uit den weg gaan en haar behandeling bracht ook voor de vraag der rechtsvinding winst. Immers zij deed ons zien, dat er een macht is, die van den wetgever, die zich in het recht doet gelden.pagina-44

139

§ 9 La loi. Facteurs pour la détermination de son sens.

   Au § 8. nous nous sommes éloignés, en apparence, de la ligne, suivie dans notre argumentation: celle de la découverte du droit. Il est vrai que le problème de la distinction du droit privé et du droit public semblait se poser de lui-même, pourtant on pourrait se demander s’il ne sort pas du cadre de notre exposé. Cependant nous ne pouvions pas l’éviter et sons examen état utile au problème de la découverte du droit.

140

   Het eerste wat degene, die recht zoekt, op zijn weg ontmoet, is de wet, niet in dien zin, dat de wet alle recht in zich bevat en evenmin, dat uit die wet het recht in concreto door logische conclusie kan worden afgeleid, maar wel in dezen zin, dat aan de bevelen, verloven, voorschriften van den wetgever gezag toekomt. Nog eens, waaròm dat gezag bestaat, hebben wij in deze inleiding in het privaatrecht niet te onderzoeken. Voor ons is het genoeg te constateeren, dat in de georganiseerde rechtsgemeenschap, den Staat, het recht in de wet wordt vastgelegd. De wet is de gedragsregel, die de krachtens de constitutie met de taak belaste autoriteit aan de aan haar gezag onderworpenen voorschrijft.

140

   La première chose que rencontre sur son chemin celui qui va à la recherche du droit, c’est la loi, non pas dans ce sens que la loi contient la totalité du droit ou que le droit concret peut être logiquement déduit de cette loi, mais bien dans ce sens qu’il revient de l’autorité aux commandements, autorisations et prescriptions du législateur. Dans la présente introduction au droit civil — nous le répétons — nous n’avons pas à rechercher la raison d’être de cette autorité. Il nous suffit de constater que dans la société juridiquement organisée, donc dans l’Etat, le droit est incorporé dans la loi. La loi est la règle de conduite que l’autorité, chargée de cette tâche, par la constitution, prescrit à ceux qui lui sont soumis.

141

   Nu is het er echter verre vandaan — wij hebben er meermalen op gewezen — dat met dit voorschrift ook de beslissing van de concrete rechtsvraag is gegeven. De rechter zal daarom den zin der wet moeten pogen te vinden, dat wil zeggen, hij zal pogen zich de gedachte eigen te maken, die met de woorden der wet is aangeduid. Die woorden zijn teekens, hun beteekenis zal hij trachten vast te stellen. Nu kan dit op tweeërlei wijze geschieden. Wie de beteekenis van een verklaring als een wetsvoorschrift tracht te benaderen, kàn zich ten doel stellen na te gaan welke voorstellingen in het bewustzijn van hem, die de verklaring afgaf, aanwezig waren, wat deze verworpen had en nastreefde, met de uitgesproken woorden “bedoelde”. Hij kan echter òòk de verklaring op zich zelf, geheel los van haar auteur, tot voorwerp van onderzoek maken en naar den zin der verklaring volgens het spraakgebruik vragen, dus niet naar de voorstellingen bij den auteur aanwezig, maar naar die, welke bij degenen, voor wie zij bestemd is, worden gewekt. Beide methoden pagina-45worden voor wetsuitlegging aanbevolen47, men stelt de theorie van den subjectieven zin tegenover die van den objectieven; de eerste hecht vooral waarde aan wat de geschiedenis van het tot stand komen der wet leert, de tweede meent, dat alle nadruk op de woorden der wet en hun beteekenis moet worden gelegd.

141

   Cependant — nous l’avons souligné plusieurs fois — ces prescriptions sont loin de nous donner la solution des questions de droit concrètes. Le juge doit donc essayer de trouver le sens de la loi, c.à.d. qu’il essayera de s’approprier la pensée qu’indiquent les mots de la loi. Ces mots sont des signes, il tâchera donc de déterminer leur signification. Cela peut se faire de deux manières. Celui qui essaye de pénétrer la signification d’une déclaration telle une disposition légale, peut avoir pour but de rechercher les idées qui étaient présentes dans la conscience de l’auteur, ce que l’auteur àpagina-48rejeté ou ce qu’il a voulu atteindre, c.à.d. ce qu’il a voulu dire par les mots exprimés, mais, peut aussi faire l’objet de son examen la déclaration en soi, indépendamment de son auteur et on peut donc rechercher la signification de la déclaration selon l’usage: non d’après les idées de l’auteur, mais d’après celles qui sont suscitées chez la personne à qui s’adresse la déclaration. On recommande les deux méthodes pour l’interprétation de la loi, 39on oppose la théorie de la signification subjective à celle de la signification objective; la première attache surtout de la valeur à l’histoire de la confection de la loi, d’après la seconde, il faut appuyer uniquement sur les mots de la loi et leur signification.

142

Mijns inziens zullen wij nòch de eene nòch de andere moeten aanvaarden. Beide zijn eenzijdig, beide miskennen het tweeledig karakter der wet. Immers deze is eenerzijds de wilsuiting van bepaalde met gezag bekleedepagina-45 personen, wien de bevoegdheid toekomt hun wil omtrent het geen recht zal zijn aan de leden der rechtsgemeenschap op te leggen, zij is anderzijds een voor de toekomst gegeven voorschrift, dat los van zijn ontstaan moet worden beschouwd. De wetgeving is een historisch gebeuren, dat als alle historisch gebeupagina-34ren alleen gekend wordt door de voorstellingen te reconstrueeren, die bestonden in het bewustzijn der betrokkenen, doch zij is tegelijk de vorming van een nieuw gegeven in het rechtsleven, waaraan een eigen bestaan toekomt, welks toepassing en voortbestaan aan de personen, die het maakten, is onttrokken en dat daarom een anderen zin kan hebben, of in den loop der jaren krijgen, waaraan zijn auteurs nimmer hebben gedacht. Dus niet òf objectief, òf subjectief, maar èn objectief èn subjectief.

142

A mon avis, il ne faut adopter ni l’une ni l’autre méthode. Toutes deux sont trop exclusives; elles méconnaissent le double caractère de la loi. En effet, celle-ci est, d’une part, une déclaration de volonté de certaines personnes détentrices d’autorité et qui ont pouvoir d’imposer le droit tel qu’elles le veulent aux membres de la société juridique, d’autre part elle est une prescription rendue pour l’avenir, et elle est à considérer indépendamment de sa naissance. La législation est un événement historique, qui comme tout événement ne peut être connu que par la reconstruction des idées qui étaient présentes chez les intéressés, mais elle est en même temps la formation d’un nouvel élément dans la vie juridique et qui a sa propre existence. Son application et sa survie sont soustraites à ses auteurs, par conséquent il peut avoir, ou recevoir au cours des années, un autre sens qui n’était jamais venu à leur esprit. L’alternative n’est donc pas: méthode objective ou subjective, il faut une méthode d’interprétation qui soit à la fois objective et subjective.

143

   Een nadere bepaling is noodig welke waarde nu toekomt aan deze beide, het onderzoek naar de voorstellingen bij de makers der wet bestaande — wat men gemeenlijk historische interpretatie noemt, doch wat ik, ter onderscheiding van de straks te bespreken rechtshistorische, wetshistorische zou willen heeten — en de taalkundige ontleding van de wet, de grammatische interpretatie. Deze beide zullen wij in de volgende paragrafen bespreken, hier mag er al dadelijk op gewezen worden, dat men de beteekenis van beide niet moet overschatten. Zoo dikwijls stelt men het voor alsof het op deze beide of op een van beide aankomt: bedoeling van den wetgever of de woorden naar spraakgebruik.

143

   Il convient de déterminer d’une façon plus précise la valeur qui revient à ces deux méthodes: a.la recherche des idées existant chez les auteurs de la loi — que l’on appelle généralement l’interprétation historique, mais que je préférerais qualifier d’interprétation d’après l’histoire de la loi par opposition à celle d’après l’histoire du droit dont nous traiterons ci-dessous — et l’analyse philologique de la loi, l’interprétation grammaticale.pagina-49Nous étudierons ces deux méthodes aux paragraphes suivants, cependant il convient de remarquer déjà maintenant qu’il ne faut pas surestimer leur importance. Souvent, on veut nous faire croire que ces deux méthodes, ou l’une d’entre elles seulement, sont décisives: intention du législateur ou signification des mots dans l’usage.

144

Toch zijn beide slechts middelen om den zin van een wetsbepaling te leeren kennen, niet meer. Voor het zoeken van het concrete recht, ook voor zoover het op het gezag van de wet steunt, is dat slechts een deel van den te verrichten arbeid. Immers het is nooit een enkele wetsbepaling, het is altijd het pagina-46recht in zijn geheel, dat in de toepassing wordt gehandhaafd. Bij het zoeken naar bedoeling of spraakgebruik ziet men de bepaling op zich zelf, doch iedere wetsbepaling maakt deel uit van een min of meer uitgebreide wet, die wet weer van de wetgeving in het algemeen, de wetgeving van het geheele samenstel van het recht. Dat samenstel vormt een systeem, d.w.z. er is samenhang en eenheid, het eene voorschrift onderstelt het andere, tegenspraak tusschen de regels onderling is uitgesloten, het recht kan niet bevelen en verbieden, voorschrijven en ontraden tegelijk. Iedere nieuwe regel, dien de wetgever uitvaardigt, wordt in dit systeem opgenomen, hij onderpagina-46gaat daarvan den invloed, wordt in verband met andere toegepast, uit de andere geïnterpreteerd. De systematische interpretatie is een van de noodzakelijke vormen van rechtsvinding.

144

Cependant elles ne constituent que des moyens auxiliaires pour connaître le sens d’une disposition légale; pour la découverte du droit concret, même basé sur l’autorité de la loi, cette activité ne forme qu’une partie du travail à accomplir. En effet, ce n’est jamais une disposition légale isolée, mais toujours le droit en son entier que l’on maintient par l’application. Lorsqu’on recherche soit l’intention du législateur, soit l’usage, on ne voit que la disposition en soi, mais toute disposition légale fait partie d’une loi plus ou moins étendue, cette loi fait partie à son tour de la législation en général, la législation enfin de l’ensemble du droit. Cet ensemble forme un système, c’est-à-dire montre de la cohérence et de l’unité, une disposition présuppose une autre, toute contradiction entre les règles est exclue; le droit ne peut pas à la fois ordonner et interdire, prescrire et déconseiller. Toute règle nouvelle que le législateur édicté est incorporée dans ce système, dont elle subit l’influence; elle est appliquée en rapport avec d’autres règles, d’après lesquelles elle est interprétée. L’interprétation systématique est une des formes nécessaires de la découverte du droit.

145

   Doch niet alleen de regelingen der wet, naast een toe te passen voorschrift bestaande, bepalen mede zijn uitlegging, dat doen ook de maatschappelijke verhoudingen zelve, waarop het zijn toepassing vindt. Iedere wet steunt op een waardeering van maatschappelijke belangen, beoogt op hetgeen in die maatschappelijke werkelijkheid gebeurt invloed te oefenen. Aan de mogelijkheden, die het maatschappelijke leven biedt, is haar toepassing gebonden. Dat leven wijzigt zich voortdurend. In verband daarmede kan de regeling der wet een gebied gaan bestrijken, waarvoor zij oorspronkelijk niet was bestemd. Van de waardeering ondergaat zij den terugslag.

145

   Mais ce ne sont pas seulement les réglementations légales, existant à côté d’une disposition applicable, qui contribuent à son interprétation, ce sont aussi les rapports sociaux auxquels elle s’applique. Toute loi est fondée sur une certaine application d’intérêts sociaux, et vise à influer sur ce qui se passe dans cette réalité sociale. Son application est liée par les possibilités qu’offre la vie sociale. Cette vie change continuellement. En raison de ces changements, il se peut que la loi aille régir un domaine qui ne lui appartenait pas primitivement. La loi subit lé contre-coup de cette appréciation sociale.

146

De beteekenis van een wetsvoorschrift kan alleen worden vastgesteld in verband met een verhouding tusschen menschen. Zij bestaat niet op zich zelve, doch alleen voor de feitelijk gegeven verhouding. De wet bepaalt deze, d.w.z. schrijft voor, wat in een bepaalde verhouding behoort, doch tegelijk ondergaat de wet den invloed van wijziging in de verhouding. Zoo ispagina-35 uitlegging naar het doel van het voorschrift, naar het verband met de maatschappelijke toestanden waarin het werkt, geboden. De sociologische of teleologische interpretatie eischt haar plaats op.

146

La signification d’une disposition légale ne peut être fixée qu’en considération d’un rapport entre les hommes. Elle n’existe pas en soi, mais uniquement en vue d’un rapport réel donné. La loi détermine ce rapport, c’est-à-dire prescrit „ce qui convient” pour un rapport déterminé, mais en même temps, elle subit l’influence d’un changement dans ce rapport. C’est ainsi que s’impose l’interprépagina-50tation d’après le but d’une prescription et en raison de la situation sociale dans laquelle elle doit produire ses effets. L’interprétation sociologique ou téléologique réclame sa place.

147

   En hiermede zijn we er nog niet. Wij zagen, dat de beteekenis van een wetsvoorschrift moet worden vastgesteld als deel van het geheele rechtsleven in verband met bedoeling en spraakgebruik, in verband ook met de maatschappelijke verhoudingen, die het regelt. Doch de wetsbepaling is niet alleen deel van een systeem van naast elkaar staande, gelijktijdig geldende, regels, zij is ook een schakelpagina-47 in den keten van elkaar in tijd opvolgende ordeningen. De wet komt niet uit de lucht vallen, zij vindt niet een tot nu bestaande leegte, doch andere regelingen gingen haar vooraf, zij vervangt deze, doch hangt tegelijk met haar samen. Er is in het recht continuïteit, een gestage ontwikkeling. Het recht is voortdurend vloeiend, het verandert dagelijks door de toepassing die regels in het gedrag der onderworpen personen vinden, ook door de rechtspraak. Een dergelijk zich ontwikkelend, veranderend systeem kan men alleen begrijpen, indien men het in de ontwikkeling ziet, dus ook naar het verleden kijkt. Wie nooit terugziet, kan niet vooruitzien, heeft pagina-47Edmond Burke eens gezegd.48Voor het recht is dat van een treffende juistheid.

147

   Il reste encore d’autres observations à faire. Nous avons vu qu’il faut déterminer la signification d’une prescription légale comme une partie de la vie juridique entière et en considération des rapports sociaux qu’elle règle, d’après un but et selon l’usage. Mais la disposition légale est non seulement une partie d’un système de règles isolées, valables à la même époque, elle forme aussi un anneau de la chaîne des systèmes de droit qui se succèdent continuellement dans le temps. La loi ne nous vient pas par surprise, lorsqu’elle naît, elle ne trouve pas un vide existant jusque-là, mais d’autres réglementations l’ont précédée, elle les remplace, mais elle est en même temps en liaison avec elles. Il existe une continuité dans le droit, un développement constant. Le droit est toujours fluide, il change tous les jours en raison de l’application que trouvent les règles dans le comportement des personnes qui lui sont soumises, il change aussi par la jurisprudence. Un tel système en voie de développement et sujet à des changements ne se comprend que lorsqu’on le regarde dans son évolution, que l’on observe aussi le passé. „Qui ne regarde jamais en arrière ne peut pas voir en avant”, dit Edmond Burke40 Pour le droit ce mot est d’une frappante justesse.

148

Maar, wordt wel gezegd49, moet niet het historisch onderzoek, de vraag hoe iets is ontstaan, scherp gescheiden worden van het onderzoek, wat geldt, wat behoort? Deze eisch van scheiding is een gevolg van de Kantiaansche scheiding tusschen wat is en wat behoort. Het eerste is door empirisch onderzoek te kennen, het tweede wordt door dat onderzoek niet bereikt. Over die scheiding hoop ik hieronder nog een enkele opmerking te maken, doch hier kan al reeds worden geconstateerd, dat, àls men de rechtswetenschap al een normenwetenschap wil noemen, het recht een systeem van behooren, dat men daarbij dan toch steeds moet bedenken, dat dit behooren aan historisch te kennen gegevens is gebonden50, aan de uitspraak van wetgever of rechter, de toepassing in de samenleving.

148

Mais, comme on le dit parfois,41 la recherche historique, donc de la genèse des phénomènes, ne doit-elle pas être nettement distinguée de la recherche de ce qui vaut et de ce qui convient? On exige cette distinction en vertu de celle qui existe entre ce qui est et ce qui convient, élaborée par Kant. Le premier élément est trouvé par la recherche empirique, le second échappe à cette recherche. Nous nous proposons de faire ci-dessous quelques observations sur cette distinction. Pour le moment, on peut déjà conclure: si l’on veut appeler la science juridique une science de normes, le droit un système de devoirs, de ce qui convient: il ne faut jamais perdre de vue que ces devoirs ne peuvent être connus qu’au moyen de données historiques,42pagina-51par les affirmations du législateur ou du juge, par l’application dans la société.

149

Historische en juridische beschouwing kunnen stellig worden onderscheiden, doch de een is niet zonder de ander mogelijk. De juridische vaststelling van den zin en de beteekenis van rechtsregelen kan evenmin den samenhang met in tijd daaraan voorafgaande, als met het gelijktijdig bestaande negeeren. Rechtsnormen zijn niet als logische normen boven of buiten den tijd, zij zijn historisch bepaald. De eigenlijke rechtshistorische interpretatie, de uitlegging naar herkomst, is een deel van de taak der rechtswetenschap.

149

On peut sans doute distinguer entre les méthodes juridiques et historiques, mais l’une ne se conçoit pas sans l’autre. La détermination juridique du sens et de la signification des règles de droit ne peut ignorer ni leur connexion avec les règles antérieures ni leur liaison avec les règles contemporaines. Les normes juridiques n’existent pas, comme les normes logiques, au dessus ou au delà du temps, elles sont historiquement déterminées. L’interprétation d’après l’histoire du droit, l’interprétation d’après l’origine, font partie de la tâche de la science juridique.

150

   Naast elkaar dus taalgebruik en wetsgeschiedenis, het systeempagina-48 van het recht in zijn geheel, maatschappelijk doel en resultaat van toepassing, de historische ontwikkeling, het zijn álle factoren, waar aan gezag toekomt bij vaststelling van wat krachtens de wet recht is. In hoever dat gezag van ieder dier factoren nader kan worden omschreven, zullen wij hieronder zien. Hier kan reeds worden oppagina-36gemerkt, dat een scherpomlijnde rangorde en preciese bepaling van ieders waarde voor concrete gevallen uitgesloten is. En dit reeds hierom, omdat ten slotte bij ieder vaststellen van recht de gerechtigheid wordt gezocht. Bij iedere interpretatie zal dat in het oog moeten worden gehouden en van iedere poging het concrete recht pagina-48te vinden, is dat het begin en het einde. Ik meende daaraan even te moeten herinneren, doch een nadere uitwerking van dit ten slotte beslissend moment moeten we tot het eind onzer beschouwingen uitstellen. Het is noodig, dat wij eerst aan die factoren, die hulpmiddel zijn bij de rechtsvinding, en grens tevens van de vrijheid het recht zelfstandig te vormen, aandacht wijden.

150

   Donc, l’usage, l’histoire de la loi, le système du droit en son entier, le but et le résultat social de l’application, l’évolution historique, sont tous des facteurs qui ont autorité pour la détermination de ce qui est droit en vertu de la loi. L’autorité de chaque facteur sera définie ci-dessous. Nous remarquons ici que leurs valeurs pour des cas concrets ne peuvent être ni précisées ni classées dans un ordre bien déterminé. Il en est ainsi déjà pour la seule raison que toute détermination du droit tend à la recherche de la justice. C’est ce qu’il faut retenir pour toute interprétation et pour tout essai en vue de trouver le droit concret; ce principe est le commencement et la fin. Il me semblait utile de le rappeler brièvement, mais le développement de cet élément, qui est après tout décisif, doit être réservé pour la fin de notre étude. Il faut d’abord porter notre attention sur ces facteurs, qui sont des moyens auxiliaires pour la découverte du droit et qui constituent en même temps les limites de la liberté de former du droit de façon indépendante.

151

§ 1.10 Recht en Taal. Interpretatie naar het spraakgebruik.

   De taal, de beteekenis der woorden naar spraakgebruik, staat voorop onder de gegevens voor de rechtsvinding. De taal is het middel bij uitnemendheid, waardoor de menschen met elkaar in betrekking treden; een ordening als die van het recht is zonder de taal niet denkbaar. Geen mogelijkheid van recht zonder formuleering, het is rechtspraak waarom wordt gevraagd: een in woorden uitgedrukt oordeel over het recht; dat oordeel steunt op algemeene, wederom in woorden samengevatte, formules.

151

§ 10 Le droit et la langue. L’interprétation d’après l’usage.


Parmi les données nécessaires à la découverte du droit, la langue, la signification des mots d’après l’usage, se trouvent au premier plan. La langue est le moyen de communication par excellence entre les hommes, un „ordonnancement” comme le droit ne se conçoit pas sans la langue. Pas de droit sans formulation, ce qu’on demande, c’est de
dire le droit: un jugement sur le droit, exprimé en mots; ce jugement repose à son tour sur des formules générales également conçues en mots.pagina-52

152

   Het is de beteekenis dier formules naar spraakgebruik, die in de eerste plaats bij rechtsvinding moet worden vastgesteld. Intuïtief begint iedere wetsverklaring daarmee. Zij moet wel. Als de wet bindend is, wat anders wil dat zeggen, dan dat de uitspraak bindt, zooals de burger haar naar spraakgebruik begrijpt? Zij begint er mee en eindigt ermee: het is toetsing van het gevonden resultaat aan de formule, die het slot is van ieder interpretatiebetoog. Wie den tekst der wet niet steeds voor oogen houdt bij zijn arbeid, raakt het goede spoor kwijt, ook bij bestudeering van het beste leerboek.

152

   Pour la découverte du droit, il importe en premier lieu de fixer la signification de ces formules d’après l’usage. C’est ainsi que commence intuitivement toute interprétation de la loi. On ne peut pas faire autrement. Le caractère obligatoire de la loi signifie que la décision oblige telle que le citoyen la comprend d’après l’usage. Elle commence ainsi et elle finit ainsi; le fait de contrôler le résultat trouvé par la formule est la conclusion de tout raisonnement interprétatif. Celui qui, lors de son travail, perd de vue le texte de la loi, s’égare, même s’il étudie le meilleur manuel de droit.

153

   In woorden legt de wet haar wil op. Het is daarom van belang,pagina-49 dat de wetgever een duidelijke taal spreekt — een taal, waarin het karakter van gebod en voorschrift uitdrukking vindt: kort, zuiver, scherp. Het wordt lang niet genoeg bedacht, hoezeer de werking der wet mede van haar taal afhangt. Het gebod, dat snel begrepen wordt en zich sterk inprent in het geheugen, heeft meer kans te worden gevolgd dan de eindelooze uiteenzetting met omhaal van woorden, die slechts met moeite kan worden gevat en met nog grooter moeite vastgehouden. Wij Nederlanders zijn op dit punt niet verwend: het Burgerlijk Wetboek van 1838 was al niet wat de Code was, doch hoe gunstig steekt het af bij de ellende van Kinderwetten51 en pagina-49Erfrechtsnovelle.52Gelukkig geeft een enkele nieuwe wet hoop, dat we op den beteren weg zijn.

153

   C’est par des mots que la loi impose sa volonté. Il importe donc que la loi parle une langue claire, une langue qui traduit le caractère de tout commandement, de tout précepte: bref quelque chose de net, de précis. On oublie souvent à quel point l’effet de la loi dépend également de son langage. Le commandement qui se comprend vite et se marque fortement dans la mémoire a plus de chance d’être observé que les interminables explications avec beaucoup d’ambages, qu’on ne saisit qu’avec peine et qu’on retient avec plus de peine encore. Nous autres Néerlandais ne sommes pas gâtés sur ce point, le Code Civil de 1838 était déjà inférieur au Code français, mais il est préférable à la misère des lois relatives à la protection des enfants, ou à celles qui modifient le droit des successions. Heureusement çà et là, une nouvelle loi nous donne l’espoir d’une certaine amélioration sur ce point.

154

   Het gezag van de taal is zóó groot en zóó van zelf sprekend, dat het niet noodig ispagina-37 dit verder te betoogen53: zoo ergens, dan is in het recht het denken gebonden aan de taal en wel de taal van een bijzondere formule. Veeleer is het noodzakelijk de grenzen aan te wijzen, want men heeft dikwijls aan de taal een onjuiste plaats bij de interpretatie gegeven. Nog altijd komt de redeneering voor, dat een duidelijke letter van de wet beslissend is, uitlegging eerst bij onduidelijkheid begint, dat dus de grammatische interpretatie de andere vóórgaat; deze hulpmiddelen zijn aan te wenden, als de uitlegging naar de letter te kort schiet. Niemand heeft deze opvatting krachtiger gehandhaafd dan de Belgische jurist Laurent. Van hem is het woord: “respect à la loi —dat is de letter — fût elle absurde54“. Deze voorstelling is in strijd zoowel met het karakter van rechtsvinding als met het wezen van de taal.

154

   L’autorité de la langue est si grande et si évidente qu’il paraît inutile de continuer notre démonstration à ce sujet 43 : c’est surtout dans le droit que la pensée est attachée à la langue, c’est-à-dire à un langage de formules particulières. Il importe plutôt de tracer les limites de cette autorité, car on s’est souvent mépris sur la place qui lui revient pour l’interprétation. On soutient toujours la théorie selon laquelle la lettre claire de la loi est décisive, que l’interprétation commence seulement là où cette clarté manque, que l’interprétation grammaticale prime toute autre; on ne doit recourir à celle-ci que lorsque l’interprétation d’après la lettre fait défaut. Personne n’a plus vigoureusement soutenu cette théorie que le juriste belge Laurent. De lui est le mot: „respect à la loi — c’est la lettre — pagina-53fût-elle absurde”.44 Cette conception est contraire et au caractère de la découverte du droit, et à l’essence de la langue.

155

   Met het karakter van rechtsvinding. Deze vraagt nooit om de beteekenis van eenig wetsvoorschrift op zich zelf vast te stellen, maar altijd in verband met een feitelijke verhouding, die zich òf in de werkelijkheid vertoont òf door den wetsuitlegger wordt gedacht. En nu kan daardoor wat op zich zelf duidelijk is, dat is, dat bij ieder, die het spraakgebruik kent, dezelfde voorstellingen in het leven roept, toch weer onduidelijk worden in verband met de voorgelegde feiten. K. G. Wurzel55 ontleent ter toelichting hiervan aan pagina-50Jhering’s Civilrechtfälle het volgende, wel aan het studeervertrek herinnerend, maar niettemin zeer verhelderend voorbeeld. De bepaling in eenige wet: “een schat is voor den vinder” schijnt duidelijk; wat “vinden” van schatten is, weet ieder. Doch zie nu dit geval: A. B. en C. wandelen langs een riviertje. A. ziet een buidel met geld aan den overkant liggen. Hij vertelt dat aan de anderen. B. fluit den hond van C. en laat dezen den zak apporteeren. De hond legt hem voor C. neer. Wie is “vinder”, A. B. of C?

155

   La découverte du droit ne demande jamais de déterminer la signification d’une disposition légale en soi, isolément, mais toujours en considération d’un rapport matériel, qui se présente en réalité, ou bien est imaginé par l’interprète de la loi. Cependant une disposition, claire en soi, c’est-à-dire provoquant les mêmes idées chez ceux qui connaissent l’usage, peut devenir obscure en raison des faits de l’hypothèse. En vue d’éclaircir ce phénomène, K. G. Wurzel45 emprunte l’exemple suivant à l’ouvrage de Jhering: Civilrechtsfälle. Cet exemple, bien qu’un peu scholastique est cependant très caractéristique. La disposition dans une loi: la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve, paraît claire; nul n’ignore ce que cela veut dire: trouver un trésor. Mais prenez cette hypothèse: A. B. et C. se promènent le long d’un ruisseau. A voit du côté opposé un portemonnaie à terre contenant de l’argent. Il le dit aux autres. B. siffle le chien de C. et lui fait apporter objet. Le chien le pose devant C. Qui est „l’inventeur”, A, B ou C?

156

   Ook met het wezen van de taal is deze leer in strijd. Een woord is een teeken, het heeft een beteekenis, d.w.z. het geeft een pagina-50voorstelling weer, die in het bewustzijn bestaat. Doch die voorstelling is niet een scherp omlijnde, is niet altijd dezelfde. Ieder begrip heeft een vaste kern, doch zijn grenzen vervloeien.56 Hoe concreter, hoe minder vaag. Doch van geen enkel in wetsbepalingen, dus algemeen geldende regels, gebruikt woord kan gezegd worden, dat het volkomen duidelijk, dat is, dat de daaraan beantwoordende voorstelling volkomen bepaald is. Wat een stoel is, is duidelijk; toch kan de vraag rijzen, als verboden is ergens stoelen te plaatsen, of eenig zitmeubel (een bank, een plank op schragen enz.) nog wel een stoel is te noemen.

156

   Mais la théorie de Laurent est aussi contraire à l’essence de la langue. Un mot est un signe, il a une signification, c’est-à-dire qu’il reproduit une idée présente à l’esprit. Mais cette idée n’a pas de contours précis, elle n’est pas toujours la même. Toute notion a un noyau fixe”, mais ses limites se dissipent, s’effacent.46 D’aucun mot employé dans les dispositions légales, qui sont des règles d’une validité générale, on ne peut dire qu’il soit absolument clair, que l’idée qui y répond soit absolument déterminée. Ce qu’est une chaise est clair pourtant; s’il est défendu de poser quelque part des chaises, la question peut se soulever de savoir si un certain siège (par exemple un banc, une planche mise sur des tréteaux) peut être considéré comme une chaise.

157

   Bovendien, het komt niet op de woorden afzonderlijk aan, maar op de woorden in het verband van den zin, waarin zij worden gebruikt. Niet ieder woord wekt een afzonderlijke voorstelling, die dan wordt samengevoegd met die van andere woorden, doch de zin in zijn geheel. En de zin weer in verband met de andere zinnen van hetzelfde artikel, dit artikel in verband met de overige en zoo voort. Opzoomer57 die toch waarlijk wel geneigd was de waarde van pagina-38de letter hoog aan te slaan, waarschuwt telkens de bladzij nog eens om te slaan en de eene bepaling in verband met de andere te interpreteeren. De uitlegging naar het taalgebruik wijst boven zich zelf uit, zij voert vanzelf tot de systematische. En ook tot de historische. Immers er bestaat verband niet alleen met de andere gelijktijdig neergeschreven woorden, doch ook met het geestelijk en maatschappelijk leven van den tijd waarin zij werden geuit.

157

   De plus, ce ne sont pas les mots pris séparément qui importent, mais les mots tels qu’ils sont utilisés dans leur contexte à l’intérieur de la phrase. Chaque mot n’évoque pas une idée isolée, que l’onpagina-54joint ensuite à celles d’autres mots. C’est la phrase en son entier qui suscite une idée. Il en est de même pour la phrase en rapport avec les autres phrases d’un seul article de loi et pour l’article dans son rapport avec les autres, etc. Opzoomsr47 dont on connaît le respect de la valeur de la lettre, avertit chaque fois de retourner la page en vue d’interpréter une disposition d’après son rapport avec d’autres. Tout en interprétant d’après l’usage, on est amené de soi même à adopter une méthode supérieure: l’interprétation systématique. Et aussi la méthode historique. En effet, il existe un rapport non seulement avec les mots qui sont écrits en même temps, mais aussi avec la vie spirituelle et sociale de leur époque.

158

Bij iedere uiting wordt veel verondersteld, dat de spreker of schrijver als van pagina-51zelf sprekend beschouwt en dat de toehoorder van zelf bij het in zich opnemen van de woorden, die hem bereiken, aanvult. Dat geldt ook van de wet. Dit is zeer tastbaar als we letten op het feit, dat de wet zich dikwijls bedient van woorden, die naar hun beteekenis in het spraakgebruik alleen mannen aanduiden, doch die naar voorstelling van auteur en hoorder beiden, nu eens vrouwen wel, dan weer niet omvatten. Van het eerste vinden we in het Wetboek van Strafrecht een voorbeeld, waar het voortdurend gebruikte “Hij, die” zeker niet dient om vrouwen straffeloosheid te verzekeren.

158

Toute expression présuppose beaucoup d’éléments, que l’orateur ou l’auteur considère comme évidents et qui sont suppléés automatiquement par des auditeurs ou les lecteurs au moment où ces mots les atteignent. Il en est de même pour la loi. Cela paraît d’une façon très concrète dans le fait que la loi se sert souvent de certains mots qui, d’après l’usage n’indiquent que le sexe masculin, mais qui, d’après l’idée et de l’auteur et du lecteur, comprennent tantôt les deux sexes, tantôt le sexe masculin seul. Un exemple de la première hypothèse nous est donné par le Code Pénal où les mots, souvent répétés, „celui qui” ne tendent certainement pas à assurer la non-culpabilité des femmes.

159

Bij de Wet op de Rechterlijke Organisatie daarentegen was het, als men pagina-51aan den tijd van zijn oorsprong (1827) denkt, zonder twijfel, dat de “men”, die benoemd kan worden, de “ambtenaar” waarvan gesproken wordt, bij het uitvaardigen der wet alleen mannen aanduidde. Of dit nu nog het geval is, is een vraag van rechtsvinding, die wij thans niet hebben uit te maken.58 Zij vindt haar antwoord in een afweging der verschillende gegevens, in de beslissing, in hoeverre andere factoren zwaarder moeten wegen dan historie en tekst. Dat van zelf sprekende, maar niettemin onuitgesproken element, kunnen wij alleen door historisch onderzoek kennen.

159

Pour la loi sur l’Organisation Judiciaire, par contre, il était hors de doute du moins au moment de sa confection (1827) que l’„on” qui peut être nommé et le „fonctionnaire” dont il était question dans cette loi, n’indiquaient que le sexe masculin. La question de savoir s’il en est toujours ainsi; relève de la découverte du droit; nous n’avons pas à la trancher ici.48 Il faudrait, pour y répondre, peser les différentes données: sa solution se trouverait dans une décision sur ce point: dans quelle mesure d’autres facteurs doivent-ils primer l’histoire et le texte. Mais cet élément évident, sous-entendu, bien que non-exprimé, résulte exclusivement une recherche historique.

160

   Bovendien, gelijk wij hieronder zullen zien, dringt veel van de door de rechtswetenschap gevormde begrippen in de wet door; de termen, die deze aanduiden, moeten naar hun beteekenis voor den jurist, niet naar het algemeen spraakgebruik worden uitgelegd. De jurist kan den zin ook van de woorden der wet niet vaststellen zonder het geheele kennis-apparaat te gebruiken, dat hem ten dienste staat.

160

   En outre, comme nous le verrons ci-dessous, beaucoup de notions, élaborées par la doctrine, pénètrent dans la loi; les termes qui les expriment doivent être interprétés d’après leur signification pourpagina-55le juriste et non pas selon l’usage. Le juriste ne peut pas déterminer le sens des mots, même de la loi, sans se servir de l’ensemble des moyens techniques dont il dispose.

161

   Het is dus wel duidelijk, dat we met de onderscheiding duidelijke en onduidelijke woorden weinig verder komen in vragen van methode. Iedere wet kan interpretatie behoeven. Opzoomer — met wien ik mij overigens inzake methode niet verwant gevoel —, heeft het al met nadruk betoogd; hij herinnerde er aan, dat reeds de Romeinen dit zoo inzagen.59Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus”, zeide Ulpianus.60 Trouwens, het zou ons verwonderen als het anders was, waar een der pagina-52grootsten onder hen, Celsus, hun al voorhield: “Scire leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.”61

161

   Il est donc évident que la distinction des mots clairs et des mots obscurs avance très peu la solution des questions de méthode. Toute loi peut avoir besoin d’interprétation. Opzoomerdont le sentiment en matière de méthode a peu d’affinité avec le mien — l’a déjà affirmé énergiquement; il a rappelé que telle était déjà la conception des Romains49Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris attamen non est negligenda interpretatio ejus”, dit Ulpien50 Il serait d’ailleurs étonnant s’il en était autrement. Car un des plus grands d’entre eux, Celse, enseigne: „Scire leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem”.51

162

   Toch is het noodig dit alles nog eens te zeggen. Nog altijd bestaat de neiging de waarde der woorden voor de rechtsvinding te overschatten. Het gevaar voor letterknechterij dreigt steeds. De geest maakt levend, de letter doodt.pagina-39
Hoe gevaarlijk het beroep op de letter kan zijn blijkt, indien gepoogd wordt geheel binnen de grenzen van de woorden der wet haar strekking te ontduiken. De ergste sabotage der wet is die, welke door de letter tot haar uiterste consequentie te voeren den
pagina-52zin doodt. Het is de fraus legis, volgens Paulus, de handeling van hem, “qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit.” Indien de letter inderdaad onvoorwaardelijk vóórgaat, bereikt hij zijn doel.

162

   Cependant il est nécessaire de répéter tout cela. Il existe toujours une tendance à surestimer la valeur des mots pour la découverte du droit. Le danger que présente le culte servile de la lettre est toujours menaçant. La lettre tue, mais l’esprit donne la vie.
Le point auquel cet appel à la lettre peut être dangereux apparaît lorsqu’on essaie d’éluder le sens de la loi tout en observant les limites de ses mots. Le plus grave sabotage de la loi consiste à en tuer le sens par un emploi trop logique de la lettre. C’est la
fraus legis d’après Paul, l’acte de celui „qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit”. Il atteint son but si la lettre passe inconditionnellement avant tout.

163

Terecht heeft men opgemerkt, dat als men zich maar van onderworpenheid aan de woorden los maakt, de plaats voor een afzonderlijk leerstuk der fraus legis wordt verkleind, dat reeds de interpretatie der wet zelf afdoende is om dergelijke pogingen den kop in te drukken. Verkleind wordt de plaats, doch opgeheven niet; de fraus behoudt beteekenis. Het kan zijn, dat in het algemeen een tekst streng en naar de woorden moet worden uitgelegd, dat op zich zelf de handeling, die geschiedde, niet door dien tekst wordt getroffen, doch dat zij geen ander belang had of kon hebben, geen andere bedoeling bestond of kon bestaan dan om door die handeling met eerbiediging der letter toch de wet te ontduiken. Dan wordt deze op grond van de fraus legis niettemin gehandhaafd, hoewel naar letter en uitlegging de toepassing is uitgesloten. Aldus de H.R.62

163

C’est avec raison qu’on a remarqué qu’il suffit de se libérer de l’assujettissement aux mots, pour restreindre le domaine particulier du dogme de la fraus legis, que la seule interprétation suffit à mettre en échec pareilles tentatives. Ce domaine peut être réduit, il ne sera pas supprimé: la fraus legis garde de l’importance. Il arrive qu’un texte doive en général être interprété strictement et d’après les mots, que l’acte en soi n’est pas frappé par ce texte, mais que cet acte n’eût ou ne pût avoir eu d’autre intérêt que celui d’éluder la loi tout en respectant la lettre et qu’il ne fût accompli, ou ne pût avoir été accompli que dans cette intention-là. On maintenait alors la loi en raison de la fraus legis, bien que, selon la lettre et l’interprétation, son application fût exclue.pagina-56Ainsi procéda la H.C.52

164

Art. 11 der Successiewet belast een schenking aan bloedverwanten evenals een legaat, indien de schenker zich het vruchtgebruik of een periodieke uitkeering tot zijn dood voorbehoudt. Hier had de overledene een schenking gemaakt en zich een uitkeering voorbehouden tot drie dagen voor zijn dood, zonder ander motief dan dat der wetsontduiking. Art. 11 is toepasselijk, zegt de H.R. , nu de handeling geschiedde in fraudem legis.63
Deze beslissing past geheel in de ietwat vrije, minder aan de letter der wet gebonden uitlegging waarin de H.R. zich in latere jaren is pagina-53gaan bewegen. Doch ook in den tijd, dat de H.R. nog geneigd was de woorden der wet voor de rechtsvinding zeer hoog aan te slaan, rekende hij zich toch niet onvoorwaardelijk aan die woorden gebonden.

164

Article 11 de la loi sur les droits successoraux impose comme un legs la donation faite, à des parents, sous réserve — jusqu’au décès du donateur — d’un usufruit ou de payements périodiques. Dans l’espèce envisagée, le de cujus avait fait une donation avec réserve d’une pension périodique due jusqu’au troisième jour avant son décès et cela pour le seul motif de tourner la loi. Comme l’acte avait été accompli in fraudent legis, l’article n’est applicable, dit la H.C.
Cette solution s’harmonise avec l’interprétation plus libre et moins attachée à la lettre que la H.C. a adoptée dans les années qui suivirent. Mais, même à l’époque où la H.C. tendait à attacher une grande valeur à la lettre pour la découverte du droit, elle ne s’estimait pas inconditionnellement liée aux mots.

165

J. P. Fockema Andreae, die in een merkwaardig proefschrift de methode van uitlegging van den H.R. gedurende het tijdvak 1893—1903 heeft onderzocht,64 komt tot de conclusie, dat de H.R., ondanks zijn eerbied voor een beroep op de ondubbelzinnige woorden, toch absurde resultaten reeds toen niet aanvaardde en door de vaagheid en rekbaarheid van het begrip “dubbelzinnig” pagina-53zich aan al te sterke consequenties van de ten onrechte aanvaarde leer van het voorgaan der uitlegging naar het spraakgebruik onttrok.

165

Mr J. P. Fockema Andreae qui, dans une thèse intéressante, a recherché la méthode d’interprétation suivie par la H.C. entre 1893 et 1901,53 arrive à la conclusion que la H.C, malgré son respect des mots clairs, rejetait déjà à cette époque les résultats absurdes et qu’elle se dérobait — par un appel à l’imprécision et à l’extensibilité de la notion „d’obscur” — aux conséquences trop rigides de la théorie, adoptée à tort, de la prééminence de l’interprétation d’après l’usage.

166

   Zoodra men weigert een resultaat te aanvaarden, omdat het absurd is, heeft men de onvoorwaardelijke onderwerping verbroken. Men heeft zich dan al los gemaakt van de voorstelling, dat de wetsformule, zooals zij daar ligt, dus naar de beteekenis, die aan de woorden volgens spraakgebruik toekomt, onvoorwaardelijk moet worden verwerkelijkt en is tot de andere overgegaan, dat de rechter pagina-40 recht zoekt en daarbij het gezag van de wet, òòk van de woorden, heeft te eerbiedigen, maar dat de woorden ten slotte niet anders zijn dan hulpmiddel bij het vaststellen van den zin van den regel en de daar uit te trekken conclusie voor het geval.65

166

   Dès que l’on rejette un résultat, parce qu’il est absurde, on a rompu la sujétion inconditionnelle. On s’est alors déjà libéré de l’idée selon laquelle la formule légale, telle qu’elle se présente à nous dans le texte, doit être réalisée inconditionnellement, donc d’après la signification des mots dans l’usage. On est alors passé à l’autre conception selon laquelle le juge recherche le droit, qu’il est tenu, il est vrai, de respecter l’autorité de la loi et aussi celle des mots, mais que les mots ne sont, en fin de compte, autre chose que des moyens auxiliaires pour la détermination de la teneur d’une règle et de la conclusion qu’il faut en tirer pour l’espèce envisagée.54

167

   Onvoorwaardelijk gezag hebben de woorden niet. Ook niet in dezen zin, dat het resultaat waartoe de uitlegger komt ten slotte met de woorden vereenigbaar moet zijn, dat de woorden de grens vormen waarbuiten hij niet mag gaan. Zijn conclusie mag naast de woorden staan, zij mag er niet mee in strijd komen66, zegt men, wel “praeter legem, non contra legem.” Ook deze gedachtengang is nog te veel aan een primaat der woorden gebonden. Het is waar: het gezag der taal is groot en een uitlegging, die ten slotte zich aan dit gezag onttrekt, zal niet snel worden aanvaard. Toch kàn het noodig zijn. Een ieder doet het waar een schrijffout of een vergissing is gemaakt. Een pagina 54ieder leest in art. 1336, 3°. B.W. “schuldenaar”, hoewel de officieele editie “schuldeischer” heeft. Weinig bezwaar is er ook in art. 1460 “schuldeischer” te lezen, hoewel er “schuldenaar” staat, waar de Code “créancier” heeft en een vergissing aannemelijk is.

167

   Les mots de la loi n’ont pas une autorité inconditionnelle, même pas dans ce sens que le résultat auquel l’interprète arrive doit-êtrepagina-57finalement compatible avec les mots ou, que ceux-ci constituent la limite qu’il ne peut pas dépasser. D’aucuns disent que sa conclusion peut se trouver en dehors des mots, mais qu’elle ne doit pas être contraire à ces mots55: praeter legem non contra legem. Ce raisonnement aussi est toujours trop attaché à la prééminence des mots. Il est vrai, l’autorité de la langue est considérable: une interprétation qui finit par se dérober à cette autorité ne sera pas vite acceptée. Cependant une telle interprétation peut être nécessaire. Tout le monde le fait en cas de lapsus ou erreur dans le texte. Tout le monde lit dans l’article 1336, 3. C.c.n. „débiteur” au lieu de „créditeur” comme il est écrit dans l’édition officielle; il en est de même pour l’art. 14603, C.c.n. où l’on lit créancier pour débiteur, parce que tel est le texte de l’article 1281 Ce. français et qu’il s’agit ici probablement d’une erreur.

168

Een stapje verder gaat men als men uit art. 1910 B.W. “rechtverkrijgende” elimineert, omdat het gedachtenloos is neergeschreven en tot absurde resultaten leidt.67 Weer verder als men, zooals de H.R. voor het eerst in 190868 en daarna herhaaldelijk deed, den termijn pagina-54van beroep, die het laatste lid van art. 284 B.W.69 geeft, tegen de letter in verlengt. Dit alles is onvermijdelijk, doch het is met de voorstelling, dat de gehoorzaamheid aan de wet onderwerping beduidt aan haar beteekenis naar spraakgebruik, onvereenigbaar.

168

On va un peu plus loin en éliminant le mot „ayant-droit” à l’art. 1910 C.c.n. parce qu’il a été écrit par inadvertance et mène à des résultats absurdes.56 On plus loin encore lorsqu’on prolonge, contrairement à la lettre, le délai prévu par l’art. 284 C.c.n. dernier alinéa, comme l’a fait la H.C. à plusieurs reprises, et pour la première fois en 1908.57 Ces interprétations sont inévitables, mais elles sont incompatibles avec la conception d’après laquelle l’obéissance à la loi demande la sujétion à la signification selon l’usage.

169

Volgt men onze opvatting, dan is hier voor den rechtzoekende niet een grenssteen, die hij niet mag verplaatsen, doch een sterk gespannen koord, dat den uitersten weerstand biedt, doch niet alleen voortdurend wordt verbogen, maar zelfs in hoogen nood kan worden verbroken. Zonder beeldspraak: dan is hier een gezag, dat moet worden geëerbiedigd, niet een, dat onvoorwaardelijk onderwerping verlangt. Het is waar: als het resultaat van uitlegging gevonden is, wordt het nogmaals aan de woorden getoetst en niet snel zal het worden aanvaard bij klaarblijkelijken strijd met de woorden. Doch mògelijk is het.

169

Si l’on suit notre idée, il n’existe pas ici pour celui qui veut découvrir le droit une borne-frontière qu’on ne peut pas déplacer, mais plutôt une corde, fortement tendue il est vrai, mais sans cesse courbée, que l’on peut même rompre en cas de grande nécessité. Dans une langue moins imagée: nous sommes ici devant une autorité, qui doit être respectée, mais qui n’exige pas une sujétion inconditionnelle. Nous le répétons, une fois trouvé, le résultat de l’interprétation est de nouveau contrôlé par les mots et en cas de contrariété évidente, il ne sera pas accepté promptement. Mais son acceptation est toujours possible.

170

   Ziet men dat alles zoo in, dan is het ook niet moeilijk aan te geven, wanneer een uitlegging naar de letter zwaar zal wegen, wanneer zij voor andere terugtreedt. Gelijk ik al opmerkte, algemeen geldende regels zijn daarvoor niet op te stellen, doch wel is aan te geven met welke omstandigheden rekening moet worden gehouden. Het bevel vraagt een strikter woorduitlegging dan het voorschrift. Het dwingend recht zal meer naar de woorden moeten worden begre pagina-41pen dan het aanvullende. In het eerste spreekt het gezag der wet met meer klem, de woorden, die het bezigt, krijgen daardoor grootere draagkracht. Voorts zal het woord van meer beteekenis zijn naarmate het concreter is. Een vage term is rekbaar, een concrete uitdrukking laat minder speling. En dan vermindert het gezag der woorden naarmate het oogenblik, waarop de wet tot stand kwam, pagina-55verder van ons ligt. Dit hangt samen met den aard der historische uitlegging, waarover hieronder meer. Naar mate de wet ouder wordt en meer is toegepast, worden de woorden minder op zich zelf gezien, maar in verband met de toepassing.

170

   Lorsqu’on part de cette conception, il est facile d’indiquer chaque fois si l’interprétation d’après la lettre est prépondérante, ou bienpagina-58si elle doit reculer devant une autre. Comme nous l’avons déjà remarqué, on ne peut pas établir de règles générales à ce sujet, mais il est possible d’indiquer les conditions à prendre en considération. Le commandement demande une interprétation plus stricte que la prescription. Le droit impératif devra être interprété d’après les mots dans une mesure plus large que le droit supplétif; dans le premier l’autorité de la loi s’exprime avec plus de force: la portée des mots dont elle se sert en est élargie. En outre, plus un mot est concret, plus il a d’importance. Un terme vague est extensible, un terme concret laisse moins de marge. Enfin, l’autorité des mots diminue selon que le moment de la confection de la loi est plus ancienne. Cela tient à la nature de l’interprétation historique que nous exposerons ci-dessous. Au fur et à mesure que la loi vieillit et a été appliquée, les mots sont moins considérés isolément, et plus en connexion avec l’application de la loi.

171

   Het grootst is dus het gezag der woorden in het pas uitgevaardigde concrete bevel der wet. Nergens is de uitlegging naar de woorden zoo op haar plaats als bij de politieverordening. Bepalen wij ons tot het burgerlijk recht, dan zal b.v. in ons tegenwoordig B.W. haar beteekenis grooter zijn in het kinderrecht70dan in de verbintenissenleer.
Doch dit alles — hoe zeer het zeker niet zonder belang is — heeft pagina-55toch niet meer beteekenis dan het aanwijzen van een richting,waarin wij hebben te gaan. Een regel, die bij iedere wetsuitlegging moet worden in acht genomen, is er niet. Deze kan geen andere zijn dan: het gezag van de taal is groot — doch het is niet het eenige. Het spraakgebruik is ten slotte een gegeven, dat wel quantitatief, niet qualitatief van de andere verschilt.

171

   C’est donc dans l’ordre concret de la loi récemment édictée que l’autorité des mots est la plus grande. Nulle part l’interprétation d’après les mots n’est mieux à sa place que pour les ordonnances de police. Si nous nous bornons au droit civil, il faut conclure que l’influence de cette méthode d’interprétation sera plus grande, par exemple, pour le droit des enfants que pour le droit des obligations.
Pourtant ces indications, si importantes soient-elles, sont utiles seulement en ce qu’elles nous montrent la direction à suivre. Il n’existe pas de règle à observer pour toute espèce d’interprétation de la loi. Tout au plus ce pourrait être: „l’autorité de la langue est grande”, mais ce n’est pas là le critère unique. Finalement, l’usage est une donnée qui diffère quantitativement et non qualitativement des autres.

172

§ 1.11 De wil van den wetgever. Wetshistorische interpretatie.

   De wet is wilsuiting van bepaalde met wetgeving belaste organen van den Staat. Wat ligt meer voor de hand, indien men den zin der wet wil vaststellen, dan de bedoeling na te speuren, die zij zelf blijkens hun toelichting met de door hen gestelde regels hebben gehad? Het gebeurt dan ook voortdurend, dat men, ter uitlegging van een wet, haar parlementaire geschiedenis naslaat. Niettemin wordt door vele en gezaghebbende auteurs het geoorloofde hiervan betwist.71Vooreerst zegt men: die bedoeling, die wellicht zou kunnen worden vastgesteld, indien we met de wetgeving van één enkelen man te doen hadden, is niet te kennen bij onzen veelhoofdigen wetgever, nu met die taak niet alleen Kroon en Ministers met hun talrijke hulpkrachten, maar bovendien zulke omvangrijke lichamen als onze Kamers der Staten-Generaal zijn belast.

172

§ 11 La volonté du législateur. L’interprétation historique de la loi.


La loi est une manifestation de volonté de certains organes étatiques chargés de légiférer. Rien n’est donc plus plausible, lorsqu’on veut déterminer la teneur de la loi, que de rechercher les intentions de ces organes mêmes, tels qu’elles résultent des exposés des motifs. Aussi consulte-t-on souvent l’histoire parlementaire de la loi que l’on veut interpréter. Cependant de nombreux auteurs qualifiés
pagina-59contestent la légitimité de ce procédé. 58Première objection: on pourrait peut-être déterminer la volonté d’un seul homme législateur, mais non pas celle de notre législateur à plusieurs têtes: le Roi et ses Ministres avec un grand nombre de collaborateurs et notamment ces collèges très étendus que sont les Chambres de nos Etats-Généraux..

173

Hoe kunnen we weten dat, wat als toelichting van een voorstel door den Minister is gezegd, door de meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer is beaamd? Niet de toelichting, maar het wetsvoorstel zelf aanvaardden zij door hun pagina-56stem. Doch bovendien, al zouden we kunnen vaststellen dat inderdaad alle leden van beide colleges èn de Minister èn ten slotte de Kroon allen met een bepaalden wetsregel hetzelfde hadden beoogd, dan nog zou dat ons niet binden. Door de wet, niet anders, kan de wetgever ons iets bevelen. Wat deze personen, die de wetgevende macht pagina-42 vormen, overigens denken en willen, is hun particuliere meening, van niet meer belang dan die van wien ook.

173

Comment saurons nous que la majorité des Chambres a approuvé les éclaircissements donnés par un Ministre au sujet d’un projet de loi? Ce ne sont pas ces éclaircissements qu’ils adoptent par leur vote, mais le projet lui même. Mais même si nous pouvions constater qu’en effet, tous les membres des deux collèges, le Ministre et le Roi, avaient voulu dire précisément la même chose, nous ne serions pas encore liés par ce fait. C’est par la loi et uniquement par la loi que le législateur peut nous commander. Ce que pensent ou veulent ces personnes qui forment le pouvoir législatif, c’est toujours leur opinion privée, dont l’intérêt ne dépasse pas celui de n’importe qui.

174

   De aanval treft doel, indien de stelling wordt verdedigd, dat de uit gewisselde stukken en Kamerdebatten afgeleide bedoeling van de wetgevende organen bindend zou zijn bij de rechtsvinding. Nog maar al te veel wordt gemeend, dat, met een beroep op een uiting van een Minister of Kamerlid, de vraag van de interpretatie van de pagina-56wet zou zijn afgedaan. Niet de wetgever, maar de wet bindt ons.
Doch zoo wordt de vraag verkeerd gesteld. Het gaat er niet om: òf wil van den wetgever òf woorden der wet; niet òf subjectieve òf objectieve zin. De wet is tegelijk historisch verschijnsel en een niet materieele, maar niettemin reëele grootheid in het leven van het heden. De wettekst is tegelijk wilsuiting van bepaalde personen in het verleden en een los van de personen staand richtsnoer voor het heden, doch zij is het laatste alleen, omdat zij het eerste is.

174

   L’objection est valable, si l’on défend la thèse selon laquelle l’intention des organes législatifs, telle qu’elle résulte des documents échangés et des débats au Parlement est obligatoire pour ceux qui sont à la recherche du droit. Trop souvent on croit définitivement tranchée une question d’interprétation par un appel à une opinion d’un Ministre ou d’un député. Ce n’est pas le législateur, mais la loi qui nous lie.
Mais le problème est ainsi posé d’une façon erronée. La question n’est pas:
ou la volonté du législateur, ou les mots de la loi; sens subjectif ou sens objectif de la loi. La loi est en même temps phénomène historique et quantité immatérielle, mais cependant réelle, dans la vie d’aujourd’hui. Le texte de la loi est en même temps une manifestation de volonté de certaines personnes dans le passé et une indication pour le présent, indépendante des personnes; mais cette dernière qualité ne lui revient qu’en vertu de la première.

175

   Historisch en juridisch onderzoek wil ook ik scheiden en het beroep, dat ter verdediging van de wetshistorie als interpretatiemiddel wel gedaan is op het feit, dat toch ook de rechtshistoricus voor zijn begrip van wetten uit het verleden alles, wat licht kan werpen op de bedoeling dergenen, die ze opstelden, met graagte zal gebruiken72, gaat niet op. De historicus wil ontstaan en doel begrijpen, hij poogt te verstaan, wat de wetgeving was op het oogenblik, dat zij tot stand kwam, het einddoel van den jurist is altijd anders. Ook al weet hij dat met volkomen zekerheid, dan zegt hem dat nog maar weinig voor zijn vraag: tot welke concrete wetstoepassing moet ik krachtens deze wet komen. Voor hem wordt het gegeven, dat de geschiedenis van de wet meebrengt, er een naast andere: spraakgebruik, doelmatigheid, systeem enz. Wat voor den historicus einddoel is, dat is voor den jurist hulpmiddel, doch het zou dwaasheid zijn dit hulpmiddel te versmaden.

175

   Moi aussi, je veux distinguer entre les recherches historique et juridique; aussi ne peut-on attacher de valeur à l’argument, parfois invoqué pour la défense de l’histoire de la loi comme moyenpagina-60d’interprétation, selon lequel l’historien du droit, pour comprendre les lois du passé, se sert avec empressement de tout ce qui pourrait apporter quelque lumière sur l’intention de ses auteurs.59 L’historien tend à comprendre la genèse et le dessein de la loi, il essaie de connaître la législation telle qu’elle était au moment de sa formation, mais le juriste poursuit toujours un autre but. Même si toutes ces données lui sont connues avec certitude, cela ne lui dit pas grand’ chose pour la question qui l’occupe: quelle application concrète demande cette loi? Pour lui, la donnée que procure l’histoire de la loi est une donnée comme les autres: l’usage, l’utilité, le système, etc. Ce qui est but final de l’historien est un moyen auxiliaire pour le juriste, mais ce serait une folie de dédaigner ce moyen.

176

   Een voorbeeld uit de jongste literatuur. Men twist over de bepagina-57teekenis van het woord “rechtsgronden” in art. 48 Rv. , stelt het tegenover “rechtsmiddelen” en tracht het verschil tusschen gronden en middelen te bepalen. Nu heeft onlangs P. J. de Kanter in zijn proefschrift73over dit onderwerp er op gewezen, dat in het ontwerp der wet het tegenwoordige art. 48 nog een lid had, dat aan het thans alleen staande voorafging, en dat weggelaten werd, omdat men het overbodig vond. Daaruit blijkt, dat “rechtsgronden” niet stond tegenover “rechtsmiddelen”, maar tegenover “feitelijke gronden.”

176

   Voici un exemple tiré de la littérature la plus récente. On discute de la signification du mot „motifs de droit” dans l’article 48 C.Pr. Civ.n., on l’oppose à: „moyens de droit” et essaye de déterminer la différence entre motifs et moyens. Or, dans une thèse sur ce sujet, Mr P. J. de Kanter 60a dernièrement appelé l’attention sur le fait que cet article contenait, dans le projet de loi, un autre alinéa, précédant le seul alinéa qui constitue l’article 48 actuel, alinéa qui a été supprimé parce qu’on le jugeait superflu. Il en résulte que „motifs de droit” n’était pas opposés à „moyens de droit”, mais à „motifs de fait”.

177

De moeilijkheden der praktijk over het al dan niet door den rechter ambtshalve aanvullen van weren van partijen zijn daarmede niet opgelost, doch het valt niet tegen te spreken, dat deze opmerking pagina-57verhelderend heeft gewerkt in deze verwarde zaak, dat dus aan dit door de wetsgeschiedenis verschafte gegeven gezag toekomt. Een ander voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Mij werd onlangs de vraag voorgelegd of de eisch van sommatie van art. 1201 B.W. dwingend recht inhoudt. Ik antwoordde ontkennend en ik wil wel zeggen, dat ik tot dit resultaat mede kwam, doordien ik ontdekte pagina-43, dat de bepaalde termijn, die van sommatie ontheft, in dat art. in 1874 werd ingevoegd en dat men dat deed om afstand der sommatie mogelijk te maken, zich dus den eisch als dispositief recht dacht.74

177

Il est vrai que cette trouvaille n’a pas dissipé toutes les difficultés de la pratique, relatives au pouvoir du juge de suppléer ou non d’office les défenses des parties, mais on ne peut pas nier que cette remarque a éclairci cette matière embrouillée et que, par conséquent, une autorité revient à cette donnée procurée par l’histoire de la loi. Voici un autre exemple emprunté à ma propre expérience. On m’a soumis dernièrement la question de savoir si l’exigence d’une sommation à l’article 1201 C.c.n. constitue du droit impératif. J’ai répondu par la négative et je ne peux pas nier que je suis arrivé à ce résultat notamment parce que je découvris que le terme qui dispense de la sommation a été inséré dans cet article en 1874; qu’on avait apporté cette modification en vue de rendre possible la renonciation à la sommationpagina-61et que par conséquent on considérait cette exigence comme du droit dispositif. 61

178

   In tweeërlei opzicht kan onderzoek van de wetsgeschiedenis van belang zijn: ten eerste om vast te stellen, wat de rechtstoestand naar de voorstelling van de wetgevende macht op het oogenblik van het maken der wet was, welke wijziging men beoogde en waarom men die wilde, en dan om na te gaan, welke strekking de auteurs der wet aan de door hen gebezigde uitdrukkingen toekenden. Voor het laatste is het gezag van de door de “Kamerstukken” verschafte gegevens grooter dan voor het eerste. Het kan zijn, dat anderen scherper hebben gezien wat tot rechtsverandering dreef dan degenen, die haar ten slotte tot stand brachten — al moet worden bedacht, dat zij bij het omzetten van wenschen in werkelijkheid den doorslag gaven. Wat de formuleering in engeren zin betreft, de woordenkeus, niemand kan zeker beter verklaren, wat daarmee werd beoogd, dan zij die de woorden kozen. Dat daarmee niet alles is uitgemaakt heb ik nu al herhaaldelijk gezegd, doch van belang blijft het.pagina-58
Vgl. het merkwaardige geval van H. R. 13 januari 1966,
N.J. 1966, 189 waarin de H. R. de geschiedenis van art. 1 en 2 Handelsregisterwet anders interpreteerde dan van der Grinten die als Staatssecretaris aan de totstandkoming ervan had meegewerkt. Vgl.v.d. Grinten in N.V. 44e jg., 61 en 130 en v.d. Heyden-v.d. Grinten, Handboek N.V. no. 73.

178

   La recherche de l’histoire d’une loi peut présenter ce double intérêt: premièrement de déterminer ce qu’était, dans l’idée du législateur, le droit en vigueur au moment de la confection de la loi, quelle était la modification envisagée, et pourquoi on la voulait, d’autre part, d’examiner la portée qu’attribueraient les auteurs aux termes dont ils se servaient. Pour ces dernières recherches, les données résultant des documents et actes parlementaires, sont d’une plus grande autorité que pour les recherches de la première catégorie. Il se peut que d’autres que les auteurs d’une modification du droit en voient plus clairement le vrai motif — quitte à songer que c’étaient ces auteurs-ci qui l’emportaient dans la balance, lorsqu’on transformait les désirs en réalité. Par contre, en ce qui concerne la formulation dans le sens étroit, le choix des termes, personne n’en saurait mieux expliquer la portée que ceux qui choisissaient les mots. Que cette recherche ne résolve pas tous les problèmes, je l’ai déjà répété, elle présente cependant toujours de l’intérêt.

179

   Wil men dat belang nader bepalen dan moet op drie dingen worden gelet.
Ten eerste op den auteur der toelichting, die wordt aangehaald. Aan een omschrijving, die door den Minister wordt gegeven om eventueelen twijfel op te heffen, komt grooter beteekenis toe dan aan een losse opmerking van een of ander Kamerlid. Doch wij kunnen deze lijn verder doortrekken: aan den eenen Minister komt in dit opzicht grooter gezag toe dan aan den anderen. Is hij een man van groote autoriteit, die het onderwerp der wet geheel beheerschte, dan zal zijn woord bij de interpretatie zwaarder wegen dan dat van een die — het komt een enkele maal voor — slechts weergeeft, wat zijn ambtenaren hem hebben voorgelegd en bij de behandeling zelf in de Kamerpagina-58 allerminst in de materie thuis blijkt. Het is bekend, dat nergens zoo zeer aan die wetsgeschiedenis gezag is toegekend als bij ons Wetboek van Strafrecht.75

179

   Pour préciser cet intérêt, il faut retenir ces trois points.
Premièrement l’identité de l’auteur dont on cite l’exposé. A l’explication, donnée par un Ministre en vue de dissiper un doute éventuel, il faut reconnaître plus d’importance qu’à une remarque isolée d’un député quelconque. Nous pouvons multiplier ces distinctions: tel Ministre a plus d’autorité, à ce propos, qu’un autre. Si c’est un homme de grande autorité, qui domine entièrement la matière à régler par la loi en question, son opinion pèsera plus, pour l’interprétation que celle d’un Ministre qui répète seulement ce que ses fonctionnaires lui ont soumis et qui, lors des débats à la Chambre, paraît n’être point versé dans la matière. On sait que surtout pour l’interprétation de notre Code Pénal, une autorité considérable a été attribuée à l’histoire de la loi.
62

180

Voor een groot deel is dat terug te brengen tot het groote persoonlijke gezag van den Minister Modderman, tot de overtuiging, dat dit wetboek een monument was van wetgevingstechniek. En het behoeft zelfs niet een Minister of een Kamerlid te zijn, die zoo’n gezag geniet. De voorbereiding der Faillissementswet is in belangrijke mate in handen van Molengraaff geweest; dat feit geeft aan zijn uitlegging een bijzondere beteekenis. Bij het nieuwe zeerecht staat ons hetzelfde te wachten. Het is niet alleen een feit, dat ik constateer, ik acht deze pagina-44 onderscheiding, die niet is te plaatsen in de leer, dat het de onpersoonlijke wetgever is, die ons bindt, volkomen gerechtvaardigd. Als het gezag van de toelichting der auteurs van de wet steunt op hun persoonlijke voorstellingen omtrent de strekking der opgestelde regels, is het begrijpelijk, dat de een boven den ander wordt geplaatst.

180

Ce phénomène s’explique en majeure partie par la grande autorité personnelle du Ministre Modderman, et par la conviction que c’était là un monument de la technique législative. Il n’est même pas nécessaire que ce soit unpagina-62Ministre ou un Député qui jouisse d’une telle autorité. La préparation de la loi sur la faillite a été, dans une large mesure l’œuvre de Molengraaff; ce fait donne une importance particulière à l’interprétation de cette loi par cet auteur. On doit s’attendre au même phénomène pour le nouveau droit maritime. Il ne s’agit pas ici d’un fait que je constate, j’estime entièrement justifiée cette distinction, qui ne cadre pas avec la théorie selon laquelle c’est le législateur impersonnel qui nous lie. Si l’autorité des éclaircissements donnés par les auteurs de la loi se fonde sur leurs idées personnelles à l’égard de la tendance des règles établies, il se comprend qu’un auteur prime l’autre.

181

   Ten tweede zal ook hier de onderscheiding oude en nieuwe wet moeten worden gemaakt. Men legge eens bij wat oudere wetboeken een nieuwen commentaar naast een ouden. Gene is samengesteld met behulp van Kamerstukken en ontleedt in letterlijken zin de bepalingen. Deze is gevuld met praktijkgevallen, wetenschappelijke constructies, jurisprudentie. En ook dit verschil is niet alleen verklaarbaar, maar gerechtvaardigd. De wet wordt steeds losser van haar makers, ook haar interpretatie ontwikkelt zich. Met het gezagpagina-59 der woorden, ja meer dan dat, verbleekt ook dat van de wetsgeschiedenis. Het zal moeten wijken voor een interpretatie, die zich in andere richting vormde76; dat het niettemin van belang blijft, toonde ons voorbeeld. Vooral vergeten geschiedenis, ook wetsgeschiedenis, brengt dikwijls verheldering.

181

   Deuxièmement, il faut faire, ici encore, la distinction entre la loi ancienne et la loi récente. Que l’on compare les commentaires anciens et nouveaux sur un code ancien. Des premiers ont été élaborés à l’aide des actes parlementaires et contiennent une analyse d’après la lettre des dispositions, les seconds donnent une abondance de cas pratiques, de constructions scientifiques, de jurisprudence. Cette différence aussi est non seulement explicable mais justifiée. Da loi se dégage de plus en plus de ses auteurs, son interprétation est également en évolution. Simultanément avec l’autorité des mots, celle de l’histoire de la loi se décolore et dans une plus grande mesure encore. L’autorité de l’histoire devra céder le pas à une interprétation qui évolue dans un autre sens; nos exemples montrent qu’elle garde cependant un certain intérêt. C’est surtout l’histoire, même tombée dans l’oubli et l’histoire des lois aussi qui apportent souvent des éclaircissements.

182

   Ten derde zal de waarde der toelichting grooter zijn bij het gebod, dan bij het regelend voorschrift. Het is in meerdere mate van belang te weten wat iemand, die beveelt, zich precies heeft voorgesteld dan wat de gedachten waren van hem, die alleen maar ordende. De laatste laat grooter vrijheid; niet alleen later, maar al dadelijk bij de opstelling treedt de persoon van den wetgever, die zulke regelen schept, minder op den voorgrond, dan hij, die zijn wil uitdrukkelijk pagina-59oplegt. Ook in dit opzicht gaan het gezag der woorden en dat der bedoeling samen, staan beide tegenover dat van historie en systeem. Èn aan de woorden èn aan de bedoeling komt juist bij het gebod groote waarde toe, al zal indien op den aard der regeling, op het gebodskarakter worden gelet, het woord zwaarder wegen dan de bedoeling. Doch ik herhaal weder: meer dan aanwijzingen zijn dit niet, vaste regels omtrent den rang der factoren van uitlegging zijn niet te geven.

182

   Troisièmement, la valeur des explications concernant les commandements sera supérieure à celles relatives aux prescriptions supplétives. Il importe plus de connaître les conceptions de celui qui ordonne que les idées d’un autre qui se borne à régler. Ce dernier laisse plus de liberté, la personne de celui qui crée de telles règles monte moins au premier plan que celle du législateur qui impose sa volonté, et cela non seulement au cours du temps, mais déjà au moment de la confection de la loi. A cet égard aussi l’autorité des mots va de pair avec celle du but du législateur, toutes deux sont opposées à celles de l’histoire et du système de la loi. C’est précisément pour le commandement qu’il faut attribuer une grande valeur et aux mots et au dessein du législateur; cependantpagina-63si l’on porte notamment son attention sur la nature de la règle, sur son caractère de commandement, les mots priment le dessein. Nous et répétons, il ne s’agit ici que d’indications, on ne peut pas établir de règles fixes pour l’ordre des facteurs respectifs de l’interprétation.

183

   Ook deze beide onderscheidingen verklaren de waarde van de wetgeschiedenis voor het Strafwetboek; ook, dat deze thans daalt.
Dit hangt trouwens samen met het feit, dat men in het algemeen thans geneigd is minder waarde aan de parlementaire geschiedenis der wet toe te kennen dan vroeger. In hoeverre dit gerechtvaardigd is, volgt uit het voorgaande.

183

   Ces deux dernières distinctions expliquent la valeur de l’histoire de la loi pour le Code Pénal et aussi son déclin.
Ce fait tient d’ailleurs au phénomène qu’on tend à attribuer moins de valeur qu’autrefois à l’histoire de la loi. Nous verrons dans la suite si cette tendance est
justifiée.

184

§ 1.12 De eenheid der wet. Systematische interpretatie. Begripsjurisprudentie. Constructie.

   Op blz. 50(38) maakten wij de opmerking, dat de taalkundige interpretatie boven zich zelf uitwijst. Gelijk de woorden moeten worden uitgelegd in het verband van den pagina-45 zin, waarin zij zijn gebruikt, moeten de zinnen worden verstaan in het verband der wetsvoorschriften, deze weder in dat der wet en de afzonderlijke wet in dat der rechtsorde in haar geheel.

184

§ 12 L’unité de la loi. L’interprétation systématique. L’expansion logique du droit (la „Begriffsjurisprudenz”). La construction juridique.

   Ci-dessus — page 49 (50) — nous avons remarqué que l’interprétation philologique n’est pas une fin en soi. De même qu’il faut interpréter les mots dans le contexte à l’intérieur de la phrase, celle-ci doit être comprise par rapport aux dispositions légales, les dispositions dans le cadre de la loi et la loi isolée, dans l’ensemble de l’ordre juridique.

185

   Bij de wet als wilsuiting van bepaalde personen kunnen wij nietpagina-60 blijven staan. Iedere nieuwe wet wordt in het geheel der wetgeving opgenomen. Het geheel is niet het werk van bepaalde personen; van een bedoeling van dezen kan ten aanzien van het geheel niet worden gesproken. Het kan als een eenheid worden begrepen, waarin geen tegenspraak is. Dit vloeit voort uit den aard van het recht als bevel en ordening. Een tegenstrijdig bevel heft zich zelf op, een ordening, die zich zelf tegenspreekt, is wanorde. Te allen tijde heeft men erkend, dat een nieuwe wet, met een oude in tegenspraak, die oude doet vervallen. Dit heeft in de eenheid zijn grondslag, het “lex posterior derogat priori” is niet een bepaling van positief recht, maar een logische voorwaarde van elk positief recht.

185

   Nous n’en pouvions rester à la loi comme à une manifestation de volonté de quelques personnes déterminées. Toute loi nouvelle est incorporée dans l’ensemble de la législation. Cet ensemble n’est pas l’œuvre de personnes déterminées, un dessein de la part de celles-ci quant à ce tout n’existe pas. Cet ensemble peut être conçu comme une unité, sans contradiction. Cela résulte de la nature du droit qui est commandement et „ordonnancement”. Un ordre contradictoire s’abroge lui-même, un ordonnancement qui se contredit, c’est du désordre. Depuis toujours, on a admis qu’une loi ancienne est abrogée par une loi nouvelle y dérogeant. Ce principe a sa base dans l’unité; l’adage lex posterior derogat priori, n’est pas une disposition de droit positif, mais le postulat de tout droit positif.

186

   Uit die eenheid volgt ook, dat iedere wetsbepaling steeds in pagina-60verband met andere moet worden uitgelegd. Niet alleen, dat de woorden van het eene artikel dikwijls eerst verstaanbaar worden door die van het andere, we trachten ook de verschillende wetsvoorschriften zoo te begrijpen, dat zij een aaneensluitend geheel vormen. Het eene wordt gezien als uitwerking, aanvulling of afwijking van het andere. De rechtswetenschap maakt van de massa van voorschriften, die haar gegeven zijn, een systeem, waardoor de stof tot een zoo gering mogelijk getal hoofdregels wordt herleid. Doch hier raken we aan een moeilijkheid, juist voor de rechtsvinding.

186

   De cette unité, il résulte aussi que chaque disposition doit être interprétée en rapport avec les autres. Non seulement souvent les mots d’un article ne deviennent compréhensibles qu’à la lumière d’un autre article, mais nous essayons aussi d’entendre les différentes dispositions de telle façon qu’elles forment un tout cohérent. Unepagina-64règle est considérée comme une dérogation à l’autre ou comme son développement ou son supplément. De la masse des prescriptions qui constitue son objet, la science juridique fait un système qui ramène la matière à un nombre le plus restreint possible de règles principales. Cependant, nous touchons ici une difficulté précisément pour la découverte du droit.

187

De systematiseering is noodzakelijk, daarover is ieder het eens. Gelijk moet bij gelijk worden gevoegd, regels over koop van meubels en van huizen, van landerijen en vorderingen worden als regels van koop bijeengevoegd; met die over huur, bruikleening, bewaargeving en zoo meer vormen zij de regels over contracten. Voor de verbintenissen uit overeenkomst en onrechtmatige daad worden de gemeenschappelijke regels aangewezen. En zoo kunnen wij doorgaan. De paedagogische waarde van dit alles is duidelijk. Niemand kan het recht leeren kennen, indien niet door vorming van algemeene begrippen en systematiseering met deze tot grondslag het overzicht mogelijk wordt gemaakt. Doch is deze systematiseering ook van belang voor de rechtsvinding?77

187

La systématisation est nécessaire, là-dessus tous sont d’accord. Il faut coordonner les sujets similaires: les règles relatives à la vente de meubles et d’immeubles, de biens ruraux et de créances, sont groupées ensemble comme règles relatives à la vente; avec celles concernant le louage, le prêt à l’usage, le dépôt, etc. elles constituent les règles relatives aux contrats spéciaux. Pour les engagements qui naissent soit d’une convention, soit d’un acte illicite des règles communes sont établies. Et caetera. La valeur pédagogique de tout cela est évidente. On ne peut pas arriver à connaître le droit sans une disposition claire de l’ensemble, basée sur des notions générales, bien systématisées. Seulement, cette systématisation présente-t-elle de l’intérêt pour la découverte du droit?63

188

   Uit het bovenstaande schijnt het te volgen. Toch komen wij hier te staan voor een vraag, die tot grooten twijfel aanleiding geeft. Het pagina-61is deze: mag men door veralgemeening van rechtsregels daaruit begrippen en beginselen afleiden, die dan op hun beurt de oplossing van in de wet niet besliste rechtsvragen in zich sluiten? Er zijn er die het leeren, die aan wat men de logische expansiekracht van het recht heeft genoemd gelooven. Als typeerend vertegenwoordiger van deze richting wordt gewoonlijk Karl Bergbohm78 genoemd; bij ons staat Suyling haar zeer na. Mag men, om een zeer bekend arrest aan te halen, uit den regel, dat een ver pagina-46eeniging erkenning behoeft, om als rechtspersoon op te treden, in verband met de gelijkstelling van den rechtspersoon en den mensch als natuurlijke persoon afleiden, dat ook een rechtspersoon om te kunnen erven moet bestaan op het oogenblik van het openvallen der nalatenschap en dus dat de instelling tot erfgenaam van een vereeniging, die die kwaliteit mist, zonder gevolg blijft?pagina-61

188

   Ce qui précède porte à croire qu’il en est ainsi. Cependant nous nous trouvons ici devant une question très douteuse: peut-on, par voie de généralisation de règles de droit, en déduire des notions et des principes, qui, à leur tour, impliquent la solution de questions de droit non tranchées par la loi? Il en est qui le soutiennent, qui croient à ce qu’on a appelé l’expansion logique du droit. On cite ordinairement comme représentant typique de ce courant Karl Bergbohm ,64chez nous Suyling lui est très proche. Peut-on, pour citer un arrêt très connu, déduire de la règle selon laquelle une association doit être reconnue avant de jouir de la capacité juridique — vu l’assimilation de la personne morale et de l’homme en tant que personne naturelle — qu’une personne morale, pour recevoir une succession doit également exister au moment de l’ouverture de celle-ci, et que, par conséquent, l’institution comme héritière d’une association non-reconnue, reste sans effet?

189

De H.R. nam het in de bekende zaak van het Haarlemsch Museum aan.79 Of om een ander voorbeeld van minder vèrgaande strekking te noemen, waarin naar dergelijke methode te werk werd gegaan: mag men uit de verschillende regelen van het beslag den aard van het beslag in het algemeen afleiden en daaruit deduceeren, dat het beslag onder derden alleen treft de vorderingen, die bestaan op het oogenblik, dat het beslag wordt gelegd?80 Ik haal het voorbeeld aan om te doen zien, dat de herleiding tot algemeene begrippen volstrekt niet zoo ver behoeft te gaan als in de bekende rechtspersoonprocedures, maar geregeld wordt toegepast in betrekkelijk eenvoudige rechtsvragen.

189

La H.C. l’apagina-65admis dans la cause bien connue du musée d’Haarlem.65 Ou, pour citer un autre exemple d’une portée plus restreinte, mais qui nous montre un procédé similaire: peut-on des différentes règles relatives à la saisie conclure à la nature générale de cette voie d’exécution et en déduire ensuite que la saisie-arrêt ne frappe que les créances existant au moment de la signification adressée au débiteur?66 Je cite cet exemple pour démontrer que la réduction en concepts généraux ne va pas toujours aussi loin que dans les procès connus sur les personnes morales et que cette méthode s’applique même pour la solution de points de droit relativement simples.

190

   Er zijn tegenwoordig velen, die het betwisten. Zij wraken deze methode als “Begriffsjurisprudenz”. Logisch, zegt men, kan uit voor handen regels nooit meer worden afgeleid, dan zij inhouden, iets nieuws wordt zoo niet verkregen; er is geen enkele waarborg, dat, als de wetgever eenige bijzondere uitspraken geeft, hij nu ook wil, dat, wat aan deze gemeen is, als algemeene regel geldt. Als de wetgever verscheidene regelingen naast elkaar over beslagen geeft, dan mag men daaruit zeker den aard van het beslag naar Nederlandsch recht afleiden. Doch bij deductie van een regel uit dien “aard” en toepassing daarvan op het beslag onder derden wordtpagina-62 verondersteld, dat het beslag onder derden ook in dit opzicht naar de algemeene beslagregels moet worden beoordeeld en juist dit is niet een logische noodzakelijkheid.

190

   Beaucoup contestent actuellement ce procédé qu’ils réprouvent comme „Begriffsjurisprudenz”. Logiquement, disent-ils, on ne peut déduire de certaines règles données plus qu’elles ne contiennent, rien de nouveau ne s’obtient ainsi. Il n’existe aucune garantie que le législateur veuille faire valoir comme règle générale, ce qui est commun à quelques-unes de ses prescriptions particulières. Si le législateur donne plusieurs réglementations isolées sur les saisies on peut certainement en conclure à la nature de la saisie d’après le droit néerlandais. Mais si l’on déduit de cette „nature” une règle que l’on applique à la saisie-arrêt, on présuppose que cette voie d’exécution doit être jugée selon les règles générales de la saisie et c’est précisément cette conclusion qui n’est pas une nécessité logique.

191

Het is even goed mogelijk, dat het in dit opzicht aan den band ontspringt, die het karakter als beslag om de regeling van ieder der verschillende soorten beslag slaat. Als natuurlijke persoon en rechtspersoon beide zijn personen, is daarmee nog niet gezegd, dat zij in alle opzichten gelijk moeten worden behandeld, volgt daaruit met name nog niet, dat een bestaande en overigens ook door het recht erkende verhouding als niet bestaand moet worden beschouwd. Men krijgt zoo schijnbaar logisch dwingende conclusies, in werkelijkheid zit in het oordeel een waardeering van den uitlegger.81

191

La saisie-arrêt peut très bien ne pas répondre à la marque commune qui caractérise les réglementations des autres espèces de saisie. Si la personne physique et la personne morale sont toutes les deux des personnes, ce n’est pas dire qu’elles doivent être traitées d’une façon uniforme à tous égards; notamment il n’en résulte pas — comme on l’a fait dans l’arrêt précité de 1909 — qu’un rapport juridique établi et en outre reconnu par le droit, doive être considéré comme non-existant. On arrive ainsi à des conclusions d’une logique apparemment coercitive, mais en réalité ce jugement contient une appréciation propre de l’interprète.67

192

   Dit alles schijnt evident. Van een logische expansiekracht der wet pagina-62kan niet worden gesproken; ik kom daarop hieronder nog eens terug. Doch daarmee is nog niet uitgemaakt, dat de begripsvorming voor de rechtsvinding zonder waarde is. Om de vraag van die waarde te beantwoorden, is het noodig, dat wij nogmaals op het karakter der rechtsvorming letten. Reeds in § 1 wezen wij er op, dat deze in de eerste plaats is toepassing van regels. Zij mag daartoe niet zijn beperkt, subsumptie van een geval onder een regel mag niet zuiver logische pagina-47 arbeid zijn, het blijft niettemin waar, dat rechtsvinding op het eerste gezicht is regeltoepassing.

192

   Tout cela semble évident. Il ne peut être question d’une expansion logique de la loi; — nous reviendrons encore sur ce point —, cependant il ne s’ensuit pas que la formation de concepts seraitpagina-66sans valeur pour la découverte du droit. Pour déterminer cette valeur, il importe d’examiner encore une fois le caractère de la découverte du droit. Au § 1 nous avons déjà souligné que cette découverte consiste surtout en l’application de règles. Si elle contient d’autres éléments encore, si la „subsumptio”, la soumission d’un cas à une règle ne constitue pas une activité purement logique, il n’est pas moins vrai qu’à première vue la découverte du droit est une application de règles.

193

   Stel nu, dat feiten ter beoordeeling worden voorgelegd, waarvan niet dadelijk kan worden uitgemaakt, dat zij tot toepassing van een bepaalden regel aanleiding geven. Er is b.v. een afbetalingscontract82 gesloten, dat is, partijen bedingen, dat de een aan den ander een zaak levert, deze daarvoor een som betaalt, die in termijnen wordt voldaan, onder beding, dat de eigendom niet overgaat vóór de laatste termijn is afgedaan en dat zoo lang de betaalde bedragen als huur voor de inmiddels in bruik gegeven zaak zullen gelden. Is dit nog koop? Om dat uit te maken moeten wij onderzoeken wat de wetgever bij het opstellen der koopregels onder koop verstond. Wij hebben het begrip koop nader te bepalen, het essentieele daarin aan te wijzen. Dit kunnen wij door abstractie, afkapping van al het bijzondere en aanwijzing van het essentieele. Komen wij nu tot de conclusie, dat dit essentieele ook in het afbetalingscontract wordt teruggevonden, dan hebben we het voorgelegde geval als koop pagina-63”geconstrueerd”. Ik geloof, dat niemand het geoorloofde, ja het noodzakelijke, van deze methode zal betwisten.

193

   Or, admettons que soient soumis à notre jugement des faits à l’égard desquels on ne peut pas décider immédiatement s’ils donnent lieu à l’application d’une certaine règle. Par exemple, un contrat de vente à tempérament est passé, c’est-à-dire que les parties ont stipulé qu’une chose sera livrée contre un prix payable par fractions dues périodiquement, à condition que le transfert de la propriété ne s’opère pas avant le dernier payement et que les sommes payées jusque là soient imputées comme prix de location pour la jouissance de la chose qui a été remise à l’acheteur. Peut-on toujours qualifier ce contrat de contrat de vente? Pour répondre à cette question, il faut rechercher d’abord ce que le législateur entendait par vente lorsqu’il établissait les règles relatives à ce contrat. Nous avons à préciser le concept de „vente”, à indiquer son essence. Cela peut se faire par abstraction, par retranchement de tout ce qui est particulier; si nous finissons par conclure que cet élément essentiel se retrouve aussi dans la vente à tempérament, nous avons „construit” l’espèce comme une vente. Je crois que personne ne conteste la licéité et la nécessité de cette méthode.

194

   Practisch hetzelfde doet men nu als men een onderzoek instelt, niet naar een concreet gegeven handeling, maar naar een type van handelingen, niet voor dit afbetalingscontract, dat X. en Y over een bepaalden stofzuiger sloten, maar voor het afbetalingscontract, zooals de Nederlandsche praktijk van heden dat bezigt. Het verschil is slechts gradueel, het object van onderzoek is zelf weder door abstractie uit een reeks van gedragingen gevonden. En evenmin maakt het onderscheid of zulk een type van handeling al dan niet in de wet is omschreven. Het maakt voor de methode geen verschil of we uitmaken, dat het afbetalingscontract, zooals de Nederlandsche praktijk dat kent, koop is, dan wel, of we tot die conclusie komen voor dit afbetalingscontract, dat de Duitsche wet regelt.pagina-63

194

   On fait pratiquement la même chose lorsqu’on ne recherche pas un acte concret, mais un type d’actes, non pas pour le contrat de vente à tempérament, passé par X et Y relatif à un aspirateur déterminé, mais pour le contrat de vente à tempérament tel qu’il est employé dans la pratique néerlandaise actuelle. Les deux recherches ne diffèrent que par degrés l’une de l’autre; l’objet de celle-ci a été trouvé par abstraction d’une série de comportements. Il n’importe pas non plus que pareil type d’actes soit décrit ou non dans la loi. Il n’existe aucune différence pour la méthode de décider que la vente à tempérament telle que la pratique néerlandaise la connaît, contitue une vente, ou bien d’arriver à la même conclusion en vertu de la réglementation légale allemande de ce contrat.

195

Wat wij doen is telkens weer het subsumeeren van een geval of van een reeks van gevallen onder een algemeene, door bepaalde regels beheerschte, verhouding en dus onder die regels.
Dus, als wij systematiseeren en op deze wijze recht vinden, uitmaken b.v. met het nieuwere handelsrecht, dat de wissel een bewijsstuk is van een overeenkomst of bevinden, dat de firma rechtspersoon is83 en op grond daarvan voor bepaalde vragen bepaalde conclusies verdedigen, dan is dat niet anders dan een consequent doorvoeren van wat het eenvoudige werk van regeltoepassing zelf aangeeft. Omdàt rechtstoepassing is logisch subsumeeren, is de logische arbeid van inductief verzamelen van gegevens, deze reduceeren tot algemeene begrippen en uit deze weder tot nieuwe conclusies deduceeren, het werk der rechtswetenschap bij uitnemendheid. Rechtspraak is altijd gelijke gevallen gelijk behandelen. De gelijkheid van het geval kan alleen met behulp van het begrip door intellectueelen arbeid worden gevonden.

195

Notrepagina-67activité consiste chaque fois à soumettre un cas ou une série de cas à un rapport général, régi par certaines règles et par là à soumettre ces cas à ces règles.
Donc, si tout en systématisant, nous trouvons le droit, nous ne faisons que poursuivre logiquement les indications de ce simple procédé qui est l’application de règles, par exemple nous qualifions la lettre de change de preuve écrite d’un contrat conformément aux théories modernes du droit commercial ou bien nous concluons que la société en nom collectif est une personne juridique
68 et soutenons ensuite, en vertu de ces conclusions, certaines solutions pour d’autres questions de droit. Puisque l’application du droit n’est autre chose qu’une „subsumptio” logique, l’activité logique qui consiste à recueillir les „données” et à réduire celles-ci à des concepts généraux, dont on déduit des conclusions nouvelles constitue le travail par excellence de la science juridique. Dire le droit est toujours juger des cas similaires d’une manière similaire. Da similitude d’un cas donné ne se trouve qu’au moyen du concept général et par un travail d’ordre intellectuel.

196

   Wij kunnen dit ook zoo zeggen. Bij ieder rechtsoordeel vindt niet alleen die pagina-48 regel toepassing, die direct wordt gehandhaafd, maar ook talrijke andere: de rechtsorde is een geheel. In iedere beslissing over koop moeten ook de regels over overeenkomsten in het algemeen worden toegepast. Is dus het afbetalingscontract een koop, dan moet ook in de beslissing over zulk een verhouding de regel van de overeenkomst in het algemeen worden gehandhaafd. Is de wissel bewijspagina-64stuk van een overeenkomst, dan zal ieder, die een concrete vraag over wisselrecht moet beantwoorden, met de regels over schriftelijk bewijs en contract rekening moeten houden. Is de vennootschap onder firma rechtspersoon, dan zal de beantwoording van vragen van processueelen aard, bij voorbeeld of zelfstandig verweer van ieder der vennooten in een proces tegen de vennootschap is toegelaten, of een vennoot in vrijwaring kan worden geroepen in een proces tegen de vennootschap en zoo meer, anders luiden, dan indien de rechtspersoonlijkheid wordt ontkend.84

196

   Autrement dit, dans tout jugement on se sert non seulement de la règle qui paraît directement applicable an cas, mais bien d’autres règles encore: l’ordre juridique est un tout. Dans toute décision relative à la vente, il faut appliquer aussi les règles concernant les conventions en général. Donc, si la vente à tempérament est une vente, il faut maintenir dans la décision sur un tel rapport la règle de la convention en général. Si la lettre de change est une preuve écrite d’une convention, on ne pourra répondre à aucune question concrète du droit de la lettre de change sans tenir compte des règles relatives à la preuve par écrit et aux contrats. C’est ainsi que varieront, selon que l’on admet ou non la personnalité juridique de la société en nom collectif, les réponses aux questions d’ordre procédural, comme celle de savoir s’il appartient aux associés individuels une défense indépendante dans un procès intenté contre la société, si un associé peut être appelé en garantie dans un tel procès, etc69

197

   Maar, zal men vragen, wordt zoo niet de begripsjurisprudentie, die zooeven verworpen is, toch weder binnengehaald? Geenszins, zou ik willen antwoorden. Doch haar fout ligt niet hierin, dat zij pagina-64systematische begripsvorming gebruikt bij de rechtsvinding — dat doet ieder — doch dat zij deze verkeerd gebruikt en aan wat slechts hulpmiddel bij het zoeken van recht is, beslissende kracht toeschrijft. Niet in het gebruik van het logische betoog zit de fout, maar in het verkeerde gebruik, niet in de aanvaarding van, doch in de onderwerping aan die methode. Dit is het gevolg van die veelal gebruikelijke intellectueele houding, die zich gemakkelijk aan wat zich als logische noodzakelijkheid aan ons voordoet als aan een absoluut heerscher gewonnen geeft.

197

   On objectera peut-être: est ce qu’on n’introduit pas ainsi de nouveau la Begriffsjurisprudenz que l’on a rejetée tout à l’heure? Jepagina-68voudrais répondre: aucunement. C’est que nous ne reprochons pas à cette méthode de se servir d’une formation systématique de concepts pour la découverte du droit — tous le font — mais de s’en servir d’une façon fausse en attribuant une force décisive à ce qui n’est qu’auxiliaire pour la découverte du droit. La faute ne réside pas dans l’emploi du raisonnement logique, mais dans l’emploi abusif, non pas dans l’adoption de cette méthode, mais dans le fait de s’y assujettir. C’est la conséquence de cette attitude intellectuelle dont beaucoup témoignent, qui mène à se rendre si facilement aux apparentes nécessités logiques, comme à un souverain absolu.

198

Het betoog: de vereeniging is niet rechtspersoon, bestaat dus niet, om te erven moet men bestaan, de vereeniging kan dus niet erven, schijnt afdoende. Doch de vraag is of in de keten niet een breuk zit, of het feit, dat vereeniging en mensch voor het recht persoon zijn, wel insluit, dat het “bestaan” van natuurlijke en rechtspersonen op één lijn kan worden gesteld, vooral of de nietigheid der erfstelling uit de conclusie mag worden afgeleid. Voor wij dat aanvaarden, hebben wij het resultaat nog anders te toetsen. De logisch-systematische methode staat naast de andere, zij sluit de andere niet uit.

198

Le raisonnement semble concluant: l’association n’est pas une personne morale, donc elle n’existe pas; pour recevoir une succession il faut exister, par conséquent l’association ne peut pas hériter. Mais la question est de savoir si la chaîne ne montre pas de rupture, s’il résulte du fait que l’homme et l’association sont, tous deux, des personnes devant le droit, que leurs „existences” doivent être mises sur le même plan et surtout, si l’on peut déduire de la conclusion la nullité de l’institution d’héritier. Avant d’accepter cette conséquence il importe de contrôler le résultat d’une autre manière encore. La méthode systématique et logique est juxtaposée aux autres, elle ne les exclut nullement.

199

   Rechtzoeken is subsumptie van gevallen onder regels, zeiden wij, doch het is — wij hebben het herhaaldelijk betoogd — meer dan dat. Daaruit volgt, dat de methode der systematiseering, der constructie, die de voortzetting is van dezen logischen arbeid, evenmin als eenig andere in zich zelf beslissend is.
Voor wij haar waarde nader aangeven, hebben wij over de constructie nog eenige opmerkingen te maken.pagina-65

199

   La découverte du droit — nous le répétons — consiste dans la soumission de cas donnés à des règles, mais, comme nous l’avons affirmé plusieurs fois, elle est plus que cela. Il s’ensuit que la méthode de la systématisation, de la construction, qui est un prolongement de ce travail logique, n’est en soi pas plus décisive que toute autre méthode.
Avant de préciser sa valeur, il faut faire quelques remarques sur la construction.

200

§ 1.13 Constructie (vervolg). Fictie.

   Er zijn weinig schrijvers, die zooveel kwaads hebben gezegd van de Begriffsjurisprudenz als Jhering. Ouder geworden heeft hij haar met bitteren spot over pagina-49goten. Toch is wat hij in zijn eerste periode over de constructie schreef nog altijd het beste, dat er over is gezegd.85 Er is veel in verouderd, maar de drie eischen, die hij aan de constructie stelde: dat zij de positieve stof moet dekken, dat in haarpagina-65 zelf geen tegenspraak moet zijn, dat zij ook aan aestethische eischen moet voldoen, kunnen nog aan iederen systematicus worden voorgehouden.

200

§ 13 La construction juridique (suite). La Fiction.


Peu d’auteurs ont dit autant de mal de la Begriffsjurisprudenz que Jhering. A un âge plus avancé, il s’est cruellement moqué d’elle. Pourtant rien n’égale les études consacrées à ce sujet, dans la première période de la vie de cet auteur.
70 Beaucoup de ce qu’ilpagina-69a écrit est vieilli, mais à tout partisan de la systématisation peuvent, de nos jours encore, servir de modèles les trois exigences posées par lui pour la construction; elle doit être conforme au droit positif, elle ne doit contenir aucune contradiction et elle doit, en outre, répondre à des normes esthétiques.

201

   Het dekken der positieve stof. Telkens weer blijkt een leer, die een tijdlang algemeen werd aanvaard, niet de positieve stof in haar geheel te dekken; zij moet wijken voor een andere, die de breuk van haar voorgangster niet vertoont, doch wellicht later op een geheel ander punt een zwakke plaats zal hebben, waardoor ook zij weer vervalt. Bepalen we ons tot de stof in de wetgeving zelf, dan liggen de voorbeelden van verwerping van vroegere en opstelling van nieuwe leerstukken in het recht der laatste tijden voor het grijpen.

201

   Elle doit être conforme au droit positif. Or, toute nouvelle doctrine, généralement reçue pendant une certaine période, se trouve en contradiction avec le droit positif; elle doit céder devant une autre théorie qui ne présente pas le défaut de la précédente, mais qui aura peut-être, sur un tout autre point, un endroit faible, qui la fera tomber à son tour. Si nous nous bornons à la législation même, on voit foisonner les exemples de rejet d’anciens dogmes, d’élaboration de nouveaux dogmes dans le droit de ces derniers temps.

202

Om uit ieder der volgende deelen van deze handleiding er één te nemen: Als de leer wordt verworpen, dat de vereeniging, die rechtspersoonlijkheid mist, voor het recht geacht wordt eenvoudig niet te bestaan, dan is dat mede, omdat zij strijdt met art. 1 der wet van 1855 in verband met den titel over zedelijke lichamen in het B.W.86 Als het annale bezit als vereischte voor bezitsacties wordt verdedigd, dan geschiedt dat, omdat de doctrine, die iedere vluchtige macht tot bezit stempelt, zich niet verdraagt met het voorschrift van art. 601 B.W. , dat het bezit bij inbezitneming door een ander tegen den wil van den bezitter eerst na een jaar vredig bezit van den indringer doet verloren gaan.87

202

En voici tirés de chaque partie de ce traité élémentaire: si l’on rejette la théorie selon laquelle l’association sans personnalité morale est simplement censée ne pas exister juridiquement, c’est que cette opinion est contraire à l’art. 1er de la loi de 1855 en rapport avec le titre du Code Civil traitant des personnes morales.71 Si la possession annale est retenue comme condition des actions possessives, c’est que la doctrine qui qualifie de possession tout pouvoir passager, est incompatible avec la prescription de l’art. 601 C.c.n. (voir art. 2243 Ce.) aux termes duquel on ne perd contre sa volonté la possession que lorsqu’un autre prend possession et en jouit paisiblement pendant une année.72

203

Als Houwing zijn nieuwe leer van de overmacht poneert, dan steunt hij in de eerste plaats op den tekst van art. 1280 B.W. en beweert, dat die met de oude leer niet is te vereenigen.88 Als Meijers de schulden van den erflater eerst pagina-66na aanvaarding op den erfgenaam laat overgaan en in verband daarmee een nieuwe beschouwing over de saisine opstelt, dan is dat mede op grond der woorden “die een erfenis hebben aanvaard” in art. 1146 B.W.89 Als Anema de materieele bewijskracht van de akte stelt tegenover de formeele, die volgens de toen heerschende leer de eenige was, dan is het mede de positieve regeling van art. 1907 pagina-66B.W., die hem steun biedt.90 En zoo kan men tot in het oneindige doorgaan.

203

Houwing, en présentant sa nouvelle théorie de la force majeure, s’appuie en premier lieu sur le texte de l’art. 1280 C.c.n. (voir art. 1147 Ce.) qu’il croit non conforme à l’ancienne théorie.73 Si, d’après Meijers, l’héritier n’est tenu des dettes du de cujus qu’après l’acceptation, ce qui amène cet auteur à élaborer une nouvelle conception de la saisine, il invoque, entre autres, l’art. 1146 C.c.n.: les héritiers qui ont accepté la succession contribuent au payement des dettes, etc.74 Lorsque Anema oppose l’une à l’autre la force probante matérielle de l’acte et sa force probante formelle — la seule, d’après la théoriepagina-70dominante de cette époque-là — c’est la réglementation positive de l’art. 1907 C.c.n. (art. 1319 Ce.) qui, entre autres, lui sert de base.75 Et on pourrait continuer cette énumération à l’infini.

204

   De leer mag niet zich zelf tegenspreken. De rechtsleer, de abstracte stelling over het recht, en haar samenvatting in één begrip vragen om logische eenheid Wat anders dan het bezwaar tegen zulk een tegenstelling was het, dat Hamaker de opvatting deed verwerpen, dat de eigendomsoverdracht van onroerend goed zou geschieden door de overschrijving in de registers? Hoe kan een vervreemder overdragen door een handeling van een ambtenaar, die deze krachtens opdrachtpagina-50 van den verkrijger verricht?91 En als velen niet willen weten van het Duitsche begrip van den eigenaarshypotheek, wat anders drijft hen dan overweging, dat hypotheek, als recht op een anders goed, als beperking van eigendom, niet in handen van den eigenaar kan zijn? Er is een logische tegenspraak, die zij niet kunnen verwerken.

204

   La construction doit être exemple de toute contradiction. Iva théorie du droit, les propositions abstraites sur le droit, et leur synthèse dans un seul concept, doivent être un tout logique. N’était-ce pas l’inconvénient d’une telle contradiction qui amena Hamakër à rejeter la conception selon laquelle la propriété d’un immeuble se fait par transcription dans les registres? Comment l’aliénateur peut-il transférer la propriété par l’acte d’un fonctionnaire, accompli par celui-ci et en vertu d’un mandat émanant de l’acquéreur?76 Et si beaucoup condamnent la notion allemande d’une hypothèque du propriétaire, n’est-ce pas pour le motif qu’une hypothèque, droit sur le bien d’autrui, démembrement de la propriété, ne se conçoit pas dans les mains du propriétaire? Il existe ici une contradiction qu’ils n’arrivent pas à résoudre.

205

   Eindelijk het aesthetische. Wat anders dan aesthetische eischen zijn het als wij telkens weer eenige voorstelling als “gekunsteld” verwerpen? We wenschen eenvoud, verkiezen het heldere boven het gewrongene. De wetenschap van het recht heeft, als ieder andere, behoefte aan een klare uitbeelding. Niet in de laatste plaats is het het beeldend vermogen, dat de man der rechtswetenschap moet kenmerken. Nooit wellicht was dit zoo machtig als bij de Romeinen; men denke slechts aan de obligatio als vinculum juris, als rechtsband, en al wat daarmee ons begrijpelijk wordt gemaakt. Vereeniging en Staat zijn beide voor het recht personen als de mensch. Met dit beeld wordt grijpbaar wat anders altijd schemerig blijft en onzeker. Door het beeldend vermogen der taal wordt het mogelijk regels samen te vatten en nieuwe begrippen te vormen, waar we anders zouden blijven stamelen in al meer omslachtiger zinswenpagina-67dingen. Zonder beeld geen begripsvorming; dat de begripsvorming daarom niet enkel “verbeelding” is, zooals juist ten aanzien der rechtspersonen is beweerd, behoeft na het gezegde geen verdere toelichting.

205

   Il y a enfin l’élément esthétique. N’est-ce pas pour des raisons esthétiques que nous rejetons toujours à nouveau certaines conceptions comme „apprêtées”? Nous souhaitons la simplicité, nous préférons le clair à l’artificiel. Comme toute science, celle du droit demande une représentation nette. Ce n’est pas en dernier lieu cet „art plastique” qui caractérise le juriste. Ce don ne s’est peut-être jamais manifesté avec tant d’éclat que chez les romains; que l’on pense seulement à l’obligatio comme juris vinculum”, comme „lien de droit”, et à tout ce qu’exprime cette image. C’est par la plasticité de la langue que nous sommes en mesure de coordonner des règles et de former de nouveaux concepts, alors que, sans elle, nous serions réduits à balbutier en des tournures de plus en plus compliquées. Pas de formation de concepts sans image. Que cette formation de concepts ne soit pas une pure „imagination”, critique professée justement à l’égard de la théorie des personnes morales, c’est évident d’après nos développements précédents.

206

   Jhering wees nog op iets anders. Het is wat hij de wet der spaarzaamheid noemde: de noodzakelijkheid de stof met zoo weinig pagina-67mogelijk begrippen te beheerschen. Hoe minder, hoe eenvoudiger de samenhang, des te sterker dringt zich het recht op aan onzen geest, die immers altijd geneigd is in logische schema’s te denken. Het gebruik van het begrip rechtspersoon, de uitbreiding daaraan gegeven bij de stichting,92 is een voorbeeld hoe met een begrip zeer uiteenliggende verhoudingen kunnen worden beheerscht. Ook de samenvatting van voorwerpen en rechten onder het begrip “zaak”, die het mogelijk maakte een bezit van rechten naast het bezit van zaken te stellen en daarop de bezitsregels toe te passen, en met “rechten op rechten”, met een pandrecht van een vordering en een vruchtgebruik van een erfpachtsrecht te opereeren.

206

   Jhering appela notre attention sur un autre phénomène. C’est ce qu’il nomma la loi de l’économie: la nécessité de dominer la matière entière par un minimum de concepts. Plus restreint est lepagina-71matériel, plus facile est la cohérence du tout, plus clairement le droit se présente à notre esprit habitué à penser en des schémas logiques. L’emploi de la notion de „personne morale”, son extension en matière de fondation, est un exemple de la méthode qui permet de régir au moyen d’un seul concept des rapports très disparates. Il en est de même pour la classification des choses et des droits sous la rubrique commune „de biens”, par laquelle on a pu mettre à côté de la possession des objets, celle des droits et y appliquer les règles de la possession, ainsi que pour le système de „droits sur des droits”, le droit de gage sur des créances, l’usufruit d’une emphytéose, etc.

207

Al meer wordt dan geabstraheerd, met al strakker lijnen het bouwwerk van het recht opgezet. De gang van het betoog wordt al meer sluitend, het schijnt steeds meer overtuigend. Het een volgt uit het andere met logische noodwendigheid, er schijnt geen speld tusschen te steken. Maar tegelijk groeit het gevaar, dat vergeten wordt, dat de constructie hulpmiddel is, niet doel; dat men uit het oog verliest, dat in zulk een logisch gebouwd systeem het recht nooit geheel opgaat. Al grooter wordt de kans, dat door die systematiseering essentieele dingen verloren gaan, dat de constructie heerscht, waar zij slechts dienen mag.

207

On abstrait alors de plus en plus; l’édifice du droit prend des contours de plus en plus nets. La démonstration devient de plus en plus pertinente et persuasive. Les conclusions s’ensuivent avec une nécessité logique, il semble qu’on ne puisse déplacer un mot. Mais, en même temps, on risque fort d’oublier que la construction est seulement un moyen et non pas une fin en soi et de perdre de vue que dans un tel système de structure logique le droit n’est jamais entièrement absorbé. Dans la même mesure s’agrandit la chance de voir se perdre des éléments essentiels, de voir la construction dominer dans des domaines où elle ne devrait que servir.

208

Niet van de logische zijde, doch van elders komen de bezwaren: recht en voorwerp “zaak”—goed, een bruikbare voorstelling in sommige gevallen, doch tegelijk een groote kans, dat vergeten wordt, dat er verschillen zijn tusschen het een en het andere en dat tengevolgepagina-51 daarvan deze gelijkstelling van het toch weer niet gelijke tot onrecht leidt. Een voorbeeld geeft het pandrecht. Het is den pandhouder verboden zich de zaak bij niet-voldoening der schuld toe te eigenen. Een pandrecht op vorderingen is een pandrecht als een ander. Inning der vordering zou toeëigening van het pand zijn. Daarom mag de pandhouder bij achterstalligheid van zijn debiteur93pagina-68 de in pand gegeven vordering niet innen. Aldus de H.R.94 Een constructie, die klopt en die toch moet worden verworpen; met het doel der inpandgeving komt zij in botsing. Begrijpelijk is het, dat dan soms de geheele methode van het construeeren op zij wordt gezet en als ondeugdelijk verworpen; begrijpelijk, maar onjuist: een rechtswetenschap zonder constructie is niet denkbaar.pagina-68

208

Ce n’est pas du côté logique que se soulèvent les objections: droits et objets, „biens”, nous sommes d’accord, c’est une représentation très utile dans nombre de cas; cependant elle risque de nous faire négliger les différences entre l’un et l’autre concept, de telle façon que l’assimilation de deux éléments au fond inégaux conduit à l’injustice. Un exemple nous est fourni par le droit de gage. Le créancier gagiste ne peut pas s’approprier le gage si la dette n’est pas payée. Un droit de gage sur une créance ne diffère en rien d’un autre droit de gage. Le recouvrement de la créance constituerait une appropriation du gage. C’est pourquoi il n’est pas loisible au créancier gagiste d’encaisser la créance, lorsque son débiteur manque à ses obligations.77 La H.C. en a décidé ainsi.78 Construction parfaitement logique, mais qu’il faut cependant rejeter, parce qu’elle est contraire au but de la mise en gage. Il est fort compréhensible que dans pareilles hypothèses la méthode de construction soit enpagina-72tièrement écartée en raison de sa défectuosité. C’est compréhensible, mais inexact: la science du droit ne se conçoit pas sans la construction.

209

   Het sterkst zien wij de neiging tot systematiseeren, tot het dwingen der stof onder enkele, zoo weinig mogelijke, regels en hoofdbegrippen bij de fictie. Wij onderscheiden de fictie van het vermoeden. Het vermoeden wordt dan weer gesplitst in het vermoeden waar wèl en het vermoeden waar niet tegenbewijs tegen is toegelaten (praesumptio juris en praesumptio juris et de jure). Het eerste is niet dan een regel over den bewijslast: de wetgever vermoedt de aanwezigheid van zekere feiten of verhoudingen: wie afwijking beweert moet bewijzen.

209

   C’est surtout dans la fiction que nous voyons la tendance à la systématisation; ici on s’efforce de soumettre la matière au nombre le plus restreint possible de règles et de concepts généraux. Il faut distinguer entre la fiction et la présomption. La présomption est subdivisée selon que la preuve contraire est ou non admise (praesumptio juris et praesumptio juris et de jure). Dans la première hypothèse, il s’agit d’une simple règle sur la charge de la preuve: le législateur présume la présence de certains faits ou de certains rapports; celui qui veut y déroger doit fournir la preuve contraire.

210

De eigendom wordt vermoed vrij te zijn, beteekent niet anders dan dat wie een recht op eens anders goed beweert te hebben, dat recht zal moeten staven. Het kind staande huwelijk geboren wordt vermoed den man tot vader te hebben. Wil deze het tegendeel volhouden, hij zal het waar moeten maken. Het vermoeden waartegen het tegenbewijs is uitgesloten nadert de fictie De wetgever stelt een algemeenen regel; het verschil is slechts, dat hij bij de praesumptio juris et de jure uitgaat van hetgeen normaal geschiedt en dat nu ook aanneemt daar, waar het wellicht anders was; bij de fictie daarentegen iets bewust in strijd met de waarheid als feitelijken toestand aanneemt. Een gift aan kinderen van den tweeden echtgenoot wordt geacht een zijdelingsche bevoordeeling van den echtgenoot zelve te zijn en dus met nietigheid gestraft (art 238, 239 B W j°. art 1958 B.W. ).
Aldus niet meer het huidige Boek 1 B.W. Een ander voorbeeld geeft art. 958 B.W. dat iedere testamentaire bevoordeling van ouders, afstammelingen en echtgenoot van iemand die onbekwaam is om te erven, nietig verklaart doordat die ouders enz. onwederlegbaar voor ‘tussenbeide komende personen’ d.w.z. voor tussenpersonen gehouden worden.

210

La règle: la propriété est présumée non grevée, a cette seule signification: celui qui prétend avoir un droit sur le bien d’autrui est tenu d’établir ce droit. L’enfant né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari. Si le mari veut soutenir le contraire, il en devra fournir la preuve. La présomption contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise se rapproche de la fiction. Dans les deux cas, le législateur pose une règle générale. La différence consiste en ce que pour la praesumptio juris et de jure il part de ce qui se produit normalement; ce phénomène normal, il le suppose présent même là où il en serait peut-être autrement; dans la fiction par contre, il suppose réel, en pleine connaissance de cause, un fait qui ne l’est pas. Une donation faite aux enfants du second époux est censée constituer un avantage indirect pour cet époux et par conséquent est frappée de nullité (art. 238, 239 C.c.n. et art. 1950 C.c.n.).

211

We noemen dit een praesumptie, omdat in den regel de bedoeling van den hertrouwde wel zal zijn, zooals de wet veronderstelt — het zou een fictie heeten, als we naar die onderstelling niet vroegen. Een zuivere fictie gebruikt de wet als zij in art. 3 B.W. het kind, waarvan de vrouw zwanger is, als reeds geboren aanneemt zoo dikwijls deszelfs belang dat medebrengt.95Een onderscheid dat wèl bestaat en uitdrukkelijk wordt geconstateerd, wordt terzijde gesteld, om zoopagina-52 doende op eenvoudige wijze een geheele reeks regels toepasselijk te maken. Met de belangen van hetpagina-69 ongeboren kind moet rekening worden gehouden; de gevallen, waarin dat noodig kan zijn, zijn niet gemakkelijk te overzien en te regelen. Het eenvoudigst scheen het om alle gevallen, waarin dat belang dat zou eischen, het kind als reeds geboren aan te merken. De fictie is het hulpmiddel van de spaarzaamheid met regels en begrippen en als zoodanig is tegen het gebruik daarvan niets in te brengen.

211

Nous qualifions de présomption cette règle, puisqu’ordinairement, l’intention de l’époux remarié sera telle que la loi la suppose; cette règle devrait être qualifiée de fiction si cette intention était indifférente. La loi se sert d’une pure fiction, lorsque, dans l’article 3 C.c.n., elle considère l’enfant conçu, comme né, chaque fois que son intérêt l’exige. Une différence réellement existante et même expressément constatée, est écartée par la loi en vue de rendre applicable d’une façon bien simple toute une série de règles. Il importe de tenir compte des intérêts de l’enfant à naître; les cas où cela pourrait être nécessaire sont difficiles à embrasser du regard et à régler. Il a paru plus simple de considérer comme né l’enfant pour tous les cas où ses intérêts l’exigeraient. La fiction est le moyen qu’ impose le principepagina-73de l’économie des règles et des concepts et en cela il n’y a rien à objecter contre son usage.

212

   Doch niet alleen de wetgever, hij die den regel met gezag stelt, gebruikt de fictie, ook de wetenschap. “Constructie” en “fictie” gaanpagina-69in elkaar over. Is het fictie of constructie als de handeling van den vertegenwoordiger gezegd wordt te gelden als handeling van den vertegenwoordigde? Wordt hier gefingeerd, dat de vertegenwoordigde handelde, toen zijn vertegenwoordiger zekere woorden uitsprak, of wordt onder “handelen” begrepen niet alleen wat men zelf doet, maar ook wat men laat doen? In de constructie ligt een element van fictie. Om feiten onder een regel te brengen, een concreten regel onder een algemeenen, is het noodig bijzonderheden, die in het gegeven liggen, terzijde te laten. Zonder vereenvoudiging van de gegevens is rechtstoepassing niet mogelijk.96

212

   Non seulement le législateur, celui qui pose la règle avec autorité, se sert de la fiction, mais la science du droit le fait aussi. Souvent des transitions se produisent entre fiction et construction. S’agit-il de fiction ou de construction lorsque, un acte du représentant est réputé valable comme acte du représenté? Feint-on ici que c’est le représenté qui agissait, lorsque son représentant exprimait certains mots, ou bien est-ce qu’on entend par „agir” non seulement ce que l’on fait soi-même, mais aussi ce que l’on fait faire? Il réside un élément de fiction dans la construction. Pour soumettre des faits à une règle, ou une règle concrète à une règle générale il est besoin de laisser de côté nombre de détails contenus dans l’hypothèse. Sans simplification des données, l’application du droit est impossible.79

213

Het verschil tusschen deze methode en de fictie is slechts, dat bij de vereenvoudiging, die terwille van de constructie wordt verricht, een deel der feiten wordt weggelaten; bij de fictie worden er echter feiten, die door het geval niet aan den onderzoeker zijn voorgelegd, toegevoegd. Dit is naar mijn meening steeds ongeoorloofd. Iedere constructie mag een element van fictie hebben, zij mag nooit fictie worden, en dat wordt zij zoodra zij feiten onderstelt. De feitelijke basis is voor het recht een gegeven, die maakt het niet. Het is echter merkwaardig, hoe vaak zulk fingeeren geschiedt. Men wil een zeker resultaat, omdat het billijk en bevredigend schijnt: met de bestaande regels is het niet bereikbaar; door de feiten een klein weinig anders te zien dan ze in werkelijkheid zich voordeden, kan het resultaat worden verkregen. Wat ligt meer voor de hand dan de feiten te zien, zooals men wenscht dat ze zijn, maar ze inderdaad niet waren? Men versta mij wel: ik zeg niet dat eenig jurist dat bewust doet; ieder gevoelt deze methode als ongeoorloofd, doch onbewust geschiedt het voortdurend.

213

Cette méthode qui est suivie en vue de la construction diffère de la fiction en ce qu’on supprime une partie des faits; dans la fiction, en revanche, on ajoute des faits que le chercheur ne trouve pas dans l’hypothèse. A mon avis une telle méthode n’est jamais permise. Toute construction peut comprendre un élément de fiction, mais il est inadmissible qu’elle devienne fiction; or, il en est ainsi lorsque des faits sont supposés. Pour le droit, le fondement en fait est une donnée; le droit ne la crée pas. Cependant il est curieux de voir qu’on se sert très souvent de ces fictions. Ou vise à un certain résultat, parce qu’il semble équitable et satisfaisant; ce résultat, on ne peut pas l’atteindre à l’aide des règles qui existent déjà. C’est en considérant les faits tant soit peu autrement qu’ils se sont produits en réalité que le résultat peut être obtenu. Que fait-on plus aisément que de voir les faits tels qu’on désire qu’ils soient, alors qu’en réalité ils sont différents? Bien entendu, je ne dis pas que quelque juriste procède ainsi consciemment; chacun sent l’inadmissibilité de cette méthode, mais elle est sans cesse suivie inconsciemment.

214

Talrijke voorbeelden kunnen worden genoemd. Men wil pagina-70eenig rechtsgevolg in een contractueele verhouding; partijen zwegen over het punt, waarop het aankomt. Wat eenvoudiger dan uit te maken, dat partijen, die verondersteld worden te bedoelen, wat de rechter meent, dat zij naar billijkheid behooren te doelen, ook inderdaad beoogd hebben en overeengekomen zijn, wat de rechter als de billijke conclusie uit wil spreken? Wie dat wil verifieeren, controleere eens de rechtsspraak over uitlegging van overeenkomsten: hoe dikwijls wordt verklaard, dat partijen geacht worden het een of ander te hebben bedoeld, waaraan zij bij het aangaan der overeenkomst eenvoudig nietpagina-70 hebben gedacht? “Kennelijk” hebben partijen bedoeld, heet het in de rechtspraak van het Internationale privaatrecht, Nederlandsch of Fransch of Duitsch recht toe te passen, terwijl een onderzoek, dat zich bepaalde tot een nagaan derpagina-53 voorstellingen van partijen niet anders dan een negatief resultaat zou hebben opgeleverd: partijen waren omtrent het toe te passen recht niets overeengekomen, doch de rechter acht de toepasselijkheid van het gekozen recht de voor zijn rechtsovertuiging juiste conclusie.

214

On pourrait citer un grand nombre d’exemples. Dans un rapport contractuel on désire un certain effet juridique: les parties ont gardé la silence sur le point principal. Rien de plus simple que la solution selon laquelle les parties, que l’on suppose avoir voulu ce que le juge croit qu’elles doivent vouloir d’après l’équité, ont en réalité visé et convenu, ce que le juge entend prononcer comme une conclusion équitable. Celui qui veut étudier l’emploi de ce procédé n’a qu’à contrôler la jurisprudence sur l’interprétation des conventions: ne voit-on pas souvent déclarer que les parties sont censées avoir voulu ceci ou cela, dont l’idée ne leur est même pas venue à la conclusion du contrat? Comme on dit dans la jurisprudence du droit international privé: les parties ont „évidemment” voulu l’application du droit néerlandais, français ou allemand, alors que des recherches éventuelles en vue de déterminer uniquement ce que les parties se sont représentées, seraient certainement restées sans aucun résultat: les parties n’ont rien convenu en ce qui concerne le droit à appliquer, mais le juge estima son choix du droit applicable, la conclusion la plus exacte selon sa conviction.

215

   Men lette ook eens op de wijze waarop een nieuwe opvatting zich dikwijls baan breekt. Gedeeltelijk ontbinding van overeenkomsten schijnt gewenscht, handhaving voor het verleden, ontbinding voor de toekomst een begeerenswaardige conclusie. De doctrine over art. 1302 B.W. verzet zich. De wanpraestatie is ontbindende voorwaarde. En door het intreden der voorwaarde wordt de overeenkomst in haar geheel ontbonden. Dat volgt uit de wet (art. 1301). Aldus jarenlang doctrine en rechtspraak. Dan wijst Suyling97 er op, dat art. 1302 is regelend recht, partijen mogen dus de ontbinding voor de toekomst alleen bij wanpraestatie in hun overeenkomst opnemen. Deden zij dit niet, doch is de verhouding zoo, dat een ontbinding voor het geheel ondoelmatig en onbillijk is als bij een leverantiecontract, wat ligt dan meer voor de hand dan aan te nemen, dat zij, àls zij er aan gedacht hadden, het zouden hebben bedoeld en dus het hebben bedoeld? De H.R. nam de constructie over.98 Het is toe te juichen dat hij het deed; niettemin is het fictie.pagina-71

215

   Que l’on apporte aussi son attention sur la manière dont une nouvelle conception se fraye souvent un chemin. La possibilité de la résolution partielle des contrats paraît désirable, désirable aussi la conclusion: maintien du contrat pour le passé, résolution pour l’avenir. Mais la doctrine sur l’article 1302 C.c.n. (1184 Ce.) s’y oppose. La non-exécution est une condition résolutoire. Et, par l’accomplissement de la condition, la convention toute entière est résolue. Cela résulte de la loi (article 1301 C.c.n. —1183 Ce.). Durant de longues années, doctrine et jurisprudence se prononçaient en ce sens. Voilà que Suyling 80appelle l’attention sur le fait que l’article 1302 contient du droit supplétif, il est donc loisible aux parties de prévoir la résolution du contrat, en cas de non-exécution, uniquement pour l’avenir. Si elles ont omis cette clause et que le rapport soit de nature à faire considérer la résolution à effet rétroactif comme inutile et injuste, rien ne sera plus évident que d’admettre qu’elles auraient voulu cette clause, si elles y avaient pensé, et que, par conséquent, elles l’ont voulue. La H.C a repris cette construction 81 ; il faut l’approuver; cependant il s’agit d’une fiction.

216

   Of men denke aan de wijze waarop buiten overeenkomst schuld is gefingeerd om een verplichting tot vergoeding te kunnen uitspreken, waar de billijkheid haar dicteerde, maar het nauwe systeem der doctrine haar uitsloot.99
Zulke ficties zijn voor de rechtsontwikkeling van groot belang geweest en zij zullen het blijven; zij dienen mede om de voortdurende botsing tusschen nieuwen eisch en bestaand systeem op te lossen, doch ze zijn ficties en worden daarom waardeloos, zoodra zijpagina-71 als zoodanig worden ingezien. Want bewust kan zulk een fictie niet worden gebruikt. Zij draagt een karakter van onwaarachtigheid, zij overtuigt niet meer, zoodra zij is herkend.Als overgang nuttig, zoolang zij niet is begrepen, moet zij worden verworpen, zoodra zij als zoodanig is gesignaleerd.

216

   Ou bien que l’on songe à la manière dont on a souvent construit, par voie de fiction, une faute extracontractuelle en vue de pouvoir conclure à une obligation de réparer, dans des hypothèses oùpagina-75l’équité la dictait, alors que le système doctrinal étroit l’excluait. 82
De telles fictions ont été d’une grande importance pour l’évolution du droit et elles le resteront; elles contribuent à résoudre le problème des interminables heurts qui se produisent entre les nouvelles exigences et le système en vigueur à un moment donné, mais elles sont toujours des fictions, c’est-à-dire qu’elles perdent toute valeur, lorsqu’elles sont comprises et appréciées comme telles. Car on ne peut pas se servir
consciemment d’une telle fiction. Elle a un caractère mensonger; elle cesse de convaincre, dès qu’elle a été reconnue. Bien que d’une utilité certaine pour une phase intermédiaire et tant qu’on n’a pas compris sa vraie nature de fiction, elle doit être rejetée dès qu’elle a été signalée comme telle.

217

   Dit is een eisch van waarachtigheid, waarvoor de wetenschap altijd weer buigt. Een dan nog vasthouden der fictie is niet alleen niet eerlijk, het belemmert ook de rechtsontwikkeling in plaats van haar te bevorderen. Wordt eenmaal ingezien, dat het het recht is en niet de bedoeling van partijen, dat de toepasselijkheid van eenig nationaal recht eischt, of dat gedeeltelijke ontbinding mogelijk acht, dan is een verdere uitwerking alleen mogelijk indien men de fictie laat varen. Anders blijft men in halfheden steken.100 pagina-54

217

   C’est une exigence de véracité, devant laquelle la science s’incline toujours de nouveau. Si l’on continue quand même à ne pas démordre de la fiction, c’est non seulement manquer à l’honnêteté, mais encore entraver l’évolution du droit qu’on devrait favoriser. Une fois que l’on aura compris que c’est le droit et non pas la volonté des parties qui demande soit l’application de tel droit national, soit la possibilité d’une résolution partielle, l’élaboration de cette idée ne sera possible que lorsqu’on abandonne la fiction. Sinon on ne sortira plus des solutions de fortune.83

218

§ 1.14 Constructie (vervolg). Juiste en onjuiste constructie. De constructie en de macht van den wetgever. Rechtsbegrippen logische grondvorm van het recht (rechtscategorie).

   Keeren wij na deze uitweiding over de fictie tot de constructie terug. Er zijn nog enkele vragen te beantwoorden, die omtrent haar karakter kunnen worden opgeworpen.
Vooreerst deze. Is het wel mogelijk van een juiste en een onjuiste constructie te spreken of heeft de Tourtoulon101, die toch overigens pagina-72de waarde van dit wetenschappelijk werk der systematiseering volstrekt niet laag aanslaat, gelijk, als hij zegt, dat de eene constructie niet veel meer waarde heeft dan de andere, en het niet veel anders dan persoonlijke voorkeur is als men hier kiest, aanvaardt en verwerpt?

218

§ 14 (Suite) Constructions exactes et inexactes. La construction et le pouvoir du législateur. Concept de droit et catégories juridiques.

   Après ces développements sur la fiction nous revenons à la construction. Il faut encore répondre à quelques questions qui pourraient se soulever sur sa nature.
Première question: Peut-on en effet distinguer entre la construction exacte et la construction inexacte, ou est-ce que de Tourtoulon
84qui ne sous — estime pas d’ailleurs la valeur de ce travailpagina-76scientifique de systématisation — a raison, lorsqu’il dit que toutes les constructions ont la même valeur et que c’est seulement par préférence personnelle que l’on opte pour l’une ou l’autre, qu’on l’accepte ou la rejette?

219

   Het is slechts de vraag wat men onder “juistheid” verstaat. Iedere wetenschap heeft haar eigen eischen. Nog altijd is men geneigd de juistheid van een wetenschappelijke stelling, op welk gebied ook, metpagina-72 haar bewijsbaarheid in wiskundigen zin te vereenzelvigen. Buiten de wiskunde is echter in iedere wetenschap het zoeken, aannemen en verwerpen van bepaalde conclusies slechts voor een deel het werk van een dergelijke bewijsvoering uit de eene stelling tot de andere102; we bereiken resultaten anders dan door een logisch sluitende keten van betoogen. Bewijsbaar is een constructie nooit. Reeds het feit, dat we in een constructie drie elementen kunnen aanwijzen: het dekken der stof, de logische eenheid en den vorm, en dat tusschen deze drie een vaste rangorde niet bestaat, toont, dat hier van een logisch betoog: de constructie moet zoo zijn en niet anders, geen sprake kan wezen. Doch daarom is het nog niet persoonlijke voorkeur, die over een resultaat van wetenschap beslist.

219

   La question est de savoir ce que l’on entend par „exactitude”. Toute science a ses propres exigences à ce sujet. On tend toujours à identifier l’exactitude d’une thèse scientifique, dans quelque domaine que ce soit, et sa démonstrabilité au sens mathématique. Cependant, dans toute science en dehors des mathématiques, les recherches, l’adoption et le rejet de conclusions déterminées, ne sont qu’en partie l’œuvre d’une telle démonstration deductive;85 nous arrivons à des résultats par d’autres moyens que celui d’une chaîne ininterrompue de démonstrations logiques. Une construction n’est jamais démontrable. Déjà le fait que nous décelons dans la construction trois éléments: recouvrir la matière, constituer une unité logique et revêtir une certaine forme, et qu’il n’existe pas entre ces éléments d’ordre fixe, exclut l’idée d’une démonstration logique dans le sens: la construction sera telle et pas autrement. Il n’en résulte pas cependant qu’une préférence personnelle décide d’un résultat scientifique.

220

Het is altijd — niet alleen in de rechtswetenschap — het geheel der argumenten, dat de overtuiging wekt. Voor ons dus de drie elementen tezamen, die ik aanhaalde. Als de Tourtoulon als voorbeeld Touillier’s constructie der huwelijksgemeenschap aanhaalt, die volgens dezen eerst begint als de gemeenschap ontbonden wordt, dan is het niet een persoonlijke afkeer, maar de logische tegenspraak, die in deze voorstelling gelegen is, die tot haar algemeene afwijzing door de Fransche juristen leidde. Op grond van dit gebrek mogen wij zeggen, dat deze constructie niet juist is.

220

C’est toujours — et pas seulement dans la science du droit — l’ensemble des arguments qui provoque la conviction, c’est-à-dire pour nous, dans l’espèce, les trois éléments précités réunis. Lorsque de Tourtoulon cite comme exemple la construction de Touiluer selon laquelle la communauté entre époux ne commence qu’au moment de sa dissolution, ce n’est point par une aversion personnelle que l’on a en France rejeté cette conception, mais bien pour la contradiction logique qu’elle contient. C’est en raison de ce défaut que nous pouvons dire que cette construction est inexacte.

221

En als ik mijzelf nog eens mag aanhalen — toen ik de constructie van de vennootschap onder firma als “gezamendehandsche gemeenschap” verwierp en die van rechtspersoon ervoor in de plaats stelde, was dat, omdat het mij scheen, dat de door de rechtspraak gegeven positieve regels: afzonderlijke afwikkeling van het vennootschaps- en het privévermogen bij faillissement, geen compensatie van vennootschapsschuld en privévordering, geen beslag voor privévorderingen op het vennootpagina-73schapsvermogen enz. juister, dat is hier meer overeenkomstig de positieve stof, gekarakteriseerd en samengevat werden door de rechtspersoon-constructie.pagina-55
Doch er was nog iets anders, dat mij er toe bracht. Niet alleen dekt deze constructie beter de stof, zij maakt het ook mogelijk op vragen, waarop het antwoord nog open bleef, althans het gegeven antwoord niet bevredigde, met name op de procesvragen, een beter antwoord te geven. Beter, dat wil zeggen meer overeenkomstig de pagina-73gerechtigheid.

221

Je me permets ici de nouveau de me citer moi-même. Lorsque j’ai rejeté la construction de la société en nom collectif comme une „propriété en main commune” et que je la remplaçais par celle de la personne juridique, le motif en était que — à mon avis — cette construction caractérisait et réunissait d’une façon plus exacte, c’est-à-dire plus conforme à la matière les règles positives élaborées par la jurisprudence à propos de cette société, liquidations séparées de la masse de la société et du patrimoinepagina-77privé, pas de compensation entre dette de la société et créance privée, défense de saisir cette masse pour des créances privées, etc.
Un autre motif m’avait également conduit à cette opinion. Non seulement cette construction recouvrait mieux la matière positive, mais elle permettait aussi de mieux répondre à des questions restées sans solution ou sans solution satisfaisante, surtout à des questions de procédure. Mieux, cela veut dire plus conformément à la justice

222

Hiermee raken wij een punt, dat nog niet besproken werd. Een constructie is alleen juist, indien wij er mede kunnen werken, indien zij niet alleen beter begrijpelijk en voorstelbaar maakt, wat als positief recht vaststaat, maar indien zij het mogelijk maakt verdere stappen te doen, d.w.z. indien zij op open vragen bevredigende antwoorden geeft. Ten slotte is het de gerechtigheid, die wij nastreven. Omdat die gerechtigheid verlangt gelijke gevallen gelijk te behandelen, dienen wij haar door in de veelvuldige gegevens het gelijke te zoeken en datzelfde op te sporen, waar het nog niet is onderkend. Doch waar de gelijkheid altijd slechts betrekkelijk is, gelijkheid in het ongelijke, staat geen enkel resultaat der constructieve wetenschap op zich zelf met onomstootelijke zekerheid vast, zal de gerechtigheid nog nader moeten worden getoetst. Hoe dat geschiedt zullen wij in den loop van dit werk zien. Hier is het voldoende, indien wij er op wijzen, dat òòk de constructie aan dien gerechtigheidseisch dienstbaar moet zijn.

222

Nous touchons ici un point non encore discuté. Une construction est exacte uniquement si elle peut nous servir d’instrument de travail, si non seulement elle rend plus compréhensible et représentable le droit positif constant, mais si elle nous permet en même temps d’avancer c’est-à-dire si elle donne des réponses satisfaisantes à des questions non résolues. Finalement c’est la justice à laquelle nous aspirons. Parce que la justice demande de traiter de façon égale des cas identiques, nous la servons en recherchant dans les multiples données celles qui sont identiques et en découvrant cette identité là où elle n’a pas encore été reconnue. Cependant, comme l’égalité est toujours de nature relative — égalité dans l’inégalité — aucun résultat de la science constructive n’est, en soi, d’une certitude inébranlable: il faudra donc en contrôler la conformité avec la justice. Nous verrons dans la suite de quelle manière ce contrôle s’effectue. Il suffit de souligner ici que la construction aussi doit être soumise à cette exigence de justice.

223

   Men heeft dat wel uitgedrukt door te verlangen, dat de constructie doelmatig moet zijn, Die term kan nuttig zijn, omdat zij doet uitkomen, dat wij in het recht altijd werken voor een toekomst, een doel: het brengen van concreet recht, het beëindigen van den rechtsstrijd; doch zij werkt verwarrend, indien men in de doelmatigheid willekeur ziet en de gebondenheid aan de positieve gegevens, aan logische en aesthetische eischen, vergeet. Een constructie, die een wenschelijk resultaat mogelijk maakt, doch met deze eischen geen rekening houdt, is geen constructie. Zij is niet anders dan een dicteeren van het resultaat en blijft waardeloos; zij maakt niet begrijpelijk waarom dat resultaat wordt gewild en zal ook voor een nieuwe, nog niet besliste, rechtsvraag zonder belang zijn.

223

   On a exprimé cette idée en demandant que la construction soit efficace. Ce terme peut être utile en ce qu’il fait ressortir que, dans le droit, nous travaillons toujours en vue de l’avenir, en vue d’un but: nous apportons du droit concret, nous mettons fin à des controverses juridiques. Cependant ce terme peut prêter à confusion quand on voit de l’arbitraire dans l’utilité de la construction et qu’on ignore qu’elle est liée aux données positives et qu’elle relève de normes logiques et esthétiques. Une construction qui permet d’arriver à un résultat désiré, mais ne répond pas à ces exigences, n’est pas une construction. Elle ne fait que dicter ce résultat mais reste sans valeur; elle ne fait pas comprendre pour quels motifs ce résultat est désiré; elle sera, enfin, sans intérêt pour de nouvelles questions juridiques, non résolues.

224

   De juistheid der constructie wordt echter niet alleen door die eischen, ook door haar waarde voor het zoeken der gerechtigheidpagina-74 bepaald. Als wij van deugdelijke en niet-deugdelijke constructies spreken, moeten wij voortdurend in het oog houden, dat de rechtswetenschap altijd tegelijk is: systematiseering van hetgeen is en voorbereiding van hetgeen zijn moet. In de constructie ligt het eerste, doch zij is waardeloos, indien zij niet met het oog op het tweede geschiedt.
Tot zoover de vraag der juistheid.
In de tweede plaats moeten wij de verhouding van constructieve pagina-74rechtswetenschap en recht nog wat nader omschrijven. Wij doen dat het beste door ons deze vraag te stellen: de wetgever (of wie verder recht schept) beschikt met macht over het recht; ligt het ook in zijn macht die constructie te bepalen? Zijn wij aan zijn constructies gebonden?

224

   Mais l’exactitude de la construction se détermine non seulement par ces exigences, mais encore par sa valeur pour la recherche depagina-78la justice. Si nous parlons de constructions valables et non-valables, il faut toujours avoir présent à l’esprit le principe selon lequel le droit est en même temps systématisation de ce qui existe déjà et préparation de ce qui doit être. La construction contient ce premier élément, mais elle est sans valeur, lorsqu’elle n’est pas employée en vue du second.
Nous terminerons donc par là nos réflexions sur la question de l’exactitude de la construction.
En second lieu il faut préciser le rapport entre la science constructive du droit et le droit, ce qui se fait, au mieux, en se posant la question suivante: Le législateur (ou celui qui, en dehors de lui, crée du droit) dispose du droit avec autorité; est-il aussi de son pouvoir de déterminer cette construction? Sommes-nous liés par ses constructions?

225

   Men scheidt soms recht en rechtwetenschap scherp. Kelsen103 gaat zoo ver tepagina-56 beweren, dat in het recht een “alogisch material” ligt, dat eerst door de rechtswetenschap wordt verwerkt tot oordeelen en “Rechtssatze”. Wie als wij in de constructie niet anders ziet dan een voortzetting van wat de wetgever zelf doet: regeling door algemeene geboden en voorschriften, kan dit oordeel niet onderschrijven. Het eene ligt in het verlengde van het andere. Een modern wetboek zit vol constructies, is zonder kennis der rechtswetenschap niet te begrijpen. Indien dat zoo is, dan is het duidelijk, dat wij den wetgever ook hebben te gehoorzamen, voorzoover hij met behulp van constructies gebiedt en voorschrijft. Als de wet (art. 37nieuw W. V. K. ) thans inhoudt: De naamlooze vennootschap is rechtspersoon, dan is dat buiten twijfel een constructie, doch dan is het ook zeker, dat voorzoover in de uitspraak eenig gebod ligt opgesloten, dit artikel ons evenzeer bindt als het voorafgaande en het volgende.

225

   On distingue parfois très nettement entre le droit et la science du droit. Kelsen 86 va même jusqu’à soutenir que le droit contient du „matériel a-logique” que la science juridique transforme seulement en jugements et „Rechtssätze”. Celui qui, comme nous, ne voit dans la construction qu’une continuation de l’activité du législateur même: réglementation par des commandements et préceptes généraux, ne peut pas souscrire à cette opinion. Une des activités forme le prolongement de l’autre. Un code moderne contient un grand nombre de constructions et on ne peut pas le comprendre sans connaître la science juridique. S’il en est ainsi, on comprend aisément qu’il faut obéir au législateur lorsqu’il commande ou prescrit à l’aide de constructions. Si, aux termes actuels de la loi, la société anonyme est une personne juridique, il s’agit sans aucun doute d’une construction, il est donc également certain que cette décision, pour autant qu’elle contient un commandement, nous lie, avec une force égale à celle des articles précédents et suivants.

226

   En toch zit hierin een probleem. Wij kunnen het aan de hand van het voorbeeld, dat we aanhaalden, duidelijk maken. Wij aanvaarden deze uitspraak gereedelijk, doch dat kost ons geen moeite, omdat inderdaad de regeling van de naamlooze vennootschap in bijzonderheden met deze algemeene uitspraak geheel overeenstemt en de wet hier niet anders verklaart dan de wetenschap vóór haar reeds algepagina-75meen aannam. Maar indien dat nu eens anders was? Als de macht, die recht schept — dat het bij ons in dit geval niet de wetgever, maar de rechter is, doet niet ter zake — uitmaakt, dat de vennootschap onder firma niet is rechtspersoon, dan bestrijden wij deze opvatting en achten ons allerminst door haar gebonden. Integendeel, wij meenen — terecht of ten onrechte, ook dat is weder onverschillig — dat deze uitspraak in strijd is met de regels boven (blz 72) pagina-75aangehaald, die dezelfde autoriteit voor deze verhouding opstelt, en dat zij dus als foutief moet worden verworpen.

226

   Cependant nous nous trouvons ici devant un problème, que nous pouvons indiquer à l’aide de l’exemple que nous venons de citer. Cette décision de la loi, nous l’acceptons sans peine, parce que la réglementation de la société s’accorde dans tous les détails avecpagina-79cette disposition générale et parce que la loi ne se prononce ici que conformément à ce que la doctrine avait déjà admis antérieurement. Mais s’il n’en avait pas été ainsi? Si le pouvoir créateur de droit — peu importe que dans notre hypothèse ce ne soit pas le législateur, mais le juge — décide que la société en nom collectif n’est pas une personne juridique, nous combattons cette conception et nous ne nous considérons aucunement liés par elle. Au contraire, nous estimons — à tort ou à raison, c’est encore indifférent — que cette décision est en contradiction avec les règles citées ci-dessus (page 76 (72)) établies pour ce rapport par la même autorité et que, par conséquence, elle doit être rejetée.

227

   Mogen wij dat doen? Hoe is dat te rijmen? Een uitspraak van wet of rechter heeft gezag, en tegelijk zeggen wij, dat ze fout is, onjuist, en bedoelen daarmee niet, dat ze geen recht behoorde te zijn, maar dat ze geen recht is. Een uitspraak kan toch niet tegelijk bindend en niet-bindend zijn?
Om deze moeilijkheden op te lossen moeten wij een oogenblik bij den aard van de rechtswetenschap stil staan. Ik denk nu niet aan rechtshistorie, rechtssociologie of rechtsphilosophie, maar aan de wetenschap van het positieve recht, de wetenschap dus, die de constructies opstelt, waarover wij in deze paragraaf handelen. Wij hebben gezien, dat deze in verscheidene regelingen het algemeene zoekt, van het bijzondere tot het algemeene opklimt en met zoo abstract mogelijke begrippen het rechtssysteem poogt te beheerschen.

227

   Ce rejet est-il admissible? Une règle légale ou une décision judiciaire présente une certaine autorité, mais en même temps nous les qualifions de fausse, d’erronée, et par cela, nous ne voulons pas dire qu’elles ne devraient pas être droit, mais qu’elles ne sont pas droit. Une sentence peut-elle être à la fois obligatoire et non-obligatoire?
Pour résoudre ces difficultés, il faut réfléchir un moment sur la nature de la science du droit. Je ne pense pas ici à l’histoire du droit, à la sociologie ou la philosophie du droit, mais à la science du droit positif, c’est à dire à la science qui élabore les constructions dont nous traitons dans ce paragraphe. Nous avons vu qu’elle recherche les généralités dans plusieurs réglementations, qu’elle s’élève du particulier au général et qu’elle tâche de dominer le système juridique par des concepts les plus abstraits.

228

Ten slotte stuit zij daarbij op begrippen, die verdere herleiding niet toelaten. Zij is daarbij echter ongemerkt op een ander plan gekomen, het zijn niet meer de begrippen,waarin eenige rechtsregeling wordt samengevat, waarmee zij werkt, maar de logische grondvormen van het recht zelf. Als wij zeggen: de naamlooze vennootschap is rechtspersoon, dan hebben wij zulk een stap gedaan: naamlooze vennootschap is een rechtsbegrip, persoon zulk een grondvorm. Eveneens wanneer wij de verbintenis ontleden en daarin een plicht en een sanctie herkennen, dan kunnen wij dien plicht niet verder herleiden; de rechtsplicht is grondvorm van het recht.pagina-57

228

Finalement elle se heurte à des concepts, qui ne permettent aucune autre réduction. Cette activité l’a fait passer insensiblement sur un autre plan: elle ne s’y occupe plus de notions qui comprennent une réglementation juridique quelconque, mais des formes logiques fondamentales du droit lui-même. Lorsque nous disons: la société anonyme est une personne juridique, nous sommes passés sur ce plan: la société anonyme est un tel concept, la personne une telle forme fondamentale. Il en est de même pour l’analyse de l’obligation dans laquelle nous reconnaissons les éléments devoir et sanction; nous ne pouvons plus réduire le devoir; le devoir juridique est une forme fondamentale du droit.

229

   Wij kunnen deze tegenstelling tusschen rechtsbegrip en grondvorm, categorie van het recht, het gemakkelijkst duidelijk maken, als we inzien, dat wij bij bepaling van de laatste ons van den inhoud van eenig positief rechtssysteem geheel losmaken. Wat een naamlooze vennootschap is, bepaalt het positieve recht; we kunnen spreken van een naamlooze vennootschap naar Nederlandsch of Duitsch pagina-76recht, doch het heeft geen zin, indien we zouden zeggen: naar Duitsch recht is rechtspersoon dit, naar Fransch recht dat; de omschrijving der categorie moet voor beide passen. Omgekeerd heeft het evenmin zin het gemeenschappelijke in de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch of Engelsch recht vast te stellen. We komen daarmee juridisch geen stap verder, kunnen met het zoo gevonden begrip niets uitvoeren.

229

   Nous pouvons mettre plus en lumière cette opposition entre concept juridique et forme fondamentale ou catégorie du droit,pagina-80lorsque nous voyons que, tout en déterminant une catégorie, nous nous dégageons entièrement du contenu de tout système juridique. C’est le droit positif qui détermine ce qu’est une société anonyme; nous pouvons parler d’une société de droit néerlandais ou de droit allemand, mais il n’y aurait aucun sens à dire: d’après le droit allemand, la personne morale est ceci, d’après le droit français, cela; la définition de la catégorie doit être conforme aux deux systèmes. Inversement il n’y a aucune raison de relever ce que les sociétés anonymes d’après les droits néerlandais ou anglais ont de commun. Juridiquement cela ne nous fait pas avancer d’un seul pas, le concept ainsi dégagé ne nous sert à rien.

230

Wat naamlooze vennootschap is, bepaalt het nationalepagina-76 recht, ook wie rechtspersoon zijn, niet wat rechtspersoon is. En men meene nu niet104, dat wij tot deze categorie komen door het gemeenschappelijke in verscheidene rechtsordeningen na te speuren, dat deze dus niet anders zijn dan nog algemeenere dan de meest algemeene van een bijzonder rechtssysteem. Immers ieder rechtssysteem is een systeem van bevelen en voorschriften; in dit systeem spreekt een wil tot ons, die gehoorzaamheid verlangt. Binnen dat geheel kunnen we die regels systematiseeren, doch daarbuiten is geen band, die ze vereenigt. In elk rechtsbegrip ligt een regel, die bindt. Waar zou de gebondenheid vandaan komen, als we buiten het bepaalde systeem gaan staan? Reeds daarom is het niet mogelijk juridisch tot een algemeen begrip, dat voor meerdere systemen zou gelden, door verdere generalisatie op te klimmen Doch wel kunnen we in die systemen de categorien opsporen, die de menschelijke geest volgt bij zijn rechtsschepping.

230

De droit national détermine ce qu’est la société anonyme, quelles sont les personnes juridiques, mais ne détermine pas le concept de personne juridique. Que l’on ne pense pas 87que nous découvrons ces catégories par la recherche de ce qu’il y a de commun dans plusieurs ordres juridiques et que par conséquent, elles sont d’une nature plus générale que les catégories les plus générales d’un système juridique particulier. C’est que tout système juridique est un système d’ordres et de prescriptions. Dans un tel système c’est une volonté qui demande obéissance qui s’adresse à nous. A l’intérieur de cet ensemble nous pouvons systématiser ces règles, mais en dehors il n’existe aucun lien les unissant. Il réside dans tout concept juridique une règle qui lie. D’où viendrait la force obligatoire, si nous nous mettions en dehors de ce système? Pour cette raison déjà, il est juridiquement impossible de s’élever par voie de généralisation à un concept général valable pour plusieurs systèmes. Mais nous pouvons très bien découvrir dans ces systèmes les catégories que suit l’esprit humain lorsqu’il crée du droit.

231

   Rechtssubject, object, rechtsbetrekking, subjectief recht, rechtsplicht, onrecht, ook rechtsordening, rechtsgezag, het zijn alle categoriën, die door de theorie van het recht moeten worden vastgesteld. Van de wetenschap van het positieve recht kan die theorie scherp worden gescheiden. Ten slotte onderzoekt zij het begrip recht zelf. Dit laatste is reeds lang ingezien; wij kunnen alleen dan zeggen, dat iets positief recht is, indien wij een criterium hebben, waaraan wij recht herkennen; uit het positieve recht zelf kunnen wij dat nooit afleiden.105 Doch ook de grondvormen kunnen niet uit eenigen rechtsinhoud worden gededuceerd; reeds hierom niet, omdat zij op zich pagina-77zelf zonder inhoud zijn: uit de bepaling wat rechtsplicht is, volgt geen enkele plicht voor wie ook. Wie gebonden is, waartoe hij gehouden is, het volgt uit regels door een gezag opgesteld, niet uit een analyse wat die gebondenheid is.

231

   Sujet de droit, objet, rapport de droit, droit subjectif, devoir juridique, injustice, ordonnancement juridique et autorité juridique sont tous des catégories que la théorie du droit doit fixer. Cette théorie se distingue nettement de la science du droit positif. Cette théorie recherche enfin le concept du droit même, on l’a compris depuis longtemps, nous ne pouvons qualifier droit quelque chosepagina-81que lorsque nous disposons d’un critère auquel nous reconnaissons le droit; le droit positif ne nous fournit jamais un tel critère.88 Les formes fondamentales ne peuvent pas non plus être déduites d’un contenu juridique quelconque et cela parce qu’elles manquent déjà, en soi, de tout contenu; il ne découle aucun devoir, pour qui que ce soit, de la détermination du concept de devoir juridique. La réponse aux questions: qui est obligé?, à quoi est-il tenu?, résulte des règles établies par l’autorité et non pas de l’analyse de ce concept de devoir juridique.

232

Het is met het recht als met de taal: de menschelijke geest is bij de vormen, waarin hij recht of taal maakt, gebonden aan zekere voorwaarden. Die vinden we overal terug: veeleer dan resultaat van vergelijking en generaliseering vanpagina-77 den inhoud van rechtsregelingen van verschilpagina-58lende landen en tijden, maakt het bestaan dezer categorie zulk een vergelijking naar de juiste opmerking van A. Reinach106 eerst mogelijk. Doch dit wil niet zeggen, dat de categoriën gekend worden buiten het positieve recht om, allerminst dat zij, als Stammler107 wil, uit een begripsbepaling van het recht kunnen worden afgeleid. Maar het is niet het positieve recht op zich zelf, dat het voorwerp van studie is van de rechtstheorie, noch het positieve recht van een bepaald volk, noch dat van vele volken en tijden, doch het positieve recht als uiting van den rechtscheppenden geest.

232

Il en est pour le droit comme pour la langue: l’esprit humain est soumis à certaines conditions lorsqu’il forme soit le droit, soit la langue. Ces conditions, on les retrouve partout. A. Reinach 89 a remarqué à juste titre que ces catégories ne constituaient pas le résultat d’une comparaison et d’une généralisation du contenu de réglementations juridiques de divers pays de diverses époques mais qu’au contraire c’étaient elles qui nous permettaient d’entreprendre de telles comparaisons. Mais ce n’est pas dire que les catégories sont connues en dehors du droit, moins encore, comme le veut Stammler90qu’elles peuvent être déduites d’une définition du droit. Or, ce n’est pas le droit positif en soi qui fait l’objet de la théorie du droit, ni le droit positif d’une nation déterminée, ou de beaucoup de nations et d’époques, mais le droit positif comme manifestation de l’esprit créateur du droit.

233

Niet in maar aan het positieve recht zoekt de theorie de categoriën, waarbinnen de mensch zich beweegt als hij een uitspraak van recht doet. Zij zijn een element van de functie van onzen geest, dat wij trachten te begrijpen; de rechtstheorie is verwant aan de logica en de taalphilosophie. Zien we zoo haar taak, dan heeft dunkt mij de vraag die de Tourtoulon opwerpt108 — en bevestigend beantwoordt — of de categoriën ook zouden gelden, indien er geen positief recht was, geen zin. Zeker zijn zij voorwaarden van positief recht; in het positief recht ondersteld, gaan zij logisch — naar men zegt — aan het recht vooraf, doch de vraag naar haar bestaan zou zelfs niet kunnen worden gesteld, indien er geen positief recht bestond.

233

La théorie du droit ne cherche pas les catégories à l’intérieur desquelles joue l’activité de l’homme lorsqu’il dit le droit. Elles forment un élément de la fonction de notre esprit, élément que nous essayons de comprendre; la théorie du droit est apparantée à la logique et à la philosophie du langage. Si nous voyons ainsi sa tâche, la question soulevée par de Tourtoulon 91 et à laquelle il répond par l’affirmative — c’est-à-dire de savoir si les catégories vaudraient même en l’absence de tout droit positif —, me semble vide de sens. Elles sont certainement des postulats du droit positif; étant présupposéespagina-82dans le droit positif elles précèdent logiquement le droit, mais la question de leur existence ne pourrait même pas être posée, s’il n’existait pas de droit positif.

234

   Wanneer wij dit alles in het oog houden, kan ook de vraag naar de waarde der constructies van den wetgever worden beantwoord. De wetgever is aan de categoriën, die de rechtstheorie onderzoekt, gebonden. Hij kàn ze eenvoudig niet ter zijde stellen, evenmin als iemand de vormen van ons denken, die de logica bloot legt, of die pagina-78der taal, die de taalphilosophie bestudeert, ook wel eens niet zou kunnen gebruiken.

234

   Si l’on a tout cela présent à l’esprit, il sera possible de répondre à la question de la valeur des constructions dont se sert le législateur. Celui-ci est lié par les catégories que recherche la théorie du droit; il ne saurait pas les ignorer, pas plus qu’on ne saurait se passer arbitrairement des modalités de la pensée, qui sont mises à nu par la logique, ou de celles qu’étudie la philosophie du langage.

235

   Het is ook duidelijk, dat, waar het in de rechtstheorie om een weten gaat, iedere uitspraak van den wetgever op dit gebied zonder zin is, geen meerdere waarde heeft dan die van welk willekeurig mensch ook. Een wetgever, die zich vermeet nu eens te gaan zeggen, wat rechtsplicht is of wat een rechtspersoon, doet dwaasheid. Hij spreekt een woord in de lucht, dat geen weerklank heeft pagina-78
Dit komt dan ook niet, of zoo goed als niet, voor. Doch wel geeft de wetgever herhaaldelijk uitspraken waarin hij verband legt tusschen zijn voorschriften en de categoriën van het recht, die daarin zijn gebezigd, dus den stap doet van begrip tot grondvorm, dien we boven aanwezen. De bepaling: de naamlooze vennootschap is rechtspersoon, is er een van.

235

   Comme il s’agit dans la théorie du droit d’un savoir, il est évident que toute sentence à ce propos, émanant du législateur, n’a pas plus de valeur que celle de n’importe quel individu. Un législateur qui se permet de définir le devoir juridique ou la personne morale, commet une sottise; c’est une affirmation en l’air, qui reste sans écho.
Aussi cela ne se produit presque jamais. Par contre on voit souvent le législateur proférer des sentences où il rattache ses prescriptions aux catégories juridiques dont il s’est servi pour leur élaboration; il passe alors du concept à la forme fondamentale, comme nous l’avons indiqué ci-dessus. La disposition: la société anonyme est une personne juridique en fournit un exemple.

236

Wij kunnen zulk een uitspraak op dubbele wijze opvatten; eenerzijds is zij voorschrift, bevel, wilsverklaring, anderzijds is zij wetenschappelijk oordeel. Als wilsverklaring moet zij worden geïnterpreteerd als iedere andere, heeft zij gezag als deze; als wetenschappelijk oordeel staat zij bloot aan de critiek, waaraan iedere uitspraak van wetenschap onderworpen is. Beamen wij dat oordeel, dan geeft dat verder geen moeite Verwerpen wij het, dan is dat echter niet alleen voor de wetenschap van belang, doch dan raakt datpagina-59 òòk de uitspraak als voorschrift. Immers door die verwerping constateeren wij een tegenspraak.

236

Une telle règle a pour nous une double acception: c’est un précepte, un ordre, une déclaration de volonté d’une part, un jugement scientifique de l’autre. En tant que déclaration de volonté elle doit être interprétée comme telle et son autorité est celle de toute autre déclaration de volonté; par contre, comme jugement scientifique elle est sujette aux mêmes critiques que tout autre sentiment exprimé par la science. Si nous approuvons ce jugement, aucune difficulté ne surgit; si nous le rejetons, notre réprobation importe non seulement pour la science, elle touche en même temps le jugement en tant que prescription.

237

Nemen wij nogmaals het voorbeeld der vennootschap onder firma, en nogmaals verzoek ik den lezer er niet op te letten, dat het de rechtspraak is, die deze verhouding regelt, niet de wetgever. Wie daarmee moeite heeft, denke zich, dat in de wet stond, wat thans de jurisprudentie leert. Dit nl.: eenerzijds, dat de vennootschap onder firma niet is rechtspersoon, anderzijds, dat de regels gelden over faillissement, compensatie en beslag, waardoor vennootschap) en vennooten worden gescheiden. Indien het nu juist is, dat die laatste regels alleen begrijpelijk worden, als wij aannemen dat hier de categorie rechtspersoon is gebruikt, dan wordt de eerste verklaring wetenschappelijk een onjuistheid, doch dan verliest zij ook aan gezag als voorschrift, omdat zij met de laatste in strijd is.

237

Reprenons l’exemple de la société en nom collectif, de nouveau je prie le lecteur d’ignorer que c’est la jurisprudence et non pas le législateur qui règle ce rapport. Que ceux pour qui cette abstraction présente quelque difficulté s’imaginent que la loi contient ce que professe la jurisprudence sur ce point: d’une part que la société en nom collectif n’est pas une personne juridique, d’autre part qu’il faut lui appliquer les règles de la faillite, de la compensation et de la saisie, de sorte qu’on pagina-83sépare la société des associés. S’il est exact qu’on ne peut comprendre ces dernières règles qu’en admettant ici l’emploi de la catégorie personne juridique par la jurisprudence, la première déclaration (la société en nom collectif n’est pas une personne juridique) devient scientifiquement erronée; cependant elle perd aussi de son autorité en tant que prescription puisqu’elle est contraire aux règles précitées.

238

Dan bestaat voor dengene, die recht zoekt, nog slechts de vraag, waaraan hij waarde heeft toe te kennen voor zijn naspeuren van recht: aan de regels, die bepaalde positieve uitspraken omtrent zekere rechtsgevolgen inhouden, of aan het pagina-79abstracte voorschrift, dat er meestrijdt. Beide volgen kan hij niet Voor mij is het niet twijfelachtig, dat dan het laatste, dat toch in wezen niet anders was dan een wetenschappelijke waarheidsverklaring, die slechts door den persoon, die haar uitsprak, een andere beteekenis kreeg, het tengevolge van haar wetenschappelijke onjuistheid moet afleggen.109pagina-79

238

Pour celui qui recherche le droit il ne reste qu’à savoir à quoi il faut attribuer de la valeur pour cette recherche: aux règles contenant certaines sentences positives sur quelques rapports juridiques; ou à la prescription abstraite contraire à ces règles. Il ne peut pas suivre les deux à la fois. A mon avis il n’est point douteux que cette dernière prescription doit céder le pas en raison de sa fausseté scientifique, car, par essence, elle n’est qu’une déclaration scientifique de vérité qui n’est revêtue d’une importance spéciale que du fait de la personne de son auteur.92

239

   Hier ligt de grens van de macht, die over het recht beschikt. Aan de logische vormen van het recht is zij gebonden. Deze zijn voor haar een “a priori”, gelijk er ook een maatschappelijk en een ethisch a priori voor haar is. Over deze beide zullen wij in den loop van dit werk verder handelen, hier was het ons slechts om de logische voorwaarden van ieder rechtsoordeel te doen.

239

   L’autorité qui dispose du droit trouve ici ses limites, elle est liée par les formes logiques du droit, qui constituent pour lui un „a priori”, comme il existe pour lui aussi un „a priori” social et moral dont nous traiterons plus amplement ci-dessous. Nous nous sommes bornés ici aux postulats logiques de tout jugement de droit.

240

Men bedenke echter, dat met aanwijzing der categoriën op zich zelf omtrent den inhoud van het recht niets is gezegd. Uit de categoriën alleen kan geen enkel concreet rechtsvoorschrift worden afgeleid. Zij zijn volkomen leeg. Er bestaat altijd weer het gevaar de categorie der rechtstheorie als een begrip van het positieve recht te behandelen en daaruit door deductie zekere conclusies te trekken. Niemand heeft den aard van de categoriën en van de rechtstheorie zoo scherp in het oog gevat als A. Reinach; toch is juist hij sterk in deze fout vervallen.110 Gevolg was, dat men ook het wel bij uitstek belangrijke in zijn scheiding van rechtstheorie en wetenschap van het positieve recht uit het oog verloor.

240

   Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la détermination des catégories en soi ne dit rien du contenu du droit, on n’en peut déduire aucune prescription concrète, elles sont entièrement vides. Il existe toujours le danger de traiter la catégorie comme un concept de droit positif et d’en tirer certaines conclusions par voie de déduction. Personne n’a examiné les catégories de la théorie du droit avec autant de précision que A. Reinach; pourtant c’est justement lui qui est le plus tombé dans cette faute.93La conséquence en était qu’on a aussi négligé les autres éléments très importants de la distinction élaborée par cet auteur, entre la théorie du droit et la science du droit positif.

241

   Ons blijft aan het slot dezer paragraaf nog slechts een korte resumeering over van wat we aangaande de beteekenis der constructie voor de rechtsvinding vaststelden. De rechtsvinding kan niet buiten de constructie, omdat het recht als één moet worden begrepen; de constructie niet buiten de theorie, omdat zij bij al verder systematiseeren moet teruggrijpen op de categoriën van het recht, die door de functie van den menschelijken geest zelf worden gegeven. Slechts dan wordt het recht afdoende gevonden als het ook is begrepen. Zoolang we nog staan voorpagina-60 wat we min of meer vaag voelen, maar niet klaar doorschouwen, zijn we nog niet geheel overtuigd. We vragen meer: we denken de stof door totdat we alles met behulp der pagina-80grondvormen tot één geheel kunnen samenvatten. We moeten ons echter altijd bewust zijn, dat geen poging daartoe het doel bereikt. Het recht gaat in het systeem nooit op, al was het alleen, omdat het wisselt en verandert met elken dag.

241

   A la fin de ce paragraphe il ne nous reste qu’à résumer brièvement les résultats de nos développements sur la signification de la conpagina-84struction pour la découverte du droit. Cette découverte ne peut pas se passer de la construction, parce qu’il faut comprendre le droit comme un tout; la construction ne peut se passer de la théorie, parce qu’en poussant la systématisation elle est obligée de recourir aux catégories du droit, qui sont données par la fonction de l’esprit humain même. Le droit n’est effectivement trouvé que lorsqu’on l’a compris. Tant que nous nous trouvons devant une matière que nous ne sentons que plus ou moins vaguement, et dont nous n’apercevons pas clairement le fond, nous ne sommes pas complètement convaincus. Nous demandons plus que cela: nous continuons de méditer la matière, jusqu’à ce que nous puissions, à l’aide des formes fondamentales, la réunir en un tout. Mais nous devons être conscients de l’insuffisance des tentatives faites dans ce but. Le droit n’est jamais contenu tout entier dans le système, ne fût-ce que pour le seul motif qu’il varie et change d’un jour à l’autre.

242

   Een kort antwoord op de vraag voor welke regelingen nu de constructie van groote, voor welke zij van geringe waarde is, is niet tepagina-80 geven. Zij kan overal te pas komen. Slechts kan worden opgemerkt, dat haar beteekenis — en dus ook die van rechtsvinding langs den weg van systematiseering — stijgt naar mate de wetgever zich abstracter heeft uitgedrukt, en dus zelf aan het systematiseeren is getogen. Voor ons is haar belang in het verbintenissenrecht het grootst. Gaat de wetgever, als de Duitsche, een algemeen deel opstellen, dan zal dit alleen kunnen worden begrepen, en dus toegepast, door een rechtsvinding, die zelf een sterk constructief karakter vertoont. De taalkundige interpretatie is bij zulke bepalingen van gering belang; zij dwingen tot een uitlegging, die door intellectueelen arbeid van logischen aard haar resultaten tracht te bereiken.

242

   Il est impossible d’indiquer brièvement les réglementations pour lesquelles la construction est d’une grande valeur ou seulement d’une valeur réduite. Elle peut être utile partout. On peut remarquer seulement que son importance — et par cela aussi celle de la découverte du droit par voie de systématisation — augmente dans la mesure où le législateur s’est exprimé d’une façon plus abstraite et qu’il a donc entrepris lui-même de systématiser. Pour nous son importance est la plus considérable dans le droit des obligations. Quand le législateur, comme en Allemagne, se met à élaborer une „partie générale”, celle-ci ne pourra être comprise et, par conséquent, être appliquée, qu’au moyen d’une découverte du droit de caractère strictement constructif. Pour de telles dispositions, l’interprétation philologique est de peu d’intérêt; elles exigent une interprétation qui s’efforce d’atteindre sou but par un travail intellectuel de nature logique.

243

§ 1.15 Analogie. Rechtsverfijning. Rechtsbeginsel.

   Het is mogelijk, dat met uitlegging der wet naar taalgebruik of bedoeling van den wetgever en ook met behulp van systematisch interpreteeren het antwoord op een concrete rechtsvraag niet kan worden gegeven.
Wij zagen reeds (§ I), dat men dan veelal zijn toevlucht neemt tot analogie. Om het daar aangehaalde voorbeeld nog eens te noemen: de wet regelt wat bij verkoop van een verhuurde zaak met de huur moet geschieden: de rechtsbetrekking, die tusschen verkooper-verhuurder en huurder bestond, zal voortaan bestaan tusschen dezen en den kooper (art. 1612 B. W.). Doch als nu de verhuurder zijn huis niet verkoopt, maar wegschenkt, legateert of in een vennootschap inbrengt? Wat is daarvan het gevolg voor de huur? Ook dan gaat deze op den verkrijger van het onroerend goed over, antwoordt de rechtspraak. We hebben dan met analogie te doen; een regel wordt toegepast op een geval, dat hij naar letter en bedoeling, voorzoover deze kenbaar is, niet bestrijkt, maar dat op het geregelde, gelijkt. Op welken grond steunt deze methode?

243

§ 15 L’analogie. ,,La particularisation” du droit. Les principes de droit.

   Il se peut qu’on n’arrive pas à résoudre une question juridique concrète à l’aide d’une interprétation de la loi d’après l’usage ou l’intention du législateur, ou d’une interprétation systématique.
Comme nous l’avons vu au paragraphe 1, on recourt dans ces
pagina-85cas-là le plus souvent à l’analogie. Nous reprenons l’exemple cité: la loi règle les effets, pour le bail, de la vente d’une chose louée: le rapport juridique qui existait entre le bailleur et preneur existera désormais entre celui-ci et l’acheteur (art. 1612 C.c.n., 1743 Ce). Mais que se passera-t-il lorsque le bailleur ne vend pas sa maison, mais la donne, la lègue ou l’apporte en société? Quelles sont alors les conséquences pour le bail? La jurisprudence répond: dans ces cas aussi le bail passe à l’acquéreur de l’immeuble. Nous nous trouvons ici en présence de l’analogie: une règle est appliquée à un cas, qu’elle ne régit pas d’après la lettre ou d’après l’intention (pour autant que celle-ci est connaissable), mais qui ressemble au cas réglé par la loi. Sur quoi se fonde cette méthode?

244

   Soms ligt zij vlak naast de taalkundige interpretatie. De grenzen pagina-81van de beteekenis van een woord staan niet voor altijd vast; het is mogelijk, dat het woord van een of ander wetsvoorschrift meer omvat dan gewoonlijk; de toepassing zelf der wet kan tot uitzetting van dat gebied leiden, doch altijd blijft hier een grens, die het spraakgebruik in het algemeen, en die de wet in het bijzonder, stelt. pagina-81Met welk recht passen wij dan een voorschrift toe op een niet geregeld geval? Schenking, legaat of inbreng in een vennootschap is niet verkoop en toch geldt de regel van art. 1612 ook voor deze handelingen. Waarom?

244

   Parfois elle approche de l’interprétation philologique. Des limites de la signification d’un mot ne demeurent pas constantes; il se peut qu’un mot d’une disposition légale quelconque ait plus de sens qu’il n’en contienne ordinairement, l’application même de la loi peut opérer l’extension de ce domaine, mais il reste toujours des bornes mises par l’usage en général, par la loi en particulier. A quel titre appliquons nous une règle à un cas non-réglé? Donation, legs ou apport en société ne constituent pas une vente, pourtant la règle de l’art. 1612 vaut également pour ces actes. Pourquoi?

245

   Het antwoord zal wel moeten zijn, dat het in den aard van de rechtsvinding oppagina-61 grond der algemeene regeling in de wet ligt gelijke gevallen gelijk te behandelen.111 Doch is hier gelijkheid; we zeiden toch juist dat schenking en inbreng niet zijn verkoop? Als we daarop bevestigend antwoorden, dan is het wel omdat we, wat verder het verschil tusschen deze handelingen mag zijn, het op dit gebied zonder belang achten, en tot die conclusie kunnen we alleen komen door een analyse van den regel van art. 1612. In de botsing van belangen tusschen den kooper van een zaak, die met de huur, als niet door hem gesloten, niet te maken wenscht te hebben, en den huurder, die een recht ten aanzien van een zaak verkregen heeft en met de daarna door den verhuurder gesloten koopovereenkomst geen rekening wenscht te houden, laat de wet het laatste voorgaan.

245

   On doit certainement répondre qu’il résulte de la nature de la découverte du droit — sur la base de la réglementation générale que donne la loi — de traiter des cas égaux d’une façon égale. 94Mais, existe-t-il ici une égalité puisque nous venons de dire que la donation et l’apport en société ne constituent pas une vente? Si nous répondons pourtant par l’affirmative, c’est que nous jugeons ici sans importance les différences — quels qu’elles soient par ailleurs — entre ces actes juridiques; et nous ne saurions arriver à cette conclusion que par une analyse de la règle de l’article 1612 C.c.n. Dans le choc des intérêts opposant l’acheteur d’un objet, qui veut ignorer le bail qu’il n’a pas conclu lui-même, au preneur qui, ayant acquis un droit sur cet objet, n’est pas disposé à tenir compte de la vente postérieurement contractée par le bailleur, la loi donne la priorité à celui-ci.

246

Den huurder verzekert hij het genot gedurende den tijd waarvoor hij gehuurd heeft. Zijn belang prevaleert. Doch waarom alleen boven dat van den kooper, en niet boven dat van andere verkrijgers? Er zit in den koop en zijn verschil met schenking niets dat het zou kunnen verklaren. Wat het voor beteekenis kan hebben, dat de verkrijger de zaak krachtens koop verkreeg, kunnen we niet inzien; het is voor deze verhoudingen onverschillig. Met andere woorden: wij meenen gerechtigd te zijn uit den bijzonderen regel van den verkoop tot een algemeenen voor vervreemding op te klimmen, in den verkoop niet meer te zien dan een toevallig element, dat daarom den wetgever bij vaststelling van dit voorschrift voor oogen stond, omdat het nu eenmaal het meest voorkomende is.

246

Elle assure au preneur la jouissance pendant la durée du bail. Ce sont ses intérêts qui prévalent. Maispagina-86pourquoi ne primeraient-ils que ceux de l’acheteur et non pas ceux d’autres acquéreurs? Rien dans la vente ou dans sa différence avec la donation ne le justifie. Nous ne voyons pas ce qu’ importe le fait que l’acquéreur ait acquis la chose en vertu d’une vente: pour ces rapports cela est indifférent. En d’autres termes: nous nous croyons autorisés à monter de la règle particulière de la vente à une règle générale pour l’aliénation et à ne voir dans la vente qu’un élément fortuit, que le législateur avait devant les yeux au moment de la formation de cette prescription, uniquement parce que c’est la forme d’aliénation la plus fréquente.

247

   De rechtsvinding door analogie is, zoo gezien, nauw verwant aan die door constructie. Uit de begrippen schenking, verkoop, inbreng, pagina-82construeeren we een begrip vervreemding, met behulp daarvan vormen wij uit den bijzonderen regel een algemeenen en concludeeren tot wetstoepassing bij analogie. Bij de constructie brengen we een geval onder een algemeenen regel; bij de analogie herleiden we een pagina-82regel tot een algemeenen, niet in de wet neergeschrevenen, en concludeeren weer uit dezen algemeenen regel tot het bijzondere geval: eerst van verkoop tot vervreemding, dan van vervreemding tot schenking, inbreng, dan ook tot legaat.

247

   La découverte du droit par analogie, prise ainsi, est étroitement apparentée à celle par voie de construction. Des notions donation, vente, apport, nous construisons une notion: aliénation, à l’aide de celle-ci nous déduisons une règle générale de la règle particulière et nous concluons à l’application de la loi par analogie. Dans la construction, nous soumettons un cas à une règle générale; dans l’analogie nous réduisons une règle à une règle générale non écrite dans la loi et de cette règle générale nous concluons au cas particulier: de la vente à l’aliénation d’abord, de l’aliénation à la donation, à l’apport en société ensuite et, enfin, au legs.

248

   De pendant der analogie is, naar we in § I reeds aangaven, de rechtsverfijning. In de analogie wordt een min of meer bijzonder gehouden regel veralgemeend, in de rechtsverfijning een algemeene regel door bijzondere uitzonderingen beperkt. Wij haalden daar het voorbeeld aan van de beperking van den regel van art. 1401 B. W. door die van de eigen schuld; wij zouden er aan toe kunnen voegen de eveneens aan de rechtspraak te danken beperking van den regel over de ingebrekestelling van art. 1274 en art. 1279 B. W. Deze kent slechts één uitzondering op den eisch der ingebrekestelling als voorwaarde van schadevergoeding; als de verbintenis zelve het in gebreke zijn door het enkele verloop van den termijn medebrengt. De praktijk neemt er meerdere aan: ingebrekestelling onnoodig bij positieve contractbreuk, als de schuldenaar erkend heeft nalatig te zijn, enz. Wie den langzamen groei dezer rechtsverfijning wil nagaan, leze eens de artikelen van H. L. Drucker in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1909 en 1910.112pagina-62

248

   Comme nous l’avons indiqué au § I, le pendant de l’analogie est „la particularisation du droit”. Dans l’analogie, on généralise une règle plus ou moins particulière, dans „la particularisation du droit” on restreint une règle générale par des exceptions particulières. Nous avons cité à ce propos l’exemple de la règle de l’art. 1401 C.c.n. (1382 Ce.) qui souffre exception en cas de faute de la victime: on pourrait ajouter la restriction apportée par la jurisprudence aux règles de la mise en demeure (articles 1274, 1279 C.c.n.). Ces règles ne contiennent qu’une seule exception à l’exigence de la mise en demeure comme condition de la réparation des dommages: lorsque l’obligation porte que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme (Cc. 1139). La pratique admet plusieurs autres exceptions: pas de mise en demeure en cas de rupture positive du contrat, lorsque le débiteur a reconnu ‘être en demeure, etc. A ceux qui voudraient étudier la lente évolution de cette particularisation du droit, nous recommandons la lecture des articles publiés par H. L. Drucker dans la Rechtsgeleerd Magazijn de 1909 et 1910.95pagina-87

249

Methodisch is hier sterke analogie met de analogie. Ook bij de rechtsverfijning komen we tot onze conclusies door ontleding van de wettelijke regeling en herleiding daarvan tot een algemeenen grondslag. Doch hier doen we dat niet om in het ongelijke de gelijkheid, maar om in het gelijke de ongelijkheid te constateeren. Ook waar eigen schuld is, kan de benadeelde zich op de letter van art. 1401 B. W. beroepen, doch deze regel — hoe algemeen ook — is op zijn beurt uitvloeisel van den nog algemeeneren: waar schuld, daar schade.113 En dit beginsel eischt, dat tusschen de pagina-83gevallen, waarin ook de benadeelde schuld heeft en die waarin dat niet het geval is, wordt onderscheiden. Evenzoo wordt de grond van de bepalingen over de ingebrekestelling gezocht en deze gevonden pagina-83in den regel, dat slechts die schuldenaar schadevergoeding verschuldigd is voor zijn stilzitten, die wist, dat thans handelen van hem verlangd werd. Doch als dit juist is, dan volgt daaruit ook, dat wie verklaard heeft niet te willen nakomen, niet mag verlangen, dat hem nog een waarschuwing wordt gezonden.

249

Du point de vue méthodologique il existe ici une forte parenté avec l’analogie. Dans la’ „particularisation du droit” aussi nous arrivons à nos conclusions par une analyse de la réglementation légale que nous réduisons à un fondement général. Cependant, ici, ce procédé sert non pas à déceler l’égal dans l’inégal, mais à constater l’inégal dans l’égal. La victime d’un acte illicite, qui est elle-même en faute, peut aussi invoquer la lettre de l’art. 1401 C.c.n., mais cette règle — quelque générale qu’elle soit — est à son tour une conséquence de la règle plus générale encore. Toute faute entraîne réparation.96 Et ce dernier principe demande de distinguer entre les cas où il y a faute de la victime et ceux où cette faute est absente. De même le fondement des dispositions relatives à la mise en demeure se cherche et se trouve dans la règle selon laquelle est seulement tenu à réparation du dommage le débiteur qui, sachant qu’il doit agir à un certain moment, reste néanmoins dans l’inaction. Mais, si cela est exact, il en résulte que celui qui a expressément refusé d’exécuter l’obligation ne peut pas exiger qu’on lui adresse une sommation.

250

   De constructie is een classificatie: wij brengen bepaalde begrippen bij elkaar en rangschikken ze naar hoogere, die ze omvatten. Analogie en rechtsverfijning geschieden met behulp van die classificatie, doch haar aard is toch anders. We reduceeren hier bepaalde regels tot andere van meer algemeenere strekking, zien in deze den grond van de door het positieve recht gegevene: in den regel, dat huurder moet voorgaan voor den verkrijger, den grond van den regel van art. 1612, in den regel: waar laakbaar gedrag, daar ten slotte de schade, den grond van art. 1401 enz. Zeker zijn we ons dat niet altijd bewust; we gaan hier, gelijk zoo dikwijls, tastend voorwaarts; zien meer gelijkenissen, dan dat we ze afdoend in een formule kunnen samenvatten, doch dat neemt niet weg, dat ontleding van wat we bij analogie doen, altijd tot deze conclusie leidt.

250

   La construction est une classification; nous groupons des concepts déterminés et les classons selon les notions supérieures dans lesquelles ils sont contenus. L’analogie et „la particularisation du droit” se font, il est vrai, au moyen de cette classification, cependant elles sont d’une autre nature. Nous réduisons ici des règles déterminées à d’autres d’une portée plus générale et dans ces dernières nous voyons le motif des règles exprimées dans le droit positif. C’est ainsi que nous considérons la règle, selon laquelle le bailleur primera le preneur, comme le fondement de la règle de l’art. 1612 C.c.n.; la règle: qui se rend coupable d’une conduite reprehensible sera finalement obligé de réparer le dommage, comme le fondement de l’art. 1401 C.c.n. etc. Nous usons de cette méthode souvent d’une façon inconsciente: nous procédons ici, comme ailleurs, en tâtonnant, nous apercevons plus de ressemblance que nous ne saurionspagina-88en réunir dans une formule péremptoire, mais cela n’empêche pas que l’analyse de notre activité analogique nous conduise toujours à la même conclusion.

251

We zoeken, gelijk men het vroeger veelal noemde, de ratio legis. Nu kan die als grond aangewezen regel zelf weder tot een anderen worden herleid, en zoo kunnen we verder gaan, doch ook hier, gelijk bij het zoeken naar het algemeene begrip, waar onder een bijzonder kan worden gerangschikt, komen we op een punt waar we stuiten en hier, gelijk daar, zijn wij, als wij dat bereikt hebben, op een ander vlak gekomen. Hier zijn we daar aangeland, als we een uitspraak opstellen, die voor ons, — dus menschen van een bepaalden tijd in een bepaald land levend in een bepaald rechtssysteem — onmiddellijk evident is. Waar schuld, daar schade, is er een van. Wij noemen dit een rechtsbeginsel.

251

Nous cherchons ce qu’on appelait jadis ordinairement la „ratio legis”. Or, cette règle, indiquée comme fondement dans le sens précité, peut à son tour être ramenée à une autre et ainsi de suite, mais ici encore, comme pour la recherche d’un concept général sous lequel un autre peut être classé, nous arrivons à un point que l’on ne peut pas dépasser et qui est situé sur un autre plan. Nous sommes passés sur ce plan lorsque nous dressons un jugement qui pour nous, hommes d’une époque déterminée, vivant dans un pays déterminé, sous un système déterminé, est évident. La maxime: „Tout auteur d’une faute est obligé de réparer le dommage”, en est un exemple. Nous appelons un tel jugement évident „un principe de droit”.

252

Een rechtsbeginsel is niet een rechtsregel. Was het regel, dan zou die zoo algemeen zijn, dat hij òf niets òf veel te veel zeide. Directe toepassing door subsumptie van een geval onder een beginsel is niet mogelijk, daartoe moet eerst door een meer concreten inhoud de regel worden gevormd. Bij die vorming botst beginsel tegen beginsel: het eene zal in deze, het andere in die richting dringen. Het beginsel is dus niet recht, doch geen recht is te bepagina-84grijpen zonpagina-63der die beginselen. Het zijn tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt, algemeenheden, met al de betrekkelijkheid, die dat algemeene meebrengt, maar die toch niet te missen pagina-84 zijn. In het beginsel raken we het zedelijk element in het recht, gelijk in den grondvorm het logische. Ten slotte doet de rechtsvinding een beroep op ons zedelijk oordeel. Zij doet dat in de eerste plaats bij de concrete beslissing — daarover handelen wij later — doch zij doet dat ook bij de opsporing van het rechtsbeginsel in het rechtssysteem. Wij kunnen alleen als zoodanig aanwijzen wat wij ethisch beamen.

252

Un principe de droit n’est pas une règle juridique. Si c’était une règle, sa nature serait tellement générale qu’il dirait trop, ou qu’il ne dirait rien du tout. L’application directe d’un principe en y soumettant un cas donné, est impossible; elle doit être précédée par la formation de la règle au moyen d’un contenu plus concret. Cette formation fait se heurter les principes; ils agiront tous dans des sens opposés. Le principe n’est donc pas droit; mais le droit ne se comprend pas sans ces principes. Ce sont des tendances dont notre esprit moral demande la présence dans le droit; des généralités avec toute la relativité qui leur est propre, mais dont on ne peut pas se passer. Dans le principe nous touchons l’élément moral du droit, comme dans la forme fondamentale l’élément logique. Finalement la découverte du droit en appelle à notre esprit moral. Elle le fait en premier lieu dans la décision concrète — nous en traiterons ci-dessous — mais elle le fait aussi lors de l’investigation du principe de droit dans le système juridique. Comme tel nous pouvons indiquer seulement ce que nous approuvons moralement.

253

   Het is een der voornaamste functies der rechtswetenschap het rechtsbeginsel in het positieve recht op te sporen. Het is waarlijk niet alleen van belang als we voor de vraag staan, of wij een of andere wetsbepaling bij analogie zullen toepassen, of wel een beperking van een algemeenen regel door verfijning geoorloofd is; ook in de systematiek, als we bepaalde voorschriften combineeren, stellen wij de vraag of zij uitvloeisel zijn van hetzelfde beginsel en dus zulk een combinatie verdragen Telkens grijpen we naar het rechtsbeginsel terug.

253

   Une des principales fonctions de la science juridique, c’est la recherche du principe de droit dans le droit positif. En effet, cette recherche importe non seulement lorsque nous nous trouvons devant le dilemme d’appliquer ou non par analogie une disposition légale quelconque, ou de restreindre une règle générale par „particularisation”, mais aussi pour la systématisation, donc lorsque nous combinons certaines prescriptions, nous posons la question de savoir si elles découlent du même principe, et, par conséquent, si ellespagina-89supportent une telle combinaison. Nous recourons chaque fois au principe de droit.

254

   Het kan zijn, dat we het rechtsbeginsel vinden door het gemeenschappelijke in schijnbaar uit elkaar liggende regelingen aan te wijzen. Zoo deed J. H. Thiel114 indertijd een goeden greep door in de regeling van de wissel-verbintenis, in die van de eigendomsverkrijging van onroerend goed en in art. 1910 het beginsel van de bescherming van de goede trouw van derden tegenover de handelingen van partijen bloot te leggen, d.w.z. de gedachte, dat wie op grond van de naar buiten blijkende regeling van een rechtsverhouding tusschen bepaalde personen aanneemt, dat deze is, als zij schijnt te zijn, op dien schijn mag vertrouwen en tegen de partijen wordt beschermd, als hij op grond van dat vertrouwen verder handelt.

254

   Il se peut que nous trouvions le principe de droit par l’indication de ce qu’ont de commun des réglementations apparemment disparates. Ce fut ainsi qu’autrefois J.H.Thiel97 eut la main heureuse en découvrant le principe de la protection des tiers de bonne foi contre les actes des parties dans la réglementation de l’obligation cambiaire, dans celle de l’acquisition d’immeubles et dans l’art. 1910 C.c.n. C’était l’idée selon laquelle celui qui, en vertu de la réglementation apparente d’un rapport juridique entre certaines personnes et la croyant identique à son apparence, peut lui faire confiance et est protégé contre les parties, lorsqu’il agit en vertu de cette confiance.

255

Het beginsel kan in talrijke andere verhoudingen worden aangewezen; eenmaal ontdekt werpt het licht op regelingen, die nog niet een bevredigende verklaring vonden, op art. 2014 B. W. b.v. en kan het bij verder onderzoek met vrucht worden gebruikt. Zoo meende ik het te mogen aanwenden bij bespreking van de vraag der terugwerking van de ontbinding volgens art. 1302 B. W. van een verkoop van onroerendpagina-85 goed en haar invloed op na den verkoop verkregen rechten van derden op dat goed.115pagina-85

255

On peut indiquer ce principe dans de nombreux autres rapports; une fois découvert, il fait la lumière sur des réglementations restées sans explication satisfaisante, sur l’art. 2014 C.c.n. par exemple; il est de grande utilité pour les autres recherches. Aussi j’ai jugé utile de m’en servir lorsque je traitais de l’effet rétroactif de la résolution, selon l’art. 1302 C.c.n., de la vente d’un immeuble et de ses effets relatifs aux droits acquis postérieurement par des tiers sur cet immeuble. 98

256

   Art. 2014 B. W. zelf kan als een beginsel-uitspraak worden aangemerkt. Indien de wetgever een zoo algemeene uitspraak geeft, dat directe toepassing door subsumptie niet mogelijk is, dan is het een beginsel.116 Hier staan we aan de grens tusschen algemeen gehouden regels en beginsel. Wie meent, dat art. 2014 inhoudt, dat wie bezitter is van roerend goed ook eigenaar is, mag het een rechtsregel noemen, al staat hij naar mijn meening bij de toepassing in ons systeem hulpeloos; wie als ik meent, dat het voorschrift twee regels samenvat, n.l. “wie een roerende zaak te goeder trouw onder bezwarenden titel verkrijgt van een niet-eigenaar wordt eigenaar” en “de bezitter van een roerende zaak wordt vermoedpagina-64 daarvan eigenaar te zijn” houdt de samenvatting in deze formule “bezit is volkomen titel” voor de aanduiding van een rechtsbeginsel, dat eenerzijds samenhangt met het beginsel der bescherming van de goede trouw van derden, aan den anderen kant met de gedachte van het zoogenaamde conservatisme in het recht, “beati possidentes”.

256

   L’article 2014 lui-même peut être considéré comme l’affirmation d’un principe. Lorsque le législateur profère une sentence d’une généralité qui en exclut l’application par subsumptio, il s’agit d’un principe. 99Nous sommes ici à la frontière entre les règles conçues en termes généraux et le principe. Celui qui pense que l’article 2014 C.c.n. (2279 Ce.) dit que le possesseur de meubles en est également le propriétaire, peut bien qualifier cela règle de droit, encore qu’il fût, à mon avis, sans défense lorsqu’il applique cette règle dans notre système. Il en est autrement pour ceux qui partagent mon opinion selon laquelle dans cette prescription deux règles sont réunies: premièrement: la propriété d’un meuble est transférée par acquisition de bonne foi et à titre onéreux a non domino, et deuxièmement: le possesseur d’un meuble est présumé en être le propriétaire; ils verront dans la réunion de ces deux règles, dans lapagina-90formule: „en fait de meubles possession vaut titre”, l’expression d’un principe de droit qui tient à la protection des tiers de bonne foi d’une part, à l’idée dite „conservatrice” dans le droit („beati possidentes”) de l’autre.

257

   Stellig niet meer dan beginsel-uitspraken zijn art. 1374 B. W. en art. 14 A. B. De wederontdekking in onzen tijd van de uitbreiding van de contractueele verplichting buiten den contractsinhoud en tegelijk van haar grens door het beginsel van de goede trouw, is voor het privaatrecht van buitengewoon belang. Doch positieven inhoud krijgt de regeling, die op dezen grond steunt, eerst, indien zij uit het beginsel tot het bijzondere afdaalt; wat baat het beginsel als het niet wordt verwezenlijkt in de bijzondere regels?
Het is ten slotte mogelijk, dat het rechtsbeginsel niet is uitgesproken noch uit bepaalde voorschriften kan worden afgeleid, maar dat het de veronderstelling is, waarvan de regeling van een geheel rechtsgebied, soms van het geheele recht, uitgaat. In het procesrecht biedt daarvan een voorbeeld het beginsel der gelijkheid van partijen, de noodzakelijkheid daarop steunend steeds beiden gelijkelijk de gelegenheid te geven hun standpunt te verdedigen (audi et alteram partem), ook de spreuk: waar geen belang, geen actie. In het strafrecht is de uitspraak: geen strafrechtelijke aansprakelijkheid pagina-86zonder schuld, voorbeeld van zulk een onuitgesproken beginsel117, pagina-86terwijl ten slotte de gebondenheid aan de wet zelf als zulk een beginsel kan worden aangemerkt.

257

   Les articles 1374 C.c.n. (1134 Ce.) et 14 de la loi A.B. ne sont certainement que des „affirmations de principe”. La redécouverte, de nos jours, de l’extension de l’obligation contractuelle au delà du contenu contractuel et en même temps de ses limites, par le principe de la bonne foi, est d’un intérêt primordial pour le droit privé. Mais la réglementation qui s’appuie sur ce fondement ne prend un contenu positif que lorsqu’elle descend du principe au particulier. A quoi bon le principe s’il n’est pas réalisé dans des règles particulières?
Il se peut enfin que le principe de droit n’ait pas été affirmé, ou ne puisse pas être déduit de dispositions déterminées, mais qu’il soit la présupposition servant de point de départ à la réglementation de tout un domaine de droit, ou du droit entier. La procédure nous offre l’exemple du principe de l’égalité des parties, la nécessité qui en résulte de leur donner également l’occasion de défendre leurs points de vue (audi et alteram partem); à ce titre on peut citer aussi l’adage: pas d’intérêt, pas d’action. Dans le droit pénal c’est l’adage: „pas de responsabilité criminelle sans faute” qui constitue un exemple d’un tel principe inexprimé
100, il en est encore ainsi pour la soumission à la loi même.

258

   De stelling, dat er onuitgesproken beginsels zijn, en dat zij door opneming in de wet nog niet rechtsregels worden, doch dat dit eerst geschiedt in de verbijzondering van de rechtspraak, sluit niet in, dat een uitdrukkelijke uitspraak van den wetgever ongewenscht zou zijn. Gelijk wij ons losgemaakt hebben van het denkbeeld, dat buiten de wet geen rechtsregels worden gevonden, moeten we ook de gedachte laten varen, dat al wat de wet opneemt rechtsregel is.
Het is een vraag van wetstechniek of eenig beginsel moet worden uitgesproken dan wel stilzwijgend mag worden verondersteld. Indien de beide regels, die ik boven noemde, werden opgenomen, zou het beginsel van art. 2014 stellig kunnen worden gemist.

258

   La thèse selon laquelle il existe des principes non exprimés et qui ne deviennent pas des règles de droit par leur seule incorporation dans la loi — ce qui ne se fait que par leur spécialisation dans la jurisprudence — n’implique pas qu’une sentence expresse du législateur soit inopportune. Nous nous sommes détachés de l’idée selon laquelle il n’existe pas de règles juridiques en dehors de la loi, de même il faut abandonner la conception qui tient pour règle juridique tout ce que la loi contient.
C’est une question de technique législative que de savoir si un principe doit être exprimé ou bien s’il doit être présupposé tacitement. Si l’on incorporait dans la loi les deux règles, formulées
pagina-91ci-dessus, relatives à la possession des meubles, on pourrait se passer du principe de l’art. 2014 C.c.n.

259

Doch had art. 1374 het beginsel der goede trouw niet vermeld, dan was het zeer de vraag of het zich in onze nieuwe rechtspraak wel zoo baan had gebroken als thans. Onmogelijk was het niet geweest; het analoge beginsel, dat rechtsmisbruik niet wordt beschermd, en dat niet in de wet staat, bewijst het. Maar toch mogen we betwijfelen of het dan zulk een beteekenis had gekregen. Bovendien is de opneming in ons tegenwoordig cassatiesysteem118van belang, omdat zij de handhaving van het beginsel onder contrôle van den Hoogen Raad brengt: zij kan ten slotte gewenscht zijn om de erkenning van het beginsel boven twijfel te stellen, om een bijzonder gezag aan dat beginsel te verleenen.119

259

Mais si l’article 1374 C.c.n. n’avait pas mentionné le principe de la bonne foi, celui-ci n’aurait très probablement pas eu le vif succès dont il a été couronné dans notre jurisprudence moderne. Ce succès n’était pas impossible, il est vrai, comme le prouve le principe analogue d’après lequel l’abus de droit n’est pas protégé, principe qui n’est pas non plus exprimé dans la loi. Cependant on peut douter que ce principe eût gagné cette importance. Son incorporation présente, en outre, un intérêt pour notre système de cassation, en ce que son maintien est aussi soumis au contrôle de la Haute Cour; enfin, cette incorporation peut être désirable en vue d’en assurer l’observation et de lui conférer une autorité particulière.101

260

   Het rechtsbeginsel is dus een uitspraak omtrent positief recht, die onmiddelpagina-65lijk evident is. We vinden het in het positieve recht, in het systeem van regels, beslissingen en instellingen in zijn geheel, doch het wijst boven het positieve uit naar het zedelijk oordeel, de scheiding van goed en kwaad, waarin het recht is gegrondvest.
Gelijk de categorie de vorm is, waarin de logische functie van onzen geest zich in het recht toont, is het rechtsbeginsel uitvloeisel van de ethische. In het beginsel dringt het zedelijk oordeel in het recht. In het ethisch karakter van het beginsel ligt, dat het waarpagina-87deering insluit en daarmee de mogelijkheid van graad-verschil. Er is beginsel èn beginsel. Er zijn er, die we als zoodanig aanduiden, pagina-87omdat zij door haar algemeenheid zich aan toepassing door eenvoudige subsumptie onttrekken, doch die nog sterk elementen van bijzondere regelingen bevatten (zoo het beginsel van art. 2014); er zijn er ook, die niet anders uitdrukken, dan dat zekere fundamenteele, zedelijke eischen ook in het recht moeten worden gehoorzaamd (zoo het beginsel van eerlijkheid en waarachtigheid, dat in ieder bedrog strijd met de goede trouw ziet). Het eene is niet alleen algemeener dan het andere, het wordt ook hooger gewaardeerd dan het andere. Bij de rechtsvinding zal het lagere voor het hoogere moeten wijken. In verband hiermee is ook de evidentie verschillend. Het een zal onmiddellijk evident zijn voor ieder, het ander alleen voor dengene, die het rechtssysteem door en door kent.

260

   Le principe de droit est donc une sentence de droit positif évidente. Nous le trouvons dans le droit positif, dans l’ensemble du système de règles, de décisions et d’institutions, mais, ayant une portée qui dépasse le droit positif, il tient à la morale, à la distinction du bien et du mal qui est à la base du droit.
Tout comme la catégorie est une forme par laquelle la fonction logique de notre esprit se manifeste dans le droit, le principe de droit est un produit de la fonction éthique. C’est par le principe que la morale pénètre dans le droit. Il résulte de sou caractère éthique que le principe emporte une appréciation et, par cela, qu’il implique la possibilité de différences de degré. Il y a différentes espèces de principe. Il en est que nous qualifions tels parce qu’ils échappent, à cause de leur généralité, à toute application par simple subsumptio, mais qui contiennent cependant de forts éléments de réglementation particulière, par exemple le principe de l’article 2014 C.c.n. Il en est aussi qui se bornent à demander qu’on obéisse, dans le droit également, à certaines normes morales fondamentales (tel le principe d’honnêteté et de véracité, selon lequel tout dol est contraire à la bonne foi). Non seulement un principe est plus général que l’autre, mais on l’apprécie aussi souvent comme supérieur. Dans la découverte du droit, le principe supérieur primera l’inférieur. Il en résulte qu’ils peuvent varier aussi selon leur degré d’évidence; un principe sera évident pour tous, un autre uniquement pour celui qui possède le système juridique.
pagina-92

261

   Het zoeken van het beginsel is intellectueel werk en al mede van het belangrijkste werk der rechtswetenschap, omdat het in het positieve systeem, het geheel der rechtsordening, moet worden opgespoord, waar het niet is uitgesproken, en aan dat geheel getoetst als de uitspraak wel geschiedde, doch het is tegelijk volkomen irrationeel, omdat alleen dàt als beginsel kan worden erkend, wat door den onderzoeker zelf als voor zijn zedelijk bewustzijn evident wordt aanvaard.
Hiermee raken wij aan de vraag, die wij hier, als boven bij den logischen vorm, kunnen stellen: is ook de wetgever aan deze beginselen gebonden of kan hij ze verwerpen? Een vraag, die hier, omdat het om wetenschap en waardeering beide gaat, een ander antwoord behoeft dan daar is gegeven.

261

   La recherche du principe est un travail intellectuel et l’un des plus importants travaux de la science juridique, parce qu’il doit être découvert dans le système positif, et dans l’ensemble de la réglementation juridique lorsqu’il n’a pas été expressément prononcé. S’il a trouvé son expression il faut encore le comparer avec cet ensemble; mais cette recherche est en même temps parfaitement irrationnelle, en ce que l’explorateur peut reconnaître seulement comme principe ce que sa conscience morale accepte comme évident.
Nous touchons ici la question, qui s’est déjà posée pour la forme logique: est-ce que le législateur est aussi lié par ces principes, ou peut-il les rejeter? Puisque
et la science et l’appréciation sont ici en jeu, une réponse autre que celle donnée pour la forme logique s’impose.

262

   Het rechtsbeginsel wordt in het recht gevonden. Over het recht heeft de wetgever macht, hij kan het beginsel in het positieve recht opnemen, ook het daaruit verwijderen. Het beginsel van art. 2014 kan uit onze wet verdwijnen, niemand zal het betwijfelen. Doch met deze eenvoudige opmerking is onze vraag niet afgedaan.
Want vooreerst is het mogelijk, dat de uitspraak van het beginsel en de bijzondere regeling met elkaar strijden. Het beginsel is een beginsel van het recht in zijn geheel. Wordt het in bijzondere bepalingen, in rechtspraak en rechtshandhaving gevolgd, dan is het beginsel van positief recht, ook al zou de wet het uitbannen, en omgekeerd: ontbreekt de verbijzondering, dan maakt de meest uitpagina-88drukkelijke uitspraak een formule nog niet tot rechtsregel. Bijzonder duidelijk komt die mogelijkheid uit, indien de wet wèl het bepagina-88ginsel neerschrijft, doch niet de bijzondere regeling bevat en deze aan anderen, in de eerste plaats aan den rechter, is overgelaten. De vrouw is aan haar man gehoorzaamheid verschulpagina-66digd, zegt art. 161 B.W.120Dit wil een rechtsbeginsel beduiden; het is doode letter. De rechterlijke uitspraken, waarin het van rechtsbeginsel tot rechtsregel moest worden, zijn niet aan te wijzen; zij bestaan niet. En nu zegge men niet, dat al zijn deze uitspraken er niet, zij toch ieder oogenblik kunnen worden uitgelokt, dat dus het rechtsbeginsel recht is, zoolang het in de wet staat.

262

   Le principe de droit est trouvé dans le droit. Le législateur dispose du droit, il peut incorporer le principe dans le droit positif ou l’en éloigner. Le principe de l’article 2014 peut disparaître de notre loi, personne n’en doute. Mais notre problème n’est pas tranché par cette simple remarque.
Car, premièrement, l’expression du principe et la réglementation particulière peuvent se trouver en contradiction. Le principe est un principe du droit en son entier. S’il est observé dans des dispositions particulières, dans la jurisprudence et dans le maintien du droit, alors c’est un principe de droit positif, même si la loi le bannissait, et, inversement, si la spécialisation du principe fait défaut, la formation la plus expresse ne fait pas de cette formule une règle de droit. Cette éventualité se manifeste surtout lorsque le principe est écrit dans la loi, il est vrai, mais que celle-ci n’en contient pas la réglementation particulière et la laisse à d’autres, en premier lieu au juge. La femme doit obéissance à son mari, dit l’art. 161 C.c.n. qui veut exprimer ainsi un principe de droit; c’est lettre morte. On ne peut pas citer les sentences judiciaires qui devraient tirer des règles de droit de ce principe; elles n’existent pas. Qu’on ne dise pas que ces sentences, bien que faisant défaut, sont susceptibles d’être provoquées à chaque instant; que, par conséquent, le principe de droit est du droit, tant qu’il se trouve dans la loi.

263

Wie zoo redeneert, houdt het verschil tusschen rechtsregel en rechtsbeginsel niet in het oog. Een wetsregel verliest door niet-toepassing zijn kracht niet (art. 5 A. B.); bij een rechtsbeginsel, waar een andere autoriteit dan de wetgever den regel moet opstellen, wordt het geen recht, zoolang dit niet geschiedt. En nu is het zeker waar, dat de rechter het beginsel, dat de wet opneemt, behoort te eerbiedigen, doch het gezag, dat hier de wetgever heeft, is van anderen aard als dat wat zich in den regel, die bevel is of voorschrift, doet gelden. Het beginsel is richtsnoer, onvoorwaardelijke opvolging kan het, juist omdat het niet meer is dan beginsel, niet verlangen. Slechts een bevel, een voorschrift, niet een beginsel-uitspraak, kan worden gehoorzaamd. Een rechter, die een beginsel ter zijde laat, verzuimt daardoor alleen nog niet zijn plicht. Hij moet daarvoor inderdaad goede redenen aan voeren, hij is daarbij gebonden aan het oordeel der betrokkenen; bij een beginsel van zoo wijde strekking als dat van de gehoorzaamheid der gehuwde vrouw, aan wat men het rechtsbewustzijn van een bepaalden tijd in een bepaald volk kan roemen. Wij komen daarop hieronder terug, hier is het genoeg te constateeren: de enkele wetsuit-spraak over een beginsel maakt het niet tot recht.

263

Un tel raisonnement méconnaît la différence entre principe de droit et règle de droit. Une règle légale ne s’éteint pas par non-application (art. 5, Loi A.B.), le principe de droit, dont une autre autorité que lepagina-93législateur doit tirer la règle, ne sera pas droit, tant que ces règles ne sont pas formées. Sans aucun doute, il faut admettre que le juge doit respecter le principe incorporé dans la loi, mais l’autorité du législateur est ici d’une nature autre que celle qui se fait sentir dans la règle qui est commandement ou précepte. Le principe est une directive, il ne peut demander une observation inconditionnelle, précisément parce qu’il n’est que principe. On ne peut obéir qu’à un commandement, à un précepte, non pas à une affirmation de principe. Un juge qui écarte un principe ne manque pas à son devoir uniquement de ce fait. A cet effet, il doit invoquer de bonnes raisons, il est vrai, il est aussi lié par l’opinion des intéressés et, pour un principe d’une aussi vaste portée que celui de l’obéissance de la femme mariée, par ce qu’on peut appeler la conscience juridique d’une certaine nation à une certaine époque. Nous reviendrons ci-dessous sur ce point; il suffit de constater ici que la simple formulation légale d’un principe de droit n’en fait pas du droit.

264

   In de vorige paragraaf zagen wij, dat de macht van den wetgever halt houdt voor de logische functie van den menschelijken geest. Over ons wetenschappelijk-, ons waarheidsoordeel, heeft hij geen macht. Over onzen wil en waardeering van gedragingen heeft hij dat wel, doch als hij een beginsel stelt, maar niet in positieve regels uitwerkt, dan zal dat beginsel slechts dan tot recht worden, indien het door hen, aan wie de uitwerking is overgelaten, wordt aanvaard. Als het woord van den wetgever geen weerklank vindt, blijft het pagina-89holle galm. Doch hoe als de wetgever het beginsel niet alleen uitspreekt, doch ook uitwerkt tot in bijzonderheden — moet het dan pagina-89worden erkend ook door hem, voor wiens eigen oordeel het niet evident is?

264

   Au paragraphe précédent, nous avons vu que le pouvoir du législateur s’arrête devant la fonction logique de l’esprit humain. Il n’a aucune autorité sur nos jugements dans les domaines de la science et de la vérité. Il dispose de notre volonté et de notre appréciation des conduites, mais lorsqu’il pose un principe, sans le développer dans des règles positives, ce principe ne deviendra droit qu’à condition d’être accepté par ceux à qui ce développement est confié. Si les paroles du législateur n’ont pas d’écho, elles restent des phrases creuses. Mais comment, lorsque le législateur ne se borne — pas à proférer le principe, mais lors qu’il le détaille en même temps — ce principe doit-il être reconnu par ceux-mêmes qui ne le jugent pas évident?

265

   We raken hier aan een uiterst moeilijk punt in den aard van bet recht zelf gelegen. Het is positieve regel, die als zoodanig van buiten wordt opgelegd en waarvan de oplegging wetenschappelijk kan worden geconstateerd; het is tegelijk een regel van behooren, die alleen kracht heeft, indien dat behooren wordt erkend door hem, die het concrete recht zoekt. Hoe indien deze beide eischen met elkaar in botsing komen, aan den een wel, aan den ander niet is voldaan? Dat de positieve regel, die den rechtstoepasser onzedelijk voorkomt, niettemin moet worden toegepast, moeten wij in dit boek, waar we de gebondenheid aan de wet niet onderzochten, maar vooropstelden, als grondslag van ons hedendaagsch systeem van privaatrecht, aannemen; doch hoe is het met het beginsel, dat in en achter diepagina-67 regels schuilt; moeten we ook dat erkennen, het bij iedere rechtsvinding gebruiken, of hebben we ons te beperken tot de aanvaarding der regels, die zijn neergeschreven en mogen we iedere consequentie uit het naar onze opvatting onjuiste beginsel verwerpen?

265

   Nous touchons ici une difficulté très délicate qui réside dans le droit même. Ive droit est la règle positive imposée comme telle du dehors et dont l’imposition peut être constatée scientifiquement, mais en même temps c’est une règle exprimant un devoir, qui a force seulement lorsque celui qui cherche le droit concret reconnaît ce devoir. Que se passera-t-il si ces deux exigences entrent en conflit, s’il n’est satisfait qu’à l’une d’elles? Que la règle positive, bien qu’elle semble immorale à celui qui applique le droit, doit pourtant être appliquée, nous devons l’admettre comme fondement de notre système de droit privé actuel dans notre ouvrage, où, au lieu d’exapagina-94miner la force obligatoire de la loi, nous l’avons présupposée. Mais, que dire du principe, caché dans et derrière des règles: faut-il le reconnaître, l’employer à toute découverte du droit, ou est-ce que nous avons à nous borner à accepter ces règles écrites, et sommes-nous libres de rejeter toute conséquence d’un principe, à notre avis erroné ?

266

   Aan het antwoord op deze vraag moet èèn ding voorafgaan. In onze waardeering van rechtsbeginselen zijn trappen, zeiden we; ze zijn er ook in de verwerping. Het is mogelijk, dat we eenig beginsel minder juist achten, dat we niet alleen in uitwerking, doch principieel de een of andere stof liever anders geregeld zagen, doch dat we niettemin, omdat we de waarde van de regeling alleen al als regeling terwille van het gezag, waarvan zij afkomstig is, erkennen, ons voor die regeling buigen. Tot zekere hoogte kunnen we aanvaarden, wat ons zelf niet evident is, maar waarvan we de evidentie voor anderen begrijpen. Doch het is ook mogelijk, dat wij het beginsel zóó verwerpelijk achten, dat het voor ons geen recht mag heeten.

266

   Une seule observation doit précéder la réponse à cette question. Nous disions qu’il y a des degrés dans notre appréciation des principes de droit: il en est de même pour le rejet de ces principes. C’est ainsi que nous jugeons parfois peu heureux un certain principe et que nous aurions préféré une autre réglementation de quelque matière, non seulement quant à son développement, mais aussi d’un point de vue de principe. Cependant nous la respectons, parce que nous en reconnaissons la valeur en tant que réglementation, rien qu’en considération de l’autorité dont elle émane. Nous arrivons à accepter en quelque sorte ce qui pour nous n’est pas évident, mais dont nous comprenons l’évidence pour un autre. Par contre, il arrive aussi que nous estimions un principe tellement inadmissible, que nous ne l’appelons plus droit.

267

   Eerst in het laatste geval staan wij voor ons probleem. Daarover bestaat belangrijk meeningsverschil.
Indien men meent, dat met een oordeel: waar of niet waar, al of niet positief recht, het laatste woord in de rechtswetenschap is gezegd en het zedelijk oordeel, de vraag der gerechtigheid, buiten de deur wijst zoolang een vraag van recht wordt onderzocht, dan is pagina-90ieder beginsel, dat door dat onderzoek in het rechtssysteem wordt aangewezen, recht. Mij is niet duidelijk hoe eenige arbeid in rechtpagina-90spraak of wetenschap, die rechtspraak voorbereidt, van dat standpunt mogelijk is. Altijd weer wordt naar het “bevredigende” eener conclusie gevraagd, altijd krijgt ten slotte deze bevrediging voor het zedelijk oordeel de overhand in de vorming der beslissing.

267

   C’est dans ce dernier cas seulement que nous nous trouvons devant le problème mentionné ci-dessus qui a suscité de vives controverses.
Si l’on pense pouvoir dire le dernier mot dans la science juridique par des jugements de ce genre: ceci est vrai, ou ceci n’est pas vrai; c’est du droit positif ou cela n’est pas du droit positif, et si l’on rejette le jugement moral, l’aspect de justice lorsqu’on examine une question juridique, alors est droit tout principe qu’on découvre dans le système du droit. Je ne vois pas comment on pourrait accomplir, en partant de ce point de vue, un travail de jurisprudence ou un travail scientifique préparant la jurisprudence. C’est que l’on demande, toujours à nouveau, qu’une conclusion soit „satisfaisante”; dans la formation de la décision, c’est toujours cette satisfaction qui l’emporte
finalement pour l’esprit moral.

268

Mijn geheele betoog heeft tot strekking te doen zien, hoe in deze beslissing nog iets anders dan overeenstemming met zekere door intellectueel onderzoek vast te stellen gegevens zit. Indien dit juist is, moet reeds daarom dit standpunt worden (correctie) verlaten. Niettemin wordt deze verwerpelijke opvatting door talrijke juristen gevolgd, niet alleen door de zoogenaamde positivisten121, die meenen, dat met een constateeren wat recht is op grond van het een of ander gezaghebbend verschijnsel (wet of gewoonte) de taak der rechtswetenschap is beeindigd, doch ook door al degenen, die geldend en gewenscht, positief en “richtig” recht, om de uitdrukking van Stammler te gebruiken, scherp scheiden en het laatste wel als kritiek van het positieve recht, richtsnoer voor de vorming van nieuwe regels, doch niet als factor bij de concrete rechtsvinding willen erkennen. Het laatste dan met uitzondering van die gevallen, waar het positieve recht met zooveel woorden naar het richtige verwijst.122 Voor wie, als wij, meent (zie §§ I en 2) dat rechtstoepassing altijd is rechtsvinding, dat de scherpe scheiding, waarvan deze denkers uitgaan, niet bestaat, is deze meening ten eenenmale verwerpelijk.pagina-68

268

Toute ma démonstration tend à faire ressortir que cette décision contient encore d’autres éléments; qu’elle ne se borne pas à être conforme à certaines données, résultats d’une recherche intellectuelle. S’il en est ainsi, ce seul motif suffit déjà à faire abandonner ce point de vue. Cependant cette conception inadmissible est adoptée par depagina-95nombreux juristes, non seulement par les „positivistes” 102 qui pensent que la science juridique n’a d’autre mission que de constater ce qui est droit en vertu d’un phénomène quelconque pourvu d’autorité (la loi ou les usages), mais aussi par tous ceux qui distinguent nettement entre le droit en vigueur et le droit „désirable”, le droit positif et le droit, dit: „richtig”, pour reprendre le terme de Stammler. Ces auteurs reconnaissent ce dernier droit comme critère pour le droit positif, comme directive pour la formation de nouvelles règles, mais non pas comme facteur pour la découverte concrète du droit, sauf dans les cas où la loi renvoie expressément au droit, dit „richtig”.103 Une fois pour toutes, cette conception doit être rejetée par ceux qui, comme nous, croient que l’application du droit est toujours la découverte du droit et que la distinction nette, dont partent ces penseurs, n’existe pas.

269

   Al deze auteurs leggen zich neer bij het rechtsbeginsel, dat ondubbelzinnig door het gezag is uitgesproken. Zij kunnen niet anders; voor hen is het recht, omdàt het gezag het verklaart. Wie echter meent, dat het recht deel heeft aan het zedelijk leven, dat de rechtsbeslissing wortelt in het zedelijk oordeel, die kàn een beginsel niet als rechtsbeginsel aanvaarden, dat hij in zijn geweten als verfoeilijk verwerpt. Hij moet het toetsen aan die gewetensuitspraak, hetzij hij overigens die uitspraak zelf als hoogste gezag erkent, hetzij hij meent, dat deze op haar beurt aan hoogere ordening is onderworpen en alleen dan zich mag laten gelden als zij op die ordening kan steunen. Het eerste is de opvatting van idealisten van velerlei gadingpagina-91, het tweede is Christelijke overtuiging. Voor beide is een onzedelijk pagina-91beginsel — door welk gezag ook uitgesproken en uitgewerkt in bij-zondere regels — nooit recht.

269

   Tous ces auteurs s’inclinent devant le principe de droit que l’autorité a clairement exprimé. Il ne sauraient pas faire autrement; pour eux, c’est du droit, parce que l’autorité le déclare. Par contre si l’on croit que le droit tient à la vie morale, que la décision juridique est enracinée dans l’esprit moral, on ne peut pas accepter comme tel le principe de droit qu’on rejette dans sa conscience comme détestable. On doit soumettre ce principe au contrôle du jugement de sa conscience, soit qu’on reconnaisse ce jugement comme l’autorité suprême, soit qu’on l’estime à son tour soumis à un ordre supérieur, de telle façon que ce jugement ne peut avoir de valeur que lorsqu’il s’appuie sur cet ordre. La première conception est celle de nombreux idéalistes de tout poil; l’autre est la conviction chrétienne. Dans l’une et l’autre conception, un principe immoral — par quelqu’autorité qu’il soit exprimé et détaillé dans des règles particulières — n’est jamais droit.

270

   Om een voorbeeld te noemen. Van ons hedendaagsche rechtssysteem is de gedachte, dat het huwelijk is de verbintenis van één man met één vrouw voor het leven, beginsel. Met de beperkte erkenning van echtscheiding vereenigbaar, wordt dit beginsel bij invoering van het z.g. opzegbaar huwelijk prijs gegeven. Er is een strooming, die daarheen wil; elders is het geschied. Stel dat onze wetgever voor dien drang bezweek en de verbintenis, die niet langer duurt dan beide partijen begeeren tot het huwelijk der wet maakte, en deze regeling zoo uitwerkte, dat het beginsel zonder eenigen twijfel was uitgesproken. Dan zou dit voor een Christelijke overtuiging, die in het thans nog aanvaarde beginsel een ordonnantie van hooger orde ziet, toch niet zijn rechtsbeginsel. Een rechtsbeginsel kan niet zijn wat met den meest wezenlijken grondslag van alle recht strijdt. Wie op dit standpunt staat, zou de positieve regeling aanvaarden, maar iedere uitbreiding op grond van het beginsel bestrijden. Alle regels, waarin uitvloeisel van het beginsel werd aangewezen, zouden naar de letter moeten worden uitgelegd.123

270

   Prenons un exemple. C’est un principe de notre système actuel que le mariage est l’union pour la vie d’un seul homme et d’une seule femme. Ce principe, d’ailleurs compatible avec une reconnaissance limitée du divorce, serait abandonné par l’introduction dupagina-96mariage librement dissoluble. Il existe un courant qui le préconise, ailleurs on l’a déjà adopté. Mettons que notre législateur, cédant à cette pression, fasse mariage légal l’union qui ne dure que tant que les parties le désirent et qu’il développe cette réglementation de façon à exprimer indubitablement ce principe, la conviction chrétienne ne l’accepterait pas comme principe de droit, parce qu’elle considère comme une ordonnance d’ordre supérieur le principe actuellement admis. Ce qui est contraire à l’essence même de tout droit ne peut pas servir de principe de droit. Celui qui partage notre sentiment accepterait bien la réglementation positive, mais il s’opposerait à toute extension en vertu du principe. On devrait interpréter à la lettre toute règle qui contiendrait des traces du principe.104

271

   Hier is het zedelijk a priori der wet. Naar mijn meening zal iedere analyse van het rechtsoordeel tot de erkenning van dit zedelijke a priori moeten komen, toont de ontleding zelve de onhoudbaarheid der opvatting, die meent in het recht niet met de gerechtigheid te mogen rekenen. Doch den inhoud van dit a priori bepaalt ten slotte het geloof. Gelijk in de ethiek en eigenlijk in iedere wetenschap, komen wij, als wij bij het onderzoek naar de fundamenten slechts diep genoeg graven, bij het geloof terecht.124

Wij zijn met dit alles wel ver weg geraakt van de analogie. Toch was het noodig het hier te bespreken, wilden we niet oppervlakkig blijven. Bovendien, voor de rechtsvinding door analogie en rechtsverfijning is het niet zonder belang. We zullen dit aantoonen.pagina-92,pagina-92,pagina-69

271

   Voilà 1′ „a priori” moral de la loi. A mon avis, toute analyse du jugement juridique conduira à la reconnaissance de cet „a priori”. L’analyse même montre qu’est intenable la conception d’après laquelle on peut ignorer la justice dans le droit. Le contenu de cet „a priori” est en dernière instance déterminée par la foi. Comme dans l’éthique, et au fond dans toute science, si nous poussons ici nos recherches des fondements jusqu’au bout nous rencontrerons la foi.105

Tout cela nous a conduit bien loin de l’analogie. Cependant ces développements s’imposaient sous peine d’être superficiel; ils n’étaient d’ailleurs pas sans intérêt pour la découverte du droit par analogie et la „particularisation” du droit. Nous essayerons de le démontrer.

272

§ 1.16 Analogie, rechtsverfijning (vervolg). Argumentum a contrario. Scheiding van analogie en interpretatie? Wetenschappelijke ontleding en waardeering bij beide.

   Wij moeten de analogie nog wat nader beschouwen. Veelal stelt men tegenover de analogie het argumentum a contrario, het betoog, dat als de wet voor bepaald omschreven feiten eenigen regel stelt, de regel beperkt is tot die feiten en, voor wat daarbuiten ligt, het tegendeel zal gelden. Als b.v. art. 91 B.W.125 zegt, dat de vrouw niet kan hertrouwen dan 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk, dan volgt daaruit, dat de man bij zijn nieuw huwelijk niet aan eenigen termijn gebonden is.

272

§ 16 L’analogie, ,,la particularisation du droit”(suite). L’Argument a contrario. Séparation entre l’analogie et l’interprétation? Leur analyse et leur appréciation scientifiques.


Il faut examiner l’analogie de plus près. On lui oppose souvent l’argument a contrario, dont voici la portée: lorsque la loi pose une
pagina-97règle pour des faits décrits d’une façon déterminée, l’effet de cette règle sera limitée à ces faits; pour tout ce qui se trouve en dehors de ceux-ci, le contraire de cette règle s’imposera. Quand en vertu de l’art. 91 Ce.11. la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent, il s’ensuit que le mari n’est lié par aucun délai pour son nouveau mariage.

273

   De methode van het argumenteeren a contrario is niet van anderen aard dan die der analogie. Wij gaan op dezelfde wijze te werk, maar komen tot een ander, negatief, resultaat. Als wij de vraag opwerpen of niet op grond van eischen van piëteit moet worden aangenomen, dat tusschen de ontbinding van een huwelijk en een volgend een zekere termijn moet verloopen en bij het onderzoek naar het standpunt van den wetgever tegenover die vraag op art. 91 B. W. stuiten, dan staan wij voor den twijfel of deze bepaling veralgemeening toelaat. Waar echter ten aanzien der vrouw een reden voor het verbod bestaat, die voor den man niet geldt (de vrees voor confusio sanguinis), is de generaliseering van den regel voor de vrouw tot een regel voor den echtgenoot niet geoorloofd. Ook hier heeft de analogie haar pendant bij de rechtsverfijning: als wij een onderscheiding afwijzen met een beroep op de stelling, dat, waar de wet niet onderscheidt, ook wij dat niet mogen doen.

273

   La méthode d’argumentation „a contrario” ne diffère pas de l’argumentation par analogie. Nous y procédons de la même manière, seulement nous aboutissons à un autre résultat, à un résultat négatif. Lorsque nous soulevons la question ci-après, ne faut-il pas admettre, pour des raisons de décence, qu’un certain laps de temps doive s’écouler entre la dissolution du mariage et la conclusion de l’autre? et lorsqu’en recherchant l’opinion du législateur sur cette question, nous rencontrons l’art. 91, on peut douter que cette disposition supporte la généralisation. Mais puisqu’il existe, à l’égard de la femme, pour cette prohibition, un motif qui ne vaut pas pour le mari (la crainte de la confusio sanguinis) l’extension, par généralisation, de cette règle au mari n’est pas permise. Ici encore l’analogie a un pendant dans la particularisation du droit: c’est lorsque nous rejetons une distinction en alléguant que, là où la loi ne distingue pas, nous ne pouvons pas le faire non plus.

274

Wij meenen dan, dat de ongelijkheid, waarop voor de onderscheiding beroep wordt gedaan, de gelijkheid ten aanzien van algemeenen regel of beginsel, waartoe de regel in kwestie herleid kan worden, niet uitsluit. Of wel: we verwerpen de rechtsverfijning, omdat we tegenover de taalkundige interpretatie het beroep op de ratio niet sterk genoeg achten om van de woorden af te wijken. Zoo bij hetzelfde art. 91 B.W. 126, waar een nieuw huwelijk binnen den termijn verboden is, Ook als de vrouw na ontbinding van het vorige bevallen is en dus confusio pagina-93 pagina-93sanguinis uitgesloten.127In beide gevallen willen wij niet verder naar algemeene regels en rechtsbeginselen zoeken, maar bepalen ons tot de gegevens, die taal en rechtshistorie, eventueel in verband met de systematiek van het recht, verschaffen.

274

Nous pensons alors que l’inégalité que nous avons constatée à l’égard de l’effet d’une certaine règle et qui est invoquée en vue de la distinction, n’exclut pas l’égalité devant la règle générale ou le principe auxquel la règle en question peut être ramenée. Ou bien, nous rejetons la particularisation du droit parce que nous jugeons — devant l’interprétation philologique — l’appel à la „ratio” trop faible pour s’écarter du texte. Il en est ainsi pour l’art. 91 C.c.u. dont nous venons de parler106; un nouveau mariage est interdit pendant le délai, même si la femme a accouché depuis la dissolution du premier mariage et que, par conséquent, la confusio sanguinis est exclue. Dans l’une et l’autre hypothèse, nous ne procédons pas à la recherche des règles générales et de principes de droit, mais nous nous bornons aux données que nous procurent le langage et l’histoire du droit, éventuellement en rapport avec la systématisation du droit.pagina-98

275

   Wil men nu het laatste alleen interpretatie noemen, het is mij wel. Als men maar begrijpt, dat men dan dat woord “interpretatie” enger interpreteert dan sinds de Romeinen gebruik is, èn dat de rechter steeds meer doet dan dit interpreteeren. Zoodra hij met doel en werking rekening houdt, komt er een ander element in zijn beslissing.
Doch volkomen onjuist is het naar mijn meening om — gelijk de meeste rechtsgeleerden doen — tusschen interpretatie, dat dan “ruim” of “extensief” heet,pagina-70 en analogie een principieele grenslijn te trekken. Zulk een scheiding is mogelijk op grond der gegevens bij de rechtsvinding. Men kan tegenover elkaar stellen: spraakgebruik, systeem, wetsgeschiedenis, ratio. Er is ook scheiding mogelijk naar de methode. Doch of men nu op de methode let, dan wel op de gegevens, in beide gevallen zijn analogie en extensieve interpretatie volkomen gelijk. Bij beide zoekt men de beslissing door de ratio, den hoogeren regel, vast te stellen, waartoe de regel der wet kan worden herleid en daaruit den nieuwen regel te deduceeren. Er is slechts verschil in graad.

275

   Si l’on veut qualifier d’interprétation seulement cette dernière activité, je n’y vois pas d’inconvénient, pourvu qu’on comprenne qu’on donne à ce terme „interprétation” un sens plus étroit qu’il n’a eu depuis les Romains, et, en outre, que le juge fait plus qu’interpréter; dès que le juge tient compte du but et des effets de sa décision, un autre élément entre dans cette décision.
Mais, à mon avis, il est absolument erroné de tracer une ligne de démarcation fondamentale — comme le font la plupart des jurisconsultes — entre l’interprétation que l’on qualifie alors d’ „extensive”, et l’analogie. Une telle distinction est possible en raison des données dont se sert la découverte du droit. On peut opposer l’un à l’autre: usage, système, histoire de la loi, ratio. Une distinction selon la méthode se conçoit également. Seulement, quand on prend en considération soit les données, soit la méthode, l’analogie et l’interprétation extensive sont identiques à ce double égards. Dans les deux procédés, on cherche la décision par la détermination de la „ratio”, de la règle supérieure, à laquelle la règle légale peut être ramenée et dont on déduit la règle nouvelle. Il n’existe qu’une différence de degré.

276

   Zegt men128: interpretatie is omlijning, vaststelling van het terrein, dat een wetsbepaling bestrijkt, bij analogie gaat de toepasser bewust daar buiten, dan vergeet men, dat dat terrein niet op zich zelf wordt omlijnd, maar bij beide een verband wordt gelegd tusschen een wetsbepaling en een casuspositie, dat bij beide de toepassing op het geval door de woorden der bepaling niet is gegeven, dat deze bij beide door veralgemeening van den grond wordt gezocht. Het geval van de uitbreiding van art. 1612 B. W. beschouwde de H.R. als uitlegging; mijns inziens is het een typisch voorbeeld van de analogie.

276

   On a dit107: l’interprétation, c’est la délimitation du terrain que régit une disposition légale, dans l’analogie le praticien sort consciemment de ce terrain. Mais on perd de vue qu’il ne s’agit pas ici de délimiter ce terrain in abstracto, mais qu’on rapproche, dans l’un et l’autre procédés, une disposition légale et une situation de fait, que l’application n’est pas donnée par la teneur du texte et que, dans l’un et l’autre cas, cette application est cherchée par généralisation de la „ratio”. La H. C. considérait comme interprétation l’extension de l’art. 1612 C.c.n.; à mon avis c’était un exemple typique de l’analogie.

277

De wel voorgedragen verdediging, dat analogie zich zou stellen op het eigen standpunt van den zoeker naar recht, extensieve interpretatie op dat van den wetgever129, die zich dan, indien pagina-94 pagina-94hij aan het geval gedacht had, zoo zou hebben uitgedrukt als de interpretator doet, ziet ten onrechte in de wetshistorische uitlegging het alles beslissende moment en werkt bovendien met een overbodige fictie. Van wat de wetgever gedaan zou hebben, als hij gedacht had aan iets, waaraan hij in werkelijkheid niet dacht, weten we niets.

277

D’après un autre raisonnement invoqué à l’appui d’une distinction, on partirait dans l’analogie du point de vue de celui qui est à la recherche du droit; dans l’interprétation extensive de celui du législateur108, qui, s’il avait prévu le cas concret, se serait prononcé dans le même sens que l’interprète. Or, lespagina-99partisans de cette conception considèrent à tort comme péremptoire l’interprétation historique de la loi et se servent, en outre, d’une fiction inutile. Nous ne savons rien de ce qu’aurait dit le législateur s’il avait songé à quelque chose qu’en réalité il n’a pas prévue.

278

   Dat men niettemin zoo krampachtig aan dit niet bestaande verschil vasthoudt, heeft een dubbele oorzaak. In de eerste plaats ligt. het in het belang die het voor het strafrecht zou hebben. In het strafrecht is, naar men zegt, analogie verboden, extensieve interpretatie toegelaten. De voorbeelden echter van extensieve interpretatie, die de voorstanders dezer opvatting geven, kunnen met evenveel recht voorbeelden van analogie worden genoemd. Zuiver taalkundig is telefoon niet telegraaf, zijn tuinvruchten niet veldvruchten, is een slapende niet een bewustelooze, enz. De pogingen ter Juristenvergadering van 1922, om uit te maken of electriciteitsdiefstal strafbaar is naar art. 310 W. v. S. dan wel een verboden analogie, toonden niets dan een hopelooze verwarring.130 En men mag hier niet tegen aanvoeren, dat een onderscheiding niet mag worden verworpen, omdat er grensgevallen zijn, waar de onderscheiden begrippen elkaar raken. Dit is alleen dan waar, indien principieel een scheiding gemaakt kàn worden, een criterium kan worden aangegeven. Dit ontbreekt hier.

278

   C’est pour une double cause qu’on se cramponne néanmoins à cette différence qui n’existe pas. Il y a d’abord l’intérêt qu’elle présenterait pour le droit pénal. Dans le droit pénal, dit-on, l’analogie est interdite, l’interprétation permise. Mais les exemples d’interprétation extensive, cités par les partisans de cette théorie, peuvent être aussi bien appelés des exemples d’analogie. D’un point de vue purement philologique, ne sont pas identiques: téléphone et télégraphe, produits d’horticulture et produits agricoles, le dormeur et celui qui a perdu connaissance. Des tentatives entreprises au cours de la Réunion des Juristes de 1922, en vue de trancher la question: le vol d’électricité est-il punissable en vertu de l’art. 310 C.p.n. ou bien s’agit-il ici d’une analogie interdite?, ont trahi des confusions désespérées à ce sujet.109 On ne peut pas objecter: nous récusons l’objection selon laquelle une distinction ne peut être rejetée parce qu’il y a des cas limites où se touchent les différents concepts; cela n’est vrai que lorsqu’une séparation de principe peut être établie, qu’on peut indiquer un critère. Ce critère fait ici défaut.

279

   Dit wil niet zeggen, dat er niet een goede grond was voor de strafrechthandhaving om zich tegen de analogie te verzetten. Deze ligt in art. 1 van het W. v. S.,pagina-71 in het daar gehuldigde beginsel: geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling. De strafwet heeft uit haar aard mede ten doel het strafbare feit te begrenzen. De rechtszekerheid, waarop altijd een beroep kan worden gedaan bij afwijzing eener analogie, heeft in het strafrecht bijzondere beteekenis, omdat zij daar mede bestaat in beveiliging tegen willekeur van den rechter.131 In het strafrecht zal het onrecht, dat er in ligt, wanneer twee gevallen, die in beginsel gelijk zijn, verschillend worden beoordeeld, moeten worden aanvaard indien in het tegengestelde geval die zekerpagina-95heid te pagina-95zeer in gevaar zou worden gebracht.

279

   Cependant ce n’est pas dire qu’il n’y avait pas un bon motif pour s’opposer à l’analogie pour l’application du droit criminel; ce motif réside dans l’art. 1er du Code Pénal, dans le principe qui y est exprimé: pas de peine sans disposition pénale préalable. De par sa nature, la loi pénale a pour but, entre autres, de délimiter le fait punissable. Da sécurité du droit, qu’on invoque toujours pour rejeter une analogie, est d’une importance particulière dans le droit pénal, parce qu’elle y consiste, notamment, à prémunir les individus contre l’arbitraire éventuel du juge110 Dans le droit pénal on devra accepter l’injustice que constitue le fait de juger différemment deux cas, égaux en principe, lorsqu’un jugement contraire mettrait en danger cette sécurité du droit.

280

Er is dus een goede grond, waarom men in het strafrecht huiverig is voor analogie. Dat men er niet buiten kàn, bewijzen de voorbeelden, die ik citeerde. Het verschil is alleen gradueel: men zal hier slechts met de uiterste voorzichtigheid tot een hoogeren regel mogen opklimmen; de nieuwe regel zal de elementen der gegeven, bestaande, regels haast alle moeten bevatten, de veralgemeening moet binnen zoo eng mogelijke perken worden gehouden. Men kan dit alles zoo streng formuleeren als men wil, een principieel verschil ligt hier niet.

280

C’est donc pour des motifs valablespagina-100qu’on recule devant l’analogie dans le droit pénal. Mais les exemples que je viens de citer prouvent qu’on ne peut pas s’en passer. La différence est seulement de degré: ici on ne peut s’élever à une règle supérieure qu’avec une extrême prudence; la règle nouvelle devra contenir à peu près tous les éléments des règles données, existantes, la généralisation devra être des plus restreintes. On a beau formuler tout cela d’une façon aussi précise que possible, il n’existe pas ici de différence fondamentale.

281

   Het privaatrecht staat tegenover dit alles anders. Hier mogen we niet, als in het strafrecht, zeggen: desnoods onrecht, mits het dan maar onrecht is in het belang van den verdachte. Hier staan niet twee ongelijke grootheden tegen over elkaar, gemeenschap en individu, waarvan de laatste bescherming vindt in de vastheid van den wettekst. Hier staat individu tegenover individu en àls de wet, als iedere wet, ook al grenzen stelt aan de macht van den rechter en daardoor hem wil af houden van de analogie, dan dringt art. 13 A. B., dat hem verplicht in iedere zaak recht te spreken, in andere richting. Hier is de uitspraak: in den tekst der wet vind ik geen grond voor veroordeeling, dus spreek ik vrij, niet op haar plaats. Tegenover den eischer zou zij onrecht zijn.

281

   Il en est autrement pour le droit privé. Ici on n’est pas libre de dire, comme dans le droit pénal: „de l’injustice”, à la rigueur, pourvu que ce soit de l’injustice en faveur du prévenu. On ne voit pas dans ce domaine, opposées l’une à l’autre, deux valeures inégales: société et individu, dont la dernière est protégée par la consistance du texte légal. Un individu se trouve en face d’un autre et si la loi, si toute loi, limite le pouvoir du juge, et, par cela, veut empêcher une application par analogie, c’est l’art. 13 de la loi A.B. (art. 4 Ce.) l’obligeant à dire le droit dans toute cause, qui le pousse dans un autre sens. Ici la sentence: „dans la loi je ne trouve pas de motif pour une condamnation”, donc j’acquitte, n’est pas à sa place. Ce serait injuste envers le demandeur.

282

   Toch is ook hier een grond voor de poging analogie en extensieve interpretatie uit elkaar te houden. Deze ligt in het cassatiesysteem. Cassatie is slechts mogelijk bij schennis van de wet, het instituut steunt op de voorstelling — we hebben het vroeger al meer opgemerkt — dat alle recht in de wet is gelegen, dat rechtsvinding is wetstoepassing en dat deze geschiedt door subsumptie, door gebruik te maken van de logische figuur van het syllogisme. Gevolg is, dat de analogie er buiten valt en de cassatierechter zich onttrekt aan de beslissing, of analogie al dan niet geoorloofd is. Cassatie wordt nog mogelijk geacht, indien een artikel, dat naar ‘s Hoogen Raads oordeel uitbreiding niet toelaat, analogisch is toegepast. Doch is de analogie door den rechter geweigerd, dan is beoordeeling van de juistheid dezer beslissing niet aan den Hoogen Raad onderworpen.

282

   Cependant il existe également un motif pour ne pas identifier l’analogie et l’interprétation extensive; il réside dans le système de cassation. Il n’y a ouverture en cassation que pour violation de la loi; cette institution est fondée sur la conception d’après laquelle la loi contient l’ensemble du droit, que la découverte du droit est application de la loi et que celle-ci se fait par subsumptio, par l’emploi de la figure logique qu’est le syllogisme. Il en résulte que l’analogie ne rentre pas dans ce système et que le juge de cassation s’abstient de décider si l’analogie est permise. La cassation est possible en cas d’application par analogie d’un article qui, d’après la H.C., ne souffre pas d’extension. Mais si le juge du fait a refusé l’analogie, cette décision n’est pas soumise au contrôle de la H.C.

283

Over niet-analogische toepassing kan in cassatie niet worden geklaagd, heet het: een wetsartikel kan door dat niet-uitbreiden niet geschonden zijn.132
Ook al voordat het cassatiesysteem in 1963 gewijzigd werd, is de H.R. er langzamerhand toe gekomen uitdrukkelijk met analogische toepassing te werken, vgl.pagina-72 Veegens, Cassatie no. 77. Ik weet echter geen voorbeeld van een arrest uit die tijd waarin gecasseerd is wegens schending van een wetsartikel dat ten onrechte niet analogisch zou zijn toegepast.
De nietigverklaring van een merk moet volgens pagina-96art. 10.pagina-96 Merkenwet133 bij verzoekschrift worden gevraagd. Meent men, dat in de met dat verzoek geopende procedure verschillende regels van procesrecht, in het wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering geschreven voor het geding, dat met een dagvaarding aanvangt, niet naar behooren zijn nageleefd, dan is een beroep in cassatie daarop niet mogelijk. De toepassing van den regel zou toepassing bij analogie zijn geweest en “schending door niet analogische toepassing van wetsartikelen kan in cassatie niet met vrucht worden beweerd.”134 Daarentegen werd de weigering van het Hof, den regel van art. 1612 B. W. uit te breiden tot den inbreng in een vennootschap, als een schennis van dit art. beschouwd.

283

En cassation, on ne peut pas réclamer contre le refus d’une application par analogie; un article de la loi ne peut pas être violé par ce refus d’extension 111 En vertu de l’art. 10 de la loi surpagina-101 les marques, la demande en nullité d’une marque doit être intentée par requête. Si, dans cette procédure, une des parties croit que certaines règles du Code de Procédure Civile, écrites pour l’instance introduite par assignation, ne sont pas suffisamment observées, elle ne peut pas se pourvoir en cassation contre cette omission. L’application de ces règles aurait constitué une application par analogie, et: „la violation par refus d’application par analogie d’articles de loi ne peut être alléguée avec succès en cassation”112. Par contre, a été considéré comme violation de l’art. 1612 C.c.n. le refus par le Cour d’appel d’appliquer par analogie cet article à l’apport en société.

284

   De H.R. geeft evenmin als de schrijvers het criterium hoe interpretatie van analogie te scheiden. Hij meent even wel de scheiding te moeten maken en wij mogen hem niet hard vallen, hij zit gevangen in het cassatiesysteem. Met dit systeem is echter geen enkele analogie vereenigbaar, omdat het uitgaat van de gedachte, dat een eenvoudige subsumptie voor ieder geval de oplossing in den tekst der wet zelve geeft. Vandaar de halfheden en inconsequenties in de rechtsspraak. Zij zullen eerst verdwijnen, indien de cassatie tot iedere rechtsschennis wordt uitgebreid. Zoolang dit niet is geschied, zal de rechter zich wel gedwongen gevoelen tot scheiding tusschen wat niet te scheiden is: analogie en extensieve interpretatie. Doch wetenschappelijk onhoudbaar is de scheiding daarom niet minder. En wat theoretisch onjuist is, kàn de wetgever ten slotte niet opdringen.135

284

   Pas plus que les auteurs, la H.C. n’indique le critère d’après lequel il faut distinguer l’interprétation de l’analogie. Elle croit cependant devoir faire cette distinction, et aucun reproche sur ce point ne serait justifié: la H.C. est la prisonnière du système de cassation. Or, aucune analogie n’est compatible avec ce système, parce qu’il part de l’idée que le texte de la loi donne la solution pour toute hypothèse par une simple subsumptio. D’où les indécisions et inconséquences de la jurisprudence; celles-ci ne disparaîtront que lorsque la cassation sera étendue à toute violation du droit. Tant qu’il n’en sera pas ainsi, le juge se sentira forcé de séparer ce qui est inséparable: l’analogie et l’interprétation extensive. La distinction n’est pas moins scientifiquement indéfendable. Finalement le législateur ne peut pas imposer ce qui est théoriquement inexact.113

285

   Doch nu nog iets over de analogie zelf.
Wij betoogden in de vorige paragraaf, dat rechtsvorming door analogie geschiedt door opsporing van den algemeenen regel, waartoe een voorschrift kan worden herleid, door ten slotte het beginsel uit te graven, dat het beheerscht. Soms is het duidelijk, wat de algemeene regel is. Voor art. 1612 betwist, voor zoover ik weet, niemand het. Men bedenke echter, dat die evidentie achteraf blijkt, dat om den stap tot analogie te doen altijd een besluit noodig is, dat nooit zonder aarzeling wordt genomen omdat bij iedere analogie — en ook bij iedere extensieve interpretatie — de gemakkelijke, alspagina-97 van pagina-97zelf sprekende steun, die in de uitlegging naar de woorden ligt, wordt losgelaten.

285

   Retournons à l’analogie même.
Dans le paragraphe précédent, nous avons soutenu que la formation du droit par analogie s’effectue au moyen de la recherche de la règle générale, à laquelle une prescription peut être réduite, par la mise à jour du principe qui régit cette prescription. Parfois on reconnaît clairement la règle générale. Pour autant que je le sache, personne ne le conteste, par exemple, pour l’art. 1612. Mais n’oublions pas que cette évidence se montre après coup; que, pour procéder à l’analogie, il faut toujours une décision qui n’est jamais prise sans hésitation, parce que dans toute analogie — et aussi dans toute interprétation extensive — on renonce au soutien facile et évident, que nous offre l’interprétation littérale.

286

   Het is altijd werk van wetenschap, die den algemeenen rechtsregel aanwijst, waartoe een voorschrift kan worden herleid; van wetenschap en van waardeering. Ieder onderzoek, dat tot analogische toepassing leidt, begint zuiver intellectueel, doch eindigt met een beslissing, die mede op waardeering berust.
Eenige voorbeelden. Eerst een, waar het waardeeringselement nog op den achterpagina-73grond blijft, al is het ook zoo aan te wijzen. Stel ,we vragen of de regel van art. 637 B. W. bij analogie kan worden toegepast, als niet een gekochte, maar een in pand gegeven zaak wordt gerevindiceerd. Ziet men in de bepalingen van artt. 2014, 637,1198 B. W. slechts losstaande voorschriften, dan is er reden om met den H.R. deze vraag ontkennend te beantwoorden. Meent men daarentegen, dat art. 2014, eerste lid, een beginsel uitdrukt en in het algemeen den verkrijger te goeder trouw van roerend goed wil beschermen, dan is art. 2014, 2de lid, een uitzondering daarop voor het geval van verlies en diefstal, art. 637 terugkeer tot dit beginsel in een anderen vorm, nu niet uitsluiting der revindicatie, maar toelating alleen onder voorwaarde van restitutie van den betaalden prijs.

286

   C’est toujours l’œuvre scientifique qui indique la règle générale àpagina-102laquelle on peut ramener une prescription; c’est aussi une œuvre d’appréciation. Toute recherche qui conduit à l’application analogique commence d’une façon purement intellectuelle, mais elle se termine par une décision qui repose également sur une appréciation.
Voici quelques exemples: d’abord un exemple où l’élément d’appréciation reste à l’arrière plan, encore qu’il soit facilement perceptible. Posons la question de savoir si la règle de l’art. 637 C.c.n. est applicable par analogie en cas de revendication, non pas d’une chose achetée, mais d’une chose donnée en gage. Si l’on considère comme isolées les dispositions des articles 2014, 637 et 1198 C.c.n. il y a lieu d’y répondre par la négative comme l’a fait la H.C. Par contre, si l’on croit que l’art. 2014, 1er alinéa, exprime un principe et qu’il tend à protéger en général l’acquéreur de meubles, alors le second alinéa de cet article contient une exception à ce principe en cas de perte ou de vol, et l’art. 637 constitue un retour au même principe, mais sous une autre forme; il ne porte pas exclusion de la revendication, mais il l’admet seulement à condition de rembourser le prix payé.

287

Dan is voorts art. 1198, voorzoover het bepaalt, dat de onbevoegdheid van den pandgever den pandnemer niet kan worden tegengeworpen, niet dan uitvloeisel van hetzelfde beginsel en is er alle reden de toelating van de vordering uit art. 2014, 2de lid, ook tegen den pandhouder aan analoge beperking onderworpen te rekenen als die tegen den kooper. Art. 637 is jus commune, om de scheiding der ouden hier te gebruiken, niet jus singulare. Naar mijn meening, die hier niet verder kan worden ontwikkeld, — ik verwijs daarvoor naar deel II dezer Handleiding136dwingt het onderzoek van het systeem der wet tot deze conclusie, is hier voor waardeering eigenlijk geen plaats. Niettemin oordeelde de H.R. anders: is het vermetel te veronderstellen, dat dit college voor het geheele beginsel van art. 2014 weinig gevoelde, de onvoorwaardelijke revindicatie naar Romeinsch recept voor het eenig gezonde hield en dus alle bepalingen, daarmee in strijd, eng meende te moeten uitleggen?

287

Alors l’art. 1198, pour autant qu’il prescrit que l’incapacité du débiteur de disposer de la chose remise en gage ne peut être opposée au créancier gagiste, ne constitue qu’une simple conséquence du même principe, de sorte que tout porte à admettre que l’action de l’art. 2014 est soumise à la même restriction lors qu’elle se dirige contre le créancier gagiste ou contre l’acheteur. Pour reprendre la distinction des anciens: l’art. 637 est, du „jus commune” non pas du „jus singulare”. Selon mon opinion—qu’il n’y a pas lieu ici de développer; je renvoie au tome II du présent traité114la recherche du système nous contraint à admettre cette conclusion; au fond il n’y a pas de place ici pour une appréciation. Cependant la H.C. a jugé différemment: serait-ce une audace de supposer que ce collège avait peu de sympathie pour le principe même de l’art. 2014, en considérant comme acceptable uniquement le principe de la revendication inconditionnelle d’après le modèle romain et que la H.C. croyait donc devoir interpréter d’une façon restrictive toutes dispositions contraires?

288

   Een ander voorbeeld, waar de waardeering met meerdere stelligheid kan worden aangewezen. Het Hof te Amsterdam stond eens pagina-98,pagina-98voor een vraag, die als een vraag van analogische uitbreiding van art. 1345 en in verband met art. 1637x B.W. kan worden beschouwd.137 Het eerste artikel laat den rechter toe een bedongen straf te verminderen, als de hoofdverbintenis voor een gedeelte is nagekomen; het tweede veroorlooft hem een strafbeding in een arbeidsovereenkomst, waarbij de arbeider een boete belooft, als hij de clausule der overeenkomst overtreedt, die hem beperkt in zijn vrijheid van beroepsuitoefening na beëindiging der betrekking, geheel of gedeeltelijk te niet te doen.

288

   Voici un autre exemple, où l’élément d’appréciation apparaît avec plus de clarté encore. La Cour d’appel d’Amsterdam se vitpagina-103saisir d’une question que l’on peut considérer comme relative à l’extension analogique de l’art. 1345 conjointement avec l’art. 1637 C.c.n. 115Selon le premier article, il est loisible au juge de modifier une peine stipulée (art. 1228 Ce.) lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie. Le second lui permet d’annuler dans un contrat de travail, en tout ou en partie lune clause pénale selon laquelle l’ouvrier promet de payer une pénalité en cas de contravention à une clause qui limite sa liberté d’exercer une profession après l’expiration du contrat.

289

Stel nu, dat zulk een clausule niet in een arbeidsovereenkomst, maar bij de overdracht van een affaire is bedongen; mag dan de rechter bij overtreding door den kooper de bedongen boete verminderen als hij de overtreding gering, de daarop gestelde straf bovenmatig oordeelt? Het Hof antwoordde bevestigend. Art. 1345 is niet direct toepasselijk; van gedeeltelijke niet-nakoming kan men niet spreken, als het niet een verbintenis om te doen maar om te laten betreft. Door ieder handelen in strijd daarmee is het verbod overtreden en de straf dus verbeurd. Doch voor analogie kan reden zijn. Aldus oordeelde het Hof. Doch het is duidelijk een waardeering. pagina-74

289

Supposons qu’une telle clause ait été stipulée non pas dans un contrat de travail, mais à l’occasion du transfert d’un fonds de commerce; est-ce qu’alors le juge peut diminuer la peine stipulée par l’acheteur lorsqu’il croit la contravention légère et la peine démesurée? La Cour répondit par l’affirmative. I/article 1345 n’est pas applicable; quand il ne s’agit pas d’obligation de faire mais de ne pas faire (1142 Ce.) on ne peut pas parler d’une non-exécution partielle. Tout acte contraire à l’interdiction constitue une contravention et fait encourir la peine. Mais il peut y avoir lieu à une application analogique et telle était l’opinion de la Cour. Cependant il est clair qu’il s’agit ici d’une appréciation.

290

   Art. 1345 en 1637x B. W. geven beide den rechter een macht, die hij in den regel niet heeft: de mogelijkheid van terzijde stelling van hetgeen partijen overeenkwamen. Zij behelzen beperkingen van het fundamenteele beginsel der gebondenheid aan overeenkomst. Mogen wij in deze beide voorschriften een nieuwen regel zien, die zich baan breekt tegen de oppermacht van dat beginsel? Of zijn het slechts uitzonderingen, zoo beperkt mogelijk toe te passen? Het is duidelijk, dat het een vraag van waardeering is. Hoe hoog slaat men het contract-beginsel aan? Welke waarde kent men toe aan de pogingen meerdere equivalentie in contractsverhoudingen te brengen? Het afwegen van deze beide beslist hier.

290

Les articles 1345 et 1637x du C.c.n. confèrent tous deux au juge un pouvoir qu’il n’a pas ordinairement: la faculté d’écarter ce que les parties ont convenu. Ils comportent des restrictions au principe fondamental de la force obligatoire de la convention. Peut-on voir se faire jour dans ces deux dispositions une nouvelle règle contraire à la souveraineté de ce principe? Ou, est-ce que ce sont seulement des exceptions, qu’il faut appliquer le plus restrictivement possible? C’est sans aucun doute une question d’appréciation. Comment évalue-t-on le principe contractuel? Quelle valeur attribue-t-on aux tentatives entreprises eu vue d’agrandir l’équivalence dans les rapports contractuels? Les réponses ne se trouvent qu’après avoir pesé ces deux principes.

291

   Hetzelfde samengaan van intellectueel onderzoek en waardeering vinden wij bij de rechtsverfijning. Art. 1962 B. W. zegt, dat een gerechtelijke bekentenis in een burgerlijk proces bindt, volledig bewijs oplevert naar het heet. Een onderzoek naar den grond van dezen regel vindt dezen hierin, dat ieder over zijn privaatrechten vrijelijk kan beschikken, ze al dan niet kan handhaven of prijsgeven. Daaruit volgt, dat deze regel niet opgaat in de gevallen, waarin deze vrije pagina-99beschikking aan partijen niet toekomt. Art. 810 Rv. bepaalt dat pagina-99voor de scheiding van goederen; het zou echter ook moeten worden aangenomen voor de echtscheiding, voor curateele, betwisting van de wettigheid van een kind, enz. Het is van algemeene bekendheid, dat de jurisprudentie ten aanzien van de echtscheiding anders is.138

291

   La même combinaison de la recherche intellectuelle et de l’appréciation se manifeste dans la particularisation du droit. D’après l’article 1962 C.c.n., l’aveu judiciaire lie dans le procès civil: il constitue, comme on le dit, une preuve complète. La recherche du fondement de cette règle nous apprend qu’il réside dans le fait que chacunpagina-104peut disposer librement de ses droits privés, les faire respecter, ou bien y renoncer. Il en résulte que cette règle ne joue pas dans les cas où il n’appartient pas aux parties de disposer librement de ces droits. C’est ce que l’art. 810 C.Pr.Civ. prescrit pour la séparation de biens; on devrait cependant admettre cette exception également pour le divorce, l’interdiction, la contestation de la légitimité d’un enfant, etc. C’est un fait notoire que la jurisprudence ne l’a pas admis pour le divorce.116

292

   Hier is naar mijn inzien niet een geval, waar voor twijfel plaats is als bij het concurrentiebeding; hier botst niet beginsel tegen beginsel. Doch hier stond de H.R. in 1883, en staat nog veelal de rechter,139 critisch tegenover den regel, dat echtscheiding aan de vrije beschikking onttrokken is. Hij waardeert dien regel niet hoog. De rechtsverfijning, die zich altijd een weg moet banen tegen de woord-interpretatie, wordt daarom verworpen. Dit heeft tengevolge, dat zij zich ook in de andere gevallen, waar de kritiek niet zou gelden, slechts met moeite een plaats verovert.140

292

   Cependant il ne s’agit pas ici d’un cas qui permette de doutes, comme la clause de non-concurrence dans le contrat de travail; un principe ne se heurte pas à un autre. Mais, en 1883, la H.C. — comme d’ailleurs la plupart des juges de nos jours — était hostile à la règle selon laquelle le divorce ne relève pas de la libre disposition. Elle n’attribue pas une grande valeur à cette règle. C’est pourquoi elle rejette ici la particularisation du droit, qui doit toujours se frayer un chemin contre la résistance de l’interprétation mot à mot. Il résulte du reste, de ce dernier fait, que cette particularisation, même dans des hypothèses où cette critique ne joue pas, n’arrive à s’imposer qu’avec peine.117

293

   Men ziet: het is altijd een dubbel werk, wat bij analogie en verfijning geschiedt. Dit wist men reeds in de middeleeuwen. Naast de scheiding in jus commune en jus singulare, regel en uitzondering, regel overeenkomstig en in afwijking van het beginsel, stond die van “favorabel” en “odieus” recht. Het eerste moest “benigne”, het andere eng worden uitgelegd. De codificatie verwierp de onderscheiding. Portalis had in den Titre préliminaire van den Code het voorschrift willen opnemen: “La distinction des lois odieuses favorables faite dans la vue d’étendre on de restreindre leur disposition est abusive.141 Dat dit niet is opgenomen, geschiedde waarschijnlijk niet, omdat de wetgever de uitspraak niet onderschreef. Hij achtte haar overbodig. Niettemin heeft de algemeen verwerpelijk geoordeelde onderscheiding haar invloed behouden.pagina-75

293

   On le voit, c’est toujours un double travail qui est accompli dans l’analogie et la particularisation du droit. On le savait déjà au Moyen-Age. A côté de la division en jus commune et jus singulare, en règle et exception, en règle conforme au principe et règle y dérogeante se trouvait la distinction du droit „favorable” et du droit „odieux”. L’une devait être interprétée d’une façon „bénigne”, l’autre d’une manière restrictive. La codification a rejeté cette distinction. Portalis avait préconisé l’incorporation dans le Titre Préliminaire de la prescription: „La distinction des lois odieuses et favorables faite dans la vue d’étendre ou de restreindre leur disposition est abusive”. 118 Le législateur n’a probablement pas omis de reprendre cette prescription, parce qu’il ne l’approuva pas; il la jugea superflue. Cependant la distinction, en général condamnée, a conservé son influence.pagina-105

294

   Doch, kan men vragen, verwierp de 18de eeuw hier niet terecht? Leidt de onderscheiding niet tot willekeur? Zij kàn dat doen. Het is begrijpelijk, dat een codificatie, die immers het geheele rechtsleven in een alomvattende wet meent vast te leggen en met het eenvoudige procédé van logische subsumptie te beheerschen, van haar niet wil weten. Zoodra analogie en verfijning belangrijke methoden pagina-100van rechtsvinding worden in de praktijk, wint zij aan beteekenis, pagina-100maar komt tegelijk de roep om de zekerheid van afdoende wetsbepalingen.

294

   Mais, pourrait-on objecter, le XVIIIème siècle n’a-t-il pas rejeté à raison cette idée? La distinction ne conduit-elle pas à l’arbitraire? Elle le peut en effet. On comprend aisément qu’une codification qui croit pouvoir fixer la vie juridique entière dans une loi universelle et régir celle-ci par le simple procédé de la subsumptio logique, ne veut pas de cette distinction. Elle gagne en poids dès que l’analogie et la particularisation deviennent des méthodes importantes dans la pratique, mais en même temps on entend réclamer de tous côtés la sécurité que nous offrent des dispositions légales péremptoires.

295

   Die zekerheid is niet te bereiken. Analogie en rechtsverfijning eischen altijd weder een plaats, en daarmee ook de vrijheid van waardeering door den rechter, een vrijheid, die echter geen willekeur is, maar speelruimte. Wij wezen al op sommige grenzen, die hier getrokken moeten worden, wij zullen nog andere moeten aangeven; samenvatten kunnen wij al deze als we zeggen, dat de nieuwe beslissing en de nieuwe regel, ook dien de rechter opstelt, in het systeem van het recht van een bepaald volk in een bepaalden tijd hun plaats moeten vinden.

295

   Cette sécurité est irréalisable. L’analogie et la particularisation du droit requièrent toujours de nouveau une place et, de là, découle pour le juge la liberté d’apprécier; cette liberté n’a rien d’arbitraire; c’est une latitude. Nous avons déjà indiqué quelques limites à tracer ici; il faudra en signaler d’autres encore. En résumé, on peut dire au sujet de ces limites que la solution nouvelle et la règle nouvelle, même celles élaborées par le juge, doivent trouver leurs places dans le système de droit d’une certaine nation à une certaine époque.

296

§ 1.17 Het open systeem van het recht.

   In § 12 zeiden we, dat de rechtsordening een systeem vormt, d.w.z. dat de verschillende regelingen samenhangen, de een door de ander wordt bepaald, dat zij logisch kunnen worden gerangschikt, bijzonderheden tot algemeene regels worden herleid, totdat de beginselen zijn aangewezen.
Het is er echter verre vandaan, dat dit meebrengt, dat door zuiver logischen arbeid uit dit systeem voor ieder voorkomend geval de beslissing kan worden afgeleid. Dit volgt uit ons geheele betoog en behoeft thans geen nadere toelichting. Van een logische geslotenheid van het recht kan geen sprake zijn. Men heeft daarover veel gestreden, meest onder de leuze: al dan niet leemten (Lücken) in het recht. Vaak was die strijd een woordenstrijd, er was veel misverstand in; onder leemten verstond men niet steeds hetzelfde.

296

§ 17 Le système ouvert du droit.

-#   Au § 12 nous avons remarqué que l’ordre juridique forme un système, c’est-à-dire que les différentes réglementations sont coordonnées, que l’une est déterminée par l’autre, qu’elles peuvent être classées logiquement et que des particularités sont réduites à des règles générales, de façon à arriver finalement aux principes.
Cependant ce système est loin d’impliquer qu’on en peut déduire, par un travail purement logique, la décision qui convient pour chaque cas concret. C’est ce qui résulte de notre démonstration entière; il est donc inutile de préciser davantage. On ne peut pas dire que le droit forme un tout logique complet. Ce problème a été vivement débattu, le plus souvent sous le titre: Les lacunes dans le droit (en Allemand: die Lücken). Ce combat n’était souvent qu’un vain cliquetis de paroles; il y avait de nombreux malentendus; c’est que les adversaires n’entendaient pas toujours par „lacune” la même chose.

297

Als men het bestaan van leemten betwistte, omdat ieder geschil zijn beslissing moet en kan vinden en het den rechter nooit geoorloofd is te zeggen: “er is hier een leemte, ik weet het niet”, dan ging men van een ander leemtebegrip uit dan als men betoogde, dat de wet leemten kan vertoonen en ook de analogie niet altijd helpt en dan de rechter zelf de open ruimte moet aanvullen, alsof hij wetgever was, zooals art. 1 van het Zwitsersche wetboek zegt. In het laatste geval heeft men het over leemten in de wet, in het eerste over leemten in het recht. Men doet echter beter dat geheele begrip van “leemte” terzijde te laten. Wie dat gebruikt, staat al op een standpunt, dat pagina-101,pagina-101verlaten moet worden. Immers hij gaat uit van de veronderstelling, dat door intellectueelen arbeid alleen, door het rangschikken van het geval onder den regel, de beslissing kan worden gevonden. Verschil bestaat dan slechts over de vraag, of die regel nu alleen in de wet of ook daarbuiten moet worden gezocht. Een goed inzicht in de analogie doet het verwerpelijke van deze opvatting begrijpen: zij is intellectueele arbeid aan de bestaande wetgeving verricht, zij laat tegelijk plaats voor waardeering.

297

Certains contestaient l’existence des lacunes parce que, d’après eux, tout différend peut et doit trouver sa solution et qu’il n’est jamais loisible au juge de dire: „il y a une lacune ici,pagina-106je ne sais pas”. D’une autre notion de lacune partaient ceux qui soutenaient que la loi peut présenter des lacunes et que l’analogie n’est pas toujours efficace, de sorte que le juge doit combler le vide, tel un législateur, comme le dit l’article 1er du Code Civil Suisse. Ces derniers parlent de lacunes dans la loi, les premiers de lacunes dans le droit. Cependant il vaut mieux laisser entièrement de côté cette notion de „lacune”. Le seul fait de s’en servir trahit déjà un point de vue qu’il faut abandonner. Car se serait partir de l’hypothèse que la décision est trouvée uniquement par un travail intellectuel, par la soumission du cas à la règle. Il ne reste alors qu’à débattre la question de savoir s’il faut chercher cette règle exclusivement dans la loi ou aussi en dehors de celle-ci. Pour rejeter cette conception, il suffit d’avoir une bonne intelligence de l’analogie; elle constitue un travail intellectuel il est vrai, mais elle laisse aussi place pour l’appréciation.

298

Analogische toepassing is toepassing, doch zij ispagina-76 tegelijk schepping van iets nieuws. Wanneer men nu bedenkt, dat, gelijk wij in de vorige paragraaf zagen, uitlegging en analogie in elkaar overgaan, niet principieel verschillen en voorts, dat gelijk in de paragrafen 10 en vlg. werd aangetoond, wij wèl de gegevens der interpretatie en hun betrekkelijke waarde kunnen vastleggen, doch nooit afdoende regels kunnen geven, wanneer de eene methode en wanneer de andere moet worden gebruikt, dat dus ook daar voor het eigen oordeel van den rechter plaats is, dan is het duidelijk, dat ook bij de interpretatie hetzelfde geldt. Burckhardt heeft ongetwijfeld gelijk, als hij zegt: “Zwischen Ergänzung eines Rechtssatzes, Ausdehnung eines gegebenen Rechtssatzes nach Analogie und Auslegung ist nur ein Unterscheid des Grades.”142

298

L’application par analogie est une application, c’est en même temps la création de quelque chose de nouveau. Il résulte de ce qui précède qu’il en est de même pour l’interprétation; dans le paragraphe précédent nous avons vu que l’interprétation et l’analogie se trouvent dans le prolongement l’une de l’autre et qu’elles ne sont pas différentes en principe; aux paragraphes 10 et ss nous avons démontré que nous sommes en mesure de déterminer les données de l’interprétation et leur valeur relative, mais qu’il est impossible d’établir des règles péremptoires permettant de choisir, à tout moment, la méthode qui convient, et qu’il y a ici, par conséquent, place pour l’opinion propre du juge. Burckhardt a parfaitement raison lorsqu’il dit: „zwischen Ergänzung eines Rechtssatzes, Ausdehnuug eines gegebenen Rechtssatzes nach Analogie und Auslegung ist nur ein Unterschied des Grades”.119

299

Doch wij kunnen een stap verder gaan: iedere beslissing, ook die welke zoo-genaamd naar de woorden geschiedt, is tegelijk toepassing en schepping; er is altijd het oordeel van hem, die-beslist, dat mede de toepassing bepaalt. Dit volgt reeds uit den aard der toepassing zelf. Logisch dwingend is een uitspraak slechts als prepositio major en minor gegeven zijn. De minor: A. heeft gekocht, die de rechter gebruikt als hij tot betaling van een koopprijs veroordeelt, stelt hij zelf op. Het is zijn beslissing, dat hier koop is en in die beslissing ligt al het oordeel over den regel van koop.143 Er is in iedere rechtsvinding logische arbeid, gebondenheid aan gegevens; er is altijd ook vrijheid. Het verschil tusschen het eene en het andere geval is slechts een verschil in graad.

299

Plus encore: toute décision, même celle soi-disant „littérale”, est à la fois application et création; l’application se détermine toujours aussi par le jugement de celui qui décide. Ceci résulte déjà de la nature même de l’application. Une sentence n’est logiquement coërcitive que lorsque les prémisses majeure et mineure sont données. Le juge établit lui-même la mineure: „Primus a acheté”, dont il se sert pour condamner au payement du prix de vente. C’est le juge qui décide qu’il s’agit d’une vente et cette décipagina-107sion implique déjà qu’il juge applicable la règle de la vente. 120Toute découverte du droit contient une activité logique; elle est liée par les données; mais il existe aussi toujours une certaine liberté. Les deux hypothèses ne diffèrent que graduellement l’une de l’autre.

300

   Slechts hij kan bezwaar tegen deze conclusie maken, die meent, dat beslissingen alleen worden gevonden door logisch voortredeneeren vanuit een bepaald punt, een vast gegeven, waaruit men stap pagina-102,pagina-102 voor stap verder gaat. In waarheid vinden wij ze door zooveel mogelijk gegevens samen te brengen en dan te beslissen. In de beslissing zit ten slotte altijd een sprong.
Wie dit inziet, begrijpt ook, dat de beslissing nooit de deductie is uit een gesloten systeem. Toch vormt het recht ongetwijfeld een systeem, een geheel van logisch passende regelingen. Maar een systeem dat niet, omdat het gebrekkig menschenwerk is, hier en daar hiaten vertoont, maar dat uit zijn aard niet af is en niet af zijn kan, omdat het grondslag is van beslissingen, die aan het systeem zelf iets nieuws toevoegen. Ik meen, dat dit het beste uitkomt, indien we van een open systeem spreken.

300

   A cette conclusion peuvent s’opposer seulement ceux qui croient que les décisions se trouvent uniquement par l’enchaînement ininterrompu de raisonnements logiques, tout en partant d’un point déterminé, c’est-à-dire d’une donnée fixe, à partir de laquelle on avance pas à pas. En vérité nous trouvons ces décisions en réunissant le plus grand nombre possible de données et en décidant après. La décision demande toujours de sauter un vide.
Il en résulte qu’elle n’est jamais trouvée par déduction d’un système fermé. Cependant le droit constitue un système, un ensemble de réglementations logiquement coordonnées. Ce système, œuvre d’homme, défectueuse, ne montre pas cependant uniquement de ce fait des lacunes, il est inachevé de par sa nature et il ne peut pas être achevé parce qu’il sert de base à des décisions qui y ajoutent sans cesse de nouveaux éléments. A mon avis cette idée s’exprime le mieux par les termes de système ouvert.

301

   We kunnen dit nog van andere zijde toelichten.
Het recht is een geheel van normen, niet echter van normen, — als b.v. de regels der logica — die gelden onafhankelijk van tijd en plaats, maar van normen, dit haar gezag ontleenen aan bepaalde historische gebeurtenissen (de daad der wetgeving of, bij gewoonterecht, het handelen der aan het recht onderworpen personen). Het zijn voorts normen, die om toepassing vragen en ten slotte weder van die toepassing afhangen. Het is dus een normen-systeem èn een systeem van handelingen (wetgeving, rechtspraak, uitvoering door de administratie, handelingen van betrokkenen, die zich naar het recht richten). Het is eenpagina-77 “Sollen”, een behooren, maar een “behooren” gebonden aan een “zijn”, historische gebeurtenissen. Recht geldt alleen binnen een bepaalden tijd, in een bepaalden kring.

301

   D’un autre côté encore on peut éclaircir cette idée.
Le droit est un ensemble de normes, mais non pas de normes qui valent — comme celles de logique — indépendamment du lieu et du temps, mais qui empruntent leur autorité des événements historiques déterminés. (L’acte législatif, ou, pour le droit coutumier, la façon d’agir des personnes soumises au droit). Ce sont, ensuite, des normes qui demandent à être appliquées et qui, à leur tour, dépendent finalement de cette application. C’est donc
et un système de normes, et un système d’actes (la législation, la jurisprudence, les actes exécutifs de l’administration, les actes des intéressés qui se conforment au droit). Le droit est un „Sollen”, un „devoir”, mais un „devoir” attaché à un „être”, à des événements historiques. Le droit vaut seulement pendant une certaine période, dans un certain cercle.

302

   Dit dubbele karakter komt uit, als we van een open systeem spreken. Het recht is nooit “af”, het verandert dagelijks. Niet alleen door de wetgeving, de bewuste schepping van nieuw recht, ook door de toepassing. We kunnen dat ook zoo uitdrukken: het systeem is “dynamisch”, niet “statisch” te zien.144 De leer der logische geslotenheid ziet het als een statisch systeem, dat onveranderd blijft, zoo-lang de wetgever niet ingrijpt. Daar ligt haar fout.
Indien dit zoo is, dan volgt daaruit, dat we de tegenstelling tusschen wetgever en rechter niet moeten beschouwen als scherp tegenover elkaar: “de eerste schept recht, de tweede handhaaft recht, de eerste is vrij, de tweede gebonden”, maar wel zoo, dat bij den eerste pagina-103,pagina-103de vrijheid primair is, bij den tweede de gebondenheid, de eerste in de schepping van het nieuwe toch altijd gebonden blijft aan de handhaving van het oude, de tweede in de handhaving toch altijd weer iets nieuws aan het bestaande toevoegt.

302

   Le terme „système ouvert” fait ressortir nettement ce double caractère. Le droit n’est jamais „achevé”, il change tous les jourspagina-108et cela non seulement par la législation, qui est la création consciente de droit nouveau, mais encore par l’application. On pourrait exprimer aussi cette idée en disant: le système doit être pensé comme „dynamique”, non comme „statique”.121 La théorie du système logiquement fermé le voit comme un système statique qui demeure inchangé, tant que le législateur n’intervient pas. C’est là son erreur.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne faut pas admettre une nette opposition entre le législateur et le juge dans ce sens que „l’un crée du droit, et que l’autre le maintient, „l’un est libre, l’autre est lié”. Cette opposition signifie plutôt que, pour le législateur, c’est la liberté qui prédomine, pour le juge la sujétion à la loi, que le premier, tout en créant le nouveau, reste cependant toujours lié par le maintien de l’ancien, que l’autre, tout en maintenant le droit existant, y ajoute toujours du nouveau.

303

   Doch dit is toevoegen, niet meer. Gevolg is, dat hij niet willekeurig nieuwe dingen in het leven kan roepen, maar aansluiting moet zoeken aan het bestaande. Dit sluit historisch werken in zich. Als het systeem altijd wisselt, kan het alleen in zijn verandering worden begrepen. Wie op deze wijze nieuw recht zoekt. moet altijd vragen: hoe is het oude geworden, kan ik er een lijn van ontwikkeling in onderkennen, bouw ik voort aan het bestaande, past het erbij?
En tegelijk moet hij zich afvragen: waar ga ik been als ik dezen stap doe, welke consequenties liggen er in opgesloten? Hij moet met den logischen aard van ons oordeelen rekening houden, die, juist omdat in het recht altijd weer het gelijke om gelijke behandeling vraagt, steeds naar verdere consequenties dringt.

303

   Bien entendu: le juge se borne à ajouter; il s’ensuit qu’il ne peut créer arbitrairement du nouveau; il doit „rattacher” ses décisions à ce qui existe déjà. Ceci implique un travail historique. Si le système change continuellement, on peut le comprendre seulement dans ses changements. Lorsqu’on cherche ainsi du droit nouveau, il faut se poser la question: „Quelle était la genèse de l’ancien droit? Puis-je y déceler une ligne d’évolution? Est-ce que je continue la construction du droit actuel? Ma décision y est-elle bien adaptée?”
En même temps ou doit se demander: où vais-je? quelles conséquences cela implique-t-il? On doit tenir compte de la nature logique de nos jugements, qui nous pousse sans cesse à d’autres conséquences, justement parce que le droit exige, toujours à nouveau, de traiter d’une même façon les cas égaux.

304

   Wie zich het karakter der analogie goed bewust is, ziet tegelijk de plaats van historische en van teleologische interpretatie. Hij zoekt naar een lijn van geleidelijkheid. Hij ziet terug om vooruit te kunnen zien. Hier liggen de grenzen voor het vrije oordeel bij de rechtsvinding, waarop ik aan het slot van de vorige paragraaf doelde.
Wij bouwen voort aan een systeem. Het recht mag in de wetgeving schijnbaar scherpe insnijdingen toonen, het meest als deze van revolutionnairen geest zijn doordrongen, bewust naar het nieuwe streven, het blijft altijd gebonden aan wat de eeuwen er van maakten. Omgekeerd, hoe gebonden ook, recht zou geen recht zijn, indien er geen richting in zat, streven naar iets wat we ons voor oogen stellen. Zoo wijst zich van zelve de plaats van historische en teleologische interpretatie.

304

   Celui qui a une connaissance claire de l’analogie voit en même temps les places qui reviennent aux interprétations historique et téléologique. Ce qu’il cherche c’est une progression régulière. Il regarde en arrière pour mieux prévoir. Ici se trouvent les limites du libre jugement dans la recherche du droit, auxquelles je visais à la fin du paragraphe précédent.
Nous participons à la construction d’un système. Le droit montre,
pagina-109il est vrai, dans la législation de brusques coupures apparemment très nettes — surtout lorsque celles-ci sont imprégnées d’un esprit révolutionnaire et qu’elles tendent clairement à des réformes — il n’en reste pas moins déterminé par une évolution immémoriale. Et inversement, si lié qu’il fût, le droit ne serait pas droit, s’il était sans direction, s’il ne se dirigeait pas en route vers des buts que nous nous sommes proposés. Ainsi apparaissent d’elles mêmes les places des interprétations historiques et téléologique.

305

§ 1.18 Rechtshistorische interpretatie. Traditie. De instelling.

   Het is gebruikelijk niet te onderscheiden tusschen de uitlegging der wet naar de geschiedenis van haar totstandkoming en de eigenlijke rechtshistorische, beidepagina-78 samen te vatten onder den naam pagina-104”hispagina-104torische interpretatie”.145 In beide ziet men dan een onderzoek naar de bedoeling van den wetgever; de oudere geschiedenis, het recht vóór de wet, wordt alleen van belang geacht, omdat de wetgever ondersteld wordt het behoud daarvan te hebben gewild. Ons standpunt, in de §§ 9, 11 en 17 aangegeven, is anders. Voor de vaststelling van de bedoeling van den wetgever is het onderzoek van het oudere recht van gering belang: al neemt de wetgever een formule van een ouderen schrijver over, daarmee staat nog niet vast, dat hij daaraan geheel dezelfde beteekenis hecht als deze, dat hij ook overneemt, wat die schrijver om die formule heen heeft verkondigd. De waarde, die wij aan het historisch onderzoek toekennen, steunt op een anderen grond; zij gaat uit van een anderen kijk op het werk van den wetgever.

305

§ 18 L’interprétation historique du droit. La tradition. L’institution.


Ordinairement, on ne distingue pas entre l’interprétation
de loi d’après l’histoire de sa confection et l’interprétation du droit historique dans son sens strict; on les réunit toutes les deux sous la dénomination d’„interprétation historique”.122 On considère l’une et l’autre comme une recherche de l’intention du législateur; à l’histoire plus ancienne, celle du droit antérieur à la loi, on attribue de l’intérêt seulement parce que le législateur est supposé avoir voulu conserver l’ancien droit. Nous partons d’un autre point de vue, déjà indiqué aux § 9, 11 et 17. Pour la détermination de l’intention du législateur, la recherche de l’ancien droit présente peu d’intérêt; lorsque le législateur reprend une formule d’un auteur ancien, il n’est point sûr qu’il y attache la même signification, qu’il veuille reprendre tout ce que cet auteur a professé autour de cette formule. La valeur que nous attribuons à la recherche historique s’appuie sur un autre motif, elle est déterminée par une autre conception de l’œuvre législative.

306

   Op blz. 44 33 wezen wij er op, dat men de objectieve methode van wetsuitlegging stelt tegenover de subjectieve; objectief: de wet op zich zelve; subjectief: de wet als wilsuiting van den wetgever. Wij zeiden daar: niet objectief òf subjectief, maar objectief èn subjectief. De wet is tegelijk wilsverklaring van den wetgever en zij is een waarde voor zich zelve. Wij moeten er nu aan toevoegen: zij is nog iets anders: zij is ook een deel van het rechtsleven. Dat is het alleen historisch te kennen steeds veranderend leven van het volk in de vormen van het recht. In de wetgeving wordt het recht gefixeerd en aan de formule, die dat doet, voor de toekomst gezag toegekend, doch die vastlegging is niet een schepping uit niets, maar een bewuste of onbewuste aanknooping aan het bestaande, een voortbouwen op reeds gelegde grondslagen. Iedere nieuwe wet brengt een nieuw element in het rechtssysteem, maar het brengt dat in dat systeem, het nieuwe is nooit geheel nieuw. Het is dèze, door de Historische School aan het licht gebrachte, waarheid, waarvan wij naar mijn meening nog steeds niet genoeg zijn doordrongen.

306

   Ci-dessus, page 44, nous avons souligné que l’on oppose la méthode objective d’interprétation de la loi à la méthode subjective; méthode objective: la loi en soi; méthode subjective: la loi comme manifestation de la volonté du législateur. A l’alternative: méthode objective ou subjective, nous avons substitué: méthodepagina-110 à la fois objective et subjective. La loi est en même temps une déclaration de volonté du législateur et une valeur en soi. Il faut y ajouter encore un autre élément: elle fait aussi partie de la vie juridique, cette vie, toujours changeante, de la nation telle qu’elle se manifeste dans les formes du droit. Le droit est fixé par la législation et, à la formule dont on se sert à cet effet, on confère de l’autorité pour l’avenir; mais cette fixation n’est pas une création. La formule est consciemment ou inconsciemment rattachée à la réalité, elle appartient à une construction sur des bases déjà jetées. Toute loi nouvelle fait entrer un nouvel élément dans le système juridique, dans ce système: le nouvel élément n’est jamais entièrement nouveau. C’est là une vérité que l’Ecole Historique a mise en lumière et dont nous ne sommes pas toujours, à mon avis, assez pénétrés.

307

   Ook zòò gezien kunnen rechtshistorische en wetshistorische inter-pretatie samenvallen, doch de rechtshistorische heeft dan niet haar plaats als deel van het onderzoek naar den wil van den wetgever, doch omgekeerd wordt de wetshistorische een deel van het onderpagina-105,pagina-105zoek van den ontwikkelingsgang. Zij is dan niet vooral van belang als vaststelling van de bedoeling der met gezag bekleede personen, die de wet samenstelden, doch een schakel in een keten, een deel van een lijn, die zich soms over eeuwen uitstrekt. Voor ons burgerlijk recht is de historie van de totstandkoming van den Code nooit anders; de wil van de wettenmakers van Napoleon is als zoodanig voor ons onverschillig, doch de Code is in de historie van ons recht van eminent belang en daarom kan de voortzetting of verandering van lijn, die de geschiedenis van dat wetboek toont, voor ons beteekenis hebben.

307

   Même prises ainsi, l’interprétation historique du droit et celle de la loi peuvent coïncider; la première ne doit pas être considérée alors comme constituant une partie seulement de la recherche de la volonté du législateur, mais, inversement, il faut voir la seconde comme une partie de la recherche, de l’évolution du droit. Cette interprétation historique de la loi ne présente pas alors en premier lieu d’intérêt pour la constatation de la volonté des personnes revêtues d’autorité qui ont élaboré la loi, mais elle forme un anneau d’une chaîne, une partie d’une ligne que l’on peut suivre à travers les siècles. C’est là le seul intérêt que présente pour nous l’histoire de l’élaboration du Code Civil français; la volonté des législateurs de Napoléon, comme telle, est pour nous indifférente; mais dans l’histoire de notre droit, le Code est d’une importance éminente et c’est pour cela que la continuation ou la modification de la ligne que nous montre l’histoire de ce Code peut avoir pour nous une certaine signification.

308

   Gevolg van onze opvatting is, dat waardeloos is een beroep op de historie zonder meer, zonder aan te geven wat in de geschiedenis den uitlegger leidde.146pagina-79 Waardeloos ook ieder beroep op historie, waarbij uit de vele antecedenten een enkel wordt uitgelicht en aan den rechtzoeker voorgehouden. Men deed dat vroeger wel en doet het nog wel een enkele maal met Romeinsche regels of Germaansche curiositeiten. Het is niet het antecedent, maar het is de lijn van ontwikkeling, die beteekenis heeft. Natuurlijk zijn er in die lijn punten van meerder belang, die in het latere verloop overwicht verkregen. Deze aan te wijzen is de taak van rechtshistorisch onderzoek. Zulke punten zijn voor ons verbintenissenrecht het Romeinsche recht en het Fransche der 18de eeuw, met name Pothier.

308

   Il résulte de notre conception, qu’il faut refuser toute valeur à l’appel à la seule histoire, sans indiquer les motifs historiques de l’interprète,123et aussi à l’appel qui consiste à soumettre au chercheur un seul précédent détaché de toute une série. C’est ce qu’on faisait autrefois et on le fait parfois même de nos jours, pour lespagina-111règles romaines ou de curieuses règles germaniques. Ce n’est pas le précédent, mais la ligne de développement qui est importante. Naturellement il y a dans cette évolution des phases d’un intérêt supérieur, qui, au cours des temps, deviennent prépondérantes. Il en est ainsi — à l’égard de notre droit des obligations — pour le droit romain et le droit français du XVIIIème siècle, surtout pour Pothier.

309

   Ons verbintenissenrecht is Romeinsch van structuur; het is voor een groot deel niet dan Romeinsche traditie, die wordt voortgezet. Doch niet het Romeinsche recht op zich zelf, maar het Romeinsche, zooals het op het onze historisch werkte, is van belang. De nieuwere wetenschap heeft aangetoond dat veel, van wat de Middeleeuwen en de Pandektisten tot op het einde der 19de eeuw toe voor Romeinsch recht hielden, niet Romeinsch was. Voor ons heeft het daarom niet minder belang. Integendeel, het is voor ons van grootere beteekenis hoe Pothier en Voet het Romeinsche recht zagen, dan wat het volgens de nieuwere interpolatieleer en papyrusvondsten geweest zou zijn. Het laatste is — van hoe groote beteekenis ook uit historisch oogpunt — voor ons bij de beoefening van hedendaagsch recht een phase, die verder van ons ligt dan het Romeinsche recht, zooals het werd in de receptie. Het ligt bij het beginpunt van een lijn, pagina-106,pagina-106die we moeten doortrekken en die belangrijker wordt naar mate ze onzen tijd meer nadert.

309

   Notre droit des obligations est romain quant à sa structure; en grande partie ce n’est que de la tradition romaine qui est continuée. Mais ce n’est pas le droit romain en soi qui est important, mais le droit romain dans la mesure où il a influé sur le nôtre. La science moderne a démontré que beaucoup de matières que les juristes du Moyen-Age et même les Pandectistes jusqu’à la fin du XIXème siècle ont prises pour du droit romain n’étaient pas d’origine romaine. Ces matières n’en présentent pas moins d’intérêt pour nous. Au contraire, pour nous, la conception du droit romain de Pothier ou de Voetius est d’une plus grande signification que le fait de savoir ce qu’il aurait été d’après la théorie de l’interpolation moderne ou d’après les papyrus récemment découverts. Ces derniers résultats — si importants qu’ils soient du point de vue historique — révèlent pour nous, qui étudions le droit contemporain, une phase du droit romain plus éloignée que celle de la réception. Cette phase se situe au commencement d’une ligne qu’il faut prolonger et qui gagne en importance à mesure qu’elle approche de notre époque.

310

   En ook bij Pothier moeten wij ons van de nog veelal voorkomende voorstelling los maken, die hem beschouwt als een soort commentaar van de wet, een commentaar, die dan aan de wet voorafgaat èn gezag heeft meer dan eenige latere. Pothier vatte het laatst vóór de codificatie het geheele systeem van recht samen in zijn Traités. Hij deed dat eenvoudig en glashelder, zijn werk had op den Code grooten invloed, vooral in het verbintenissenrecht. Het belang van Pothier voor het historisch onderzoek is daardoor aangewezen, doch ook Pothier is niet dan een schakel in de ontwikkeling. Hij was niet een vernieuwer van het recht, maar een die het beschreef naar de traditioneele opvattingen. Pothier moet dus worden gezien in verband met voorgangers en tijdgenooten; zijn uitspraken zijn niet van belang, omdat zij nadere omschrijvingen zouden zijn van de bedoelingen van de makers van den Code, maar omdat zij de geheele aan de codificatie voorafgaande traditie samenvatten en dus meer dan iets anders het verband tusschen dat vorige en den Code kunnen laten zien.

310

   Pour Pothier aussi, il faut que nous nous dégagions de la conception courante, selon laquelle cet auteur est une sorte de commentateur, un commentateur antérieur à la loi, et à qui revient une autorité plus considérable qu’à ses successeurs. Pothier fut le dernier — avant la codification – à résumer dans ses Traités le système entier du droit. Il l’a fait d’une façon simple et lumineuse à la fois; son œuvre a grandement influé sur le Code, surtout sur le droit des obligations. C’est ainsi qu’est déterminée l’importance de Pothier pour la recherche historique, mais même Pothier ne forme qu’une phase dans l’évolution. Il n’était pas un rénovateur du droit, mais un auteur qui le décrivait conformément aux conceptions traditionnelles. Il faut donc voir Pothier par rapport à ses prédécesseurs et ses contemporains; ses formules ne sont pas importantes parce qu’elles décrivent les intentions des auteurs dupagina-112Code, mais parce qu’en elles est réunie toute la tradition antérieure à la codification et qu’elles montrent plus clairement que tout autre ouvrage les rapports entre le droit antérieur et le Code.

311

Daarom zullen wij ons steeds met zijn Traités moeten bezig houden. Daar komt nog iets bij. Wij hebben vertrouwen in Pothier’s werk, het is mede de kwaliteit ervan, die zijn gezag bepaalt. Wat baat ons de kennis van de auteurs aan de codificatie voorafgegaan, indien niet vaststaat naast het feit, dat zij gezag genoten, ook dat zij gezag verdienden? Als dat niet zoo was, blijft de twijfel of zij het recht wel juist beschreven. Daarom is het beroep op andere auteurs, waar de Code Pothier niet volgde, van zooveel geringere waarde. Het is niet zeker, dàt de Code hun gezag toekende, de formule, die we bij hen terugvinden, ook aan hen ontleende en dan, we weten niet of zijpagina-80 het recht, dat zij beschreven, inderdaad juist weergaven.147

311

C’est pourquoi nous devrons toujours étudier ces Traités. Mais il y a encore un autre argument. L’œuvre de Pothier nous inspire confiance, et c’est aussi sa qualité qui en détermine l’autorité. A quoi bon la connaissance des auteurs antérieurs au Code, s’il n’est pas certain, non seulement qu’ils faisaient autorité, mais qu’ils la méritaient? S’il n’en était pas ainsi, il resterait toujours des doutes sur l’exactitude de leurs descriptions du droit. C’est pourquoi l’appel à d’autres auteurs, là où le Code n’a pas suivi Pothier, est d’une valeur tellement plus réduite. Il n’est pas sûr que le Code leur prêtât de l’autorité, qu’il leur empruntât la formule que nous retrouvons chez eux, de plus nous ignorons s’ils reproduisaient exactement le droit qu’ils décrivaient.124

312

Op dat recht komt het in de eerste plaats aan; niet op auteursmeeningen. Pothier kènde het recht van Frankrijk vóór den Code als geen en verstond de kunst het te beschrijven. Dat wij daarom aan zijn woord nog een ander gezag hebben toe te kennen dan dat van element in den ontwikkelingsgang, betwist ik niet, doch dit raakt een punt, het gezag der wetenschap, pagina-107,pagina-107dat wij nog voor later bewaren.148 Hier is het ons om de historische ontwikkeling te doen.

312

En effet, c’est ce droit qui importe en premier lieu et non pas les opinions des auteurs. Comme un autre, Pothier possédait le droit français d’avant le Code et avait l’art de le décrire. Je ne nie donc pas qu’il faille attribuer, à sa parole pour les raisons ci-dessus, une autorité autre que celle de constituer un élément dans l’évolution générale; mais ceci touche un point auquel nous nous réservons de revenir, à savoir l’autorité de la doctrine.125 Ici il s’agit de l’évolution historique seulement.

313

   Een voorbeeld van wetsvoorschriften, die alleen historisch kunnen worden verstaan, zijn de artt. 1358 en 1353 B. W. Het eerste betreft de vernietiging van overeenkomsten wegens dwaling. Deze is mogelijk bij dwaling in de zelfstandigheid der zaak. Doch wat is “zelfstandigheid der zaak”? Wat is het bij den koop, waaraan de woorden op het eerste gezicht doen denken, wat bij andere overeenkomsten? Houwing heeft in zijn bekend proefschrift149 de ontwikkeling nagegaan van de dwalingsleer vóór Pothier en bij Pothier, en hij komt tot de conclusie, dat de valsche voorstelling, die een der partijen tot het sluiten der overeenkomst bewoog, op het rechtsgevolg van deze eerst dan van invloed is, wanneer men, onder inachtneming van alle omstandigheden, moet aannemen, dat beide partijen hun overeenkomst van de waarheid dier voorstelling, als van een voorwaarde, hadden afhankelijk gesteld.150

313

   Les articles 1358 et 1353 C.c.n. (resp. 1110, 1121 C.c.f.), nous présentent des exemples de prescriptions légales qu’on ne peut comprendre qu’historiquement. Le premier article concerne l’annulation des conventions pour erreur; elle est possible lorsque l’erreur porte sur la substance même de la chose. Mais qu’est-ce que la „substance de la chose”? Qu’est-ce pour la vente, contrat qui vient le premier à l’idée?, qu’est-ce pour les autres conventions? Houwing qui, dans sa thèse connue,126 a recherché l’évolution de la théorie de l’erreur avant Pothier et chez Pothier, arrive à la conclusion suivante: la fausse représentation, qui a amené une des parties à contracter,pagina-113n’influe sur les effets juridiques du contrat, que lorsqu’il faut admettre, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que l’une et l’autre parties ont fait dépendre leur contrat de l’exactitude de cette représentation comme d’une condition.127

314

Het is deze formule, die hij den rechter aanbeveelt. Doctrine en jurisprudentie hebben haar geaccepteerd. En nu is het stellig niet alleen op Pothier of op historisch onderzoek, dat Houwing zijn conclusies steunt, integendeel. Hij toont aan, dat Pothier het beginsel, dat hij uitsprak, gebrekkig samenvatte en niet juist formuleerde, doch zonder dat historisch onderzoek zou hij nooit de vrijheid hebben kunnen vinden zijn formule in plaats van die der wet te stellen. Het essentieele erin: het relevante der dwaling afhankelijk van de voorstelling van partijen, vond hij bij Pothier, en Pothier knoopt het aan de Romeinsche leer der dwaling in substantia vast; in hem bereikt de ontwikkeling van objectief in subjectief criterium bij scheiding van al dan niet relevante dwaling een voorloopig eindpunt. De terminologie van den Code en van onze wet bleef de Romeinsche, de historie geeft vrijheid ons van de letterlijke beteekenis der woorden los te maken.

314

C’est cette formule qu’il recommande au juge; doctrine et jurisprudence l’ont acceptée. Il est vrai que Houwing ne se borne pas à invoquer Pothier à l’appui de ses conclusions, ni même le résultat de ses recherches historiques, au contraire; il démontre que Pothier a mal résumé et mal formulé le principe qu’il proféra. Pourtant, sans cette recherche historique, Houwing n’aurait jamais pu trouver la liberté de substituer sa formule à celle de la loi. L’essentiel de cette formule: „pour qu’il y ait erreur, il faut qu’elle réside dans la représentation des parties”, il l’a trouvé chez Pothier et Pothier a rattaché cette idée à la théorie romaine de l’error in substantia. L’évolution qui mène du critère objectif au critère subjectif pour admettre ou refuser l’erreur, s’arrête provisoirement chez Pothier. La terminologie du Code et de notre loi restait identique à celle des romains; l’histoire nous permet de nous dégager de la signification littérale des mots.

315

   Dat laatste geldt ook voor de woorden “ten behoeve van zich zelve bedingen” in art. 1353. In het Weekblad van Privaatrecht van 1916151 heb ik trachten aan te toonen, dat een beding ten behoeve van een derde dezen dan recht geeft, indien het aan een geldige overpagina-108,pagina-108eenkomst tusschen partijen is verbonden. Ik moet hier natuurlijk in het midden laten of ik in dit betoog geslaagd ben. Hier haal ik het aan, omdat daarin geheel de methode is gevolgd, die hier als historische interpretatie is verdedigd; de aanwijzing van de historische ontwikkeling van den regel, hetpagina-81 zeer beperkte begin bij de Romeinen, dat op een principieele uitsluiting, een beperking van de werking der overeenkomst tot partijen, volgde, de uitbreiding in de middeleeuwen, de factoren die er invloed op kregen in het Fransche recht van de 16de tot de 18de eeuw, Pothier, maar niet alleen de Pothier van den Traité des Obligations, maar ook de uitwerking elders, de Code en dan later het Wetboek Napoleon voor Holland, onze wetsgeschiedenis. Wederom, het is niet alleen de historie, waarop ik mij beriep bij aanbeveling mijner formule, doch hoe zou ik haar gevonden hebben, waarvandaan zou ik de vrijheid nemen haar te stellen in plaats van de engere woorden der wet, indien niet het historisch betoog, de aanwijzing van de lijn van de wetsontwikkeling, die vrijheid had gegeven?

315

   Il en est de même pour les termes: „stipuler pour soi-même” dans l’article 1353 C.c.n. Dans l’Hebdomadaire pour le Droit Privé de 1916128 j’ai essayé de démontrer qu’une stipulation au profit d’un tiers produit ses effets à l’égard de celui-ci, lorsqu’elle fait partie d’une convention valable entre les parties. Naturellement je dois laisser entière la question de savoir si j’ai réussi cette démonstration; je la cite ici uniquement parce que j’ai suivi entièrement la méthode que je viens de défendre comme interprétation historique. J’ai retracé le développement historique de la règle, son modeste début chez les Romains qui succédait au principe de l’exclusion de cette stipulation, restreignant l’effet des conventions aux seules parties, son extension au Moyen-Age, les facteurs qui ont influé sur elle dans le droit français du 16ème au 18ème siècle, et Pothier, non seulement le Pothier du Traité des Obligations, mais aussi ses autres développements à ce sujet, le Code Napoléon et le Code Napoléon pour la Hollande, enfin, l’histoire de notre propre loi. Encorepagina-114une fois, ce n’était pas uniquement l’histoire dont je me suis autorisé pour préconiser ma formule, mais comment l’aurais-je trouvée, où aurais-je pris la liberté de la substituer aux termes plus stricts de la loi, si la démonstration historique, l’indication de la ligne du développement de la loi, ne m’avaient pas donné cette liberté?

316

In beide gevallen — en zij zouden met vele uit het verbintenissenrecht, en niet alleen daaruit, vermeerderd kunnen worden — was het om het goed begrip van een door den wetgever gebrekkig geformuleerden regel te doen. Het historisch onderzoek kan ook dienen om een regel te poneeren, waarover de wet zwijgt. M. H. Bregstein heeft in zijn proefschrift over Ongerechtvaardigde verrijking152 trachtten aan te toonen, dat ook ons recht een terugvordering van de ongegronde verrijking kent. In onze wet zijn bijzondere voorschriften, die kunnen worden herleid tot een beginsel: wat zonder grond ontvangen is, moet worden teruggegeven, doch uitgesproken is dit beginsel niet en met de aanwijzing van de bronnen der verbintenis in art. 1269 B.W. schijnt het in strijd. Bregstein meent niettemin het beginsel en eventueel daarop gebouwde vorderingen te mogen verdedigen op grond der traditie. Hij toont de ontwikkeling der leer aan tot op Pothier.

316

   Dans les deux cas précités (auxquels on en pourrait ajouter un grand nombre encore, empruntés au droit des obligations et aussi à d’autres matières), il s’agissait de la bonne compréhension d’une règle mal formulée par le législateur. Ba recherche historique peut également servir à l’élaboration d’une règle que la loi passe sous silence. Dans sa thèse: „L’enrichissement sans cause”.129 M. H. Bregstein a essayé de démontrer que notre droit connaît aussi l’action en restitution d’un enrichissement injuste. Notre loi contient quelques prescriptions spéciales qu’on peut ramener au principe: ce qui a été obtenu sans cause, doit être restitué. Mais ce n’est pas un principe exprimé et il semble incompatible avec l’indication des sources de l’obligation dans l’article 1269 C.c.n. Cependant Bregstein croit pouvoir défendre ce principe et les actions qui en découleraient éventuellement, par un appel à la tradition. Il montre le développement de cette théorie jusqu’à Pothier;

317

In den Code wordt zij niet teruggevonden. Er is geen grond aan te nemen dat men haar bewust wilde buitensluiten. Mag nu niet op grond der traditie het voortduren der oude regeling worden verdedigd? De Code neemt het oude verbintenissensysteem geheel over, van dit stuk maakt hij geen melding. Is het niet juister pagina-109,pagina-109de voortduring van het oude ook hier te aanvaarden dan den regel, dat de wet door te zwijgen afschaft? Dit kàn natuurlijk geschieden, maar het is evenmin altijd het geval als het geoorloofd is in ieder geval a contrario te redeneeren. Trouwens, een der auteurs van den Code, de meest beteekenende ook zeer waarschijnlijk, Pothier, zag het al in, toen hij uitsprak: “A défaut de texte précis sur chaque matière un usage ancien, constant et bien établi, tient lieu de loi.”153 Zulk een Fransche traditie heeft echter alleen dan pas recht waarde, indien zij door een oud-Hollandsche wordt gesteund; Bregstein verzuimt niet ook daarnaar een onderzoek in te stellen.

317

on ne la retrouve pas dans le Code. Aucun motif ne porte à supposer qu’on a voulu l’exclure expressément. Ne serait-ce pas admissible de défendre, en vertu de la tradition, la persistance de la réglementation ancienne. Le Code reprend l’ancien système des obligations sans mentionner la matière en question. N’est-il pas plus juste de préférer ici la continuation de l’ancien principe à la règle d’après laquelle le silence de la loi a un effet abrogatoire? Cet effet peut se produire, mais il ne se produit pas toujours, pas plus qu’il n’est permis de raisonner a contrario dans tous les cas. Du reste, un des auteurs du Code et probablement le plus important, Portaus, le comprenait déjà ainsi lorsqu’il dit: „A défaut de texte précis sur chaque matière un usage ancien, constant et bien établi, tient lieu de loi”.130 Une telle tradition française cependant, n’a de vraie valeur que lorsqu’elle est conforme à une ancienne tradition hollandaise. Bregstëin n’omet pas de rechercher aussi l’existence d’une telle concordance.pagina-115

318

   Dus de traditie, waar de wet bestaand recht samenvatte, doch in haar poging tot formuleering gebrekkig slaagde, en de traditie waar de wet zonder uitgesproken bedoeling van afschaffing zweeg; daarnaast ten slotte de traditie, waar de wet door haar algemeene formule tot twijfel aanleiding geeft en in haar bijzondere bepalingen niet altijd dezelfde richting uitgaat. Bij dwaling en beding ten behoeve van derden konden we ontwikkelingslijnen aangeven, die vrijwel in éénpagina-82 richting liepen: van objectieve criteria tot subjectieve bij de dwaling, groeiende erkenning van het beding ten behoeve van derden. Doch er zijn ook waarin de lijn herhaaldelijk wordt onderbroken, waarin de eene strooming tegen de andere botst. Het is naar ons recht een bekende en nog steeds niet beeindigde strijdvraag of wij de causale dan wel de abstracte eigendomsoverdracht hebben, d.w.z. of de eigendom overgaat door de daarop gerichte wilsovereenstemming dan wel of behalve deze nog een door het recht erkende grond van eigendomsovergang noodig is.154 Ook in deze strijdvraag is partij kiezen niet mogelijk zonder kennis van de historische ontwikkeling.

318

   Donc la tradition vaut quand la loi, tout en résumant du droit existant, n’a réussi qu’en partie ses tentatives de formulation; elle vaut encore dans le silence de la loi, lorsque ce silence ne comporte pas une intention expresse d’abroger; elle vaut enfin lorsque une formule générale de la loi fait naître des doutes. Pour l’erreur et la stipulation au profit d’un tiers, nous étions à même d’indiquer les lignes de développement — à peu près parallèles — qui mènent en ce qui concerne l’erreur de critères objectifs à des critères subjectifs; et pour la stipulation au profit d’un tiers, à une reconnaissance croissante de cette clause. Mais il arrive aussi que la ligne soit interrompue plusieurs fois, que des courants différents se heurtent. Une question connue — et toujours controversée — dans notre droit est celle de savoir si le transfert de propriété est causal ou abstrait, c’est-à-dire si la propriété est transférée par un accord exprès de volonté des parties à cet effet, ou s’il faut, en dehors de cet accord, une cause de transfert, reconnue par le droit.131 Dans cette controverse aussi, il est impossible de prendre parti sans connaissance du développement historique à ce sujet.

319

Doch hier toont zij allerminst één lijn, integendeel, de beide lijnen, die der abstractie en die der gebondenheid aan de causa, loopen naast, tegen, soms door elkaar. Het is begrijpelijk, dat de voorstanders van beide stelsels zich op de historie beroepen, eenerzijds van Oven155 en ik met hem voor het causale, anderzijds Meijers156 en Cleveringa157 voor het abstracte. En nu zegge men pagina-110niet, dat toch pagina-110juist uit die tegenspraak blijkt, van hoe weinig waarde de historie voor de rechtsvinding is. Wie zoo redeneert gaat altijd weer uit van de veronderstelling, dat één factor, hier dus de geschiedenis, de interpretatie zou beslissen. Op zich zelf beslissend is de geschiedenis zoo-min als eenig ander hulpmiddel van rechtsvinding.

319

Cependant ce développement n’a point suivi une seule ligne, au contraire les deux lignes, celle de l’abstraction et celle de la cause requise, courent tantôt en sens parallèle, tantôt en sens opposé, souvent aussi elles s’entrecroisent. On comprend aisément que les partisans des deux catégories recourent à l’histoire; d’une part Van Oven 132et moi, pour la théorie causale, d’autre part Meijers 133 et Cleveringa 134pour la théorie abstraite. Qu’on n’objecte pas qu’il résulte précisément de ces divergences de vue combien est réduite la valeur de l’histoire pour la découverte du droit. Celui qui raisonne ainsi suppose encore qu’un seul facteur — l’histoire pour notre problème — décide de l’interprétation. En soi, l’histoire n’est pas plus décisive pour la découverte du droit que n’importe quel autre auxiliaire.

320

Doch hoe bij niet afdoende woorden der wet, bij niet logisch te vereenigen voorschriften den weg te vinden, als wij niet zien, dat het hier gaat om een strijd tusschen rechtszekerheid eenerzijds, die ter wille van de vastheid naar de abstractie heen wil, en rechtmatigheid anderzijds, die niet gesanctionneerd wil zien, wat in strijd met het recht is geschied, en — waar het voor ons op aan komt — dat de strijd er niet een is, die nu eerst is opgekomen of door onduidelijke wetsbepalingen is veroorzaakt, maar dat het dezelfde strijd was, die door de eeuwen heen werd gevoerd, als we niet inzien, dat deze wetsbepalingen alleen kunnen worden begrepen, als zij ons leiden tot de keus van een standpunt in die nooit tot rust komende tweespalt?

320

Mais, comment trouver le chemin en l’absence de termes légaux péremptoires, de prescriptions logiquement compatibles, si nous ne voyons pas qu’ici s’opposent d’une part les partisans de la sécurité du droit, qui, en vue de la fixité, préconisent l’abstraction,pagina-116d’autre part les partisans de la justice qui refusent de voir sanctionné ce qui s’est produit en méconnaissance du droit? Comment sortir de ce dilemme, si nous ne comprenons pas — et c’est ce qui importe avant tout — que cette lutte ne date pas de nos jours, qu’elle n’est pas causée par un manque de clarté dans des dispositions légales, mais que c’est la même lutte qui a été menée à travers les siècles; si nous ne reconnaissons pas qu’il est indispensable pour une bonne intelligence de ces dispositions de choisir un point de vue à l’égard de cette divergence qui ne s’apaise jamais?

321

   Als zoo de rol der historische uitlegging juist is aangegeven, dan volgt daaruit, dat niet bepaalde onderwerpen kunnen worden genoemd, waar zij wel, andere waar zij minder gezag heeft. Overal waar traditie is aan te wijzen is zij van belang, maar òf traditie aan te wijzen is, is zelf slechts door historisch onderzoek uit te maken.
Het is deze opvatting, die de bewerkers van deze handleiding volgen, als zij bij de bespreking der regels telkens een historisch onderzoek laten voorafgaan. Bijzonder fraai is dat steeds door Planiol in zijn bekend leerboek gedaan.

321

   Si le rôle de l’interprétation historique est ainsi précisé avec justesse, il en résulte que son autorité ne varie pas selon la nature de la matière en question. Elle a de l’importance en toute matière où la tradition est reconnaissable, mais c’est la recherche historique qui seule décide si la tradition peut être indiquée.
Voilà la conception qu’ont suivi les auteurs du présent traité lorsqu’ils ont fait précéder l’exposé des règles d’une recherche historique. C’est ce qu’a fait Planioi, d’une façon particulièrement brillante, dans son célèbre manuel.

322

   Ik zeide, dat de historie nooit op zich zelf beslissend is. Dit geldt voor ieder gegeven van rechtsvinding, doch voor een beroep op de traditie wel in het bijzonder. Wie aan deze gezag toekent, doet dat omdat hij meent, dat in hetpagina-83 recht voortduring zit, dat onze regels en beslissingen altijd weer aanknoopen aan het oude en dat verder voortzetten. Uit dien grond zelven vloeit voort, dat die voortgang niet eindigt met de vaststelling der wet. Voor het historisch onderzoek is dit punt het belangrijkst, maar er ligt ook nog iets na.158

322

   J’ai dit que l’histoire n’est jamais, en soi, décisive; il en est de même pour toute donnée dont se sert la découverte du droit, mais tout particulièrement pour un appel à la tradition. On lui attribue de l’autorité, parce qu’on admet dans le droit un élément de permanence et que nos règles et nos décisions sont attachées à l’ancien droit et le continuent. Il résulte de ce motif même que l’évolution n’est pas terminée par la rédaction de la loi; c’est là le point principal pour la recherche historique; mais il y en a d’autres encore.135

323

   Zoodra we van ontwikkeling spreken, hebben wij niet het recht ergens te blijven staan; we moeten voortgaan. Een volkomen onpagina-111,pagina-111historisch gebruik van de traditie is het, als men b.v. in het internationaal privaatrecht de stelling verdedigt, dat onze wetgever stond op het standpunt der statutenleer en we dus, waar de wet zwijgt, die statutenleer tot richtsnoer moeten nemen.159 Ons internationaal privaatrecht is zeker niet te begrijpen, en dus ook niet toe te passen, zonder kennis der statutenleer, maar wie blijft staan bij die leer en haar ontwikkeling tot op de 19de eeuw, vergeet, dat juist in de 19de eeuw het internationaal privaatrecht nieuwe banen insloeg, dat daarbij de statutenleer voor een goed deel werd prijs gegeven, dat dus een beslissing, die zich op haar beroept, niet voldoende is gemotiveerd. We kunnen dit ook zoo, meer algemeen, formuleeren: wie de traditie aanvaardt, moet tegelijk critisch tegenover de traditie durven staan.

323

Dès que nous parlons d’évolution, nous ne sommes pas libres de nous arrêter quelque part; il faut avancer. Voici un exemple de l’emploi de la tradition absolument a-historique: lorsqu’on défend, dans le droit international privé, la thèse selon laquelle notre législateur avait adopté la théorie des statuts et que, par conséquent, dans le silence de la loi cette théorie doit nous servir de directive.136 Il est vrai qu’on ne peut pas comprendre notre droit internationa4 privé sans connaître la théorie des statuts. Mais si l’on s’arrête à pagina-117ette théorie et à son développement jusqu’au XIXème siècle, on oublie que, justement à cette époque, on a imprimé au droit international privé une nouvelle direction, que l’on a, par là, en grande partie abandonné cette théorie et que, par conséquent, si on l’invoque à l’appui d’une décision, celle-ci se trouvera insuffisamment motivée.

324

   Zien we zoo de waarde der historie voor de rechtsvinding, dan is het duidelijk, dat het veel gehoorde bezwaar, dat wie zich op de geschiedenis beroept, genetisch en normatief onderzoek verwart, ons niet raakt. We komen niet tot de beslissing, wat zijn moet, zegt men, uit de vaststelling hoe geworden is wat bestaat. Voor het recht is dit niet juist. De beslissing, wat recht is, is gebonden aan regels, die ons als objectief gegeven tegemoet treden. Dit gegeven is alleen historisch te kennen. Er is zeker verschil tusschen het zuiver rechtshistorisch onderzoek en het onze. Het eerste constateert alleen, het tweede trekt een conclusie voor het heden.

324

   A comprendre ainsi la valeur de l’histoire pour la découverte du droit, il est clair que nous pouvons ignorer le grief, souvent soulevé, selon lequel celui qui invoque l’histoire confond les recherches génétique et normative. La détermination de la genèse de ce qui existe, dit-on, ne nous conduit pas à décider ce qui doit être. Cette objection ne vaut pas pour le droit. La décision de droit est liée par des règles qui se présentent à nous comme des données objectives. Ces données ne peuvent être connues qu’historiquement. Il existe sans doute une différence entre la découverte du droit historique pure et la nôtre. Celle-là se borne à constater, l’autre tire des conclusions valables pour nos jours.

325

Het eerste zal anders scheiden tusschen belangrijk en onbelangrijk in wat de massa der feiten biedt, het vraagt daarvoor: had het toèn invloed?: het tweede: wat is daarvan nù terug te vinden? Bij het zuiver historisch onderzoek keeren we ons om, om van het heden naar het verleden te zien, bij de rechtshistorische interpretatie maken wij dien omkeer tweemaal, eerst terug naar het verleden, dan weer naar het heden. Wie niet meent het recht alleen uit eigen inzicht uit wat behoort te kunnen putten, is altijd aan de historie gebonden.

325

Dans la masse des faits, la première distinguera d’une façon différente le principal de l’accessoire; elle se demande donc: tel fait exerçait-il de l’influence à cette époque? L’autre, par contre, pose la question: qu’est-ce qu’on retrouve à présent de cette influence? Dans la recherche historique pure, nous nous retournons du présent pour regarder le passé, dans la recherche historique de droit, nous nous retournons deux fois, vers le passé d’abord, puis, de nouveau, vers le présent. Qui ne se croit pas à même de puiser le droit uniquement dans sa propre conception du „devoir”, est toujours lié par l’histoire.

326

   Die historie van het recht is iets anders dan de historie van den regel. Voor het onderzoek van den eigenlijken rechtshistoricus is de historie van den regel van ondergeschikt belang; op het recht zoo-als het in beslissingen en handelingen leefde komt het aan. De rechtshistorische interpretatie daarentegen begint met de geschiedenispagina-112,pagina-112 van den regel: het B. W. ontleende hem aan den Code, de Code aan Pothier, enz., doch dat onderzoek leidt altijd tot dat van het recht zelf, de formule is ten slotte van belang als cristallisatie van het recht. Het is de vraag, wat thans recht is; daarvoor moeten we weten, wat vroeger recht was. De geschiedenis der formules leert ons of er verandering was dan wel voortzetting (het B.W. sluit al dan niet bij den Code aan), doch àls er voortzetting was, danpagina-84 komt het aan op het recht, dat met de formule werd samengevat.

326

   L’histoire du droit est autre chose que l’histoire de la règle. Celle-ci est de peu d’intérêt pour l’historien du droit proprement dit: ce qui importe pour lui, c’est le droit tel qu’il était présent et se manifestait dans les décisions et les actes. Par contre, l’interprétation historique du droit commence par l’histoire de la règle: le Code civil néerlandais l’emprunta au Code Napoléon, le Code à Pothier, etc. Mais cette recherche nous mène toujours à celle du droit même; finalement la formule est importante en tant que cristallisation du droit. La question est de savoir ce qui est actuellement de droit; à cet effet il faut savoir ce qui était autrefois le droit. L’histoire des formules nous apprend s’il y avait changement ou continuation (sur tel point le C.c.n. est, ou n’est pas conforme aupagina-118Code Napoléon), et en cas de continuation c’est le droit contenu dans la formule qui importe.

327

We kennen Pothier gezag toe, omdat we vertrouwen, dat hij het recht van zijn tijd nauwkeurig beschreef, we gebruiken zijn werken om te weten, wat recht was in Frankrijk voor den Code. Doch precieser antwoord op deze vraag geeft het onderzoek der rechtspraak. Het zijn daarom de beslissingen van rechters van vroeger tijden, die voor ons onderzoek van bijzonder belang zijn; de beslissingen vòòr de wet, ook die, welke er onmiddellijk op volgen, immers in die beslissingen kunnen we het best den draad der traditie aanwijzen. Die draad loopt door tot op het heden, zoo ligt er verband tusschen het gezag der historie en dat der rechtspraak. Doch daarover in de volgende paragraaf. Hier eerst nog iets anders. Het is niet alleen de regel, maar ook niet alleen de beslissing van den rechter, het is het maatschappelijk leven zelf, waarin zich voor den historicus het recht manifesteert en het is ook de ontwikkeling daarvan, die bij het beroep op de traditie van belang is.

327

Nous attribuons de l’autorité à Pothier, parce que nous croyons fermement qu’il décrivait méticuleusement le droit de son époque et nous nous servons de ses ouvrages pour savoir ce qui était le droit en France avant le Code. Cependant une réponse plus précise nous donne la recherche de la jurisprudence; ce sont surtout les décisions des juges d’autrefois qui importent pour nos recherches; celles antérieures à une loi et celles qui la suivent immédiatement, car dans ces décisions se voit le plus clairement le fil de la tradition. Ce fil va jusqu’à nos jours; c’est ainsi qu’il existe un rapport entre l’autorité de l’histoire et celle de la jurisprudence, comme nous le verrons dans le prochain paragraphe. Un autre point attire encore notre attention, ce n’est ni dans la seule règle, ni dans la décision judiciaire. Ce n’est dans la vie en société même, que se manifeste le droit pour l’historien; pour l’appel à la tradition, l’évolution de cette vie importe également.

328

   Recht is een regeling van verhoudingen tusschen de menschen. Bij het beroep op de traditie hebben we de vraag te stellen, wat de verhoudingen waren, toen de regel werd opgesteld, om te kunnen uitmaken of het blijvende in de verhoudingen thans den regel moet doen begrijpen als toen, dan wel juist een verandering daarin ook wijziging van den regel in zich sluit. Wat was de economische en technische structuur van de maatschappij, waarin de regel moest werken, wat ook het milieu uit cultuuroogpunt waarin hij functionneert? Wij zijn in het recht altijd gebonden aan de feiten. Uit de feiten alleen kan men nimmer het recht afleiden, doch het recht is nooit te kennen zonder de feiten. Feit in dit verband is niet alleen het concrete gebeuren tusschen partijen, maar ook dat gebeuren als type van een maatschappelijke verhouding en dus de verhouding zelf. Geen rechtshistorisch onderzoek zonder onderzoek van het geheel, waarvan het recht deel uitmaakt. Wie een boek van rechtsgepagina-113,pagina-113schiedenis opslaat bemerkt al spoedig, dat het een geschiedenis van rechtsinstellingen is, die ons wordt geboden, d.w.z. een geschiedenis van die complexen van feitelijk gebeuren, die door rechtsregels worden samengebonden.

328

   Le droit est une réglementation de rapports entre les hommes. Pour l’appel à la tradition, il faut poser la question de savoir quels étaient ces rapports au moment de l’élaboration de la règle et cela en vue soit de décider si la permanence de certains rapports exige de comprendre la règle de la même façon que jadis, soit de déterminer si un changement de ces rapports implique une modification de la règle. Quelle était la structure économique et technique de la société, quel était le milieu culturel où la règle devait jouer? Dans le droit nous sommes toujours liés aux faits. Ou ne peut déduire le droit des seuls faits; mais sans eux on ne peut jamais connaître le droit. Par „fait” il faut entendre ici non seulement les événements concrets se produisant entre les parties, mais encore ces événements en tant que types d’un rapport social, et donc aussi ce rapport même. Pas de recherche historique du droit sans examen de l’ensemble dont il fait partie. Lorsqu’on ouvre un livre d’histoire du droit, on aperçoit bientôt qu’on nous présente une histoire des institutions juridiques, c’est-à-dire de ces complexes d’événements matériels qui sont reliés ensemble par des règles de droit.

329

   Het begrip rechtsinstelling is zelden ontleed; de rechtshistoricus gebruikt het, de jurist in engeren zin laat het liggen. Toch is het ook voor hem onmisbaar. Geen beoefenaar van het staatsrecht zal het recht van den hedendaagschen Staat beschrijven zonder koningschap of parlementarisme te teekenen. Het zijn staatsinstellingen, die hij dan uitbeeldt. Niet op de regels alleen over de rechten van Koning en Staten-Generaal komt het aan, noch ook op de praktijk alleen, maar op de regels in de praktijk, op het geheele verschijnsel, zooals het door de regels wordt beheerscht. Terwille van een bepaald doel worden regels opgesteld; die regels leiden tot handelingen, die samenhangen en als een geheel zich aan den waarnemer van het maatschappelijk leven voor doen.160 Juist zoo is het in het privaatrecht. Inpagina-85 een instelling wordt een bepaald doel door de menschen op een bepaalde wijze met behulp van rechtsregels nagestreefd. Wij kunnen niet zeggen, dat de eigendom een rechtsinstelling is; eigendom is een vorm, die bij allerlei instellingen wordt gebezigd, doch wel is het de privaat-eigendom van den grond en het pachtstelsel.

329

   On n’a analysé que rarement la notion d’institution juridique; l’histoire du droit s’en sert, le juriste, dans le sens strict du mot, la laisse de côté. Cependant, pour celui-ci, elle est également indispensable. Aucun praticien du droit constitutionnel ne décrirait lepagina-119droit d’un Etat contemporain sans esquisser ce qu’est la royauté ou le parlementarisme; il reproduirait alors des institutions de l’Etat. Ce ne sont pas les seules règles sur les prérogatives du Roi ou des Etats-Généraux, qui importent, même par la seule pratique, mais les règles telles qu’elles jouent dans la pratique, le phénomène entier, tel qu’il est dominé par ces règles. On établit des règles en vue d’un but déterminé; ces règles conduisent à des actes qui présentent entre eux de la cohésion et elles apparaissent à l’observateur de la vie en société comme un tout.137 Il en est exactement de même dans le droit privé. Dans l’institution, des hommes poursuivent un but déterminé, d’une façon déterminée à l’aide de règles juridiques. On ne peut appeler la propriété une institution juridique, elle est une forme qui est utilisée dans diverses institutions; mais la propriété immobilière privée et le système des baux ruraux sont des institutions.

330

Rechtspersoon is een categorie; vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit, een begrip van ons positief recht, doch het vereenigingswezen een instelling, die weder eigen zelfstandige onderdeelen heeft, als de vakvereeniging en de onderneming. De rechtshistorie beschrijft de maatschappelijke ontwikkeling van deze instellingen, daarin ziet zij de rechtsregels. De historische interpretatie is het in de eerste plaats om de regels te doen, doch deze regels veranderen met de instellingen; zonder die instelling zijn zij niet te kennen. Daarom zal zij met de ontwikkeling daarvan rekening willen houden ook in het hedendaagsche rechtsleven. Of zal het voor vragen van vereenigingsrecht niet van bijzonder belang zijn, dat de machtige pagina-114vakvereeniging en de naampagina-114looze vennootschap, die in den wereldhandel een woordje meespreekt, zich van een vorm bedient, die, toen de wet van 1855 werd afgekondigd, vooral door societeiten en philantropische genootschappen werd gebezigd?

330

La personne juridique est une catégorie; l’association ayant un personnalité juridique est un concept du droit positif, mais les associations forment ensemble une institution qui a ses subdivisions indépendantes, tels le syndicat et l’entreprise. L’histoire du droit décrit l’évolution sociale de ces institutions qu’elle voit comme l’ensemble des règles de droit. Par contre, pour l’interprétation historique, il s’agit surtout de règles, qui changent en même temps que les institutions sans lesquelles il est impossible de connaître les règles. Elle tiendra donc compte de l’évolution des institutions, même dans la vie juridique actuelle. Ne croit-on pas, par exemple, qu’il importe tout particulièrement, pour les questions du droit des associations, de savoir que les puissants syndicats et les sociétés anonymes, qui ont leur mot à dire dans le commerce mondial, se servent d’une forme juridique, qui, au moment de la promulgation de la loi sur les associations de 1855, fut celle de cercles privés et de sociétés philanthropiques?

331

   De historische interpretatie dringt zoo naar de socio- of teleologische. Als onderzocht is in verband met welke verhoudingen een regel is opgesteld en hoe zich die verhoudingen hebben ontwikkeld, dan zal bij de vraag “wat nu?” gezien worden naar de verhoudingen van heden, het doel, dat thans wordt nagestreefd. Historische interpretatie leert, dat de regel, al kan en moet hij ook te zijner tijd op zich zelf worden beschouwd, toch ten slotte alleen te begrijpen is in het verband der verhoudingen, waarvoor hij geschreven is. De sociologie beschouwt die verhoudingen zelf, de regels alleen voorzoover zij op die verhoudingen invloed hadden. Wij hebben te vragen naar wat behoort, naar den regel, doch de regel voor en in de verhouding.
Zoo hebben wij dus achtereenvolgens het gezag der rechtspraak voor de rechtsvinding en de uitlegging naar de feitelijke maatschappelijke verhoudingen te bezien. Hierover in de volgende paragrafen.

331

   C’est ainsi que l’interprétation historique nous pousse vers l’interprétation sociologique ou téléologique. Lorsqu’on a recherché les rapports en raison desquels une règle a été autrefois établie, etpagina-120l’évolution de ces rapports, on ne tranchera pas une question soulevée à présent, sans avoir examiné d’abord les rapports actuels, le but qu’on poursuit de nos jours. L’interprétation historique nous apprend que la règle — bien qu’elle puisse et qu’elle doive être prise isolément en son temps — ne peut être comprise qu’en considération des rapports en vue desquels elle a été écrite. La sociologie examine ces rapports même; elle n’étudie ces règles que dans la mesure où elles ont influé sur ces rapports. A nous autres juristes par contre, il incombe de demander après „ce qui convient”, la règle, mais la règle four et dans les rapports.
Il nous faut donc étudier successivement l’autorité de la jurisprudence pour la découverte du droit et l’interprétation selon les rapports sociaux matériels.

332

§ 1.19 Het gezag der rechtspraak.

   Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat algemeen werd aangenomen, dat aan het oordeel van den rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwam. Nog zijn velen van die meening. De rechter past het recht toe, vindt het recht in concreto, zijn taak is niet regels op te stellen van algemeene strekking. De geheele opzet van onze staatsinrichting, de scheiding van wetgevende en rechtsprekende macht, het cassatie-systeem, alles sluit uit, dat aan de jurisprudentie als zoodanig gezag toekomt. Non exemplis sed legibus judicandum est. Men mag eerbied hebben voor een oordeel van den H.R. over een rechtskwestie, doch dat is geen andere eerbied dan die, welke verschuldigd is aan de uitspraak van ieder die verstand heeft van een zaak, waaroverpagina-86 hij spreekt.

332

§ 19 L’autorité de la jurisprudence.

   Il y a relativement peu de temps on admettait généralement que la sentence du juge n’avait pas d’autorité en dehors du rapport juridique qui lui était soumis. Beaucoup sont toujours de cet avis. Le juge applique le droit, il le trouve dans le cas concret, sa tâche ne comporte pas l’établissement de règles d’une portée générale. Le plan même de notre organisation étatique, la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, le système de cassation, tout exclut la possibilité de reconnaître de l’autorité à la jurisprudence en tant que telle. Non exemplis sed legibus judicandum est. On peut très bien avoir du respect pour une opinion de la Haute Cour sur un point de droit, mais ce respect ne dépasse pas celui qui est dû à la sentence de tout homme qui est compétent en la matière.

333

   Men kan het te allen tijde ter zijde stellen als men van zijn onjuistheid is overtuigd; het heeft gezag door het gewicht van zijn argumentatie, niet door den persoon van wie het afkomstig is. Ligt dit beginsel in het geheel onzer staats- en rechtsinstellingen, het was ook de opzet onzer codificatie. Het vroeger bestaande gezag der rechtspraak moest pagina-115,pagina-115worden gebroken, de arrêts de règlement, waarin de Fransche parlementen verkondigden, hoe zij voortaan zouden beslissen in een of andere rechtsvraag, werden verboden (art. 5 C.c). Onze Wet houdende Algemeene bepalingen schrijft in navolging daarvan voor: “Geen rechter mag bij wijze van algemeene verordening, dispositie of reglement uitspraak doen in zaken, welke aan zijn beslissing onderworpen zijn” (art 12).

333

Lorsqu’on est persuadé de l’inexactitude d’une telle opinion, on peut l’écarter; elle emprunte son autorité uniquement au poids de l’argumentation et non pas à la personne qui l’a prononcée. Ce principe est contenu non seulement dans l’ensemble de nos organisations politiques et juridiques, il fut aussi celui du plan de notre codification. L’ancienne autorité de la jurisprudence devait être supprimée; les arrêts de règlement dans lesquels les parlements français annonçaient leurs décisions futures sur des points de droit déterminés furent interdits (art. 5 Ce). C’est à l’instar de ce modèle que pagina-121l’art. 12 de notre loi contenant les Dispositions Générales prescrit: „Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire sur les causes qui lui sont soumises”.

334

   Als zoo de opzet was — hoe anders is dan de praktijk geworden. Wie een pleidooi in burgerlijke zaken bijwoont, zal bespeuren, dat een advocaat zich nooit sterker gevoelt dan wanneer hij zich op een arrest van den H.R. kan beroepen, dat ontleding en vergelijking van rechterlijke interpretatie schering en inslag is aan de balie. Het is het lijstje van jurisprudentie, dat de rechter van dat pleidooi als het voornaamste voor zijn vonnis mee naar huis neemt. Het is de rechtspraak-publicatie, die ieder jurist als het meest noodzakelijke bijhoudt, hoe weinig tijd het dagelijksch werk hem overigens voor studie mag laten. Bestudeering van den ontwikkelingsgang der rechtspraak, systematiseering van haar resultaten, beschouwt de wetenschap al mede als haar voornaamste taak. In navolging van Frankrijk wordt het eerste nagestreefd in aanteekeningen onder de arresten, zoowel in de Ned. Jurisprudentie als in het Weekblad van het Recht.

334

   Si tel était l’idée primitive, la pratique est devenue toute autre! Celui qui assiste à un plaidoyer en matière civile constatera qu’un avocat ne se sent jamais aussi fort que lorsqu’il peut invoquer un arrêt de la Haute Cour et que l’analyse de la comparaison des interprétations judiciaires est à l’ordre du jour devant le barreau. C’est la liste des citations de jurisprudence qui est la pièce principale pour son jugement et que le juge emporte chez lui après les plaidoiries. Ce sont les publications de jurisprudence que tout juriste suit avec assiduité comme la matière la plus nécessaire, lui laissent peu de temps pour ses études même si les besognes quotidiennes. La science considère comme une de ses tâches principales l’étude de l’évolution de la jurisprudence et la systématisation des résultats de celle-ci. Conformément au modèle français, ce premier but se poursuit dans les annotations sous les arrêts, tant dans la Jurisprudence Néerlandaise que dans l’Hebdomadaire du Droit.

335

En wat het laatste betreft: men vergelijke eens de plaats, die de rechtspraak inneemt in een tegenwoordig leerboek met die, welke zij had in een van vijftig jaar geleden; men zal zich bewust worden, hoe zeer zij aan gezag heeft gewonnen.161 Portalis, die verder zag dan de meeste codificators, heeft gelijk gekregen toen hij in tegenstelling tot den geest van zijn tijd de stelling uitsprak2, die wij boven op blz. 108 reeds gedeeltelijk citeerden: “à défaut de texte précis sur chaque matière un usage ancien, constant et bien établi; une suite de décisions semblables; une opinion on une maxime recue tiennent lieu de loi.”162 Dat de rechtspraak zulk een invloed zou hebben gekregen als zij thans heeft, zal ook hij wel niet hebben vermoed.

335

Et quant à la systématisation, que l’on compare la place attribuée à la jurisprudence dans un manuel de nos jours, à celle qu’elle occupait dans un traité d’il y a cinquante ans; et l’en se rendra compte de la mesure dans laquelle elle a gagné en autorité138 Portalis, qui regardait plus loin que la plupart des codificateurs a obtenu gain de cause car, en opposition avec l’esprit de son époque, il soutint la thèse déjà citée en partie, ci-dessus, page 114: „à défaut de texte précis sur chaque matière un usage ancien, constant et bien établi; une suite de décisions semblables; une opinion ou une maxime reçue tiennent lieu de loi”.139Cependant, même lui ne s’était certainement pas attendu à ce que la jurisprudence gagnât l’influence dont elle dispose maintenant.

336

Gewoonlijk stelt men de leer van het precedent, de rechter gebonden aan vroegere uitspraken van hoogere rechters en van zich pagina-116zelve, als pagina-116een bijzonder Angelsaksisch instituut tegenover het continentale stelsel, dat hem volledige vrijheid in dit opzicht laat. Het is geen wonder dat na kennisneming der Fransche praktijk een Engelsch schrijver de stelling verdedigd heeft, dat het verschil slechts gradueel is163: de Engelsche rechter is niet zóó gebonden als men dat wel voorstelt, de continentale niet zóó vrij. Het eerste moeten we laten rusten, het tweede is stellig juist: hij gevoelt zich gebonden en gedraagt zich daarnaar.pagina-87

336

   On oppose ordinairement, comme une institution anglo-saxonne particulière, la théorie du précédent, selon laquelle le juge est lié par des décisions antérieures de juges supérieurs et par ses propres décisions antérieures, au système continental qui laisse au juge une liberté absolue à cet égard. Il n’est pas étonnant qu’un auteurpagina-122anglais, après avoir pris connaissance de la pratique française, ait soutenu la thèse d’après laquelle la différence est seulement de degrés 140 : le juge anglais n’est pas aussi lié qu’on veut le faire croire; le juge continental n’est pas aussi libre. Sans nous prononcer sur la valeur de la première partie de cette idée, il faut constater que dans la seconde elle est parfaitement exacte: le juge continental se sent lié et il se comporte conformément à ce sentiment,

337

Niettemin wordt het — en ziedaar reeds een verschil met Engelsche opvattingen — zeiden door den rechter openlijk uitgesproken. Het komt zoo goed als niet voor, dat de rechter uitdrukkelijk zegt, dat hij de een of andere kwestie zus of zoo beslist, omdat de H.R. dat zoo gedaan heeft. Dat hij het doet, is daarom niet minder waar. Men moet het echter van elders weten; uit de rechtspraak zelf kan men het alleen in zooverre afleiden, dat de argumenten en de formules van den H.R. worden overgenomen. Wat het hoogste college zelf betreft, op zijn eigen vroegere rechtspraak doet het nimmer beroep164, wel vindt men ook hier herhaling (soms letterlijk) van argumenten en formules uit oudere arresten.

337

   bien qu’il ne l’exprime que très rarement de façon ouverte — et cela constitue déjà une différence avec la conception anglaise. Il n’arrive pratiquement jamais qu’un juge dise expressément qu’il a tranché telle question de droit, parce que la H.C. l’avait fait avant lui. Il n’en est pas moins vrai qu’il suit en effet la H.C. Seulement on le constate d’une autre façon; on ne peut le déduire de la jurisprudence même que du fait que les arguments et les formules de la H.C. y sont repris. Quant au collège judiciaire lui-même, jamais il n’invoque sa propre jurisprudence antérieure;141en revanche on trouve dans ses arrêts la répétition d’arguments et de formules d’arrêts plus anciens.

338

Merkwaardiger in dit opzicht is nog, dat de H.R. in den laatsten tijd soms de aangevallen uitspraak toetst, niet aan de formule der wet, maar aan die welke hij zelf bij een vroegere gelegenheid opstelde. In het bekende arrest van 1919 gaf de H.R. een nieuwe omschrijving van onrechtmatige daad; toen hij in 1928 voor de vraag stond, wanneer een daad van den Staat zelf onrechtmatig mag heeten, was het de uitlegging van een onderdeel dezer van den H.R. zelf afkomstige formule: de eisch om zich te onthouden van handelen, dat indruischt tegen de zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt, waarop het cassatiemiddel afstuitte.165 De H.R. behandelde hier zijn eigen formule geheel als een tekst der wet.
Zeer voorzichtig gaat de H.R. verder in deze richting. Zoo gaf hij in zijn arrest van 25 Febr. 1932 inzake de ontvanger te Haarlem tegen Schermer, N.J. 1932, 301, W. 12405, over het derdenbeslag een uitlegging van dat van 1929 geciteerd boven blz. 61 over hetzelfde onderwerp. Voor bevordering der rechtszekerheid door de (pagina-117)rechtspraak kan dat van belang zijn. Deze zou zeker worden gedeind, indien de rechter meer openlijk aangaf, wanneer en waarom hij den H.R. volgt6, vooral indien hij de gewoonte kreeg om bij hanteering van sommige bepalingen als art. 1374 en art. 1401 B.W. duidelijk te doen uitkomen, waarin de strijd met de goede trouw of met de betamende zorgvuldigheid wordt gevonden. Binnen het kader van eenige formule zou dan de rechtspraak een wel niet geheel vast, maar toch tamelijk veilig richtsnoer aanwijzen
166, zoo voor belanghebbenden als voor de rechtspraak.

338

Il est plus curieux encore de voir la H.C. contrôler, ces derniers temps, la décision attaquée, non pas d’après la formule de la loi, mais d’après celle qu’elle a établie dans une cause antérieure. Dans l’arrêt bien connu de 1919, la H.C. donna une nouvelle définition de l’acte illicite; lorsqu’en 1928 elle fut saisie de la question de l’illicéité d’un acte émanant de l’Etat même, le moyen de cassation échoua justement devant l’interprétation d’une partie de la formule élaborée par la H.C. elle-même: l’exigence de s’abstenir de tout acte contraire aux bons soins qui s’imposent dans le commerce social.142 La H.C. traita ici sa propre formule entièrement comme un texte légal. (Texte ajoutée) Très prudemment la H.C. continue dans cette voie. C’est ainsi qu’elle a donné dans son arrêt du 25 février 1932 (N. J. 1932, 301, W. 12405) traitant de la saisie-arrêt, une interprétation de celui de 1929 relatif à cette mesure, cité ci-dessus page 65. Ce procédé peut contribuer au développement par la jurisprudence de la sécurité du droit. Celle-ci serait certainement favorisée si le juge indiquait plus ouvertement dans quelles conditions et pagina-123pour quels motifs, il entend suivre la H.C. et notamment s’il prenait l’habitude d’exprimer clairement en quoi consiste l’infraction à la bonne foi ou aux soins qui s’imposent. De cette façon, la jurisprudence fournirait, dans le cadre d’une formule, une directive, sinon fixe, au moins assez sûre, tant pour les intéressés que pour la juridiction en général.143

339

   Verklaarbaar is deze tegenstelling tusschen den oorspronkelijken opzet en wat er van werd in de praktijk alleszins. We behoeven daarvoor niet eens een beroep te doen op de algemeen menschelijke neiging tot navolging, op de behoefte, die we allen hebben, aan te leunen tegen het oordeel van anderen, de oorzaak kan dichter bij worden pagina-117aangewezen. Een proces kost tijd en geld; wie begint het als hij van te voren weet het te zullen verliezen? Weet men eenmaal hoe de rechter over een zaak oordeelt, dan aanvaardt men die meening als recht. Voor den advocaat, wien gevraagd wordt wat recht is, ligt het antwoord in wat de rechter waarschijnlijk zal beslissen. En de rechter? Zijn houding ondergaat den invloed van het systeem van hooger beroep en cassatie. Niet licht zal hij een uitspraak geven,pagina-88 waarvan hij weet, dat zij waarschijnlijk in hoogere instantie wordt vernietigd. Het is niet in de eerste plaats ijdelheid, vrees voor afbraak van zijn werk, die hem zich naar den H.R. doet richten, het is vooral de overweging, dat hij, door anders te doen, partijen noodeloos op kosten jaagt. Hij gevoelt zich mede geroepen de rechtszekerheid te handhaven. Daarover straks meer. Wij moeten eerst nog stilstaan bij een principieele vraag.

339

   Ce contraste entre le plan primitif et ses résultats finaux dans la pratique s’explique facilement. Il n’est même pas besoin d’en appeler à l’inclination si humaine pour l’imitation, ou au besoin que nous éprouvons tous de s’appuyer à l’opinion d’autrui; sa cause est plus évidente encore. Un procès coûte de l’argent et du temps; qui va l’intenter lorsqu’il sait d’avance qu’il doit le perdre? Une fois que l’on connaît l’opinion du juge sur une question quelconque, on l’accepte comme du droit. Pour l’avocat, la réponse aux questions de droit se trouve dans la décision probable du juge. Et pour le juge? Son attitude subit l’influence du système de l’appel et de la cassation. Il ne rendra pas aisément une sentence dont il prévoit l’annulation probable dans une instance supérieure. Ce n’est pas en premier lieu de la vanité, la peur de voir son travail anéanti, qui l’amène à s’aligner sur la H.C.; c’est surtout pour le motif qu’en agissant autrement, il mettrait nécessairement les parties en frais. Il se croit appelé, lui aussi, à maintenir la sécurité du droit. Nous reviendrons ci-dessous sur cette question. Un autre problème retient maintenant notre attention. Le voici.

340

   Het is deze. Het mag waar zijn, dat zoo verklaard wordt, dat de rechter gezag toekent aan de uitspraken van den H.R., de balie en de jurist in het algemeen aan de rechtspraak in haar geheel, doch is het ook gerechtvaardigd? Is het niet weder verwarring van causale verklaring en juridisch behooren, als we de rechtspraak gezag toekennen? Moeten we het verschijnsel, hoe belangrijk ook uit sociologisch oogpunt, niet volkomen ter zijde laten, indien we de factoren opsommen, waarnaar de rechter behoort te oordeelen? Rechtspraak is toch geen rechtsbron? Daar blijft het toch bij? pagina-118

340

   S’il est vrai qu’on explique ainsi le fait que le juge reconnaît de l’autorité aux arrêts de la H.C, comme le font le barreau et les juristes en général pour l’ensemble de la jurisprudence, ce respect est-il justifié? N’est-ce pas confondre, de nouveau, l’explication selon la loi de causalité et ce qui convient juridiquement, que d’attribuer cette autorité à la jurisprudence? Ne faut-il pas ignorer totalement ce phénomène — quelle que soit son importance sociologique — lorsque nous énumérons les facteurs d’après lesquels le juge doit prononcer?La jurisprudence n’est pas une source de droit, n’est-ce pas? Nous nous en tenons là, bien entendu?

341

   Wie zoo vraagt, gaat uit van de voorstelling, dat in de wet de beslissing van ieder geval ligt opgesloten en dat de rechter deze daaruit met volkomen nauwkeurigheid kan afleiden. Hij stelt dan tegenover de aldus gevonden conclusie die, welke een vroegere rechter door een klaarblijkelijk foutieve redeneering heeft getrokken, en het spreekt van zelf, dat de eerste, niet de laatste moet worden gekozen. Al hetgeen we tot nu toe schreven is, dunkt mij, voldoende om aan te toonen, dat zoo de verhoudingen niet liggen, dat het niet logische deductie uit een regel met vaststaanden inhoud alleen is, die de rechter bij de beslissing verricht, maar dat het een besluit is, dat hij neemt na kennisneming van een reeks van gegevens, van voor en tegen.167

341

   A poser ainsi le problème, on part de la conception d’après pagina-124laquelle la loi implique la décision pour toute hypothèse et d’après laquelle le juge est à même de l’en déduire avec une parfaite précision. On oppose alors à la conclusion ainsi trouvée celle qu’un juge antérieur a tirée par voie d’un raisonnement manifestement erroné et il va sans dire qu’il faut opter pour la première et non pas pour l’autre. Tous nos développements précédents me semble-t-il, suffisent, à démontrer que tel n’est pas l’état des choses, que ce n’est pas la seule déduction logique d’une règle à contenu acquis, qui constitue l’activité du juge, mais qu’il prend une décision, à l’issue d’un examen de toute une série de données, du pour et du contre.144

342

   De wet moet mede worden gezien, zeiden we boven, als de fixeering met gezag van een formule ter beheersching van het rechtsleven. Dat leven wordt gevormd door het geheel van normen, zooals het pagina-118zich in de maatschappij vertoont. Bedenken we dan, dat in een bepaalden tijd een ander gezag als van den wetgever op dat leven mede invloed krijgt, feitelijk mede bepaalt, wat als recht wordt erkend, dan hebben wij ons ook voor dat gezag te buigen en de regels, die daarin liggen opgesloten, als recht te erkennen. Ons blijft de plicht de verhoudingen tusschen dit gezag en dat van den wetgever aan te wijzen en te onderzoeken, wanneer en in hoeverre het moet worden geëerbiedigd, het terug te dringen zoo mogelijk als het zich te breed maakt, doch het gezag ontkennen mogen we niet.

342

   Il faut aussi nous le répétons, voir la loi, comme une fixation, par l’autorité d’une formule destinée à régir la vie juridique. C’est le jeu de toutes les normes, telles qu’elles se manifestent dans la société, qui forme cette vie. A admettre que souvent une autorité autre que celle du législateur va influer sur cette vie en ce que celle-ci détermine réellement aussi ce qui doit être reconnu comme droit, il faut s’incliner également devant cette autorité et accepter, comme du droit, les règles qu’elle implique. A nous la tâche d’indiquer les rapports entre cette autorité et celle du législateur et de rechercher dans quelles conditions celle-là doit être respectée et de la repousser si possible lorsqu’elle transgresse ses limites. Mais il est inadmissible de nier cette autorité.

343

   In het recht hebben we niet eenvoudig te accepteeren en te beschrijven, wat gebeurt. We hebben ieder verschijnsel in het geheel te plaatsen, te vragen of het zich met andere verdraagt, naar overeenstemming te streven, en het ten slotte te toetsen aan den drang tot gerechtigheid, die het geheel beheerscht. Doch evenmin mogen we het historisch gebeuren ter zijde stellen en, op grond, dat het niet zou passen bij de voorstelling, die wij hebben over hetgeen zou behooren, als voor het recht onbelangrijk te negeeren. Voor de rechtswetenschap is, anders dan voor de sociologie, beschrijving van wat feitelijk geschiedt nooit afdoende antwoordpagina-89 op de vraag, wat als recht geldt, doch omgekeerd kan, wat als zoodanig wetenschappelijk moet worden erkend, nooit worden bepaald zonder rekening te pagina-119houden met wat de feiten leeren. De erkenning van de rechtspraak als gezaghebbend wordt ons opgedrongen door de feiten. Zij is ten slotte van geen anderen aard dan die van het gezag der wet. Ook deze berust op een historisch gebeuren. Aan ons de taak, dat gezag te ontleden en nader te bepalen.

343

   Dans le droit, il ne faut pas se borner simplement à l’acceptation et à la description de ce qui se passe en réalité. Il faut replacer tout phénomène dans ‘ensemble du droit, se demander s’il s’accorde avec d’autres phénomènes, et, tout en recherchant la concordance, le contrôler d’après les impulsions de cette justice qui domine l’ensemble. Cependant nous ne pouvons non plus écarter les phénomènes historiques, ni les ignorer — en leur refusant toute importance pour le droit — pour le seul motif qu’ils seraient incompatibles avec notre conception de „ce qui convient”. A la différence de la sociologie, la description de ce qui se produit en réalité ne tranche jamais, dans la science juridique, d’une façon péremptoire, la question: „qu’est-ce-qu’il faut reconnaître comme droit?” Mais inversement, on ne peut pas déterminer le droit sans tenir compte de ce que nous apprennent les faits. Ce sont les faits qui nouspagina-125forcent à reconnaître l’autorité de la jurisprudence; finalement cette autorité n’est pas d’une nature autre que celle de la loi, qui, elle aussi, repose sur un phénomène historique. Il nous incombe d’analyser cette autorité et de la préciser.

344

   Zegt men verder, dat de rechtspraak toch in onze staatsinrichting geen rechtsbron is, dan antwoord ik, dat dit woord verwarring sticht. Daarom gebruikte ik het tot heden niet.
Het woord “bron” kan beteekenen zoowel het materiaal, waaruit een recht historisch is te kennen (het Romeinsche recht kennen wij uit de codificatie van Justinianus, doch ook uit de instituten van Gajus, uit andere geschriften, inscripties enz.) als de aan een zekere rechtsorde voorafgaande regelingen, waaruit het historisch voortvloeide (het Romeinsche en het Fransche verbintenissenrecht zijn bron van het onze). Het kan eindelijk worden gebruikt in den zin van het gezag, dat het recht bepaalt. In dien zin zou thans alleen de wet rechtsbron zijn. Voor Engelsch recht zou het mede de rechtspraak zijn, voor het onze niet. pagina-119.

344

   Si l’on objecte que, dans notre organisation constitutionnelle, la jurisprudence n’est pas une source de droit, je réponds que ce terme prête à confusion. C’est pourquoi j’en ai évité l’emploi jusqu’ici.
Le terme „source” peut signifier aussi bien les matériaux à l’aide desquels on peut connaître un droit, (nous connaissons le droit romain par la codification de Justinien, mais aussi par les institutions de Gaius, par d’autres écrits, des inscriptions, etc.) que les réglementations antérieures à un certain ordre juridique, dont découlait historiquement ce dernier. (Le droit des obligations, tant romain que français, est une source du nôtre). On peut entendre enfin par ce terme l’autorité qui détermine le droit; dans ce sens, la loi seule serait maintenant source de droit. Pour le droit anglais — et non pas pour le nôtre — ce serait encore la jurisprudence.

345

Indien men daarmee meent, dat aan den wetgever het hoogste gezag voor ons recht toekomt, dan zal niemand dat tegenspreken. Doch het is onjuist uit het hoogste gezag tot alleen gezag te concludeeren. Het gezag van den rechter is van anderen aard en van lageren rang dan dat van den wetgever. Het bestaat niettemin. Geen wettelijke uitspraak op het gebied van het privaatrecht die niet door de rechtelijke machine heen moet om tot recht in werkelijkheid te worden. Het mag overdreven zijn als een Amerikaansch schrijver168 zegt, dat “the law is at the mercy of the courts”, de uitspraak doet het zelfstandig gezag van den rechter uitkomen. Er is gradatie van gezag. Rechtsvinding is vaststelling van concreet recht op grond van als gezag hebbend erkende gegevens. Daartoe behoort ook de rechtspraak.

345

   Si l’on veut dire par cela qu’il revient au législateur l’autorité suprême pour notre droit, personne ne le contredira. Mais c’est une erreur d’en conclure qu’elle est la seule autorité. L’autorité du juge est d’une nature autre que celle du législateur, elle est aussi d’un rang inférieur; elle existe néanmoins. Aucune disposition légale en matière civile ne peut être réalisée sans passer par la machine judiciaire. Le mot de l’auteur américain 145 “the law is at the mercy of the courts”, peut être exagéré, cependant cette sentence fait valoir l’indépendance de l’autorité du juge. Il existe des degrés d’autorité. La recherche du droit consiste à fixer le droit concret en vertu de données dont l’autorité est admise. La jurisprudence est une de ces données.

346

   Duidelijk komt dat uit als men er op let, hoe de bekende Fransche hoogleeraar Geny169over onze vraag oordeelt. Hij stelt voorop, dat op grond van de geheele staatsinrichting de rechtspraak niet is bron van recht en handhaaft deze uitspraak met overtuiging tegen zijn bestrijders. Doch dan komen de reserves, de erkenning van de bepagina-120teekenis der rechtspraak, en luidt de conclusie, dat het precedent niet alleen heeft “un ascendant moral et pratique” maar “s’impose à son jugement (dat is van den rechter) avec une force de conviction analogue à la force de la raison écrite, que connaissait notre ancien droit”. De rechter mag tegenover een vaste jurisprudentie eigen onderzoek nalaten, er is “une puissance sérieuse qui peut et dans une certaine mesure doit tenir en échec les incertitudes ou les caprices de la raison subjective.” 170 Als we de rechtspraak moeten volgen, wat voor zin heeft het dan nog te zeggen, dat zij geen rechtsbron is?

346

   Cette idée ressort nettement lorsqu’on étudie l’opinion qu’a exprimée sur notre problème Geny, le professeur français bien connu.146 Il pose d’abord le principe selon lequel, en vertu de toute notre organisation constitutionnelle, la jurisprudence n’est pas une source de droit et c’est avec une ferme conviction qu’il maintientpagina-126cette opinion à l’encontre de ses adversaires. Suivent les réserves, la reconnaissance de l’importance de la jurisprudence et la conclusion selon laquelle le précédent a non seulement „un ascendant moral et pratique”, mais encore „s’impose au juge avec une force de conviction analogue à la force de la raison écrite, que connaissait notre ancien droit”. En présence d’une jurisprudence constante, le juge peut s’abstenir d’effectuer lui-même la recherche; il existe „une puissance sérieuse qui peut et dans une certaine mesure doit tenir en échec les incertitudes ou les caprices de la raison subjective”.147 Si nous sommes obligés de suivre la jurisprudence, comment pouvons nous dire qu’elle ne constitue pas une source de droit?

347

De aandacht verdient ook hier art. 1 van het Zwitsersche wetboek. Hier wordtpagina-90 het gezag van de jurisprudentie erkend. Als de rechter bij leemten in de wet zelf recht zoekt, dan moet hij daarbij “bewährter Lehre und Uebelieferung folgen”. De Fransche tekst zegt: “Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine en la jurisprudence”. Het gezag is zeer beperkt en het “folgen” “s’inspirer de” drukt slechts een geringe autoriteit uit, niettemin is het merkwaardig, dat de codificatie zelf de jurisprudentie als autoriteit noemt.pagina-120

347

   A ce propos, l’article 1er du Code Civil Suisse mérite aussi notre attention; on reconnaît ici l’autorité de la jurisprudence. Lorsque le juge, qui se trouve devant des lacunes de la loi, cherche lui-même le droit, il doit: „bewährter Lehre und Ueberlieferung-folgen”. Le texte français dit: „Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence”. L’autorité est très restreinte, comme le prouvent les termes „folgen” et „s’inspirer de”; cependant il est curieux de voir la codification elle-même citer la jurisprudence comme une autorité.

348

   We hebben dat gezag thans nader te bepalen.
Vooreerst, waaraan komt het toe? Van gebondenheid in den zin van strikte onderwerping aan iedere uitspraak kan geen sprake zijn. We kennen gezag toe aan de beslissing van den rechter als erkenning van een regel. Immers alleen daarin ligt haar autoriteit buiten het geval. Nu kan de rechtspraak deze verkrijgen door herhaling, door opvolging van een reeks uitspraken. Dan is het de traditie, waarvoor we ons buigen, de traditie die zich uit in een “constante”, een “vaststaande” jurisprudentie. Het kan ook zijn, dat gezag wordt toegekend aan een enkel arrest. Dat kan gevolg zijn van de formuleering der uitspraak; — hoe algemeener deze luidt, hoe meer zij is losgemaakt van de feiten van het geval, hoe verder zij draagt —; ook van het klemmen van het betoog, van den nadruk, waarmee het is neergeschreven.

348

   Procédons maintenant à une détermination plus précise de cette autorité.
D’abord à qui revient-elle? Il ne peut être question d’une force obligatoire dans le sens d’une sujétion stricte à toute sentence. Nous attribuons de l’autorité à la décision judiciaire en tant que reconnaissance d’une
règle. En effet, c’est uniquement par la règle que cette autorité joue en dehors du cas concret; la jurisprudence peut l’obtenir par la répétition, par une suite de sentences. Alors nous nous inclinons devant la tradition, une tradition qui se manifeste par une jurisprudence „constante, „bien établie”. Il arrive aussi que cette autorité est attribuée à un seul arrêt, soit en raison de la formule de la sentence — plus celle-ci est conçue eu des termes généraux et plus elle est détachée des faits de l’espèce, plus étendue est sa portée — soit à cause de la pertinence de raisonnement, soitpagina-127pour l’insistance avec laquelle le juge s’est exprimé.

349

Wij onderscheiden gelegenheidsarresten, beslissingen waarin de samenhang met het geval nog groot is, en standaardarresten, die naar den opzet van den H.R. zelf klaarblijkelijk de strekking hebben van een bepaalde opvatting kond te doen. Als zoo-danig kunnen b.v. genoemd worden het al meer geciteerde arrest over de onrechtmatige daad, ook dat over art. 1354 B.W.171 Beide pagina-121hebben ook daardoor dat karakter, omdat ze met bestaande jurisprudentie braken. De tegenspraak maakt den nieuwen in het arrest gelegen regel bewust. Het kan ook zijn, dat niet één arrest, maar eenige te zamen, die elkaar aanvullen, een regel of een samenstel van regels formuleeren, dat als gezag hebbend wordt erkend en nagevolgd. De reeks arresten van den H.R. over de goede trouw in art. 1374 en de daaruit voortvloeiende uitbreiding der contractueele verplichtingen buiten de woorden der overeenkomst kunnen als voorbeeld hiervan worden genoemd.172

349

Nous distinguons les arrêts d’espèce, décisions attachées en grande partie au cas concret, et les arrêts de principe qui, d’après l’intention manifeste de la H. C. elle-même, tendent à faire connaître une opinion déterminée. A ce titre on peut citer l’arrêt sur l’acte illicite, déjà mentionné et celui sur l’art. 1354 C.c.n.;148ceux-ci ont d’autant plus le caractère d’ arrêts de principe qu’ils rompent avec la jurisprudence de leur époque. C’est la contradiction qui inculque à notre conscience la nouvelle règle que l’arrêt contient. Il se peut également que non pas un seul arrêt mais qu’un ensemble d’arrêts, se complétant l’un l’autre, formulent une règle, ou un complexe de règles, qui font autorité et qui sont reconnues et observées comme telles. On peut citer à ce titre la série d’arrêts de la H. C. sur la notion de bonne foi dans l’art. 1374 C.c.n. et l’extension des obligations contractuelles au delà des limites de la convention, qui en découle.149

350

   Wij noemden alleen arresten van den H.R., het kan ook zijn, dat beslissingen van boven en rechtbanken gezag veroveren. Dit is echter uit den aard der zaak minder; hier naderen we eenerzijds het gezag der wetenschap, anderzijds dat der feitelijk in de samenleving gevolgde handelwijze. Hierover in volgende hoofdstukken.173
In welke gevallen heeft nu de uitspraak gezag? Kunnen wij dat nog nader bepalen; hoever reikt het tegenover de andere gegevens? pagina-121Onvoorwaardelijk is het zeker niet. Er bestaat een gevaar, dat onze rechtspraak zich te veel voor den H.R. buigt.174 Er zit gemakzucht in dat aanvaarden van rechtspraak. Enpagina-91 ook in de theorie wordt m. i. dat gezag een enkele maal te hoog gesteld. Ook dit zal soms moeten wijken, als het tot niet te aanvaarden resultaten leidt. Het “breken” van een jurisprudentie bewijst het. Hier ligt het groote verschil met het Engelsche stelsel. In Engeland staat de rechter tegenover een precedent als tegenover een wettekst. Bij ons is het gezag anders. Het is ook in Engeland mogelijk, dat door langzame verschuiving — het eene geval is haast nooit geheel gelijk aan het andere — de rechtspraak zich wijzigt, doch ondenkbaar is het, dat de rechter openlijk verwerpt wat hij te voren verkondigde. Bij ons kan dit en geschiedt het.
De verschillen worden kleiner, zie enerzijds J. DRION, Stare Decisis (1950), Verzamelde Geschriften, 142, betogend dat dit ook bij ons een rechtsregel is, zij het geen absolute, en anderzijds de mededeling gedaan namens het Hogerhuis in 1966: Their Lordships … propose … to modify their present practice and, while
treating former decisions of this House as normally binding, to depart from a previous decision when it appears right to do so. Zie N.J.B. 1966, p. 681.

350

   Nous n’avons mentionné que des arrêts de la H. C.; il arrive aussi que des décisions de cours d’appel ou de tribunaux prennent de l’autorité. Cependant, par la force des choses, celle-ci est plus réduite. Nous approchons ici, d’une part l’autorité de la doctrine, d’autre part celle de la pratique dans la vie en société. D’autres chapitres seront consacrés à ce problème.150
Dans quelles conditions la décision judiciaire fait-elle autorité? Peut-elle être déterminée plus précisément? Quelle est sa portée par rapport aux autres données dont se sert la découverte du droit? Cette autorité n’est certainement pas inconditionnelle. Il y a lieu de craindre que nos juges n’exagèrent le respect de la H. C. Il y a un élément de moindre effort dans cette acceptation de la jurisprudence. La doctrine aussi risque parfois de surestimer l’autorité de la jurisprudence; de temps à autre celle-ci devra reculer lorsqu’elle mène à des résultats inacceptables. Le „revirement” le prouve. C’est ici surtout que notre système diffère du système anglo-saxon. En Angleterre le précédent vaut pour le juge comme une loi; toute autre est l’autorité du précédent chez nous. Même
pagina-128en Angleterre il se peut que la jurisprudence change à la suite d’un glissement insensible — un cas n’est presque jamais entièrement pareil à l’autre — mais il est impensable qu’un juge rejette ouvertement ce qu’il a prêché autrefois. Chez nous c’est possible, cela arrive aussi.

351

   Wij hebben dus nog wat nader te bezien, wanneer we gezag aan de rechtspraak, met name aan die van den H.R., hebben toe te schrijven.
Het is kort gezegd overal, waar rechtszekerheid van grooter waarde is dan de inhoud van het recht zelf. Recht is ordening, het komt er dikwijls meer op aan, dàt er orde is dan hoè zij wordt verkregen.pagina-122Het is volkomen onverschillig of de menschen rechts of links houden, doch het is van groot belang, dat zij allen hetzelfde doen. De berekenbaarheid van het recht is een goed, waarom in het maatschappelijk leven altijd weer wordt gevraagd. Zij was een van de doeleinden der codificatie, zij is het evenzeer van de Engelsche precedenten-leer. Het was de wensch naar die zekerheid, die Blackstone tot zijn beroemde uitspraak bracht — grondslag van deze geheele leer — dat het noodzakelijk is: “to (correctie) keep the scale of justice even and steady and not liable to waver with every new judge’s opinion.175

351

   Il faut donc examiner les cas où il faut attribuer de l’autorité à la jurisprudence et aux arrêts de la H. C. en particulier.
En peu de mots: toujours, lorsque la sécurité du droit prime le contenu du droit même. De droit est un ordre, souvent l’existence même de l’ordre importe plus que la façon dont on l’a obtenu. Il est parfaitement égal que les gens tiennent leur droite ou leur gauche, pourvu qu’ils fassent tous de même. Dans la vie sociale on demande toujours de nouveau que le droit soit sûrement prévisible; tel fut, entre autres, le but de la codification, il fut aussi celui de la théorie anglaise des précédents. Le désir d’atteindre cette sécurité a inspiré à Blackstone sa célèbre sentence — fondement de cette théorie — d’après laquelle il est nécessaire de “keep the scale of justice even and steady and not liable to waver with every new judge’s opinion”.
151

352

Dit belang van rechtszekerheid geeft aan ieder arrest van den H.R. waarde voor de rechtsvinding. Er zal altijd rekening mee moeten worden gehouden. Ook hier geldt, wat ik van de gegevens der interpretatie zeide, het is slechts een afwegen; zonder waarde is ook de rechtspraak nooit, doch op zichzelf beslissend evenmin. Wel mogen we zeggen, dat daar de rechtszekerheid zwaar weegt, waar onze overtuiging omtrent wat behoort, ons zedelijk oordeel, niet meespreekt in de beslissing. Een voorbeeld geven vragen van bevoegdheid en vorm. Het pagina-122is noodzakelijk dat vaststaat, welke rechter bevoegd is, doch het is zedelijk onverschillig of het nu de een of de ander is. Uitspraken daaromtrent van den H.R. behoort men onvoorwaardelijk te volgen.176 Evenzeer de beslissingen in vragen van vorm: of een zaak bij dagvaarding of verzoekschrift moet worden aanhangig gemaakt, of getuigen al dan niet onder eede moeten worden gehoord en zoo meer.pagina-92

352

C’est cet élément de sécurité du droit qui donne à chaque arrêt de la H. C. une valeur pour la découverte du droit. Il faudra toujours tenir compte de ces arrêts. La même directive que j’ai établie à l’égard des données pour l’interprétation vaudra ici; il s’agit de peser le pour et le contre: la jurisprudence n’est jamais sans valeur, elle n’est pas, non plus décisive, en soi. Il faut admettre que la sécurité du droit est prépondérante dans les cas où notre conception de „ce qui convient”, notre jugement moral, reste étranger à la décision. Le juge compétent doit nécessairement être indiqué d’une façon constante, mais cette indication est moralement indifférente. Des décisions de la H. C. à cet égard doivent être suivies inconditionnellement. 152Il en est de même pour les questions de formes: celles de savoir si une action doit être introduite par assignation ou par requête, si des témoins doivent prêter serment, etc.

353

   Naast deze zaken van gering gewicht staan die van meer ingrijpend belang. Het kan zijn, dat door rechtspraak een regel is ontstaan, die van zoodanige beteekenis is, dat hij alleen door de wetgevende macht kan worden veranderd. Dat is dan het geval indien die regel een vraag betreft, die de publieke opinie sterk bezighoudt, scheiding maakt tusschen groote groepen van ons volk. Ik ken hiervan ten onzent thans slechts één voorbeeld. Het is het gezag der rechtspraak177, dat de leer vestigde, dat bekentenis en verstek bij echtscheiding zonder nader bewijs toewijzing der vordering met zich brengen en dat daardoor langs indirecten weg de echtscheiding bij onderlinge toestemming invoerde. Verandering van dien regel grijpt pagina-123te zeer in, raakt aan zóó teere vragen, waarover zóó sterk verschil van meening bestaat, dat zij slechts mag geschieden door het hoogste gezag, den wetgever, bij wien de verschillende stroomingen in één bedding moeten samenvloeien.

353

   A côté de ces matières, d’une importance assez réduite il y en a d’autres plus lourdes de conséquences. Il arrive que la jurisprudencepagina-129crée une règle d’une importance telle que seul le législateur peut la modifier. Il en est ainsi lorsque cette règle est relative à une question à laquelle l’opinion publique s’intéresse vivement, une question qui divise la nation en des camps nettement opposés. Je n’en connais chez nous qu’un seul exemple. C’est celui de l’autorité de la jurisprudence153 qui a établi la théorie d’après laquelle, en matière de divorce, l’aveu et le défaut entraînent la condamnation sans aucune autre administration de preuves, et qui a introduit indirectement le divorce par consentement mutuel. Un changement de cette règle constituerait une mesure trop radicale; il toucherait à des questions tellement délicates et tellement controversées que seul le législateur, qui est appelé à réunir les divers courants comme un fleuve rassemble les eaux de ses divers affluents pourrait l’entreprendre.

354

   Is hiermee reeds aangegeven, hoezeer de rechtspraak een factor van beteekenis bij de rechtsvinding kan zijn —het allerbelangrijkste is daarmee nog niet genoemd. Dat is het geval als in vertrouwen op de rechtspraak, op den regel door haar uitgesproken als regel van recht in het maatschappelijk leven geheele instellingen zijn gebouwd, bepaalde verhoudingen van wijden omvang zijn geregeld Het is dan niet de jurisprudentie op zich zelve, maar de jurisprudentie als grondslag van en in verband met het feitelijk handelen in de samenleving, waarop een beroep wordt gedaan. Duitsche schrijvers als Gierke178 noemen het gezag der rechtspraak, waarover wij boven spraken, dat van het Gerichtsgebrauch; in de gevallen, waarop wij thans doelen, vormt het een deel van het gewoonterecht.
Slechts één voorbeeld. Nergens verklaart de wet uitdrukkelijk, pagina-123dat het mogelijk is een stichting in het leven te roepen.179Er waren er die het betwijfelden.

354

   Tout cela indique déjà à quel point la jurisprudence peut présenter de l’intérêt pour la découverte du droit; il nous reste maintenant à mentionner son effet de loin le plus considérable. Cet effet se produit lorsque les intéressés, confiants dans la jurisprudence, dans la règle qu’elle a édictée comme règle de droit pour la vie en société, ont établi de toutes pièces des institutions, et ont réglé certains rapports de vaste portée. Dans ces cas, on n’en appelle pas à la jurisprudence en soi, mais à la jurisprudence comme fondement des actes matériels de la vie sociale, à la jurisprudence dans ses rapports avec ces actes. Des auteurs allemands.tel Gierke 154ont qualifié de „Gerichtsgebrauch” l’autorité des décisions dont nous avons traité ci-dessus; dans les cas que nous venons d’indiquer, la jurisprudence fait partie du droit coutumier.
Nous citons un seul exemple. Nulle part la loi ne déclare expressément qu’on peut créer une fondation; d’aucuns doutaient de cette possibilité;

355

Niettemin handhaaft de H.R. deze mogelijkheid constant. In vertrouwen daarop zijn en worden er talrijke opgericht. Het zou het scheppen van een toestand van wanorde worden, indien de rechtspraak daarop terugkwam. Al de na 1838 opgerichte stichtingen zouden rechtsgeldigheid missen, voor al de vermogens, welke zij bezitten, zou een eigenaar moeten worden aangewezen, wat zeker niet eenvoudig zou zijn, alle handelingen door de bestuurders verricht zouden kunnen worden betwist. Geen rechter geeft zulk een uitspraak, vernielt zoo, door een reactie op zijn eigen leer, wat geheele geslachten in vertrouwen op die leer hebben opgebouwd. Geen wonder, dat de adv.-gen. Ledeboer, toen weder werd gepoogd van den H.R. een beslissing in anderen zin te krijgen, verklaarde: “De leer van den H.R. kan als geldend recht worden beschouwd en de continuiteit van de rechtspraak in een materie als deze is van zoodanig overpagina-93wegend belang, dat ik reeds daarom het eerste middel onaannemelijk acht.”180181pagina-124

355

cependant la H. C. l’admet constamment. Confiant en cette jurisprudence, on a établi de nombreuses fondations et l’on en établit toujours. Ce serait provoquer un désordre général que de revenir sur une telle jurisprudence. Toutes les fondations, érigées depuis 1838, seraient nulles, il faudrait désigner des propriétaires pour tous leurs patrimoines — ce qui serait assez compliqué —pagina-130 tous les actes accomplis par leurs administrateurs pourraient être contestés. Aucun juge ne rend une telle sentence et détruit ainsi — par une réaction contre sa propre théorie — ce que toute une série de générations a construit en comptant sur cette théorie. On comprend donc que l’Avocat-Général Ledeboer ait déclaré, lors d’une tentative pour obtenir de la H. C. une décision dérogatoire: „La théorie de la H. C. est à considérer comme du droit valable et la continuité de la jurisprudence dans une matière comme la présente est d’une telle prépondérance que, pour ce seul motif déjà, je juge le premier moyen inacceptable.” 155156

356

   Ongemerkt zijn wij zoo van het gezag der rechtspraak op dat van het feitelijk handelen der aan het recht onderworpen personen en het daarin erkend recht — wat men meest gewoonterecht noemt — gekomen. Het eene hangt ten nauwste met het andere samen. Wij moeten verdere uitwerking van dit punt tot een volgende paragraaf aanhouden.
Hier nog één opmerking. Het beroep op de rechtspraak is één der gegevens bij de rechtsvinding; het wordt naast andere gebruikt. Doch het kan ook een gegeven afsnijden, het is het beroep op de traditie, de historische interpretatie. Immers het is van denzelfden aard: in beide wordt aansluiting bij het voorafgaande bepleit, alleen omdat het het bestaande is. Een beroep op de traditie kan daarom, indien het op zich zelf staat tegenover een vaste rechtspraak, niet afdoen.

356

   C’est ainsi que nous sommes passés insensiblement de l’autorité de la jurisprudence à celle qu’il faut attribuer aux actes matériels des sujets de droit et au droit que ceux-ci reconnaissent par ces actes, droit qu’on appelle généralement „les usages”. Ces deux espèces d’autorité montrent une forte cohésion. C’est un point dont nous traiterons dans un autre paragraphe.
Une seule remarque encore: l’appel à la jurisprudence est l’une des données à la disposition de la découverte du droit; on s’en sert parmi d’autres données. Cependant cet appel peut s’entre-croiser avec un autre; celui de la tradition, l’appel à l’interprétation historique. En effet les deux appels sont de même nature en ce qu’ils sont en faveur tous les deux, de la continuation du précédent,
uniquement parce qu’il existe toujours. Devant une jurisprudence constante, un appel isolé à la tradition n’a pas de valeur.

357

Wie een bestaande rechtspraak wil wijzigen kan, indien àndere gegevens hem steun bieden, zich op een oude traditie beroepen, waarvan de rechtspraak ten onrechte afweek, een enkele bestrijding van de jurisprudentie op grond van de geschiedenis heeft geen zin. Waarom, àls men eenmaal afgeweken is van een bepaalde pagina-124lijn, deze terug te buigen, alleen omdàt men afgeweken is? Ook de nieuwste geschiedenis is geschiedenis, men vergeet dat te dikwijls; de geschiedenis van een rechtsregel bij onveranderd blijven der wet ligt in de rechtspraak. Terecht werd daarom door de rechtbank te ’s-Gravenhage182 de stelling verworpen, dat het voorrecht van den verhuurder ook op den winkelvoorraad zou rusten, toen die stelling, in strijd met een vaststaande jurisprudentie, alleen werd verdedigd met een beroep op de geschiedenis voor den Code.183

357

En présence d’autres données qu’on peut invoquer à l’appui d’une modification de la jurisprudence, l’appel à une vieille tradition est certainement admis; une simple contestation de la jurisprudence pour des motifs historiques est inutile Une fois qu’on s’est écarté d’une certaine ligne, pourquoi revenir en arrière, uniquement parce qu’on s’en est écarté? Même l’histoire la plus récente est de l’histoire, on nepagina-131l’oublie que trop souvent: tant que la loi reste inchangée, l’histoire d’une règle juridique se lit dans la jurisprudence. C’est pourquoi le tribunal civil de la Haye157 rejeta, à juste titre, la thèse selon laquelle le privilège du bailleur grève aussi les marchandises en magasin, lorsqu’on la défendit — contrairement à une jurisprudence bien établie — par un appel à l’histoire d’avant le Code Napoléon.158

358

§ 1.20 Het gezag der wetenschap.

   Art. 1 van het Zwitsersche Wetboek stelt in den Franschen tekst op één lijn les solutions consacrées par la jurisprudence et la docpagina-125trine, de Duitsche spreekt van “bewährte Lehre” en ook Portalis noemde al in de aangehaalde plaats, naast de onafgebroken reeks van gelijke beslissingen, de “opinion reçue” als bron. Voor ons rijst dus de vraag: hebben wij ook aan de wetenschap gezag toe te kennen? 184

358

§ 20 L’autorité de la doctrine.


Le texte français de l’article premier du Code civil suisse met sur le même plan les solutions consacrées par la jurisprudence et la
doctrine” (dans le texte Allemand: „bewährte Lehre”) et même Portalis citait „l’opinion reçuee” comme source à côté de la suite ininterrompue de décisions semblables (voir page 121). Il se pose donc la question: faut-il aussi attribuer de l’autorité à la doctrine?159

359

   Een ontkennend antwoord schijnt voor de hand te liggen. Immers de wetenschap streeft naar kennis van het recht, zij wil vaststellen wat recht is, hoe zou deze vaststelling op haar beurt als recht kunnen gelden? Toch is de zaak niet zoo eenvoudig. Wetenschap — en wij spreken nu in het algemeen, niet alleen van depagina-94 rechtswetenschap — is nooit alleen reproductie, zij is altijd mede het maken van iets nieuws. Dat nieuwe kan al dan niet door de vakgenooten van hem, die zijn stellingen voordraagt, worden aanvaard. Geschiedt het, dan heet het in de leerboeken, dat de wetenschap leert, dat iets zus of zoo is. Wetenschap is dan niet meer de overtuiging van dezen of genen, maar een maatschappelijk verschijnsel: een samenvoeging van de meeningen van als autoriteit erkenden in een bepaald tijdvak. De wetenschap krijgt gezag in dezen zin, dat de massa haar volgt en als onomstootelijk accepteert. Wien gaven of tijd ontbreken om haar te controleeren, neemt ze over.

359

   Une réponse négative semble s’imposer. En effet, la doctrine tend à connaître le droit, elle veut constater ce qui est de droit; comment cette constatation pourrait-elle, à son tour, valoir comme du droit? Pourtant, le problème n’est pas si simple. La science en général — et non pas seulement la science juridique — ne se borne jamais à une reproduction, elle comprend en même temps la création de choses nouvelles. Ces innovations sont acceptées ou ne le sont pas par les confrères de celui qui les soutient. En cas d’acceptation, les affirmations dans les manuels sont précédées de „la science nous apprend”, etc. La science a cessé d’être l’opinion d’un savant quelconque, elle est devenue un phénomène social: l’ensemble des opinions de ceux qui, à une certaine époque, sont reconnus comme des autorités scientifiques. La science prend de l’autorité en ce qu’elle est suivie par les masses qui l’acceptent comme irréfutable; elle est reprise par ceux qui ne disposent ni des moyens, ni du temps pour le contrôler.

360

   Bij de rechtswetenschap heeft dit een bijzondere beteekenis. Nietpagina-125 voorzoover zij historische uitlatingen of maatschappelijke samenhangen zoekt, dan geldt voor haar, wat voor geschiedkundig of sociologisch onderzoek in het algemeen geldt. Doch met de rechtswetenschap bedoelden we hier weder de rechtswetenschap in engeren zin, die het bestaande recht beschrijft. Deze stelt in haar samenvoeging van wettelijke voorschriften, wettelijke beslissingen en wat zij meer als stof mag verwerken, regels op, die zij als recht voordraagt. Als de wetgever spreekt zij in abstracto, niet als de rechter in concreto; doch zij denkt zich de verhoudingen steeds meer geconcretiseerd en zoekt daarin den weg. Zij geeft de richtlijn aan, waarin de rechter in onderstelde gevallen moet gaan, poogt tot nadere bepaling te komen, waar de gegevens nog maar onvoldoende licht brengen. Al de methoden, die wij in dit boek beschrijven, past zij daarbij toe.

360

   Pour la science juridique, ce fait a une signification particulière. Non pas pour autant qu’elle recherche des sentences historiques ou des rapports sociaux; à cet égard, elle est soumise aux mêmes règlespagina-132que la recherche historique ou sociologique. Mais par la science juridique, nous entendons ici celle qui décrit le droit actuel, la science juridique au sens étroit. Celle-ci élabore des règles par voie de synthèse des dispositions légales, des décisions judiciaires et des autres données dont elle pourrait se servir et elle présente ces règles comme du droit. Comme le législateur, elle se prononce in abstracto et non comme le juge, in concreto; cependant elle concrétise de plus en plus les rapports et essaye d’éclairer aussi son chemin. Elle indique les directives que le juge doit suivre dans certaines hypothèses, elle entreprend des essais de précision, là où la lumière des données est encore insuffisante.

361

Krachtens die methoden is haar beschrijving tegelijkertijd schepping. Het is verwerking van gegevens — aan de gegevens gebonpagina-126den — doch in de verwerking zit het nieuwe. Haar object, het buiten haar bestaande recht, wijzigt zich onder haar arbeid. Zonder eenigen twijfel ondergaat het recht voortdurend den invloed der wetenschap. De rechter zoekt bij haar voorlichting. Wat hij als nieuw recht aan het systeem toevoegt, is meest niet eigen vinding, maar in de wetenschap voorbereid. De “heerschende leer” is voor ieder, die het recht wil kennen, een factor van beteekenis; geen juridisch boek of het houdt er rekening mede, hetzij wij den term “leer” op doctrine en jurisprudentie te zamen toepassen, hetzij wij hem gebruiken als tegenstelling van de rechtspraak en als een aanduiding van onderling overeenstemmend inzicht der auteurs.

361

A cet effet, elle applique toutes les méthodes que nous exposons dans le présent ouvrage; c’est en vertu de ces méthodes que les descriptions qu’elle donne sont en même temps des créations. Elle travaille les données auxquelles elle est soumise il est vrai; mais ce travail est une conversion; c’est celle-ci qui contient l’élément nouveau. Son objet, le droit existant en dehors d’elle, change durant ce travail. Sans aucun doute le droit subit continuellement l’influence de la doctrine. Le juge lui demande des éclaircissements; ce qu’il ajoute au système comme du droit nouveau, n’est pas, le plus souvent, le produit de sa propre invention, mais le résultat d’un travail préparatoire de la doctrine. Pour qui veut connaître le droit, la „théorie dominante” est un facteur d’importance: tout ouvrage juridique en tient compte, soit que nous entendions par le terme „théorie” l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence, soit que nous employons ce terme par opposition à la jurisprudence, donc la théorie comme l’opinion commune des auteurs.

362

   In zooverre heeft de wetenschap stellig gezag. Niemand onttrekt zich daaraan. Wie het poogt, blijft als eigenwijs en eigengerechtigd man ter zijde buiten de ontwikkeling der geesten. Toch is dit niet, wat wij bedoelden, toen wij in den aanvang van deze paragraaf de vraag naar het gezag der wetenschap stelden. Daar bedoelden we niet: moet men met het gezag der wetenschap rekening houden, doch moet men zich er aan onderwerpen? Meer in het bijzonder: mag de rechter, wien een geval ter beslissing is voorgelegd, die beslissing zonder nadere eigen toetsing der door de wetenschap verwerkte gegevens op haar resultaat baseeren en moet hij haar volgen, ook waar dit resultaat hem persoonlijk niet juist voorkomt?

362

   Dans ce sens, la doctrine présente certainement de l’autorité. Personne ne s’y soustrait; s’il en est qui l’essayent quand-même, ils restent en marge de l’évolution des esprits comme des pédants arbitraires. Cependant ce n’est pas ainsi que nous voulions poser, au début de ce paragraphe, le problème de l’autorité de la doctrine. La question, telle était notre intention, n’est pas de savoir s’il faut tenir compte de cette autorité, mais plutôt s’il faut s’y soumettre? Serrons de plus près la question: le juge peut-il baser sa décision sur un résultat de la doctrine sans contrôler lui-même les données élaborées par celle-ci, et doit-il la suivre même au cas où ce résultat lui semble erroné?pagina-133

363

   Zoo gesteld, moet het antwoord wederom ontkennend luiden.pagina-126 Ieder wetenschappelijk oordeel staat, juist omdat het wetenschappelijk is, aan de kritiekpagina-95 van de later komende wetenschap bloot.185 Wetenschappelijk heeft geen uitspraak onvoorwaardelijke autoriteit, hoe hoog de waarde mag worden aangeslagen van hem, die haar verdedigt. Wetenschap is altijd critisch. En de rechter is krachtens zijn ambt tot wetenschappelijk onderzoek geroepen. Jus curia novit.

363

   A poser ainsi la question, il faudra répondre par la négative. C’est justement parce qu’il est scientifique que tout jugement scientifique est exposé à la critique de la science postérieure.160 Du point de vue scientifique, on ne peut attribuer à aucune sentence une autorité inconditionnelle, quelle que soit la valeur de celui qui la soutient. La science comporte toujours la critique. Et le juge est appelé, d’office, à la recherche scientifique. Jus curia novit.

364

   Maar geldt die verplichting tot een critische houding niet ook tegenover de rechtspraak? Waar ligt dan het verschil? Hierin: dat de rechtspraak haar leer kan opleggen, wat de wetenschap niet kan. Wetgeving en rechtspraak hebben gezag, omdat zij macht hebben; de wetenschap heeft alleen gezag, en daardoor blijft haar gezag van anderen aard. Zij stelt zich voor hem, die recht zoekt, als een raadsvrouw, die men verstandig doet te raadplegen voor men zich op het pagina-127onbekende terrein begeeft, niet als iemand die beveelt, als de wetgever, of die door zijn beslissing ongedaan kan maken, wat is verricht, als de hoogste rechter. Het is de feitelijke macht van den rechter, zijn positie in het gemeenschapsleven als hoogste duider van recht, die zijn gezag tot een ander maakt dan dat van dengene, die voorlicht. Aan de wetenschap ontbreekt die positie.

364

   Cependant, envers la jurisprudence aussi, nous devons prendre une attitude critique; quelle est donc la différence? La voici: la jurisprudence peut imposer ses théories; la doctrine ne le peut pas. La législation et la jurisprudence ont de l’autorité, parce qu’elles disposent du pouvoir; comme la doctrine n’a pas ce pouvoir, son autorité est d’une nature différente. Elle se présente à ceux qui recherchent le droit comme une conseillère dont il serait prudent de prendre l’avis, avant de se rendre dans un domaine peu connu et non pas comme quelqu’un qui ordonne, tel le législateur, ou qui, par sa décision, peut annuler des actes accomplis, tel le juge suprême. C’est en raison de son pouvoir réel et de sa position d’interprète suprême du droit dans la vie sociale que l’autorité du juge diffère de celle d’un guide qui vous instruit.

365

   Het gezag der wetenschap blijft van anderen aard dan dat der rechtspraak. Het “s’inspirer des solutions consacrées par la doctrine” drukt de verhouding van wetenschap en rechtsvinding juist uit; voor die tusschen rechtspraak en rechtsvinding is de term “s’inpirer de” te zwak. Er kan een plicht tot gehoorzamen bestaan tegenover de rechtspraak, die ten aanzien der wetenschap ontbreekt. Een wetenschappelijk oordeel volgen tegen de eigen overtuiging in, is volkomen onwetenschappelijk.

365

   L’autorité de la doctrine sera donc toujours d’une nature autre que celle de la jurisprudence. Le terme de l’article 1er, cité ci-dessus: „s’inspirer des solutions consacrées par la doctrine”, exprime exactement le rapport entre la doctrine et la découverte du droit; pour le rapport entre celle-ci et la jurisprudence, ce terme est trop faible. Il existe parfois envers la jurisprudence un devoir d’obéissance qui fait défaut à l’égard de la doctrine. Il serait anti-scientifique de suivre, contrairement à sa propre conviction, une opinion scientifique.

366

   En toch wordt ook zulk een oordeel op een bepaald gebied wel zonder eigen onderzoek gevolgd en geschiedt dit ook naar mijn meening terecht. Doch dit ligt in den aard van dit gebied. Zoo dikwijls de rechter zich in zijn privaatrechtelijke uitspraken op internationaal gebied moet begeven, zien we, dat het gezag der wetenschap een andere en hoogere macht krijgt, dan die het binnen het nationale recht heeft. Dat gebeurt op het gebied van het internationaal privaatrecht, zoodra we niet meer met toepassing van de schaarsche bepalingen over deze stof te doen hebben. Het gebeurt ook als pagina-127de rechter een enkele maal volkenrechtelijke regels in toepassing moet brengen. Bij den H.R. treffen we dit verschijnsel niet aan; het cassatiesysteem leidt er toe, dat de H.R. zijn taak in dezen meest beperkt ziet tot vaststelling van den zin van de bedoelde wetsbepalingen. Doch wel vinden we bij de lagere rechtspraak telkens weer, dat de een of andere regel aan de wetenschap wordt ontleend. Wat deze leert, wordt grondslag van de rechterlijke uitspraak.

366

   Cependant, il arrive qu’on suive, et à juste titre me semble-t-il, dans un domaine déterminé, une opinion doctrinale sans la soumettre à une recherche indépendante. Ceci tient à la nature spéciale du domaine en question. Toutes les fois que le juge, pour des décisions de droit privé, doit se rendre dans le domaine international, nous constatons que l’autorité de la doctrine prend une force différente et supérieure, au regard à celle dont elle jouit dans lepagina-134droit national. C’est ce qui passe sur le terrain du droit international privé, dès qu’il ne s’y agit plus d’une application des rares dispositions relatives relatives à cette matière. Il en est de même lorsque le juge est tenu — par exception, il est vrai — d’appliquer une règle du droit des gens. Nous ne trouvons pas ce phénomène dans la procédure en cassation; ce système amène la H. C. à restreindre sa tâche à la détermination du sens des quelques dispositions légales que nous venons de mentionner. Par contre, nous voyons chaque fois les instances inférieures emprunter des règles à la doctrine. Les théories élaborées par celle-ci servent ici de base aux décisions judiciaires.

367

Een goed voorbeeld daarvan met uitdrukkelijke afwijzing van de leer, die de doctrine uit den tijd van het tot stand komen der wet als historische interpretatie186 voordraagt, biedt een vonnis der Rechtbank te Maastricht van 20 Jan. 1921187 De leer, heet het daar, die den erfboedel pagina-128splitst inpagina-96 roerend en onroerend goed en dezen naar verschillend recht laat vererven, wordt door de wetenschap als onjuist verworpen; zij zou alleen moeten worden aangenomen, als de wet er toe dwong, doch deze laat den uitlegger vrij “de wetenschap te volgen.” En de huidige wetenschap schrijft voor, den erfboedel als een geheel te behandelen. Teekenend is het, dat een man als de proc.-gen. Polis, van wiens conclusie’s de H.R. wel uiterst zeiden afweek, reeds in 1907 ten aanzien van dezelfde rechtsvraag oordeelde, dat geen wetstekst haar beslist en dus “de doctrine den doorslag moet geven.”188 Waaraan hij dan toevoegt, dat het “receptissimi juris” is, dat enz. Wat is dit jus receptum anders dan de beproefde leer van art. 1 van het Zwitsersche wetboek?

367

Un jugement du 20 janvier 1921161 du tribunal de Maastricht en donne un bon exemple. Cette décision rejette expressément la théorie, présentée comme interprétation historique par la doctrine de l’époque de la confection de la loi.162 Aux termes de ce jugement, la doctrine rejette la théorie qui scinde la succession en meubles et immeubles et qui veut qu’ils soient régis les uns les autres par des règles successorales différentes; on ne devrait admettre cette théorie que lorsque la loi l’imposait, mais la loi laisse à l’interprète toute liberté „de suivre la doctrine”. Et d’après la doctrine actuelle, il faut traiter la succession comme un tout. C’est un fait éloquent qu’un juriste comme le Procureur Général Polis, dont les conclusions furent presque toujours suivies par la H. C. a jugé, à l’égard du même point de droit, en 1907 déjà, qu’il n’est tranché par aucun texte légal et que, par conséquent „l’opinion de la doctrine doit être prépondérante”163 M. Polis, en citant cette opinion, ajoute „qu’elle est „receptissimi juris”. Qu’est- ce que ce jus receptum, sinon la théorie éprouvée de l’art.1er du Code Civil Suisse?

368

   Doch hoe verklaren we, dat hier de wetenschap een beteekenis heeft, die zij elders mist? Verscheidene factoren werken hier samen. Vooreerst negatieve: de wetgever laat den rechter vrij; een uitspraak van den wetgever, die voor het gezag der wetenschap geen plaats laat, ontbreekt. En dan, de rechter gevoelt, dat zijn wetenschap hier vaak te kort schiet. In het nationale recht mag hij en moet hij zeggen, dat hij het evengoed “weet” of althans behoort te weten als welke auteur ook, in het internationale is hij zich bewust, dat het kennis nemen der wetenschap reeds veel van hem vraagt; tot eigen oordeel gevoelt hij zich zeiden competent. Doch dit zijn pagina-128verklaringen, die psychologisch aannemelijk maken, waarom de rechter op de wetenschap steunt, als hij vragen van internationalen aard te beoordeelen krijgt. Zij rechtvaardigen niet, dat hij ook zoo mag doen.

368

   Mais comment expliquer que la doctrine dispose ici d’une autorité qui lui manque ailleurs? Il s’agit ici d’un concours de différents facteurs. D’abord des facteurs négatifs. Le législateur laisse toute latitude au juge; il n’existe dans ces cas-là, aucune sentence dupagina-135législateur qui exclue l’autorité de la doctrine pour cette matière. Et encore, le juge sent ici l’insuffisance de son propre savoir. Dans le droit national il peut, et doit même dire qu’il est aussi bien „initié” que tout auteur; dans le droit international, il est conscient du fait que la seule consultation de la doctrine constitue pour lui un travail ardu; c’est rare qu’il se croie assez qualifié pour faire des recherches personnelles. Mais ce ne sont là que des observations expliquant psychologiquement pourquoi le juge recourt à la doctrine pour la solution de questions de nature internationale; elles ne justifient point ce procédé judiciaire.

369

   Waarom juist aan de wetenschap gezag toegekend?
Het antwoord zal wel moeten luiden: omdat zij de eenige is, die regels op dit gebied opstelt. We hebben telkens doen uitkomen, dat het den rechter om het recht in concreto te doen is; doch omdat het recht de gemeenschap ordent, bestaat de behoefte de beslissing uit den regel af te leiden of althans tot een regel te herleiden. Bij internationaal privaatrecht of volkenrecht is, voorzoover het rechtssysteem van zijn eigen land hem vrij laat, het een internationale gemeenschap, waarvoor hij zijn uitspraak geeft. Het eenige gezag, dat dààr wordt erkend, is dat der wetenschap. Die erkenning berust in pagina-129beginsel op geen anderen grond dan die, welke overal en op elk gebied wetenschap doet volgen. Doch bij ontbreken van ander gezag krijgt dit hier van zelf een hoogere autoriteit, die gehoorzaamheid vraagt. Zonder die autoriteit immers geen orde, geen regel.

369

   Pourquoi attribuer de l’autorité précisément à la doctrine?   Il faudra bien répondre: parce qu’elle seule élabore des règles dans ces domaines du droit. Chaque fois, nous avons fait ressortir que le juge cherche le droit „in concreto”; cependant comme le droit ordonnance la société le besoin se fait sentir de déduire la décision d’une règle, ou, au moins, de la ramener à une règle. Dans le droit international privé et le droit des gens, c’est une société internationale devant laquelle le juge rend sa décision — bien entendu pour autant que le système juridique de son propre pays le lui permet. Dans ce domaine-là, on ne reconnaît que l’autorité de la doctrine. En principe, cette reconnaissance ne repose pas sur un motif autre que celui qui conduit partout et dans tout domaine à suivre la science. Cependant, en l’absence de tout autre pouvoir, la doctrine obtient de soi une autorité plus considérable et qui demande à être obéie. En effet, pas d’ordre, pas de règle sans une telle autorité.

370

   Het recht vraagt uit zijn aard om gezag. Als er niet is een gezag, dat geëerbiedigd wordt in de gemeenschapsorganisatie als dat van wetgever of rechter, maakt het de beschrijving van wat is, de wetenschap, tot gezag voor wat zijn moet. De aard der rechtswetenschap, tegelijk beschrijving en voorschrift van regels, maakt dat mogelijk.
Voor het gerecipieerde Romeinsche recht, dat geëerbiedigd werd bij volken onder verschillend staatsgezag en verschillende rechtsordening, bezat de wetenschap dezelfde autoriteit vòòr de codificatie. Zij was internationaal en werd internationaal geaccepteerd. Het ons zoo bevreemdende feit, dat onze rechterspagina-97 aan Italiaansche en Fransche doctrine gezag — en een meerder gezag dan thans onze eigene heeft — toekenden, vindt hier zijn verklaring. Omgekeerd waren onze auteurs autoriteit ook in Frankrijk. Aan dit alles maakte de codificatie een einde. Doch op internationaal gebied is het nog juist zoo en zal het zoo blijven, zoolang niet ook daar een wetgever optreedt of aan rechterlijke uitspraken van een hof, wiens vonnissen in werkelijkheid kunnen worden omgezet, gezag wordt toegekend.

370

   Par sa nature, le droit demande de l’autorité. Lorsqu’il manque une autorité, qui est respectée dans l’organisation d’une société quelconque comme celle d’un législateur ou d’un juge, le droit confère cette autorité normative à la description de la réalité qu’est la doctrine. Par sa double nature, la doctrine peut reprendre ce rôle: elle décrit non seulement des règles, mais elle en prescrit aussi qui, il est vrai, manquent en soi d’autorité.
Pour le droit romain reçu par des nations relevant de pouvoirs publics et de systèmes juridiques différents, la doctrine possédait avant la codification, la même autorité. Elle présentait un caractère, international et elle fut internationalement acceptée. C’est ainsi qu’il faut expliquer le fait étonnant que nos juges ont attribué aux
pagina-136doctrines française et italienne une autorité qui dépasse celle de la doctrine de nos jours. A tout cela la codification mit fin. Mais dans le domaine international, il en est toujours de même, et il en sera ainsi, tant que ne paraîtra pas, là aussi, un législateur, ou qu’on ne reconnaîtra pas l’autorité d’une cour dont les décisions pourront être réalisées.

371

   Alleen door deze wetenschap te volgen kan de rechter aan zijn uitspraak de plaats geven in het rechtssysteem, die zij behoeft. Zonder dat hangt zij in de lucht, zij blijft te subjectief en overtuigt niet, pagina-129al is zij dan executabel. En ook om het wekken van zulk een overtuiging vraagt het rechterlijk oordeel. De rechter, die de wetenschap op internationaal gebied kortweg terzijde stelt, grijpt boven zijn macht.
Hier sluit dus “volgen” van de leer inderdaad een element van gehoorzaamheid in, die elders ontbreekt. Dat daarmee niet gezegd is, dat de beslissing in concreto zonder meer door de wetenschap wordt gedicteerd, volgt uit al wat ik vroeger betoogde. Dat wordt zij immers ook niet door de wet.pagina-130

371

   Ce n’est qu’en suivant cette doctrine que le juge pourra donner à sa sentence la place qui lui convient dans le système juridique. Sans cela cette sentence est en l’air, elle reste trop subjective, elle n’est pas convaincante, bien qu’elle soit exécutable. Et il faut aussi que la décision judiciaire suscite cette conviction. Le juge qui, dans le domaine international, écarte brièvement la doctrine, surpasse ses forces.
Ici le terme „suivre la doctrine” implique donc un élément d’obéissance qui fait défaut ailleurs. Ce n’est pas dire que la décision concrète est dictée sans plus par la doctrine, cela résulte déjà de nos développements précédents. En effet, même la loi ne dicte pas la décision.

372

§ 1.21 De beteekenis der feiten. Het gewoonterecht. Gewoonte en wet in het algemeen.

   Recht wordt gevonden door vast te stellen wat krachtens den regel in een bepaalde feitelijke verhouding behoort te geschieden. Kan die regel ook worden afgeleid uit wat in soortgelijke feitelijke verhoudingen door anderen werd gedaan en door deze als behoorlijk beschouwd?
Bepaalt het feitelijk gebeuren in de maatschappij, mits het voorafgaat aan de ter beoordeeling voorgelegde verhouding en het door herhaling en omvang zich vanzelf aan de beoordeelaar als gewichtig opdringt, mede het oordeel van hetgeen rechtens behoort? Ziedaar de vraag, die wij reeds eenige malen raakten en die wij thans moeten behandelen.

372

§ 21 La signification des faits. Le droit coutumier. La coutume et la loi en général.

   Le droit est trouvé par la fixation de ce qui doit se passer, en vertu de la règle, dans un rapport de fait déterminé. Cette règle peut-elle être déduite aussi de ce que d’autres ont fait dans des rapports matériels similaires et de ce qu’ils ont considéré comme correct?
Est-ce que notre conception de ce qui est „de droit” est aussi déterminée par les événements sociaux, pourvu qu’ils soient antérieurs au rapport à juger et qu’ils se présentent insensiblement au juge comme importants en raison de leur répétition et de leur fréquence? Voilà la question que nous avons effleurée plusieurs fois et qu’il nous faut examiner maintenant.

373

   Gewoonlijk formuleert men de hier bedoelde vraag aldus: geeft gewoonte recht?189 Tegen deze formuleering rijzen bedenkingen. Immers zij bevat twee of eigenlijk drie vragen, die naar ons oordeel moeten worden gescheiden: vooreerst degene, die wij boven aangaven, vervolgens de vraag: bindt het oordeel dat vroeger door met gezag bekleede personen werd uitgesproken den rechter, die later soortgelijke verhoudingen te berechten krijgt, en dan, bindt de traditie gelijk zij zich daarin, maar ook in de verbreiding dier regels elders openbaart? De vraag naar de bindende kracht van het gewoonterecht omvat dan zoowel die van het gezag van rechtspraak en wetenschap, als die van de waarde der traditie; zij wordt die van wat men ongeschreven recht noemde in het algemeen.

373

   Cette question se trouve ordinairement formulée en ces termes: l’usage établit-il du droit?164 Des objections se soulèvent contre cette formule. C’est qu’elle comprend deux, ou plutôt trois questionspagina-137qui, à notre avis, doivent être séparées: d’abord la question que nous venons de poser ci-dessus, ensuite: le jugement prononcé autrefois par des personnes revêtues d’un pouvoir public, lie-t-il le juge auquel des rapports similaires sont soumis postérieurement? et enfin: sommes-nous liés par la tradition, telle qu’elle se manifeste dans ces jugements et aussi dans la diffusion des règles qu’ils contiennent? Le problème du caractère normatif de la coutume comprend ainsi, tant celui de l’autorité de la jurisprudence et de la doctrine, que celui de la valeur de la tradition; il devient en somme le problème général de ce que l’on a appelé le droit non-écrit.

374

   Wij hebben het gezag van rechtspraak en wetenschap behandeld, pagina-130hebben ookpagina-98 over de beteekenis der traditie in het tegenwoordig systeem gesproken en zullen over de verhouding van dit alles tot het eigenlijke gewoonterecht hieronder nog een enkele opmerking maken. Thans bepalen wij ons tot de gebondenheid aan het feitelijk handelen.190
Ook hier schijnt het antwoord eenvoudig. Art. 3 der Wet houdende Algemeene bepalingen schrijft voor: “Gewoonte geeft geen recht pagina-131dan alleen wanneer de wet daarop verwijst” en art. 5 sluit daarbij aan: “Een wet kan alleen door een latere wet (dus niet door gewoonte), voor het geheel of gedeeltelijk, haar kracht verliezen.”

374

   Nous avons traité de l’autorité de la jurisprudence et de l’importance de la tradition dans le système actuel; nous reviendrons ci-dessous brièvement sur les rapports entre ces matières et la coutume proprement dite. Pour le moment, nous nous bornons à l’effet normatif de la répétition des actes matériels.165
Ici encore la réponse semble ne présenter aucune difficulté. L’art. 3 de la loi contenant les Dispositions Générales, prescrit: „L’usage n’établit de droit que dans les cas où la loi y renvoie”, et
l’art. 5 qui y correspond: „Une loi ne peut être abrogée en tout ou en partie que par une loi, donc non pas par l’usage postérieur.”

375

Geen gewoonterecht alzoo. Waar de wet verwijst, is het de wet, die aan bepaalde gedragingen zekere gevolgen vastknoopt; zij, niet de gewoonte, bindt.
Intusschen zoo eenvoudig is ook deze zaak niet. Wij hebben reeds herhaaldelijk uiteengezet, wat tegen de leer, die alle recht tot de wet herleidt, kan worden gezegd. Wij zullen dat hier niet nog eens doen. Het is de aard van de rechtspraak als beslissing, het is de aard der rechtswetenschap als oordeel over den inhoud des recht, dus over wat behoort, die deze beide tot voor het recht gezag hebbende factoren stempelt. Evenzoo leert ons bezinning op den aard van den rechtsregel, dat het feitelijk gebeuren mede den inhoud van het recht bepaalt en bepalen moet.

375

   Par conséquent il n’existe pas de droit coutumier en tant que tel. Dans le cas où la loi y renvoie, c’est la loi qui attache certains effets à certains agissements; c’est la loi et non pas l’usage qui lie.
Cependant cette question aussi n’est pas tellement simple. Nous avons exposé plusieurs fois les arguments que l’on peut invoquer contre la théorie qui réduit tout le droit à la loi. Nous ne répéterons pas ici ces objections. Et la jurisprudence et la doctrine sont pour le droit des facteurs dont l’autorité est reconnue, la première en raison de sa nature de décision, l’autre en tant que jugement sur le contenu du droit, c’est-à-dire sur ce qui convient. De même des réflexions sur le caractère de la règle de droit, nous apprennent que les événements matériels aussi déterminent et même doivent déterminer le contenu du droit.

376

   Het recht is een samenstel van regels, die gelden. Dit gelden heeft in het recht een dubbele beteekenis. Men spreekt van geldend recht als van de regels, die gevolgd worden, doch evenzoo als van de regels, die gevolgd moeten worden. Kwam het alleen op het gevolgd worden aan, dan waren gewoonte en recht synoniem. Ieder die het gezag der wet erkent, verwerpt deze opvatting. De wet leert hem immers wat behoort, ook al handelt men wellicht anders. Doch, wordt het recht niet uitsluitend bepaald door het feitelijk handelen, evenmin hangt het alleen af van dat gezag, dat over het recht beschikt. Uit zijn aard vraagt het recht om verwerkelijking, wordt een regeling in het geheel niet verwerkelijkt, zij houdt op een gegeven oogenblik op recht te zijn

376

   Le droit est un ensemble de règles qui valent. Dans le droit le motpagina-138valeur” a un double sens. On appelle droit „valable” non seulement les règles qui sont observées, mais aussi celles qui doivent être observées. Si, pour ces règles, le fait d’être suivies importait à l’exclusion de toute autre condition, l’usage et le droit seraient synonymes. Tous ceux qui reconnaissent l’autorité de la loi rejettent cette conception: „ce qui convient”, ils l’apprennent de la-loi, même si l’on agit en réalité d’une façon différente. Cependant le droit ne se détermine pas plus par les seuls actes matériels qu’il ne relève exclusivement de l’autorité qui le régit. De sa nature le droit demande à être réalisé; une règle qui ne se réalise point cesse à un moment donné d’être droit.

377

   Er is altijd een spanning tusschen den rechtsregel en het feitelijkpagina-131 gebeuren in de samenleving. Beantwoordde het feitelijk gebeuren geheel aan den regel, het zou geen zin hebben hem op te leggen: waarom voor te schrijven, wat ieder toch al doet? Doch omgekeerd, als het feitelijk gebeuren met den regel voortdurend in openlijken strijd is, dan verliest de regel gezag, is hij niet meer recht. Het recht is een samenstel van regelingen, die worden opgelegd; het is tegelijk een geheel van leef regels, die worden gevolgd. Het dubbele karakter komt, gelijk in den term “gelden”, ook in den term “regel” uit.

377

   Il existe une tension perpétuelle entre la règle juridique et les événements matériels de la vie sociale. Si ces événements répondaient entièrement à la règle, il serait inutile d’imposer celle-ci: pourquoi prescrire ce que tous font déjà? Mais, inversement, si les événements réels se trouvent sans cesse et ouvertement en opposition à la règle, celle-ci perd son autorité et ne sera plus droit. Le droit est un ensemble de réglementations qui s’imposent; c’est en même temps un ensemble de normes sociales qui sont observées. Ce double caractère s’exprime également dans le terme „valoir” et dans le mot „règle”.

378

Rechtsregel is met rechtsvoorschrift gelijkwaardig, “in den regel” daarentegen met gewoonlijk” synoniem. En niet alleen deze termen pagina-132hebben dubbele beteekenis, er zijn er meerdere, waarin de rechtstaal dit eigenaardig karakter van het recht uitdrukt. Men denke aan normaal (wat aan een norm beantwoordt, maar ook wat gewoonlijk gebeurt) aan rechtsorde, verordening en zoo meer. Voor vele moeilijke vragen der rechtsphilosophie zou menpagina-99 — ik zeg niet “de oplossing”, want die is er juist niet—maar het inzicht gewonnen hebben, indien beter op het dubbele karakter van het recht was gelet. Tegelijk behoort het tot de sfeer van het gebeuren en tot die van het behooren, van het “Sollen” en het “Sein”, gelijk de Duitschers het noemen.191

378

Règle de droit” est l’équivalent de „disposition de droit”; „en bonne règle” par contre est synonyme du terme „d’usage”. Et ces termes ne sont pas les seuls à présenter un double sens; il y en a d’autres encore dont le langage juridique se sert pour exprimer ce caractère particulier du droit. Que l’on pense à „normal” (conforme à la norme, mais aussi ce qui se passe ordinairement), à l’ordre du droit, ordonnance, règlement, etc. Si l’on avait porté davantage son attention sur ce double caractère du droit, on serait arrivé, je ne dis pas „à la solution”, car celle-ci n’existe pas, mais à la compréhension de maintes questions ardues, soulevées par la philosophie du droit. Le droit appartient aussi bien à la sphère des événements matériels qu’à celle du devoir; c’est la distinction allemande du „Sollen” et du „Sein”. 166

379

   Er is hier een spanning, die wel ingezien, niet opgeheven kan worden. En dit te minder, omdat beide op volstrekte gelding aan-spraak maken. Vandaar dat we telkens weer zien, dat het een of het ander wordt opgeofferd, òf de wet aan de gewoonte ondergeschikt gemaakt, gelijk sociologen geneigd zijn te doen, òf, — wat typisch juridisch is, althans in de 19e eeuw en in onzen tijd —, de gewoonte door de wet ter zijde wordt gesteld. Duidelijk komt dit uit bij den reeds meer geciteerden Burckhardt. Het gewoonterecht kan volgens hem niet naast de wet staan.

379

   Nous trouvons ici une tension qu’on peut comprendre, il est vrai, mais qu’il est impossible de neutraliser et cela d’autant moins quepagina-139les deux caractères prétendent également à une valeur absolue. De là vient que chaque fois de nouveau, nous voyons l’un ou l’autre sacrifié, soit qu’on assujettisse la loi aux usages, ce à quoi inclinent les sociologues, soit qu’on fasse écarter les usages par la loi, tendance juridique caractéristique, au moins au XIXème siècle et de nos jours et qui se manifeste très clairement chez l’auteur déjà cité, Burckhardt. D’après celui-ci, le droit coutumier ne peut pas exister à côté de la loi;

380

Er komt dan een niet oplosbare tegenspraak. Gewoonterecht, dat niet aan de wet zelve zijn kracht zou ontleenen, past niet bij een inrichting van den Staat, die aan bepaalde personen de uitsluitende macht geeft wetten, dat is bindende rechtsregels, op te stellen. “Das Gewohnheitsrecht ist dem Historiker, der die Tatsachen nachgeht, ein Schmaus, aber ein Greuel dem Dogmatiker, der mit dem Recht, Gewohnheitsrecht zu bilden, in seinem System nichts anfangen kann. Die beiden Geltungs-gründe Gesetz und Gewohnheit schliessen sich aus.”192

380

il se produirait alors une contradiction restant sans solution. Un droit coutumier qui n’emprunte pas sa force à la loi même, ne cadre pas avec une organisation de l’Etat, qui confie à des personnes déterminées le pouvoir exclusif d’élaborer des lois, c’est-à-dire des règles de droit obligatoires. Das Gewohnheits-recht ist dem Historiker, der die Tatsachen nachgeht, ein Schmaus, aber ein Gruel dem Dogmatiker, der mit dem Recht, Gewohnheitsrecht zu bilden, in seinem System nichts anfangen kann. Die beiden Geltungsgründe Gesetz und Gewohnheit schliessen sich aus.”167

381

Dit is niet tegen pagina-132te spreken: de wet laat geen plaats voor ander gezag naast haar. Doch wat volgt hier onmiddellijk op? De uitspraak: “wir leugnen nicht dass Gewohnheitsrecht vorkommt”. Maar als er gewoonterecht pagina-133bestaat, is dan de dogmaticus niet veroordeeld, die er niets mee kan aanvangen? Heeft ook hij niet het feit te aanvaarden en is de erkenning, dat er recht buiten en tegen de wet wel niet moest zijn, maar toch is, doch dat hij in zijn systeem daarvoor geen plaats weet, niet fnuikend voor dat systeem?

381

Ceci est incontesté: la loi ne souffre pas d’autre autorité à côté d’elle. Mais qu’est-ce que notre auteur fait suivre immédiatement après ce passage? C’est la sentence: „Wir leugnen nicht, dass Gewohnheitsrecht vorkommt”. Mais s’il existe un droit coutumier, le dogmatiste qui ne sait qu’en faire n’est-il pas condamné? N’est-il pas, lui aussi, tenu à accepter le fait? Et n’est-il pas funeste pour son système de reconnaître qu’il existe du droit — qui ne devrait pas exister — en dehors de la loi et contre la loi, et qui n’entre pas dans ce système?

382

   Er staan hier twee machten tegenover elkaar en er is ook m. i. geen oplossing, die voor de eene een plaats in het systeem van de andere aanwijst. Doch deze tegenspraak is te dragen, tweeërlei gezag naast elkaar te erkennen, als we inzien, dat we in de concrete beslissing wel tot één uitspraak kunnen komen, die nu eens de wet ook tegen de gewoonte zal handhaven, dan weer aan de gewoonte de overwinning op de wet zal verzekeren. Dit is slechts ondragelijk voor hem, die meent, dat iedere beslissing in recht logisch uit een gesloten geheel van regels moet kunnen worden afgeleid. Was dat juist, er zou slechts één bron van recht kunnen zijn.

382

   Ici, deux puissances se font face; à mon avis aucune solution ne permet d’indiquer une place pour l’une dans le système de l’autre. Cependant cette contradiction qui consiste à admettre l’existence d’une double autorité paraît supportable, pourvu que nous voyions que la décision concrète nous donne le moyen tantôt de maintenir la loi contre la coutume, tantôt de faire prévaloir la coutume vis-pagina-140à- vis de la loi. Cette contradiction n’est inadmissible que pour ceux qui croient que toute décision de droit doit être nécessairement trouvée par déduction d’un ensemble fermé de règles. S’il en était ainsi, il ne pourrait y avoir qu’une seule source de droit.

383

Ons geheele betoog wil de onjuistheid van die stelling bewijzen. Is het recht een open systeem van regels, dat we wel zooveel mogelijk logisch trachten te begrijpen, maar nooit logisch beheerschen, dat dagelijks wisselt met altijd nieuw instroomende stof, dan is het niet moeilijk de breuk te dulden, die de erkenning van gewoonterecht in het van uit het standpunt der wet opgebouwde stelselpagina-100 maakt, dan past integendeel de aanvaarding der feiten geheel in wat men als den aard van het recht heeft onderkend.

383

Tous nos développements tendent à démontrer l’inexactitude de cette thèse. Le droit est un système de règles ouvert, que nous essayons, autant que possible, de comprendre logiquement, mais que nous n’arrivons jamais à soumettre entièrement à la logique; il change tous les jours, de nouvelles matières s’y ajoutant sans cesse. Si l’on comprend ainsi le droit, rien ne s’oppose à ce qu’on tolère cette infraction au système de construction légale, qu’est la reconnaissance du droit coutumier. S’il en est ainsi, l’acceptation de l’importance des faits cadre parfaitement avec la nature du droit, telle qu’on l’a déterminée.

384

   Intusschen, de menschelijke geest heeft altijd weer de neiging naar één gladde oplossing van problemen te zoeken, en het is dus geen wonder, dat men telkens weer gepoogd heeft de tegenspraak, die men moest erkennen, op te heffen. Het is nimmer gelukt en zal m. i. nimmer gelukken. De pogingen leidden tot verdoezeling van de tegenstelling, die men niet uit de wereld kon helpen; twee der meest bekende mogen hier worden genoemd. In de eerste plaats de pagina-133uitspraak, die in de Pandecten op naam van Julianus193staat. Wet en gewoonte zijn volgens dezen gelijkwaardig, beide grondslag van recht, omdat in beide de volkswil zich uit en het onverschillig is, of het volk door stemming dan wel “rebus ipsis et factis” zijn wil verklaart. Deze uitspraak berust op de voorstelling, dat in de gewoonte een bewuste wilsuiting van het volk, over wat recht behoort te zijn, pagina-134is opgesloten, een voorstelling met de werkelijkheid in strijd, daar immers niet de handeling wordt verricht, omdat het recht is, maar het bewustzijn van recht ontstaat met en door het handelen. “Als Nichtrecht beginnt die Norm ihr Leben; in der Uebung erprobt sie ihre Berechtigung und erobert das Bewustsein der Gemeinschaft”, zegt Regelsberger.194

384

   Cependant, il est propre à l’esprit humain de chercher toujours une solution facile pour les problèmes et il n’est donc pas étonnant qu’on ait essayé, chaque fois de nouveau, de lever la contradiction dont on était bien obligé de reconnaître l’existence. On n’y est jamais arrivé et, à mon avis, on n’y arrivera jamais. Ces tentations conduisirent à voiler, à estomper l’opposition, que l’on n’a pas pu éliminer. Nous en mentionnons les deux les plus connues. D’abord la sentence dans les Pandectes qu’on attribue à Julien.168 Selon ce texte, la loi et la coutume sont de valeur égale, toutes deux forment des fondements de droit, parce qu’elles traduisent toutes deux la volonté du peuple et qu’il est indifférent que le peuple déclare sa volonté par des votes ou „rebus ipsis et factis”. Cette sentence repose sur la conception d’après laquelle la coutume implique une déclaration de volonté consciente du peuple, sur ce qui doit être du droit, conception contraire à la réalité, puisque les actes ne sont pas accomplis, en raison de leur conformité au droit, mais que, inversement, on devient conscient du droit tout en agissant. Comme le dit Regelsbergkr: Als Nichtrecht beginnt die Norm ihr Leben; in der Uebung erprobt sie ihre Berechtigung und erobert das Bewusztsein der Gemeinschaft”.169

385

Wordt hier het gewoonterecht tot indirecte wetgeving, bij de voormannen der Historische school werd de wet tot indirecte uiting van den volksgeest, die zich direct in de gewoonte uitspreekt. Daargelaten de bezwaren tegen de volksgeest-leer in het algemeen — hoe kan de wet eigen beteekenis hebben als zij niet anders is dan formuleering van wat ook direct in het handelen als recht blijkt? Eén van tweeën: òf die formuleering brengt niets nieuws, doch dan heeft de wet ook geen zelfstandige waarde naast de gewoonte, òf men doet concessies, gelijk Puchta — met Savigny de leider der Historische School — door toe te geven, dat de wet een enkele maal een opinie, die nog niet tot vaste overtuiging is geworden, over den drempel van het recht heenhelpt195, doch dan is de leer, dat recht in den volksgeest ligt opgesloten en alleen wordt geuit, reeds prijsgegeven.

385

Le droit coutumier devient ainsi une législation indirecte; pour les chefs de l’Ecole Historique parpagina-141contre, la loi fut l’expression indirecte de l’esprit populaire qui s’exprime directement dans la coutume. Sans parler des critiques contre la théorie de l’esprit populaire en général — il reste à savoir comment la loi peut avoir une signification propre, si elle n’est que la formulation du droit qui se manifeste également dans les actes. De deux choses l’une: ou bien cette formulation n’apporte rien de nouveau et alors la loi n’a pas de valeur indépendante à côté de la coutume, ou bien l’on fait des concessions — tel Puchta, avec Savigny, le chef de l’Ecole Historique par excellence — en admettant que, parfois, la loi fait passer par le seuil du droit une opinion non encore transformée en conviction solide170mais ceci revient à abandonner la théorie selon laquelle seul l’esprit populaire implique et exprime le droit.

386

§ 1.22 De beteekenis der feiten. Het gewoonterecht. Gewoonte in het Nederlandsche privaatrecht, in het bijzonder tegenover aanvullend recht.

   In iedere rechtsorde staat dus het gewoonterecht naast dat, wat op gezag berust. Doch met deze uitspraak zijn we weinig verder, de grenzen tusschen beide kunnen zeer verschillend zijn getrokken; pagina-134iedere rechtsorde zal die op haar wijze vaststellen. Voor algemeen-heden moeten we ons ook hier hoeden. Voor het privaatrecht in Nederland in onzen tijd hebben we de beteekenis der gewoonte nader aan te geven.pagina-101

386

§ 22 L’importance des faits. Le droit coutumier dans le droit privé néerlandais, et son opposition au droit supplétif.

   Dans tout ordre juridique, le droit coutumier se trouve à côté du droit qui repose sur l’autorité publique. Cependant, cette formule ne nous avance guère; les limites entre ces domaines peuvent être tracées de façons très différentes; tout ordre juridique les fixera de sa propre manière. Ici encore, il faut se garder des généralités. Il faut préciser l’importance de la coutume pour le droit privé néerlandais actuel.

387

   Opmerking verdient dan al dadelijk, dat de gewoonte hier een geheel andere plaats inneemt dan in het hedendaagsche staatsrecht.pagina-135 Het was vooral het staatsrecht, dat de vraag naar de bindende kracht van het feitelijke gebeuren weer opnieuw deed stellen. Wie zich daarvan wil overtuigen leze de als altijd heldere uiteenzetting, die Struycken in zijn Staatsrecht van onze kwestie geeft.196 Dààr betreft de erkenning van de gewoonte de grondslagen zelf van onze staatsinstellingen (parlementarisme), botst de gewoonte tegen zeer uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen. Op het gebied van het privaatrecht weet men meest de gewoonte, althans voor het uiterlijk, binnen het stelsel der wet te dringen, breekt zij slechts een enkele maal door den muur been, die het stelsel afsluit.

387

   Remarquons d’abord que, dans ce domaine, la coutume occupe une toute auq.re place que dans le droit constitutionnel actuel. Ce fut surtout le droit constitutionnel qui fit poser à nouveau le problème de la force normative des événements matériels. Nous renvoyons ici à l’exposé que M. Struycken, avec sa clarté habituelle, a consacré à ce sujet dans son ouvrage Le droit constitutionnel du Royaume des Pays-Bas”.171 Sur ce terrain-là, la reconnaissance du droit coutumier touche aux fondements mêmes de nos institutions publiques (le parlementarisme); la coutume s’y heurte à des dispositions légales expresses et impératives. En revanche, dans le domaine du droit privé, on arrive le plus souvent, au moins enpagina-142apparence, à faire entrer par force la coutume dans le système de la loi; celle-là ne perce que rarement le mur qui enclôt le système du droit privé.

388

   Hoe komt dat?
Er zijn twee gronden van dit verschil te noemen. Vooreerst dezen: iedere vraag van privaatrecht kan ten slotte aan den rechter worden voorgelegd; in vele en juist de belangrijkste vragen van staatsrecht ontbreekt de mogelijkheid van het inroepen van dit oordeel. Dit heeft weer tweeërlei gevolg. In de eerste plaats, dat in het privaatrecht de rechter, die tot handhaving der wet is geroepen, achter deze gaat staan en de daartegen opbotsende gewoonte afwijst, terwijl in het staatsrecht de gewoonte zich gemakkelijk baan breekt, daar zij, die tot handhaving der wet geroepen zijn, zelve de personen zijn, wier handelen tegen de wet om erkenning van gewoonterecht vraagt. En in de tweede plaats, dat de strijd wet en gewoonte van het staatsrecht in het privaatrecht wordt tot de tegenstelling; wet en rechter en het niet het handelen der betrokkenen zelf is, maar de erkenning daarvan in het rechterlijk vonnis, die eigen autoriteit stelt tegenover het gezag der wet, met andere woorden, dat hier de vraag van het gewoonterecht veelal wordt die naar het gezag der rechtspraak.197

388

   Comment cela se fait-il?
Cette différence s’explique par
deux motifs. D’abord celui-ci: toute question de droit privé peut finalement être soumise au juge; pour beaucoup de questions de droit constitutionnel, et justement pour les plus importantes, la possibilité de recourir à ce jugement fait défaut. Ceci, à son tour, produit une double conséquence. Primo: dans le droit privé, le juge, appelé à maintenir la loi, la protège; il refuse la coutume lorsqu’elle entre en conflit avec la loi; par contre dans, le droit constitutionnel, la coutume se fraye facilement un chemin, parce que ceux qui sont appelés au maintien de la loi sont les mêmes dont les actes contraires à la loi demandent à’être reconnus comme du droit coutumier. Secundo: cette lutte entre la loi et la coutume sera, en droit privé, l’opposition entre la loi et le juge; ce n’est pas Vagissement des intéressés mêmes, mais la reconnaissance de cet agissement qui oppose une autorité propre à celle de la loi. Autrement dit: en droit privé,le problème de la coutume s’identifie souvent172 avec celui de l’autorité de la jurisprudence.

389

Als in onzen tijd het in onderling overleg uit elkaar gaan van echtparen in steeds toenemende mate voorkomt, is het niet de vraag of de pagina-135verandering in de overtuiging, die er uit spreekt, of wel dat handelen zelf art. 262 B.W.198 heeft ter zijde gesteld, maar gaat het om den strijd tusschen ‘s Hoogen Raads rechtspraak en den tekst van dit artikel. De strijd tusschen maatschappelijk handelen en de wet komt niet als zoodanig in het recht aan de orde, hij ligt dikwijls achter den strijd rechter of wet. pagina-136
Dit is de eerste grond van het verschil. De tweede, nog wel zoo belangrijk, is deze, dat het privaatrecht, anders dan het staatsrecht, grootendeels is aanvullend, regelend recht, en dat voor dat deel der wetgeving de vraag naar de verhouding gewoonte en recht uit den aard een andere is dan voor het dwingend recht. Bij de bespreking dezer verhouding in het privaatrecht moeten we aanvullend en dwingend recht scheiden.

389

Lorsqu’à notre époque, le divorce par consentement mutuel se voit de plus en plus, il ne s’agit pas de la question: est-ce que le changement de conviction que trahit ce phénomène, ou l’acte lui-même, écarte l’art. 262 Ce.n.? Ce qui joue ici, c’est l’opposition entre la jurisprudence de la H. C. et le texte de cet article. La lutte entre l’acte social et la loi ne se manifeste pas comme telle directement dans le droit, elle se cache souvent derrière celle entre le juge et la loi.
Telle est la première raison de la différence signalée ci-dessus. Voici l’autre, plus importante encore. A la différence du droit constitutionnel, le droit privé est en grande partie du droit supplétif, du „droit-règlementation »; pour ce domaine de la législation, le problème des rapports entre la coutume et le droit est, par la force des choses, d’une autre nature que pour le droit impératif. L’examen de ces rapports demande de séparer le droit supplétif du droit impératif.
pagina-143

390

   We beginnen met het eerste. Art. 1375 B. W. luidt: “Overeenkomsten verbinden niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik of de wet, wordt gevorderd”.pagina-102
Art. 1383: “Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen, schoon dezelve daarbij niet zijn uitgedrukt.” Beide artikelen worden gemeenlijk aangehaald als voorbeelden van de verwijzing naar de gewoonte, waarop art. 3 Alg. Bep. doelt. In het uitgestrekte gebied van het contractenrecht krijgt daardoor de gewoonte haar plaats. Doch is dat, zooals men veelal leert, niet dan een ondergeschikte plaats krachtens die verwijzing, of heeft de gewoonte zelfstandige beteekenis? Die vraag leidt tot deze andere van practischen aard: hoe, indien de gewoonte af wijkt van het aanvullend recht? Geldt dan de wetsbepaling of de gewoonte?

390

   Commençons par le premier. L’art. 1375 C.c.n. (C. 1135) dit: „Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature”, et
l’art. 1383 C.c.n. (Cc. 1160) „Les clauses d’un usage constant sont présumées faire partie de la convention, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.” Ces deux articles sont généralement cités comme exemples du renvoi à l’usage auquel fait allusion l’art. 3 de la loi A.B. Ces dispositions assurent ainsi une place à la coutume dans le vaste domaine du droit des contrats. Mais s’agit-il d’une place secondaire, comme on l’enseigne souvent, ou bien la coutume a-t-elle une signification indépendante? Cette question en implique une autre, de nature pratique: qu’est- ce qu’il faut faire, lorsque la coutume déroge au droit supplétif?

391

   Deze vraag is zeer bestreden. De H.R. maakte in 1874 uit199, dat de gewoonte derogeert aan de wet; in 1908200 heette het daarentegen, dat gebruik tegen het voorschrift der wet geen recht kan geven ; in 1932 werd dit standpunt weder prijs gegeven; of de H.R. toen het gebruik in het algemeen dan wel alleen het gebruikelijke beding vóór de aanvullende wetsbepaling liet gaan, is niet zeker.201 De lagere rechtspraak is verdeeld.202 Molengraaff203 staat aan de zijde van het eerstgenoemde arrest; meest huldigt men de tweede of zoekt pagina-136men tusschenwegen: Kosters wil de gewoonte den voorrang toepagina-137kennen, mits blijkt, dat partijen met de gewoonte bekend waren204 ; J. van Kuyk stelt de gewoonte achter, het bestendig gebruikelijke beding voor de wet205 ; Houwing eindelijk ziet het beslissende punt in de bedoeling van partijen, doch niet in hetgeen partijen in werkelijkheid hebben bedoeld, maar in hetgeen zij zouden bedoeld hebben, indien zij met billijkheid en goede trouw waren te rade gegaan, m.a.w. hij zal nu eens aan de gewoonte, dan aan de wet de voorkeur geven, naarmate de billijkheid dat meebrengt.206

391

   C’est une question très controversée. La H. C. décida en 1874173qu’il fallait suivre la coutume lorsqu’elle déroge à la loi; en 1908174, par contre, que l’usage ne donne pas de droit contre la loi. Cette dernière opinion fut alors abandonnée en 1932175 ; cependant il reste à savoir si, d’après cet arrêt, c’est l’usage en général, ou seulement la clause conventionnelle présumée, qui prime la disposition légale supplétive. Sur ce point, la jurisprudence des juridictions inférieures est divisée176Molengraaff 177a pris le parti de l’arrêt de 1874; le plus souvent on adopte la théorie du second arrêt ou bien l’on cherche des solutions intermédiaires: Kosters entend attribuer la priorité à la coutume, à condition qu’il soit établi que les parties l’ont connue178. J. van Kuyk subordonne la coutume à la loi, celle-ci à la clause contractuelle présumée.179 Houwing, enfin, juge décisive l’intention des parties; cependant, par l’intention, il n’entend pas ce que les parties ont voulu en réalité, mais ce qu’elles auraient voulu, si elles avaient consulté l’équité et la bonne foi; autrement dit, il préfère tantôt la coutume, tantôt la loi, selon les normes de l’équité.180pagina-144

392

Wat ons betreft207 — ook wij meenen, dat bij botsing van aanvullend recht en gewoonte de laatste voorgaat. In de door Houwing aangehaalde voorbeelden uit de rechtspraak van strijd tusschen de gebruikelijke plaats van betaling en die aangewezen in art. 1429 B.W.208 en tusschen de gewoonte van een bepaalden vorm van onderverhuren en het verbod van art. 1595 B.W.209 zou ik de gewoonte en niet de wetsbepalingen willen volgen.

392

   Quant à nous, nous croyons aussi qu’en cas de choc entre la loi et la coutume, celle-ci a la préférence.181Je voudrais suivre l’usage la supposer. L’acception des termes d’après l’usage se trouve au et non pas les dispositions légales dans les exemples jurisprudentiels, cités par Houwing, concernant les conflits entre le lieu de payement usuel et celui indiqué dans l’art. 1429 C.c.n. (C. 1247),182entre l’usage relatif à une certaine forme de sous-location et l’interdiction de l’art. 1595 C.c.n.183

393

   Op art. 3 der Wet Alg. Bep. mag men niet, gelijk de Rotterdamsche Rechtbank210 eens deed, voor het tegendeel een beroep doen. De gewoonte ontleent haar kracht aan de wet, zegt men, en moet dus voor haar wijken. Daartegen valt op te merken, dat de “wet”, waaraan de gewoonte haar kracht zou ontleenen,pagina-103 van een anderen aard is dan de “wet” waarmee zij in het onderstelde geval botst. Al zou dus de gewoonte alleen binden, omdat de wet het zegt, dan volgt daaruit nog niet, dat zij bij het aanvullend recht zou achterstaan. Heeft de wetgever, die zeker met art. 3 alle bestaande costumiere recht wilde opheffen en voor de toekomst zich zelf het monopolie van rechtsvorming toekennen, wel aan het verkeersgebruik tegenover bepalingen van aanvullend recht gedacht?

393

   On ne peut pas, pour soutenir le contraire, invoquer l’art. 3 de la loi A.B. comme l’a fait autrefois le Tribunal de Rotterdam.184 L’usage, tel est le raisonnement, emprunte sa force à la loi et doit donc s’effacer devant celle-ci. Il faut objecter que la „loi” à laquelle l’usage emprunterait sa force est d’une nature autre que la „loi” à laquelle elle se heurte dans cette hypothèse. Donc, même si l’usage n’était obligatoire qu’en vertu de la loi, il n’en résulte pas qu’il est subordonné au droit supplétif. Par l’art. 3, le législateur a sans doute voulu abolir tout l’ancien droit coutumier et s’assurer, en même temps, le monopole de la formation du droit, mais a-t-il tenu compte des usages du commerce social, vis- à- vis du droit supplétif?

394

Wat over de geschiedenis van het artikel is te vinden maakt het weinig waarschijnlijk. Doch wat van dit alles zij — de vraag, of de gewoonte haar kracht aan de wet ontleent, kan niet door de pagina-137wet worden uitgemaakt — wie den strijd tusschen gewoonte en wet door een wetspagina-138artikel beslist acht, heeft al gekozen voor bij nog tot afweging van de aanspraken van beide overgaat.
Wij hebben de vraag dus op zich zelf, afgezien van art. 3 A. B., te bezien en dan steunt mijn opvatting zoowel op den aard der gebondenheid aan overeenkomst, als op die van het aanvullend recht.

394

Ce que l’on retrouve de l’histoire de cet article le rend peu probable. Cependant, quoiqu’il en soit, ce n’est pas à l’aide de la loi qu’on peut trancher la question de savoir si l’usage emprunte sa force à la loi. Ceux qui croient qu’une disposition légale décide de la lutte entre la loi et l’usage, ont fixé leur choix avant même de procéder à l’examen des prérogatives respectives de l’un et de l’autre.
Il faut donc voir ce problème, abstraction faite de l’art. 3 A.B.: ma conception s’appuie alors tant sur la nature de la force obligatoire de conventions que sur le caractère du droit supplétif.

395

   Lichten wij beide toe. Men neemt thans algemeen aan, dat de woorden eener toezegging zoo moeten worden uitgelegd als hij, tot wien ze gericht was, ze kan en mocht begrijpen. Niet wat de belover bedoelde, maar wat de ander kon en mocht meenen, dat hij bedoelde, is beslissend. De beteekenis der woorden naar spraakgebruik staat voorop, de verwachtingen, die daarop steunen, moeten worden verwerkelijkt. Wie den omvang der verplichtingen, die uit een verklaring voortvloeien, wil vaststellen, begint met de draagwijdte der gebruikte woorden te onderzoeken. Het is het gebruik, dat hem die leert. Zal hetzelfde gebruik hem niet tot wegwijzer moeten zijn, indien hij de strekking niet van de bepaalde woorden, maar van de verklaring in haar geheel wil vaststellen? Iedere belofte, die in rechten bindt, kan zoowel in haar individueele beteekenis (wat bedoelde de belover?) als in haar maatschappelijke functie (wat was de aard van deze belofte als verschijnsel in de gemeenschapsverhoudingen?) worden bezien.

395

   Expliquons ces deux motifs. Aujourd’hui, on admet généralement qu’il faut interpréter les termes d’une promesse de l’un, tels que l’autre pouvait les comprendre. Ce n’est pas l’intention du promettant qui est décisive, mais son intention telle que l’autre pouvaitpagina-145 attribuer plus de force à la clause usuelle qu’à l’agissement usuel. Il est des auteurs sur notre sujet qui s’orientent vers la même pensée; cependant ils limitent la conclusion que nous venons de premier plan, il faut que les expectatives, suscitées par ces termes, soient réalisées. Avant de déterminer l’étendue des obligations résultant d’une déclaration, il faut rechercher la portée des termes employés par les parties. C’est l’usage qui nous apprend cette portée. Ce même usage ne nous servira-t-il pas de guide pour fixer non pas la portée des mots déterminés, mais encore celle de la déclaration en son entier? On peut examiner toute promesse qui lie juridiquement, tant dans son acception individuelle (qu’a voulu dire le promettant?), que dans sa fonction sociale (quelle est la nature de cette promesse en tant que phénomène parmi les rapports sociaux?).

396

Beide samen bepalen haar inhoud. Partijen zijn vrij te regelen zoo als zij willen, maar, voorzoover zij dat niet deden, zal de overeenkomst in haar woorden naar de algemeene beteekenis van soortgelijke overeenkomsten worden begrepen. Geldt dat voor de woorden, waarom zou het niet evenzeer gelden voor den zin der overeenkomst in het algemeen? Bepaling van den zin der woorden, uitlegging en vaststelling van het niet geregelde gevolg op een bepaald punt gaan in elkaar over. Als ik de beteekenis van het woord “betalen” evenals van ieder woord naar het gebruik mag vaststellen, mag ik dan ook niet op grond van datzelfde gebruik uitmaken, dat in een gegeven verhouding “betalen” is “geld gereed leggen dat wordt afgehaald”, niet “geld wegbrengen” (het boven op blz. 135136 geciteerde voorbeeld van den H.R. van 1908).

396

Ce sont les deux déterminantes de son contenu. Les parties sont libres de régler leurs rapports comme elles le veulent, mais dans la mesure où cette réglementation fait défaut, leur contrat, tel qu’il est rédigé, sera compris d’après la signification générale de contrats similaires. Si ce principe vaut pour les termes, pourquoi n’en serait il pas de même pour la portée des conventions en général? La détermination du sens des termes, l’interprétation et la fixation de quelques effets non-réglés se fondent. Si je peux déterminer d’après l’usage la signification du terme „payer” comme celle de n’importe quel autre terme, pourquoi ne serait-il pas permis de décider en vertu du même usage que dans un rapport donné „payer” est: „mettre une certaine somme d’argent à la disposition de quelqu’un qui passera la chercher” et non pas „apporter à quelqu’un une somme d’argent”.(L’exemple jugé par la H. C. dans l’arrêt de 1908, cité ci-dessus page 143).

397

Interpretatie van een belofte naar spraakgebruik leidt tot erkenning van het gebruik als medebepalend den omvang van de aanvaarde verplichtingen. En dus ook tot terzijdestelling van het aanvullend recht door een daaraan derogeerend gebruik. pagina-138
Voor onderscheiding tusschen gebruik en gebruikelijk beding be(pagina-139)staat geen grond. Het beding heeft alleen zelfstandige beteekenis indien het een bepaalde vorm heeft aangenomen, als
clause de style in schriftelijke overeenkomstenpagina-104 geregeld voorkomt. Dan wordt beroep gedaan op wat gemeenlijk wordt afgesproken, bij de gewoonte gaat het om de vraag wat partijen gewoon zijn te doen. Er is geen reden aan de gebruikelijke afspraak meer kracht toe te kennen dan aan de gebruikelijke handeling.211
Onder de schrijvers over ons onderwerp zijn er wier gedachtengang in dezelfde richting gaat. Zij beperken deze conclusie echter tot de verkeersgebruiken, de gedragingen speciaal in het handelsverkeer en onderscheiden deze (usages conventionnels) van de gewoonten (coutumes).

397

L’interprétation d’après l’usage de la langue d’une promesse amène à reconnaître la coutume comme co-déterminante de l’étendue des obligations contractées, et, par conséquent, également à subordonner le droit supplétif à un usage y dérogeant. Aucun motif ne justifie cette distinction entre l’usage et la clause conventionnelle présumée.
Celle-ci n’a de signification indépendante que lorsqu’elle a revêtu une forme spéciale, c’est-à-dire qu’elle se voit régulièrement comme „clause de style” dans les contrats écrits. Alors, on fait appel à ce qui est ordinairement convenu; pour la coutume, il est question de savoir ce que les parties ont l’habitude de
faire. Il n’y a aucune raison pourpagina-146un matériel pour l’interprétation de la convention, mais pour moi l’interprétation n’est pas, comme elle l’est pour eux, une recherche tirer aux usages sociaux et notamment aux agissements dans le commerce, qu’ils distinguent comme usages conventionnels des coutumes.185

398

Aan de verkeersgebruiken kennen zij kracht toe, omdat partijen zoo hebben gewild, de gewoonte daarentegen vermag niets tegen de wet.212 Ik meen, dat het verschil niet bestaat; de grondslag der gebondenheid is bij gewoonte en verkeersgebruik beide het feitelijk handelen in soortgelijke gevallen; de verkeersgebruiken binden, niet omdat partijen het zoo wilden, maar omdat de inhoud van de hen bindende verklaring slechts in verband met de gewoonten in haar maatschappelijke beteekenis kan worden vastgesteld. De wil is slechts negatief van belang. Willen partijen dat gebruikelijke niet — het staat hun vrij, maar dat moet dan ook blijken.

398

Ils attribuent de l’effet aux usages sociaux, parce que les parties ont voulu ainsi; en revanche, d’après eux, la coutume ne peut rien contre la loi.186Je crois que cette différence n’existe pas et pour l’usage social et pour la coutume, le motif de l’effet obligatoire est l’agissement réel dans des cas similaires: les usages sociaux n’ont pas de force obligatoire, parce que les parties l’ont voulu ainsi, mais parce que le contenu de la déclaration qui les oblige ne peut être déterminé qu’en considération des coutumes dans leur sens social. La volonté n’a qu’un intérêt négatif. Il est libre aux parties de ne pas vouloir ce qui est d’usage, mais alors, il faut que cette volonté se manifeste.

399

   Het verschil in grondslag krijgt practisch belang als men de vraag stelt, of partijen de gewoonte, waarop beroep wordt gedaan, moeten kennen. De schrijvers, waarop ik doelde, Geny b.v., antwoorden bevestigend.213 Ik zou het willen ontkennen: wie — om weder een voorbeeld uit Houwings opstellen aan te halen — een pachthoeve verhuurt in Zeeuwsch-Vlaanderen, moet dulden, dat de plaatselijke gewoonten van zulke verpachtingen hem binden, ook al woont hij in Frankrijk en al weet hij van die gebruiken volstrekt niets. Houwing zelf corrigeert de hier bestreden opvatting door rekening te houden, niet met wat partijen werkelijk bedoelden, maar met wat zij zouden hebben bedoeld, indien zij met billijkheid en goede trouw waren te pagina-140rade gegaan. De billijkheid en de goede trouw leiden hem er dan toe om een beroep op onbekendheid met de gewoonte in een geval als het besprokene terzijde te stellen.

399

   La diversité de ce principe gagne une importance pratique lorsqu’on pose la question de savoir s’il faut que les parties connaissent l’usage invoqué. Les auteurs auxquels j’ai fait allusion, Geny par exemple, y répondent par l’affirmative;187 Pour ma part, je voudrais soutenir le contraire. Citons un autre exemple emprunté aux essais de Houwing. Celui qui donne à bail une ferme, située dans la Flandre, doit se soumettre aux usages locaux relatifs à de tels baux à ferme, même s’il habite en France et s’il ignore complètement ces usages. Houwing, partisan lui-même de la conception rejetée ci-dessus, y apporte une correction en tenant compte, non pas de ce que les parties ont voulu en réalité, mais seulement de qu’elles auraient voulu si elles s’étaient inspirées de l’équité et de la bonne foi. L’équité et la bonne foi l’amènent à écarter, dans un cas semblable, un appel à l’usage.

400

Het is duidelijk, dat hier een overbodige fictie wordt gebruikt;214 het verwijzen naar de bedoeling kan worden gemist. Met de schrijvers, die ik aanhaalde, zie ik in de gewoonte uitleggingsmateriaal voor de overeenkomst, doch uitlegging is voor mij niet als voor hen een onderzoek naar den wil van partijen — het materiaal dient niet om hun “bedoeling” op te sporen, maar den objectieven zin van de verklaring, haar maatschappelijke beteekenis en rechtsgevolg. pagina-139
Volgt hieruit reeds, dat de gewoonte bindt, niet omdat de wet er naar verwijst, maar omdat zij den inhoud van de bindende belofte mede bepaalt, m.a.w. dat hetzelfde zou gelden, ook al kwamen de artt. 1375 en 1383 niet in onze wet voor en art. 3 Alg. Bepalingen wel, — ook bezinning op wat aanvullend recht is leert, dat dit tegenover de gewoonte geen kracht kan hebben.pagina-105
Boven wezen wij er reeds op, dat het aanvullend recht tweeërlei functie heeft: ordening — al dan niet steunend op den vermoede-lijken wil van de betrokkenen — en aanwijzing van wat de wetgever behoorlijk acht in een bepaalde verhouding, zoolang partijen zich niet zelf uitspreken, dus drang in een bepaalde richting.

400

Il est évident qu’on emploie ici une fiction superflue.188Avec les auteurs cités, je vois, dans la coutume,pagina-147de la volonté des parties — ce matériel ne sert pas à dépister leur „intention”, mais le sens objectif de la déclaration, sa signification sociale et son effet juridique.    Il en résulte d’abord que l’usage lie, non pas parce que la loi y renvoie, mais parce qu’il détermine aussi le contenu de la promesse obligatoire, autrement dit, ce principe vaudrait également même si les articles 1375 et 1383 C.c.n. ne se trouvaient pas dans la loi et si elle contenait seulement la règle de l’art. 3 de la loi A.B. Cependant, la seule réflexion sur la nature du droit supplétif nous apprend déjà qu’il manque de tout effet vis- à- vis de l’usage.
Ci-dessus nous avons souligné que le droit supplétif a une double fonction: l’ordonnancement fondé, ou non, sur la volonté présumée des intéressés et l’indication de ce que le législateur juge convenable dans un certain rapport, tant que les parties ne se sont pas prononcés elles-mêmes. Cette indication exerce donc une pression dans un sens déterminé.

401

   Voor zoover bepalingen van aanvullend recht ordening inhouden, moeten zij stellig voor het gebruik wijken. Immers het vermoeden, dat partijen zoo zouden hebben gewild, valt weg, zoodra het gebruik anders is, en een ordening van buiten af mist reden van bestaan, indien het maatschappelijk leven zelf tot orde gekomen is. Ordening van contractueele verhoudingen is altijd aanvulling ter wille der zekerheid van wat partijen zelf onzeker lieten— biedt het gebruik de zekerheid, dan is voor de ordening geen plaats. Een wetgever, die regels van aanvullend recht opstelt, zegt niet: zoo beveel ik — maar zoo zal het zijn, als ge zelf geen regel formuleerde.

401

   Pour autant que des dispositions de droit supplétif contiennent de l’ordonnancement, elles reculeront certainement devant les usages. En effet, dès qu’elle se trouve en présence d’un usage contraire, la présomption relative à la volonté des parties tombe. Et un ordonnancement, imposé du dehors, n’a aucune raison d’être, lorsque la vie en société elle-même est arrivée à établir un ordre. L’ordonnancement des rapports contractuels tend toujours à les compléter en vue de substituer de la sécurité aux incertitudes dans les déclarations des parties — lorsque l’usage offre cette sécurité, il n’y a pas lieu à ordonnancement. Un législateur qui établit des règles de droit supplétif ne dit pas: „j’ordonne que”, mais „il en sera ainsi lorsque vous n’avez pas formulé une règle vous-même”,

402

Het laatste mogen we aanvullen: of deze van elders niet door het gebruik gegeven is. De functie van het aanvullend recht als de ordening van het maatschappelijk leven doet haar bij die, welke dat leven zelf biedt, achter staan. Wie tegenwerpt, dat de gewoonte een regel niet kan opheffen, (art. 5 A. B.) vergeet, dat de regel door het gebruik niet wordt op pagina-141geheven, maar beperkt. De regel der wet is algemeen, voor hem blijft, naast de meer bijzondere regeling door het gebruik, alle ruimte. Art. 1429 B. W. is niet afgeschaft, al vindt het op de verhouding tusschen huurders en verhuurders van weekwoningen in Amsterdam geen toepassing. Er ontstaat door gebruik differentiatie, rechtsverfijning.

402

et, à ceci, nous pouvons ajouter: „ou lorsque cette règle n’est pas donnée par les usages”. C’est sa fonction d’ordonnancer la vie en société qui fait que le droit supplétif cède à l’ordonnancement que cette vie nous offre elle-même. Celui qui objecte que l’usage ne peut pas supprimer une règle (art. 5. loi A.B. cité ci-dessus p. . . .) oublie que la règle n’est pas supprimée par l’usage, mais seulement restreinte. La règle légale est générale, il lui reste toute latitude à côté de la réglementation plus spéciale qu’opère l’usage. L’art. 1492 C.c.n. (1247 Ce.) n’a pas été aboli, bien qu’il ne soit pas appliqué à Amsterdam aux rapports entre preneurs et bailleurs d’appartepagina-148ments loués à la semaine. L’usage opère une certaine différenciation, une particularisation du droit.

403

Doch is dit niet anders, indien en voor zoover in die regeling van aanvullend recht ook een waardeering ligt? Boven215 betoogden wij toch, dat de wetgever door zijn voorschriften mede aanwijst, wat hij voor een bepaalde verhouding het juiste oordeelt. Kan zulk een voorschrift, dat we toch moeten eerbiedigen, door een eenvoudig niet pagina-140 niet-opvolgen, als het maar uitgebreid genoeg is, worden terzijde gesteld?
De vraag nadert zoo die van gebruik en dwingend recht. Daarover spreken wij zoo aanstonds. Wat het aanvullend recht betreft, vindt zij haar antwoord in de overwegingen, die we boven over het contractenrecht en de beteekenis der aanvullende wetsbepalingen opstelden.

403

   Le principe dégagé ci-dessus vaut-il même si la réglementation supplétive contient également un élément d’appréciation? C’est que nous avons soutenu dans nos développements antérieurs189 que le législateur indique souvent par ses prescriptions ce qu’il croit juste pour un rapport déterminé. Une telle prescription, qu’il faut certainement respecter, peut-elle être écartée par une simple non observation, à condition que celle-ci soit assez répandue?
Posé ainsi, le problème approche celui de l’usage devant le
droit impératif dont nous traiterons immédiatement. Quant au droit supplétif ce problème trouve sa solution dans les considérations élaborées ci-dessus, à l’égard du droit contractuel et le sens des dispositions légales supplétives.

404

   De belofte bindt niet, omdat de wet het zegt, doch het belofterecht staat naast het wetten-recht — dit laatste wijst aan de gebondenheid uit de belofte haar grenzen; het doet dat in het dwingend recht. Daaruit volgt, dat indien inderdaad de belofte in haar maatschappelijke beteekenis door dat gebruik wordt bepaald, ten slotte voor dat gebruik elk aanvullend recht wijkt. Maar toch moeten we ons ook hier voor het eene, gemakkelijke, altijd afdoende, antwoord hoeden. Het is er verre vandaan, dat iedere regel van aanvullend recht ter zijde mag worden gesteld, indien zij in een bepaalde casuspositie herhaaldelijk wordt overtreden.

404

   La promesse ne lie pas, parce que la loi le dit; le droit des promesse est juxtaposé au droit légal — celui-ci pose les bornes de la force obligatoire de la promesse; il le fait dans le droit impératif. Il en résulte que tout droit supplétif doit céder à l’usage, si, en effet, celui-ci détermine la promesse dans son sens social. Cependant, ici encore, il faut se garder d’une seule réponse facile et catégorique. Il s’en faut de beaucoup qu’on puisse écarter toute règle de droit supplétif, lorsqu’elle est fréquemment violée dans une certaine hypothèse.

405

We moeten onderscheiden. Is de regel nieuw, het gebruik moet in den tijd na den regel liggen. Aan den regel voorafgaande gebruiken worden immers nietpagina-106 geëerbiedigd door den regel, die een nieuwe richting in het maatschappelijk leven wil brengen. Zoodra we de bevoegdheid van den wetgever aanvaarden — en ik herhaal, dat dit in dit boek a priori geschiedt — moeten wij hem volgen als hij het maatschappelijk leven door zijn voorschriften wil sturen. Doch als dat leven weerstand biedt, als dus een gebruik zich ontwikkelt of stand houdt na den regel, kan het oogenblik komen, dat het gebruik voorgaat.

405

Il faut faire ici une distinction. Lorsque la règle est nouvelle, l’usage contraire doit lui être postérieur. C’est que la règle qui veut aiguiller vers des tendances nouvelles ne respecte pas les usages, qui sont antérieurs. Dès que nous acceptons la compétence du législateur — ce que nous faisons a priori dans le présent ouvrage, je le répète — il faut le suivre, il est vrai, toutes les fois qu’il entend diriger la vie en société. Mais quand cette vie y résiste, c’est-à-dire qu’un usage se développe ou se maintient postérieurement à la règle, le moment peut arriver où l’usage la prime.

406

   Dit vooreerst. En in de tweede plaats: gebruik is een quantitatieve pagina-142grootheid. Er zijn vluchtige, hier en daar voorkomende, gebruiken, er zijn zich steeds herhalende, maar toch weinig gewichtige usances, er zijn muurvaste, door ieder gerespecteerde, gewoonten. Naarmate nu de wetsregel — ook die van aanvullend recht — hooger moet worden gewaardeerd, meer in hem moet worden gezien dan ordening, ook richting, — in dezelfde mate zal het gebruik sterker en omvangrijker moeten zijn, als daarop tegen den regel beroep kan worden gedaan.

406

   Et deuxièmement: l’usage est une entité quantitative. Il est des usages passagers, se manifestant ça et là seulement: il est des usages qui se répètent continuellement, mais cependant de peu d’importance, il en est aussi qui sont inébranlables, respectés par tous. Au fur et à mesure qu’il faut évaluer davantage la règle légale et qu’ellepagina-149 dépasse le pur ordonnancement en ce qu’elle contient également une certaine tendance, dans la même mesure l’usage invoqué à son encontre doit être plus fort et plus répandu.

407

Het is geen toeval, dat juist bij een art. als 1429 B. W. — dat zuiver ordening is — de macht van het gebruik tegen de wet zoo duidelijk spreekt. Van art. 1595 geldt dit al iets minder — anders wordt het, indien wij komen bij voorschriften van nieuwe wetten (arbeidsovereenkomst, naamlooze vennootschap), waar de wetpagina-141gever bepaald in een zekere richting het maatschappelijk leven wil bewegen en slechts uit schroom voor al te straf ingrijpen de dwingende macht achterhoudt. Het gebruik moet al heel sterk zijn, langdurig en uitgebreid, wil het zulke voorschriften overwinnen.

407

Ce n’est pas par hasard que précisément dans l’art. 1429 C.c.n. (1247 Ce.) — qui constitue l’ordonnancement le plus pur — s’exprime si clairement la force de l’usage vis-à-vis de la loi. L’exemple de l’art. 1595 C.c.n. est déjà moins frappant. Il en est autrement pour les prescriptions dans les lois nouvelles (contrat de travail, société anonyme) où le législateur entend aiguiller la vie sociale dans une direction déterminée, et ne retient son pouvoir coercitif que par timidité devant une intervention trop rigoureuse. S’il veut triompher de pareilles prescriptions, l’usage doit être très fort, de longue durée et d’une étendue considérable.

408

   Er is hier een afweging. Dit is de juiste kern van Houwings’ opmerking, dat billijkheid en goede trouw moeten uitmaken, wat voorgaat: gebruik of aanvullend recht.
Resumeeren we dus: aanvullend recht dat ordening is wijkt voor gebruik, aanvullend recht dat de richting aanwijst waarin de betrokkenen naar ‘s wetgevers oordeel behooren te gaan, slechts dan, indien het gebruik sterk is. Over gewoonte tegenover dwingend recht hieronder. Eerst hebben we nog een andere zijde van onze vraag te bezien.

408

   Il se fait ici „un pesage”. La quintessence si juste de l’observation de Houwing est que l’équité et la bonne foi doivent décider à qui reconnaître la priorité: à l’usage ou au droit supplétif.
En résumé, le droit supplétif qui constitue un ordonnancement cède à l’usage; le droit supplétif, indiquant la direction vers laquelle les intéressés doivent s’orienter d’après l’opinion du législateur, ne cède à l’usage que lorsqu’il est fort.

409

§ 1.23 Gewoonte en aanvullend recht (vervolg). Vereischten. Beteekenis van de formuleering. Bewijs.

   Wanneer wordt gewoonte recht?
Er moet vooreerst zijn een herhaling van feiten: in gelijksoortige verhoudingen moet gelijk zijn gehandeld. Het beroep op de gewoonte is niet veel anders dan de bewering: ieder deed als ik, of: ik mocht verwachten, dat gij zoudt doen als ieder. Zie de voorbeelden uit de vorige paragraaf. Algemeen laat men in Amsterdam bij weekwoningen de huur ophalen bij den huurder, het komt niet voor, dat deze den verhuurder het geld thuis brengt, luidde het verweer in het eene proces; in het andere: het af staan door een boer aan een arpagina-143beider van een kleine lap gronds, om er voor eigen gebruik aardappelen op te pooten, geschiedt algemeen in de Haarlemmermeer; ver lof daartoe van den eigenaar wordt niet gevraagd.pagina-107

409

§ 23 La coutume et le droit supplétif. (Suite)Leurs conditions. L’importance de la formulation. La preuve.

   Dans quelles conditions l’usage devient-il du droit?
A cet effet il faut d’abord une répétition des faits, c’est-à-dire d’actes similaires dans des rapports semblables. L’appel à l’usage revient en grande partie à l’affirmation: tous ont agi comme moi, ou bien: je pouvais m’attendre à ce que vous agissiez comme tout le monde. A Amsterdam on fait généralement percevoir les loyers des baux des appartements toutes les semaines; en fait, le preneur n’apporte pas l’argent chez le bailleur; telle fut la défense au cours d’un procès; — et dans un autre litige: dans le polder, dit „Haarlemmermeer”, les fermiers mettent généralement à la disposition
pagina-150de leurs ouvriers une parcelle pour y planter des pommes de terre; on n’en demande pas la permission au propriétaire.

410

   Doch is met het bewijs der feiten, van de reeks handelingen, ook het bestaan der gewoonte aangetoond of moet er nog iets bij komen? Is het noodig, dat die handelingen uitvloeisel waren van de overtuiging, dat men zoo behoort te doen als men doet? Men spreekt van de opinio necessitatis, die voor gewoonterecht vereischt zou zijn. De uitdrukking is niet gelukkig: een noodzakelijkheid te handelen als men deed, is uitgesloten, waar het om aanvullend recht gaat. Vervangt men de uitdrukking door opinio juris, dan is het bezwaar nietpagina-142 weggenomen: aan recht denken de betrokkenen niet; een bewustzijn, dat het zoo behoort als zij doen, gaat niet aan het handelen vooraf en begeleidt het evenmin. Anders te handelen dan de gewoonte treft niemand als onbehoorlijk, mits het maar uitdrukkelijk bedongen is; zoo niet, dan mag de tegenpartij het ervoor houden, dat op zijn aansluiting aan de gewoonte geen aanmerking zal worden gemaakt, dat omgekeerd ook de ander zich naar de gewoonte gedragen zal. Het onbehoorlijke komt eerst als van de gewoonte zonder beding wordt afgeweken.

410

   L’existence de l’usage est-elle établie par la preuve des faits de la série d’actes, ou est-ce qu’il faut qu’un autre élément vienne s’y ajouter? Faut-il que ces actes proviennent d’une conviction qui les croit justes? A ce propos l’on parle de l’opinio necessitatis, qui serait une condition du droit coutumier. L’expression est peu heureuse: la nécessité d’agir comme on l’a fait ne se conçoit pas, quand il s’agit de droit supplétif. Si l’on remplace cette expression par „opinio juris”, le grief n’est pas neutralisé: les intéressés ne songent pas au droit, lorsqu’ils agissent; leurs actes ne sont ni précédés ni accompagnés d’une acception morale déterminée. Si ces actes dérogent aux usages, personne ne les jugera, de ce fait, inconvenants, pourvu que ce soit stipulé expressément; sinon, la partie peut s’attendre à ce qu’on ne lui reproche pas d’avoir suivi l’usage et â ce que l’autre partie se comporte aussi conformément à l’usage. On dit inconvenant seulement l’acte accompli en dérogation à l’usage sans stipulation expresse.

411

   Van een rechtsovertuiging waarop het handelen zou berusten of die het zou vergezellen, kan geen sprake zijn, doch daarmee is nog niet gezegd, dat het steeds onverschillig is wat de betrokkenen zich omtrent de gevolgen hunner handelingen voorstelden, dat altijd alleen de opeenvolgende reeks gelijke handelingen de gewoonte en daarmee recht maakt. Het voortdurend gelijk handelen kàn tot doorgaan verplichten, maar het behoeft dat niet te doen en het zal dat niet doen, indien de betrokkenen zich van het on verplichte hunner handelingen bewust bleven en dus de verwachting, het vertrouwen, dat de gewoonte regel werd (in den dubbelen op blz. 130 131 aangegeven zin) niet kan geboren worden.

411

   Il n’existe donc pas de conviction juridique dictant ou accompagnant les agissements, mais ce n’est pas dire que ce que les intéressés se sont représentés relativement aux effets de leurs actes soit toujours indifférent ni qu’une série ininterrompue d’actes similaires établisse toujours un usage et, par là, du droit. Le fait d’agir sans interruption d’une façon similaire peut obliger à la continuation de ces actes, mais une telle obligation n’existe pas et ne s’impose pas lorsque les intéressés demeurent conscients de la nature indue de leurs actes, de sorte qu’il ne naît aucune expectative, ou confiance, de voir l’usage devenir une règle (dans le double sens indiqué ci-dessus, page ….).

412

Het kan zijn, dat jaar in jaar uit een kantoorbediende met nieuw jaar een gratificatie ontvangt, dat alle kantoorbedienden, in dezelfde positie, ook soortgelijke belooningen krijgen en dat toch de persoon in kwestie evengoed als zijn patroon zich bewust blijft, dat het welwillendheid is van den laatste, als hij het couvertje overhandigt. Met andere woorden: de opinio juris is niet een positief vereischte, maar negatief kan het bewustzijn niet gebonden te zijn, het ontstaan van gewoonterecht pagina-144verhinderen. Uit zeden kan recht groeien, doch zeden zijn de handelingen in haar maatschappelijke beteekenis; deze kan niet worden vastgesteld zonder rekening te houden met de voorstellingen van hen, die handelen. Doch niet op de voorstelling van bepaalde partijen komt het aan, maar op de typische beteekenis der handeling, op de verwachtingen die deze bij de omgeving in het leven roept.

412

Il se peut qu’un employé de bureau reçoive chaque année des étrennes, que tous les employés de la même situation obtiennent des gratifications similaires, et que pourtant l’individu en question, aussi bien que son patron, demeurent toujours conscients du fait que la remise de l’enveloppe n’est qu’un acte de bienveillance. Autrement dit: l’opinio juris” ne constitue pas une exigence positive; cependant la conviction de ne pas être lié peut empêcher la naissance d’un usage obligatoire. Des mœurs, il peut naître du droit; mais les mœurs sont des actes dans leur sens social. Ce sens ne peut pas être fixé sans tenir compte des représentations de ceux qui agissent.pagina-151Or, il ne s’agit pas des représentations de quelques parties déterminées, mais de la signification typique de l’acte, des expectatives qu’il suscite dans son milieu.

413

   Het is duidelijk, dat een algemeene regel, wanneer het herhaald gebeuren zulk een intensiteit en vastheid heeft verkregen, dat behoudens beding van het tegendeel ook in het vervolg op voortzetting der reeks mag worden gerekend, niet is te geven. Het is weder ten slotte de rechter, die hier de beslissing heeft. Doch daarmee pagina-143is niet gezegd, dat de rechter hier is degene, die recht schept; men heeft dit wel voor het geheele gewoonterecht beweerd, doch ten onrechte: hij formuleert het en dat is van zeer groote beteekenis, maar een schepping is dat niet. We raken hier aan een principieel punt.

413

   Il est évident qu’on ne peut pas établir de règle générale indiquant les conditions dans lesquelles l’événement répété a pris une intensité et une telle fixité, qu’on peut dès lors s’attendre à la continuation de la série d’actes similaires, sauf stipulation contraire. Ici encore la décision finale relève du juge. Mais ce n’est pas dire que c’est le juge qui crée du droit. On l’a soutenu pour l’ensemble des usages, mais à tort; le juge formule l’usage — c’est une activité d’une importance considérable — mais il ne s’agit pas ici d’une création. Nous touchons ici un point fondamental.

414

   Er is gewoonterecht denkbaar, dat nog nimmer door den rechter werd gehandhaafd. Het is waar, dat de rechter den twijfel kan beeindigen, of een gewoontepagina-108 recht is en zoo een nieuwen regel aan het rechtssysteem toevoegt, doch hij doet dat in de overtuiging, dat die regel reeds verborgen lag in het systeem, dat wel de formuleering, niet de inhoud van hem afkomstig is. Bovendien, die twijfel kan wel op andere wijze, door onderling overleg, overwonnen, worden. Het kan zijn, dat de twijfel zelfs nooit is gerezen, dat de regel zonder eenig opzettelijk ingrijpen den drempel, die zeden en recht scheidt, heeft overschreden. De laatste regels zijn meest de sterkste, de meest van zelf sprekende.

414

   On conçoit aisément des usages que le juge n’ait jamais encore protégés. Le juge peut, il est vrai, mettre fin à des doutes relatifs à la nature juridique d’un usage et ajouter ainsi une règle nouvelle au système de droit, mais il le fait dans la conviction que cette règle était déjà latente dans le système, et que c’est de lui que provient la formulation de cette règle, non pas son contenu. De plus, ces doutes peuvent être dissipés d’une autre façon encore, par exemple d’un commun accord. Il arrive même que jamais des doutes ne se soient soulevés, que la règle ait franchi, sans aucune intervention expresse, le seuil qui sépare les mœurs du droit; ces dernières règles sont les plus fortes, les plus évidentes.

415

   Reeds de oude kenners van het gewoonterecht, die met teboekstelling ervan aanvingen, wisten dat. Een der grootsten van hen, Philippe de Beaumanoir (1283), merkt op216, dat er twee wijzen zijn om het bestaan van een coutume aan te toonen; òf zij is zoo algemeen, dat zij overal zonder tegenspraak wordt gevolgd, òf zij kan betwist zijn en dan kan zij door vonnis worden bewezen. Als voorbeeld van het eerste wordt dan genoemd de verplichting van iemand van adel, om binnen 15 dagen, van den gemeenen man om binnen 7 dagen na bevel een erkende schuld te betalen.

415

   C’est ce que savaient déjà les connaisseurs anciens du droit coutumier. Un des plus grands d’entre eux, Philippe de Beaumanoir (1283) remarque190qu’il est deux façons de prouver l’existence d’une coutume: ou bien elle est tellement générale qu’on l’observe partout sans contredit, ou bien elle doit être constatée par un jugement lorsqu’elle est contestée. Pour la première catégorie, il cite comme exemple la règle selon laquelle un noble doit payer une dette reconnue dans les 15 jours, le menu peuple dans les 8 jours.

416

   Het is nu nog juist zoo. Uit de vonnissen is slechts een deel van pagina-145het gewoonterecht te kennen — onderzoek van het maatschappelijk handelen zelf brengt hier eerst de werkelijke kennis.217 Toen John Austin218 de uitspraak neerschreef, waardoor hij dwars tegen de toen heerschende leer in Engeland inging: “customary law is but a species of judiciary law” vergat hij, dat de rechter evenzeer gebonden is aan de gewoonte als aan de wet. Was het juist, alle recht was pagina-144judiciary law. Het is ten slotte de gedachte, dat alleen de geformu-leerde regel recht is, die aan deze voorstellingen ten grondslag ligt. Een voorstelling, die scherp wordt uitgesproken bij een jongeren schrijver, Alf Ross. “Eine Gewohnheit” heet het bij hem219als solche kann nicht Erkenntnisgrund für etwas als Recht sein. Auch nicht einmal als eine unselbständige Quelle lässt die Gewohnheit sich verstehen: denn es werden hiermit nicht bestimmte, objectiv eindeutige Kriterien angegeben wenn etwas Recht ist.

416

   Il en est toujours de même. Par les jugements on ne peut connaître qu’une partie des usages — la vraie connaissance se trouve seulement par la recherche des actes sociaux mêmes.191 Lorsquepagina-152John Austin192 s’opposa carrément à la doctrine dominante de son époque en Angleterre par la sentence: “customary law is but a species of judiciary law”, il oublia que le juge est autant lié par la loi que par la coutume. Si cet auteur avait raison, tout droit serait du “judiciary law”. Ces conceptions se basent finalement sur l’idée d’après laquelle seule la règle formulée est du droit. Cette conception s’exprime très nettement chez un auteur plus récent, Alf. Ross. „Eine Gewohnheit”, dit-il,193als solche kann nicht Erkenntnisgrund für etwas als Recht sein. Auch nicht einmal als eine unselbständige Quelle lässt die Gewohnheit sich verstehen: denn es werden hiermit nicht bestimmte, objectiv eindeutige Kriterien angegeben wenn etwas Recht ist”.

417

   In denzelfden geest ten onzent reeds vóór hem B.A. Kahn:220 “Slechts dan is er een rechtsregel als de gelding onbetwist en de inhoud ondubbelzinnig is.” Aan dezen eisch getoetst zou heel wat wettenrecht geen recht mogen heeten. Hier is een overschatting der formule, een onderstelling, dat met de formule de beslissing in elk denkbaar geschil zou zijn gegeven, die door de praktijk van onze op de wet gebaseerde rechtspraak na de codificatie, door ons inzicht ook in wat interpretatie is, geheel wordt weerlegd. Het is pure petitio principii, dat alleen het aan de formule gebonden recht recht zou zijn.221 De ervaring der eeuwen staatpagina-109 daar evenzeer tegenover als de praktijk van heden. Rechtspraak heeft op gewoonte gebouwd en doet dat nog.pagina-146

417

   Avant lui, l’auteur néerlandais B. A. Kahn194 s’était prononcé dans le même sens. „Il n’existe une règle de droit que lorsque sa validité est incontestée et que son contenu est sans équivoque”. S’il en était ainsi, beaucoup de „droit légal” ne pourrait pas être nommé du droit. On se trouve ici en présence d’une surestimation de la formule; c’est l’hypothèse selon laquelle celle-ci implique la solution pour tout différend „pensable”, une conception qui est entièrement réfutée par la pratique de notre jurisprudence basée sur la loi depuis la codification et aussi par notre notion d’interprétation. C’est une pure „petitio principii” que de croire que seul le droit formulé serait du droit.195 L’expérience des siècles s’y oppose ainsi que la pratique de nos jours. La jurisprudence s’est appuyée sur la coutume et elle s’y appuie toujours.

418

   Daarmee is de beteekenis der formule geenszins ontkend. Integendeel, ik geef toe, dat de rechter, zoodra hij het gewoonterecht vastlegt, schijnbaar alleen constateerend, toch tegelijk vormend optreedt. Doch als het onjuist is het nieuwe in de uitspraak te bestrijden, evenzeer is het onjuist de constateering van het bestaande te miskennen. Vòòr het vonnis was de regel er, door het vonnis krijgt hij vorm en daarmee nieuwe beteekenis.
Wat is die beteekenis van de formuleering van bet gewoonterecht?
Voor wij die vraag beantwoorden is het noodig er op te wijzen,pagina-145 dat juist onze tijd een formuleering kent door anderen dan door den rechter en die nog wel zoo belangrijk is. De formuleering van den rechter is altijd onsamenhangend, min of meer toevallig, doch er is ook een opzettelijke, afgeronde beschrijving van gewoonterecht aan te wijzen. Ik denk nu niet aan het feit, dat groote stukken der wetgeving niet anders dan formuleeringen van gewoonterecht zijn. Wij sluiten ons hier geheel aan bij de gebruikelijke opvatting, die in de wet een wilsuiting van met gezag bekleede personen ziet en haar tegenover de gewoonte stelt.

418

   Cependant nous ne nions point l’importance de la formule. Au contraire, j’admets que la fixation par le juge de la coutume n’est qu’en apparence une constatation: son activité est en même temps de nature formative. Mais s’il est erroné de contester le nouvel élément que contient la décision, il est également erroné d’ignorer lapagina-153constatation de ce qui existe déjà. La règle est antérieure au jugement; elle obtient sa forme par le jugement et, par cela, une nouvelle signification.
Quelle est cette signification de la formulation des usages?
Avant de répondre à cette question, il faut souligner le fait que notre époque connaît justement une formulation non pas élaborée par le juge mais par d’autres et qui est d’un intérêt plus considérable encore. Da formulation par le juge est toujours incohérente, plus ou moins fortuite, mais on peut aussi indiquer une description consciente et achevée de la coutume. Je ne songe pas ici au fait que des parties considérables de la législation ne sont que des usages formulés. Nous partageons entièrement la conception qui voit dans la loi une manifestation de volonté des personnes munies d’autorité, et qui l’oppose comme telle aux usages.

419

Maar niet alleen het staatsgezag, ook andere autoriteiten, waaraan de betrokkenen zich vrijwillig onderwerpen, gaan tot zulk beschrijven en vastleggen van gewoonterecht over. Vereenigingen van handelaren stellen wetboeken op, waarin de regels, door hun tak van handel te volgen, nauwkeurig worden opgeteekend. Amsterdamsche en Rotterdamsche assuradeuren deden het reeds voor eeuwen. De eigenlijke koophandel heeft in onzen tijd op ruime schaal hun voorbeeld gevolgd. Graan-, effecten-, koffie-, en zooveel andere handel heeft zoo zijn eigen codificatie gekregen, waarin de geheele koop en zijn mogelijke gevolgen is geregeld. De scheepvaart trof internationale ordeningen: de York-Antwerp-rules beheerschen al jaren het averijgrosse-recht; voor het zeevervoer kwamen in 1923 de Hague Rules tot stand.

419

Non seulement l’autorité étatique, mais d’autres autorités aussi, auxquelles se soumettent volontairement les intéressés, procèdent à la description et la fixation de la coutume. Des associations de commerçants élaborent des codes, où elles notent méticuleusement les règles à suivre par leur branche commerciale. Des assureurs d’Amsterdam et de Rotterdam l’ont entrepris il y a des siècles déjà. De nos jours le commerce proprement dit a suivi leur exemple dans une large mesure. De commerce des grains, des titres, du café et d’autres branches du commerce a obtenu ainsi sa propre codification, dans laquelle la vente entière et ses effets sont réglés. Da marine commerciale a établi des réglementations internationales, les „York-Antwerp rules” dominent depuis des années le droit des avaries communes (C.d.C. 414); pour le transport maritime se sont constitués en 1923 les “Hague Rules”.

420

   Regelingen als deze hebben een element van wetten en van gewoonterecht in zich. Zij worden niet opgelegd, ook niet voorgeschreven door een Staatsgezag; partijen onderwerpen zich vrijwillig. Doch maatschappelijk kunnen zij vaak niet anders. Het zijn abstracte voorschriften, die automatisch van toepassing worden, zoodra partijen een bepaald type overeenkomst aangaan. Voorschriften, waardoor soms nieuw recht in het leven wordt geroepen, in strijd met de pagina-147bestaande praktijk naar nieuwe oplossing van moeilijkheden wordt gestreefd. Dan naderen zij de wet — met name haar aanvullend gedeelte — al zeer dicht. Doch daarover hebben wij het niet — wij spreken nu over dat deel van de regelingen, dat niet anders doet dan het al bestaande vastleggen in zoo scherp mogelijk gesneden formules.

420

   De telles réglementations tiennent tant des lois que des usages. Elles ne sont ni imposées, ni prescrites par une autorité publique; les parties se soumettent de plein gré, bien que, d’un point de vue social, elles ne puissent pas faire autrement. Ce sont des prescriptions abstraites, qui deviennent automatiquement applicables, dès que les parties concluent un contrat-type, des prescriptions qui font souvent naître du droit nouveau et par lesquelles on tend aussi à aboutir à des solutions nouvelles contraires à la pratique de l’époque. Elles se rapprochent alors tout près de la loi, surtout en tant que droit supplétif. Mais nous ne traitons pas maintenant de ce phénomène,pagina-154nous nous bornons à cette partie de ces réglementations qui ne tend qu’à noter le droit déjà existant dans des formules aussi précises que possible.

421

   Letten wij daarop, dan zien wij de beteekenis van die formuleering duidelijk,pagina-110 een beteekenis, die ook toekomt aan de formuleering van den rechter, van ieder, die met gezag gewoonterecht beschrijft.
Ik zie haar in drieërlei gevolg:
1°. De formule zelf wordt deel van het recht. Zij vraagt op haar pagina-146beurt om interpretatie. Het feitelijk handelen kan daarbij hulpmiddel zijn, het is niet meer het object van onderzoek, dat is de formule, de in woorden vastgelegde regel. Taalkundig en historisch onderzoek van deze zal bij haar toepassing een rol spelen. Wat bedoeld was als vastlegging van feiten, krijgt tegenover de feiten zelfstandige beteekenis.

421

   C’est ainsi que nous voyons clairement la signification de cette formulation, une signification qu’il faut également attribuer à la formulation du juge, à celle de toute personne qui décrit la coutume avec autorité.
Cette signification se manifeste par un triple effet:
1. La formule elle même devient une partie du droit; à son tour elle demande une interprétation. A cet effet, les actes matériels peuvent servir d’auxiliaires, ils ne forment plus il est vrai l’objet de la recherche que constitue la formule, mais la règle fixée dans des termes. La recherche philologique et historique de la formule influera sur l’application de la règle. Ce qui fut entendu comme fixation des faits obtient une importance indépendante vis- à- vis des faits.

422

   2°. De formule stolt het recht. Er komt wel niet een stilstand in de rechtsvorming — die is er nooit — doch wel een sterke vertraging. Niet-geformuleerd recht wijzigt zich gemakkelijk; tegenover de aan woorden vastgeklonken regel moet iedere verandering bevochten worden, hij biedt altijd tegenstand. Wat in woorden is uitgesproken, niet maar vaag gevoeld, prent zich vast in het bewustzijn, het geeft steun in twijfel, maar wordt dan ook niet gemakkelijk prijsgegeven.

422

   2. La formule opère la „coagulation” du droit. Il ne se produit pas un arrêt total dans la formation du droit — un tel arrêt ne se produit jamais — mais bien un retard considérable. Le droit non-formulé change facilement; pour remporter la modification d’une règle „rivée” à des termes déterminés, il faut lutter: une telle règle résiste toujours. Ce qu’on a exprimé par des mots (et non seulement vaguement senti) s’inculque dans la conscience, et nous offre un appui en cas de doute; aussi ne l’abandonnera-t-on pas facilement.

423

   3°. Door de formuleering vervalt de eisch van het gewoonterecht, dat niet alleen vroeger zoo gehandeld is, maar ook tot op de laatste tijden vòòr de beslissing geregeld zoo gehandeld werd. De formule blijft, ook al valt haar grondslag, het feitelijk handelen, weg, mits dat maar niet in zijn tegendeel verkeert. Het kan zijn, dat een tijdlang de voorwaarden voor het handelen ontbreken en toch de regel duurt. Een gewoonterechtsregel voor oorlog kan blijven — ook al komt in jaren geen oorlog voor, doch hij kan dat alleen, indien hij in een formule is uitgesproken. Uit handelen van voor decennia kan niet meer tot het bestaan van een gewoonterecht worden geconcludeerd.

423

   3. La formulation supprime l’exigence qu’on pose pour la coutume selon laquelle il faut qu’on ait autrefois agi de telle ou telle façon, mais qu’on ait agi ainsi même dans les temps qui ont précédé immédiatement la décision. La formule demeure, même si sa base, les actes matériels, tombe, pourvu que ceux-ci ne se changent pas en leurs contraires. Il se peut que pendant un certain temps les conditions pour agir fassent défaut et que pourtant la règle dure. Une règle coutumière pour l’état de guerre peut subsister — bien qu’une guerre n’éclate pas pendant une série d’années, mais cela ne peut se produire que lorsqu’elle a été exprimée dans une formule. Des actes datant d’il y a des dizaines d’années ne permettent pas de conclure à l’existence d’un usage.

424

   Samengevat zijn deze drie gevolgen alle uitvloeisel van het ééne: de formuleering is vaststelling van het verledene, doch is dat ter pagina-148wille van de toekomst. Zij grijpt daarop in. Wij zien, dat de gevolgen der formuleering belangrijk zijn. Er mag aan worden toegevoegd, dat we alleen dat ons eigen kunnen noemen, wat we klaar inzien en dus in een formule kunnen samenvatten. We beheerschen, kennen, het gewoonterecht eerst goed, indien we het beschrijven. Er is altijd behoefte aan het vastleggen in woorden, doch die vastlegging, hoe belangrijk ook, is het gewoonterecht niet.

424

   En résumé, on peut dire que ces trois effets sont la conséquence de ce seul principe: la formulation est la fixation de ce qui appartient au passé, mais cette fixation se fait en vue de l’avenir. Cette formulation influe sur le futur. Nous voyons que les effets de la forpagina-155mulation sont considérables. On pourrait ajouter que nous possédons seulement ce que nous comprenons clairement, c’est-à-dire ce que nous pouvons rendre brièvement par une formule. Nous possédons les usages, nous les connaissons seulement lorsque nous les écrivons: le besoin se fait toujours sentir de les fixer dans des termes, mais cette fixation, si importante soit-elle, n’est pas la coutume elle-même.

425

   Wanneer we eenmaal aan de beteekenis der formuleering onze aandacht hebben gewijd, dan kunnen wij haar ook in het gewoonterecht zelf terugvinden. Ten slotte is de tegenstelling tusschen de gewoonte van art. 1375 en het bestendig gebruikelijk beding van art. pagina-1471383 B. W. niet anders dan de tegenstelling tusschen ongeschreven en geformuleerd gewoonterecht. Mits wij slechts bedenken, dat hier niet als boven de formuleering van een gezag, opgelegd of gekozen, afkomstig is, doch van de betrokkenen zelf en dus op haar beurt op niets anders dan gewoonte berust.

425

   Essayons, après ces quelques développements théoriques sur l’importance de la formulation, de retrouver celle-ci dans la réglementation coutumière même. Au fond l’opposition entre „l’usage” de l’art. 1375 et „les clauses d’un usage constant” de l’art. 1383, n’est autre que celle entre les usages écrits et non-écrits. Soulignons encore que la formulation n’émane pas ici d’une autorité, imposée ou choisie, mais des intéressés mêmes; par conséquent elle repose, à son tour, exclusivement sur l’usage.

426

   De boven aangegeven verschillen zien wij ook hier. Het bestendig gebruikelijk beding moet geinterpreteerd worden — ook deze interpretatie is tekstverklaring, ook zij behoeft onderzoek van taal en historie. Het beding brengt vastpagina-111heid. Het beding kan voortbestaan, ook al ontbreken de voorwaarden voor zijn toepassing. Ja, het beding kan zoo zeer losraken van het feitelijk gebeuren, dat het een situatie kan betreffen, die, zoolang het beding was gemaakt, nooit is voorgekomen. Het gebruikelijk beding behoeft immers niet een geregeld voorkomende, het kan ook een slechts als mogelijk voorziene gebeurtenis regelen. Gelijk de gebruik-codificaties het karakter van kleine wetboekjes aannemen, die toekomst-regelingen betreffen, zonder met het tot nog toe gebeurde rekening te houden, kan ook het contractsbeding van dat gebeuren los worden gemaakt.

426

   Les deux espèces d’usages mentionnées dans ces articles montrent les mêmes différences indiquées déjà ci-dessus. La clause d’un usage constant doit être interprétée — cette interprétation également est de l’exégèse, elle aussi demande des recherches philologiques et historiques. La clause produit de la sécurité; elle peut subsister même si les conditions requises pour son application font défaut. Qui plus est: la clause peut se détacher tellement des événements matériels, qu’elle finit par concerner une situation qui ne s’est jamais produite depuis qu’on l’a stipulée. En effet, la clause usuelle ne règle pas nécessairement un événement fréquent, mais aussi un événement dont on prévoit seulement l’éventualité. Comme les codifications, les usages prennent le caractère de petits codes contenant des réglementations valables pour l’avenir sans qu’il soit tenu compte de ce qui s’est passé en réalité jusque-là, la clause devenue d’usage peut être dégagée de ces événements matériels.

427

Een duidelijke illustratie van deze tegenstelling, gewoonte-gebruikelijk beding, art. 1375 en art. 1383 B.W., geeft een arrest uit den oorlogstijd.222 De strijd liep over de vraag of in den kolenhandel het beding: oorlog beëindigt de overeenkomst, een gebruikelijk beding was. Geconstateerd kon worden, dat het beding geregeld werd gemaakt, doch niet, dat ook bij het ontbreken van het beding oorlog de overpagina-149eenkomst deed vervallen. Immers vóór 1914 had zich voor den kolenhandel in ons land de vraag niet voorgedaan. Er is dus geen gewoonte, zeide de Rechtbank. Het Hof vernietigt; immers het deed er niet toe wat geschiedde, doch wat bedongen werd; op art. 1383, niet op art. 1375 werd een beroep gedaan. En het beding kon een gebruikelijk worden, ook al werd er nooit uitvoering aan gegeven.

427

Cette opposition entre l’usage et la clause usuelle, entre les articles 1375 et 1383, est clairement illustrée par un arrêt rendu pendant la guerre de 1914—1918.196Le litige portait sur la question de savoir si, dans le commerce du charbon, la clause „le contrat est dissous en cas de guerre”, était une clause usuelle. On pouvait bien constater que la clause était régulièrement stipulée, mais non pas qu’en cas de guerre les contrats fussent annulés, même lorsque la clausepagina-156n’avait pas été stipulée. En effet, avant 1914, chez nous la question n’avait pas été soulevée pour le commerce du charbon. Le tribunal conclut: il n’existe donc pas d’usage. Mais la Cour d’appel annule: ce ne sont pas les événements qui importent, mais ce qu’on stipule ordinairement, c’est l’art. 1383 et non pas l’art. 1375 que l’on a invoqué. La clause pouvait devenir d’usage, même si on ne l’avait jamais appliquée.

428

   Vatten wij ter wille der duidelijkheid in deze moeilijke materie onze conclusies nog eens samen: er is onbeschreven en er is beschreven, geformuleerd, gewoonterecht. Die beschrijving kan in de rechtspraak, zij kàn ook op andere wijze geschieden. De beschrijving heeft zelfstandige beteekenis. Doch ook het niet-beschreven pagina-148gewoonte recht kan recht zijn. Het is dan aanwezig indien er een zoodanige herhaling van handelen is, dat in het maatschappelijk leven op voortzetting daarvan wordt gerekend. De door de handelingen gewekte verwachting is daarbij beslissend.
Hiermee is de beteekenis van het gewoonterecht af gehandeld.

428

   Résumons nos conclusions en vue d’éclaircir cette matière ardue. Il est des usages écrits et non-écrits. Ils peuvent être écrits soit par la jurisprudence, soit autrement. La formulation a son importance propre. Les usages non-écrits peuvent également constituer du droit. C’est du droit lorsqu’il existe une répétition des actes, telle qu’on compte sur sa continuation dans la vie en société. L/expectative suscitée par ces actes est décisive.

429

   Men vindt in de litteratuur nog twee vragen besproken, die ons inziens geen afzonderlijke behandeling verdienen. Ten eerste of de gewoonte ook plaatselijk kan zijn dan wel algemeen moet kunnen worden aangewezen. Het antwoord is niet twijfelachtig — gewoonte is geregeld handelen in zekeren kring. Die kring kan kleiner en grooter zijn, plaatselijk of naar bedrijf en vak zijn bepaald. Voor onderscheid is niet de minste reden. Ten tweede, of een onderzoek naar de redelijkheid der gewoonte geoorloofd is en irrationeele gewoonten als niet bindend ter zijde kunnen worden gesteld. Doch waarop zou de bevoegdheid berusten dit irrationeel gegroeid recht, dat juist hierop steunt, dat het niet is uitgedacht, maar van zelf in het leven ontstaan, op zijn redelijkheid te toetsen? Natuurlijk zal bij toepassing van gewoonterecht, evenzeer als bij die van wetten-recht, de vraag kunnen worden opgeworpen, of de concrete beslissing niet in botsing komt met wat ons zedelijk oordeel verlangt. Doch dit sluit geenszins een bijzonder onderzoek naar de redelijkheid der gewoonte in.pagina-112

429

   Dans la littérature, on discute souvent deux questions qui, à notre avis, ne méritent pas un traitement spécial. 1.L’usage peut-il être local, ou faut-il qu’il soit généralement observé? La réponse n’est pas douteuse: l’usage consiste dans des actes régulièrement accomplis dans un certain cercle. Ce cercle peut être réduit, ou plus étendu, local ou déterminé selon le métier ou la profession. La distinction proposée ne se justifie pour aucun motif. 2.La recherche de la raison des usages est-elle permise et les usages irrationnels ne sont-ils pas susceptibles d’être écartés comme non-obligatoires? Mais sur quoi devrait se baser le pouvoir de contrôler par la raison ce droit développé irrationnellement et qui s’appuie justement sur le fait qu’il n’a pas été inventé, mais qu’il est né spontanément dans la vie sociale même. Il est vrai que l’application des usages peut donner lieu à la question de savoir si la solution concrète ne se heurte pas à notre sentiment moral. Mais ceci n’implique nullement une recherche spéciale de l’équité de la coutume.

430

   Ten slotte het bewijs in het gewoonterecht. Men leert algemeen, en het is ook vaste jurisprudentie223, dat de rechter vrij is tot het bepagina-150staan der gewoonte door alle middelen, die hem goeddunken, te besluiten en dat hij daarbij aan de wettelijke bewijsmiddelen geenszins gebonden is. Immers, zegt men, de gewoonte is rechtsbron, en jus curia novit. De redeneering schijnt mij zwak en de conclusie zelf te algemeen. Wie zich op gewoonterecht (in eigenlijken zin, dus niet op de rechtspraak, die zulk een recht vastlegt) beroept, beroept zich op feiten.224 Zijn die feiten betwist, dan zullen zij bewezen moeten worden, juist zooals andere: getuigenbewijs, niet verhoor van deskundigen, is bij uitstek het middel om ze in rechten te doen vaststaan.

430

   Examinons enfin la preuve des usages. On admet généralement, comme le fait aussi la jurisprudence,197 qu’il est loisible au juge de conclure à l’existence d’un usage par tous les moyens qui lui sempagina-157blent bons et qu’à cet effet les moyens de preuve légaux ne le lient point. C’est que, dit-on, l’usage est une source de droit et que curia jus novit”. Ce raisonnement me paraît faible et la conclusion trop générale. Celui qui invoque un usage (dans son sens propre et donc pas la jurisprudence qui l’a fixé), invoque des faits. En cas de contestation de ces faits, on est tenu de les prouver, comme tout autre fait: pour les établir juridiquement le moyen le plus propre est la preuve par témoins, non pas par l’interrogation d’experts.

431

Dat dit somtijds overbodig is, komt hiervandaan, dat de rechter pagina-149 notoire feiten ook zonder bewijs als vaststaand mag aannemen. Betwisting wordt gepasseerd, niet omdat gewoonte recht schept, maar omdat zij tegenover notoire feiten als chicane ter zijde kan worden gesteld. Staan de feiten vast, dan is de conclusie of in die feiten gewoonterecht ligt opgesloten, een conclusie van den rechter, niet van partijen en evenmin van gehoorde deskundigen of getuigen. Het staat den rechter vrij zelf uit te maken bij wien hij daarvoor voorlichting wil zoeken. In zooverre is inderdaad bewijs overbodig.

431

Si ce procédé est souvent superflu, c’est que le juge peut tenir pour acquis des faits notoires sans aucune administration de la preuve. La contestation est écartée par le juge, non pas parce que l’usage crée du droit, mais parce qu’elle constitue une chicane devant les faits notoires. Une fois les faits établis, il appartient au juge, et non pas aux parties, aux experts, ou aux témoins, de conclure s’ils contiennent du droit coutumier. A cet effet, le juge est libre de prendre des conseils où il voudra.

432

§ 1.24 Gewoonte tegenover dwingend recht.

   Wij staan thans voor de vraag of gewoonte in Nederland bindt tegen dwingende rechtsregels in.
Het antwoord ligt in de vorige paragrafen besloten. De grond, waarom gewoonte voorgaat bij aanvullend recht, valt weg. Anders dan het aanvullend voorschrift van den wetgever is diens bevel niet machteloos tegenover algemeen afwijkend handelen. De rechter is aan die bevelen onderworpen. Het mag gewoonte zijn, dat speelschulden worden betaald en soms zelfs geacht worden meer dan andere te binden, geen rechter zal in strijd met art. 1825 B. W. een veroordeeling tot betaling van een speelschuld uitspreken.

432

§ 24 La coutume vis-à-vis du droit impératif.

   Nous nous trouvons maintenant devant la question de savoir si, aux Pays-Bas, ce sont les règles du droit impératif priment.
Nos développements dans les paragraphes précédents impliquent la réponse. Le motif pour lequel l’usage passe avant le droit supplétif tombe ici. A la différence de la prescription supplétive du législateur son commandement n’est pas impuissant devant des actes dérogatoires Le juge est soumis à ces commandements. Bien qu’il soit d’usage de payer les dettes de jeu, auxquelles on attribue même souvent une force obligatoire dépassant celle d’autres dettes, aucun juge ne prononcera, contrairement à l’art. 1825 C.c.n. une condamnation à payer une dette de jeu.

433

En toch — het kàn zijn, dat in het werkelijk leven een regel van dwingend recht zoo zeer op zij wordt gezet, dat zoo belangrijke verhoudingen langzamerhand een ordening verkregen in strijd met dien regel, dat de regel niet kon worden gehandhaafd. Hier is de botsing waarop wij in § 21 wezen; uit wat daar is gezegd volgt ook, dat een vast richtsnoer, wanneer dat het geval zal zijn, niet kan worden gegeven; verder, dat het in ons privaatrecht hooge uitzondering is en behoort pagina-151te zijn. Het codificatie-systeem, de positie van onzen rechter, de traditioneele hoogschatting van de wet, alles leidt er toe het gewoonterecht in strijd met dwingende bepalingen te beperken. Niettemin, het is altijd onvermijdelijk en bestaat ook ten onzent.pagina-113

433

Et pourtant — il se peut qu’on écarte dans la vie réelle une règle de droit impératif à ce point, que des rapports tellement importants aient trouvé peu à peu un “ordonnancement” contraire à cette règle, qu’il fût impossible de la maintenir. Ici se produit le heurt que nous avons signalé au paragraphe 21; il résulte de ce que nous avons dit à ce sujet qu’on ne saurait dégager aucune directive indiquant les conditions dans lesquelles la règle impérative succombe; il en résulte aussipagina-158que dans notre droit privé ce phénomène ne doit se produire que très rarement. Le système de codification, la position de nos juges, la considération traditionnelle dont jouit la loi, tout porte à restreindre les usages contraires aux dispositions impératives. Pourtant ils sont inévitables et ils existent aussi chez nous.

434

   Toch is het niet gemakkelijk dit met voorbeelden te staven. Dit heeft tweeërlei oorzaak. Vooreerst komt het zeiden voor, dat geschiedenis en wettekst een ondubbelzinnig antwoord geven op een rechtsvraag, die door de gewoonte in tegengestelden zin is uitgemaakt. Meest ligt het geval zoo, dat er strijd bestaat over een interpagina-150pretatie en dat dan in den strijd der argumenten voor en tegen de gewoonte het beslissende woord spreekt. Optima interpres consuetudo geldt niet alleen voor de wetsuitlegging die in de rechtspraak is te vinden, ook van die welke ligt in het handelen der betrokkenen. De consuetudo is dan minstens evenzeer grond der uitspraak als de scherpzinnigste uiteenrafeling van den tekst der wet. Doch in de tweede plaats, ook dan zegt de rechter — gebonden als hij zich rekent tegenover de wet en vrij naar zijn theorie tegenover de gewoonte — dit meest niet openlijk.

434

   Cependant cela ne se prouve pas facilement par des exemples, ce qui s’explique pour une double raison. Premièrement, on voit rarement l’histoire ou un texte légal trancher clairement une question juridique que l’usage a résolue en sens opposé. Le plus souvent, il s’agit d’une controverse interprétative; c’est alors l’usage qui, parmi les arguments invoqués de part et d’autre, dit le mot décisif. La maxime: optima interpres consuetudo” vaut non seulement pour l’interprétation de la loi par la jurisprudence, mais aussi pour celle que l’on décèle dans les actes des intéressés. Dans ces cas-là, la consuetudo forme un motif de la décision pour le moins au même degré que l’analyse la plus pénétrante du texte de la loi. Mais deuxièmement, même dans ces hypothèses, le juge ne se prononce pas ouvertement sur ce point, parce qu’il s’estime avant tout lié par la loi, et libre dans son appréciation théorique des usages.

435

   Boven op blz. 123 gaf ik het voorbeeld van de stichting. Het is rechtspraakrecht, dat oprichting van stichtingen ten onzent mogelijk is, het is gewoonterecht ook, als men de motiveering van den adv.-gen. Ledeboer aanvaardt, die ik daar aanhaalde. Doch zulk een motiveering is zeldzaam, de H.R. zelf gebruikt haar zoo goed als nimmer — is het gewaagd niettemin vol te houden, dat zij ook naar zijn oordeel van gewicht was?
Een usance in strijd met bepalingen van dwingend recht is door de H.R. geconstateerd t.a.v. een brandverzekering waarbij afgerekend wordt op de grondslag van herbouwwaarde of volledige herbouwkosten, hetgeen de artt. 288 en 289 K. niet toelaten. Deze artikelen zijn gebleken – aldus de H.R. – niet in overeenstemming te zijn met de behoeften die zich in het maatschappelijk verkeer hebben doen gevoelen. De H.R. achtte beroep op deze uit 1838 stammende artikelen niet meer mogelijk, maar kon aan het argument van de contraire usance toevoegen dat ook de wetgever van 1958 zich blijkens art. 29 Pachtwet bij deze ontwikkeling heeft aangesloten: H.R. 3 maart 1972, N.J. 1972, 339 n.H.B.

Terecht staat echter niet het wettelijk argument maar de contraire usance voorop.

435

   Ci-dessus, page 123, j’ai donné l’exemple de la fondation. Da possibilité de constituer une fondation est, chez nous, du droit jurisprudentiel, c’est aussi un usage lorsqu’on accepte la motivation de l’Avocat Général Ledeboer, citée au même endroit. Mais une telle motivation est rare: la H.C. elle-même ne s’en sert presque jamais. Serait-il osé de soutenir néanmoins qu’elle reconnaissait aussi l’importance de cet argument?

436

   Kan men bij de stichting op goede gronden beweren, dat strijd met de wet niet valt aan te toonen. veel zwakker was de positie in een ander geval, waar het eveneens om de vraag ging of een handeling geldig was en het beoogde rechtsgevolg bereikte, of wel een dwingende wetsbepaling dit gevolg uitsloot. Ik doel op de vraag of vóór de wijzigingswet van 1928 het oprichten van naamlooze vennootschappen, die niet ten doel hadden daden van koophandel te verrichten, mogelijk was. Art. 14, art. 36 (oud) W.v.K., systeem en historie der wet, zij pleitten alle voor ontkennende beantwoording. Niettemin had het Departement van Justitie zulke naamlooze vennootschappen erkend. Er waren er talrijke in het leven geroepen (bouwmaatschappijen, landbouwondernemingen); groote kapitalen waren er in belegd, ontelbare rechtshandelingen met hen verricht.

436

   Si, pour la fondation, on peut alléguer avec raison que sa contradiction avec la loi n’est pas démontrable, beaucoup plus faible était la position dans une hypothèse où il s’agissait également de la question de savoir si un acte était valable et produisait l’effet juridique envisagé, ou bien si une disposition légale impérative excluait cet effet. J’ai eu vue la question de savoir si, avant la loi de 1928, la constitution d’une société anonyme, n’ayant pas pour but l’accomplissement d’actes de commerce était possible. Les art. 14, 36 (ancien) C.d.C.n. le système et l’histoire de la loi plaidèrent en faveur d’une réponse négative. Cependant de telles sociétés avaient été reconnues par le Ministère de la Justice. On en avait constitué un grand nombre (des sociétés de construction, sociétés agricoles,pagina-159etc.), on y avait investi des capitaux considérables, et, par elles, on avait accompli d’innombrables actes juridiques.

437

Dit alles zou pagina-152wankel en onzeker worden, als het machtswoord werd gesproken: de naamlooze vennootschap, die niet ten doel heeft koophandel te drijven, bestaatpagina-114 niet. Is het wonder, dat men, ondanks de sterke argumenten van interpretatieven aard, die uitspraak niet aandurfde en boog voor de feiten: “het nu eenmaal bestaan” dier naamlooze vennootschappen, die niet handel drijven in den zin der wet. Molengraaff zeide openlijk: “door gewoonte — in afwijking der wet — is hier recht geworden.”225pagina-151

437

Tout cela aurait été ébranlé si l’on avait proféré la parole autoritaire: la société anonyme n’ayant pas pour but de faire le commerce est nulle. Est-il étonnant qu’on reculât devant cette sentence, malgré les forts arguments d’interprétation, qu’on s’inclinât devant les faits; devant existence de ces sociétés anonymes qui ne font pas le commerce dans le sens légal. Molengraaff dit ouvertement: „par l’usage — et contrairement à la loi, le droit s’est formé ici”. 198

438

   Een ander voorbeeld uit een geheel ander gebied. Het betreft de inrichting van de Nederlandsche Hervormde kerk. In 1816 vaardigde Koning Willem I een besluit daarover uit, waarvan de rechtsgeldigheid zeer betwistbaar is, of liever, waarvan thans de ongeldigheid wel vaststaat. Talrijk zijn de juristen en kerkelijke autoriteiten, die aannemen, dat de Koning ten eenenmale de bevoegdheid tot deze inmenging miste.226 Niettemin zijn er slechts weinigen227, die thans nog het Koninklijk Besluit als grondslag van deze inrichting ontkennen.

438

   Citons un autre exemple dans un domaine entièrement différent. Il s’agit de l’organisation de l’Eglise Réformée des Pays-Bas. En 1816, le Roi Guillaume 1er édicta un arrêté à ce sujet, dont la validité juridique est fort contestable, qui plus est, dont l’irrégularité est depuis établie. Un grand nombre de juristes et d’autorités ecclésiastiques admettent qu’il ne revient au Roi aucun pouvoir d’intervenir dans cette matière.199Néanmoins peu désavouent l’arrêté royal comme fondement de cette organisation.200

439

Het mag waar zijn, dat een aanvaarding daarvan door de betrokkenen, waarop dikwijls beroep wordt gedaan, kan worden betwist, niettemin lijkt mij juist, dat rebus ipsis et factis, om een uitdrukking van den Hoogen Raad228 in deze materie over te nemen, de inrichting, die de Koning voorschreef, die der Ned. Herv. kerk is geworden. Bij aanvaarden denkt men wellicht nog te veel aan een uitdrukkelijk wilsbesluit — hier is jarenlang eenvoudig gehandeld alsof het K. B. wet was en op grond daarvan een zoo wijd vertakt geheel van instellingen en regelingen in het leven geroepen, dat thans een betwisting niet kan worden toegelaten. Is het iets anders dan gewoonterecht? Gewoonterecht tegen de wet?229 pagina-153

439

Il est vrai que l’argument tiré de l’acceptation de cette réglementation par les intéressés est discutable, je crois cependant que l’organisation prescrite par le Roi est devenue rebus if sis et factis” pour reprendre une expression de la H.C.201celle de l’Eglise Réformée des Pays-Bas. C’est que l’acceptation nous rappelle trop une volition expresse des intéressés — en réalité on a simplement agi, pendant de longues années, comme si l’A.R. était une loi, en vertu de laquelle est né un ensemble d’institutions et de réglementations tellement ramifié, que sa contestation ne se conçoit plus. S’agit-il ici d’autre chose que de l’usage? D’un usage contraire à la loi?202pagina-160

440

   Zoo zijn meer voorbeelden te noemen: het opstaan van hypotheken, om gelegenheid te geven aan latere om een hoogeren rang te verkrijgen, is met het wettelijk systeem van hypotheekinschrijving geheel in strijd, niettemin geschiedt het geregeld en zou een uitspraak van ongeldigheid nu, terwijl het gebruik is ingeburgerd, verreikende moeilijkheden in het leven roepen. Het niet eigenhandig schrijven of van goedschrift voorzien van obligaties en pandbrieven kan in strijd met art. 1915 B. W. worden genoemd en al kan hier een beroep op de historie tegen den letterlijken zin worden gedaan230, ook afgezien daarvan zal de niet-toepasselijkheid van het art. op deze stukken moeten worden aangenomen. De ellende was anders niet te overzien.

440

   On pourrait citer d’autres exemples encore: la cession d’antériorité en matière d’hypothèques — opération qui tend à donner un rang supérieur à une hypothèque de date ultérieure, par consentement mutuel des créanciers inscrits — est absolument contraire au système légal d’inscription hypothécaire. Pourtant, cette cession se fait régulièrement et une déclaration de nullité à l’heure actuelle où la coutume a acquis droit de cité provoquerait des difficultés de grande portée. Le fait de ne pas écrire en entier de la main des titres d’obligations ou des obligations hypothécaires (Ripert n°. 1303) ou de ne pas y porter d’une approbation écrite, peut être considéré comme contraire à l’art. 1915 C.c.n. (C. 1326). Cependant abstraction faite de l’argument tiré de l’histoire, qu’on peut invoquer ici contre la lettre,203 il faut admettre que le présent article ne vaut pas pour les titres en question. Sinon, on ne saurait en calculer les conséquences néfastes.

441

Gewoonte maakt recht. Er is telkens weer een aanvaarden der feiten. Men handelde en deed dit in het vertrouwen, dat men zoo mocht doen; de regelmatige gang van zaken in breede kringen pagina-152steunt op de rechtsgeldigheid van het handelen — het recht zou zijn taak van normeering derpagina-115 werkelijkheid vergeten, indien het voor de werkelijkheid geen oog had en plotseling op grond van wellicht vergeten regelingen aan de handelingen kracht ontzegde. Gelijk de verjaring naast den titel bij de verkrijging van subjectieve rechten, staat de gewoonte naast de wet bij de rechtsvorming. Uit onrecht kan recht worden. Dit is oude wijsheid, die Scholastieken en Canonisten reeds hebben ontdekt.231

441

L’usage crée du droit. On accepte toujours de nouveau le fait accompli. On a agi en croyant fermement dans le caractère licite de ses actes; dans la vie en société, le cours normal des affaires s’appuie dans une large mesure sur la validité juridique des actes accomplis. Le droit manquerait à sa tâche qui consiste à former les normes régissant la réalité s’il perdait de vue cette réalité en refusant brusquement — en vertu de réglementations peut-être déjà oubliées — tout effet à ces actes. Comme pour l’acquisition d’un droit, un titre est requis en dehors de la prescription, l’usage joue son rôle pour la formation du droit à côté de la loi. Le droit naît même de ce qui est illicite. C’est une sagesse très ancienne, découverte déjà par les Scholastiques et les Canonistes.204

442

   Maakt het onderscheid tusschen aanvullend en dwingend recht, dat hier de plaats van de gewoonte een veel bescheidener is dan daar — de aard der gewoonte en de grond, waarop het recht haar aanvaardt, verschillen niet. Het is hier als daar het feitelijk gebeuren, dat het recht bepaalt. Ook bij dwingenden regel zal de grens tusschen zeden en recht hiervan afhangen of dat gebeuren zoodanige beteekenis verwierf, dat de regel ten slotte ook in rechten kan worden doorgevoerd.

442

   Si, dans le droit impératif, l’usage occupe une place plus modeste que dans le droit supplétif — phénomène qui tient à la différence de ces deux espèces de droit — la nature de la coutume et les motifs pour lesquels le droit l’accepte sont les mêmes dans les deux domaines. Dans l’un comme l’autre, ce sont les événements matériels qui déterminent le droit. Pour la règle impérative aussi, la frontière entre les mœurs et le droit s’effacera dès que ces événements ont pris une importance suffisante pour que la règle puisse finalement être constituée en droit.

443

De geheele verhouding tusschen leden van hetzelfde gezin aangaande gebruik en vertering van wat hen samen toebehoort, door sommigen gewoonterecht genoemd232, is zedenverhouding; er is geen rechtsstrijd aan te wijzen, waarbij hieraan beslissende invloed kan worden toegekend. Het gebruik daarentegen, dat pagina-154de getrouwde vrouw den naam van haar man voor den haren plaat.st, is tot recht geworden, zoodra men erkent, dat met dergelijke naams-aanduiding een onderteekening in rechten kan geschieden. Mij schijnt het niet twijfelachtig.

443

Les rapports entre les membrespagina-161d’une famille, relatifs à l’usage et à la consommation de ce qui leur appartient en commun, ont été à tort qualifiés de droit coutumier par certains;205 ce sont des rapports purement moraux. On ne pourrait pas indiquer ici des points de droit opposés qu’un procès pourrait trancher. Par contre, devient du droit la coutume d’après laquelle la femme mariée fait précéder son nom de famille par celui du mari, dès qu’on reconnaît qu’une telle indication tient lieu de signature juridiquement valable. Cette solution ne me semble d’ailleurs pas douteuse.

444

Juist doordat een mogelijkheid van handhaving in rechten niet is aan te wijzen, is de regel, dat de vrouw aan den man gehoorzaamheid verschuldigd is, die als een rèchtsregel in ons wetboek prijkt (art. 161 B. W.)233, door gewoonte ter zijde gesteld. De procedure van scheiding van tafel en bed zou in abstracto tot handhaving van den regel kunnen dienen — zij doet het niet. Geen advocaat poogt van het feit, dat de vrouw ongehoorzaam is geweest, een buitensporigheid in den zin van art. 288 B.W te maken. Geen rechter zou hem gelijk geven. Wij mogen hier — hoewel de uitspraak ontbreekt, die zulk een vordering afwijst — van een gewoonterecht in strijd met de wet spreken. Er is zelfs geen twijfel.234

444

C’est précisément parce qu’on ne sait pas la maintenir en droit que la règle d’après laquelle la femme doit obéissance à son mari — pourtant une règle de droit de notre code (art. 161) — a été écartée par l’usage. La procédure en séparation de corps pourrait servir, in abstracto, à son maintien — or il n’en est rien. Aucun avocat n’essaierait d’invoquer comme excès dans le sens de l’art. 288 C.c.n. la désobéissance de la femme. Aucun juge ne lui donnerait raison. Nous pouvons admettre ici un usage contraire à la loi, bien qu’il manque une décision repoussant une telle action. Tout doute est exclu à ce sujet.206

445

En pagina-153evenzeer als bij de gewoonte tegen aanvullend recht is ook hier het bewustzijn van den handelende slechts negatief van belang. De eisch van een bijzondere overtuiging bij het handelen mag men hier evenmin als daar stellen; wel mag verlangd worden, dat de betrokkenen, toen zij begonnen te handelen als zij deden, zich van strijd met de wet niet bewust waren. De twijfel daaraan komt eerst achteraf, meest door den jurist: een scherpzinnig advocaat begint een proces, waarin de geldigheid wordt betwist van wat men altijd deed, of een auteur oppert in tijdschriftartikel of leerboek bezwaren.

445

Et ici encore — comme pour l’usage contraire au droit supplétif — la conscience de l’agent est d’un intérêt négatif seulement. Dans l’un et l’autre cas, on ne peut pas exiger que les actes soient accompagnés d’une conviction spéciale; ce qu’on peut, exiger c’est que les intéressés, lorsqu’ils commencèrent à agir, ne fussent pas conscients du fait que leurs actes étaient contraires à la loi. A cet égard, les doutes ne se présentent qu’après coup, le plus souvent ce sont les juristes qui les suscitent: un avocat ingénieux intente un procès au cours duquel il conteste la validité de ce qu’on a toujours fait, ou bien un auteur soulève des objections dans un article de revue ou dans un manuel de droit.

446

De menschen zelf handelen argeloos, zij wisten niet beter of wat zij deden mocht en had de gevolgen, die zij zich voorstelden. Ook hier is analogie met de verjaring en haar eisch van goede trouw.235 Het is die goede trouw, het handelen jaren voortgezet alsòf iets recht was, dat achteraf blijkt nietpagina-116 recht te zijn, die hier als bij de verjaring door den rechter wordt beschermd, als hij verklaart, dat gewoonte recht maakt. De betrokkenen zouden het onrecht vinden als anders geschiedde; tegen wie opponeert, voeren zij aan: gij zegt nu dat dit niet mag of niet kan, doch ik deed zoo, omdat talloos velen vòòr mij zoo deden en ik niet beter wist of het mocht. Dit vertrouwen wordt beschermd.

446

Les hommes, eux, agissent ingénument, d’après leur conviction leurs actes sont parfaitement licites et produisent les effets qu’ils se représentent. Ici encore se voit l’analogie avec la prescription dont la bonne foi est une des conditions.207 C’est cette bonne foi, le fait d’avoir continué, pendant de longues années, les mêmes agissements, comme s’ils étaient de droit, même s’ils se révèlent, après coup, contraires au droit, que protège le juge, lorsqu’il déclarepagina-162 que l’usage fait du droit. Toute autre décision serait sentie par les intéressés comme injuste. Devant ceux qui s’y opposent, ils plaident: vous alléguez l’illicéité ou l’impossibilité de tel acte, mais j’ai agi de cette façon parce que bien des gens ont agi ainsi avant moi et que j’étais convaincu de l’admissibilité de ce que j’ai fait. C’est cette confiance qui trouve protection.

447

   Wij zien dus een volledige parallellie tusschen de gewoonte bij pagina-155dwingend en bij aanvullend recht. Voor principieele tegenstelling, als Geny236 en Oertmann237 b.v. maken, bestaat geen grond. Om het verkeersgebruik tegen het aanvullend recht te redden, terwijl zij de gewoonte tegen dwingend recht niet willen aanvaarden, maken zij van het verkeersgebruik iets anders dan de gewoonte, herleiden zij het tot den wil van partijen. Wat daartegen te zeggen valt, zei ik al boven, hier valt daaraan slechts toe te voegen, dat het verschil tusschen beide alleen gradueel is.
Anders Meijers, zie art. 1 Inleidende Titel Ontwerp B. W. De wet kan m.i. hierover beter zwijgen
. De gewoonte tegenover de wet is door de codificatie teruggedrongen; zij heeft ook thans nog slechts een kleine plaats veroverd, en het past geheel in ons systeem van recht, dat ook daar, waar de gewoonte van belang is, zij op den achtergrond blijft en argumentatie van anderen aard naar voren wordt geschoven.

447

   Nous concluons donc à un parallélisme complet entre l’usage vis-à-vis du droit impératif et l’usage devant le droit supplétif. Il n’existe pas de motif pour admettre ici, avec Gény 208 et Oertmann 209une opposition fondamentale. Tout en refusant d’attribuer à la coutume un effet à l’encontre du droit impératif et en vue de sauver la coutume devant le droit supplétif, ces auteurs distinguent nettement entre la coutume et les usages conventionnels qu’ils réduisent à la volonté des parties. Ci-dessus, nous avons déjà exposé les arguments qui contredisent cette conception; ajoutons qu’il s’agit ici d’une différence de degrés seulement. L’effet de la coutume vis- à- vis de la loi a été refoulé par la codification; et de nos jours même, elle n’a conquis qu’une place modeste, baisser à l’arrière plan la coutume-même lorsqu’elle est importante et avancer alors une autre argumentation cadre entièrement avec le système de notre droit.

448

Men bedenke nog eens, dat uiterst zeiden van één gegeven op zich pagina-154 zelf de uitspraak afhangt en dat in zooverre de tegenstelling gewoontewet, die ook wij hier overnemen, steeds te absoluut is. Het zijn factoren van verschillenden aard, die iedere uitspraak bepalen. Daarom gaven wij ook niet aan de gewoonte een afzonderlijke plaats naast de wet, maar behandelden haar als een der hulpmiddelen van rechtsvinding op één lijn met taal en historie. Doch als zoodanig is zij van niet te miskennen belang en is het — al zou het alleen ter wille van wat B.M. Taverne de “waarheid” in de rechterlijke uitspraken noemt238, haar oprechtheid zou ik liever zeggen — gewenscht, dat zij meer dan tot dusver naar voren wordt gebracht.
Het is — dit moeten wij ten slotte nog eens herhalen — het feitelijk handelen, dat mede het recht bepaalt.

448

Qu’on se rappelle, que la décision ne dépend que très rarement d’une seule donnée isolée et que, par conséquent, l’opposition coutume-loi, reprise dans nos développements, est souvent trop absolue. Ce sont des facteurs de nature différente qui déterminent toute solution. C’est pourquoi nous n’avons pas attribué à la coutume une place indépendante à côté de la loi et que nous l’avons traitée comme un des auxiliaires pour la découverte du droit, se trouvant sur le même plan que le langage et l’histoire. Cependant en tant qu’auxiliaire elle est d’une importance qu’on ne saurait méconnaître, et il est souhaitable qu’on la mette en avant plus qu’on ne l’a fait jusqu’ici, ne fût- ce qu’en considération de ce que M. Taverne210 a appelé la vérité — je dirais plutôt la sincérité — dans les décisions judiciaires.pagina-163
Ce sont — répétons-le enfin — les agissements matériels qui déterminent, entre autres, le droit.

449

§ 1.25 Eischen van het verkeer. Aard der zaak. Sociologische en teleologische interpretatie.

   De feiten bepalen mede het recht; ook het maatschappelijk gebeuren is een factor bij de rechtsvinding. Dit geldt nog op ander gebied dan dat van het gewoonpagina-117terecht, een gebied, dat zelden met dat laatste in verband wordt gebracht en er toch vlak bij ligt.pagina-156
Men zegt wel, dat het een of ander recht is omdat het verkeer het eischt. Meermalen gebruikt door auteurs, is deze rechtsgrond in den laatsten tijd ook in de rechtspraak doorgedrongen, ja, wordt hij ook door den Hoogen Raad gebezigd. Het is een verschijnsel dat wel de aandacht verdient, een van de punten, waarop de methode van den Hoogen Raad van nu verschilt van die van een twintig jaar geleden.239

449

§ 25 Les exigences du commerce social. La nature de l’affaire. Les interprétations sociologique et téléologique.

   Les faits aussi déterminent le droit; l’événement social est un facteur pour la découverte du droit. Ceci vaut encore dans un domaine autre que celui de la coutume, un domaine qu’on ne rapproche que rarement de celui-là, mais qui lui est très voisin.
On motive souvent la nature juridique d’une règle en disant
que le commerce social l’exige”. Ce motif de droit, très employé par les auteurs, a pénétré aussi ces derniers temps dans la jurisprudence et la Haute Cour elle-même s’en sert. C’est là un phénomène qui mérite notre attention; sur ce point, comme sur d’autres encore, la méthode de la H.C. a subi un changement.211

450

Voor de ontwikkeling van die methode binnen de nauwe grenzen, door het cassatiesysteem gesteld, is dat teekenend. We vinden het beroep op den verkeerseisch in het bekende arrest over art. 2014 B. W. in zake Veltman tegen Kooper.240 Daar volgt het op een geheele reeks van argumenten, hoofdzakelijk van historischen aard. Aan het slot van het arrest heet het: “dat de nuttige, door het verkeer geeischte wijde strekking van den regel deze is . . . .”. Nog merkwaardiger pagina-155is het beroep op den verkeerseisch in de arresten, waarin de H.R.241 den lastgever gebonden rekende aan de handelingen van den lasthebber, ook indien deze den last te buiten ging, mits slechts de derde, die met hem handelde, mocht vertrouwen, dat hij binnen den kring zijner bevoegdheid was gebleven.

450

L’emploi de ce motif de droit est caractéristique pour le développement de cette méthode dans les limites étroites de notre système de cassation. Nous retrouvons l’appel aux exigences du commerce social dans l’arrêt bien connu sur l’art. 2014 C.c.n. (1382 Ce.) du 3 février 1922.212Le motif est précédé de toute une série d’autres arguments surtout de nature historique. A la fin de l’arrêt la H.C.213 dit: „que, d’après la tendance utile et large de cette règle, qu’exige le commerce social, etc.” Plus curieux encore est l’appel à cette exigence dans les arrêts où la H.C. estime lié le mandant par les actes de mandataire, même s’il s’agit d’engagements pris en dépassement du mandat (voir art. 1998 C.civil), pourvu que le tiers, qui a traité avec celui-ci, ait pu supposer en toute confiance que le mandataire soit resté dans les limites de son pouvoir.

451

Hier staat het argument geheel op zich zelf en dit verdient te meer aandacht, daar de H. R., na aanvankelijk in 1926 verklaard te hebben, dat dit een toepassing van art. 1844 B. W. zou zijn, in 1928 leerde, dat het een uitzondering op het artikel maakt. Een uitzondering, waarvan de wet zelf niet weet. Er is hier een rechtsverfijning242, die gegrond zou kunnen worden op een rechtsbeginsel243, doch die bij den H.R. alleenlijk steunt op de eischen van het verkeer.

451

L’argument a gagné ici une indépendance complète, ce qui mérite d’autant plus notre attention que la H.C. — ayant déclaré primitivement en 1926 qu’il s’agit ici d’une application de l’art. 1844 C.c.n. (1998 Ce.) — soutient en 1928 que l’argument constitue une exception à cette disposition, une exception d’ailleurs que la loi ignore. Nous voyons ici une „particularisationpagina-164 du droit”214 que l’on pourrait bien baser sur un principe de droit215, mais que la H.C. fonde uniquement sur les exigences du commerce social.

452

   Wat hebben we daaronder te verstaan? Toch niet anders dan dit; dat bij bepaalde gedragingen in het maatschappelijk leven algemeen wordt aangenomen, dat degene, die handelt, niet voor zich zelf, maar voor een ander optreedt: de zetbaas, de agent, de winkelbediende, de directeur, zij allen doen een reeks daden in hun bedrijf, die men pagina-157algemeen beschouwt als daden voor dengene, die hen aanstelde, die dit in den regel ook zijn. Doch zijn zij het een enkele keer niet — omdat de volmacht ontbreekt — maar is de uiterlijke schijn er wel, dan, zegt men, en zegt ook de H.R., mag men op den schijn vertrouwen.244 Dat eischt het verkeer, d.w.z. zonder dat is een snel en voortdurend handelen met al de genoemde personen onmogelijk, bijzonder onderzoek van hun bevoegdheid zou niet kunnen plaats hebben en heeft niet plaats.

452

   Que faut-il entendre par là? Rien d’autre que ceci: dans la vie en société on suppose à l’égard de certains comportements que leur auteur n’agit pas pour son propre compte, mais en représentation d’un autre: le gérant d’un fonds de commerce, l’agent, le vendeur dans un magasin, l’administrateur, tous accomplissent dans leur profession des séries d’actes, que l’on considère généralement — et le plus souvent à juste titre — comme des actes pour le compte de ceux qui les ont embauchés. Mais il est des cas exceptionnels où il n’en est pas ainsi — parce que le mandat fait défaut. Cependant, comme on dit, et comme le dit la H.C, dans ces cas-là on peut avoir confiance dans l’apparence s’il en est une.216 C’est ce qu’exige le commerce social, c’est-à-dire que sans cela il serait impossible de traiter rapidement et continuellement avec les personnes précitées; une recherche spéciale de leurs pouvoirs ne peut pas se faire et ne se fait pas en réalité.

453

   De overeenstemming met het gewoonterecht ligt voor de hand. Hier en daar een handelen in de samenleving, waarvan het recht afhangt, hier en daar een vertrouwen op de rechtsgevolgen van dat handelen, dat, omdat het algemeen is, niet mag worden beschaamd. Hier en daar is het een schijn waarop wordt gepagina-118rekend. Het verschil is, dat daar het vertrouwen het bestaan van een regel betreft, die in de wet niet is te vinden, hier het in concreto aanwezig zijn van pagina-156de feitelijke voorwaarden van een wettelijken regel, die der lastgeving, dat in werkelijkheid ontbreekt. In het gewoonterecht wordt wat men in den regel doet tot verplichting naar een regel; hier wordt, wie een situatie schept, die op een regel wijst, aan den regel gebonden gerekend, al kan deze niet direct worden toegepast. Dit eischt het verkeer; wie recht zoekt zal daarmee rekening moeten houden.

453

   La ressemblance avec la coutume est évidente. L’un et l’autre demandent des agissements dans la vie sociale, dont dépend le droit; l’un et l’autre demandent une confiance dans les effets juridiques de ces agissements, qu’on ne peut pas frustrer, parce qu’elle est de nature générale. Pour l’un et l’autre il s’agit d’une apparence sur laquelle on compte. Il y a aussi une différence: pour la coutume la confiance porte sur l’existence d’une règle qu’on ne trouve pas dans la loi; pour l’exigence du commerce par contre, sur la présence, in concreto, des conditions de fait — du reste en réalité absentes — d’une règle légale, en l’espèce celle du mandat. Dans la coutume, ce que l’on fait „en règle générale” devient un devoir selon une „règle”. Il en est autrement pour l’exigence du commerce social: l’auteur d’une situation qui fait présumer l’applicabilité d’une règle, est censé engagé en vertu de la règle, même si celle-ci ne peut pas être appliquée directement. C’est ce qu’exige le commerce social; on devra en tenir compte pour la découverte du droit.

454

   Er is dus een erkenning van de feiten, doch er is tegelijk een beslissing over de doelmatigheid van eenig handelen. De rechter kàn den eisch van het verkeer afwijzen — doch hij brengt daardoor dat verkeer in moeilijkheden. Het doel van de lastgeving in het maatschappelijk leven wordt niet bereikt, indien de nieuwe regel, dien de H.R.245 uitsprak, niet wordt aanvaard. De rechter wil dit doel helpen verwezenlijken, omdat het maatschappelijk leven zelf er om vraagt. Vandaar dat deze wijze van rechtsvinding zoowel sociologisch als teleologisch kan genoemd worden: zij onderzoekt het maatschappelijk gebeuren en put daaruit haar regel, doch zij doet dat, omdat eerst dòòr dien regel het maatschappelijk leven doelmatig wordt ingericht.

454

   Il y a donc, dans cette dernière hypothèse, une reconnaissancepagina-165des faits, mais aussi une décision sur l’efficacité d’un certain agissement. Le juge peut rejeter l’exigence du commerce social — mais il embrouille de ce fait ce commerce. Le but du mandat dans la vie sociale n’est pas atteint, lorsqu’on n’accepte pas la règle nouvelle prononcée par la H.C.217 Le juge veut concourir à la réalisation de ce but, parce que la vie sociale le demande elle-même. C’est pourquoi l’on pourrait qualifier et de sociologique et de téléologique cette méthode pour trouver le droit: elle recherche les événements sociaux et elle y puise la règle, mais elle le fait parce que ce n’est qu’au moyen de cette règle que la vie en société peut être organisée d’une façon efficace.

455

   Niet alleen bij den invloed, die aan de eischen van het verkeer pagina-158wordt toegekend, ook nog in andere gevallen is deze methode van nut. Zij wordt ook toegepast als de rechter een beslissing neemt “naar den aard der zaak”. Het is een weinig zeggende term, men heeft er de meest verschillende dingen onder begrepen. Geen wonder, dat hij volkomen werd verworpen.246 Toch verwijst de wet in het belangrijke artikel 1375 B. W. naar den aard der overeenkomst, als hij den rechter opdraagt vast te stellen, wat gebruik en billijkheid bij overeenkomsten vorderen. Dit heeft goeden zin als men onder dien “aard” het type verstaat, waartoe de overeenkomst in het maatschappelijk leven behoort. De menschen kunnen in de meest verschillende verhoudingen tot elkaar treden en zij zijn vrij die verhoudingen te regelen, zoo als zij willen, doch dit neemt niet weg, dat die verhoudingen op bepaalde wijze te classificeeren zijn, tot typen en hun onderdeelen kunnen worden herleid.

455

   Cette méthode présente un intérêt non seulement pour la détermination de l’effet qu’il faut attribuer à l’exigence du commerce social, mais dans d’autres cas aussi. Elle est encore appliquée lorsque le juge rend une décision d’après „la nature de l’affaire”. C’est un terme assez vague, par lequel on a entendu des choses les plus diverses. Ce n’est donc pas étonnant qu’on l’ait entièrement rejeté.218 Pourtant, la loi renvoie dans l’important article 1375 C.c.n. (1135 Ce.) à la nature des conventions, lorsqu’elle recommande au juge de déterminer ce qu’exigent l’usage et l’équité. Ceci n’a un sens utile que lorsqu’on entend par cette „nature” le type auquel appartient la convention dans la vie sociale. Les gens peuvent entrer en rapports mutuels les plus divers; ils sont libres de régler ceux-ci à leur gré, mais cela ne nous empêche pas de classer ces rapports d’une certaine manière et de les ramener à des types et des sous-types.

456

Koop, huur, lastgeving, arbeidsoverpagina-157eenk