Artikelgewijze download

 

Sorteerbare Tabel van de Verzamelde geschriften van Paul Scholten

jaar
titel
originele publicatie
deel/pagina's
nummer
categorie
download
1943/1944Kenmerken van RechtEerste hoofdstuk van een onvoltooid werk, Het Recht van het Recht, manuscript uit de jaren 1943 en 1944.I.1 (1-119)VG 1Verz.Geschrift.word
pdf
1915Recht en LevensbeschouwingIn Synthese 1915, p. 1 e.v. en in Beschouwingen over Recht, 1924. I.2 (120-161)VG 2Verz.Geschrift.word
pdf
1917Recht en LiefdeIn Synthese 1917, p. 179 e.v. en in Beschouwingen over Recht 1924.I.3 (162 – 187)VG 3Verz.Geschrift.word
pdf
1917Gedachten over Macht en RechtIn Onze Eeuw 1917, IV, p. 321 e.v. en in Beschouwingen over Recht 1924.I.4 (188 – 215)VG 4Verz.Geschrift.word
pdf
1918Gerechtigheid en RechtIn de Schakel 1918, p. 168 e.v.I.5 (216 – 224)VG 5Verz.Geschrift.word
pdf
1924Recht en BillijkheidIn Beschouwingen over Recht 1924.I.6 (225 – 281)VG 6Verz.Geschrift.word
pdf
1927Recht en MoraalInleiding voor de Vereeniging van Wijsbegeerte des Rechts, Handelingen dezer Vereeniging XIII, ook in Mensch en Maatschappij1927, p. 259 v.v. en 338 v.v.I.7 (282 – 295)VG 7Verz.Geschrift.word
pdf
1932Recht en GerechtigheidRede, gehouden ter herdenking van den 300sten verjaardag der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 januari 1932, als Rector-Magnificus der Universiteit.I.8 (296 – 317)VG 8Verz.Geschrift.word
pdf
1933L’Interprétation de la Loi et la JusticeLezing, gehouden voor de juridische faculteit van de Universiteit van Parijs, onder auspiciën van het Institut de Droit comparéop 18 Mei 1933.I.9 (318 – 329)VG 9Verz.Geschrift.word
pdf
1934Beginselen van SamenlevingVoordrachten gehouden op uitnodiging van het Leidsch Universi-teitsfonds op 24, 31 Januari en 14 Februari 1934.I.10 (329 – 379)VG 10Verz.Geschrift.word
pdf
1934Natuurlijke normen in het Positieve Recht(Nijmegen 1933)Boekbeschouwing over de rectorale rede van Prof. Mr. E.J.J. van der Heijdenin Rechtsgeleerd Magazijn 1934, afl. 5, p. 427.I.11 (380 – 381)VG 11Verz.Geschrift.word
pdf
1935Over den RechtstaatRede op een theologen-conferentie in 1935.I.12 (382 – 394)VG 12Verz.Geschrift.word
pdf
1935RechtsbeginselenVoordracht voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 1935.I.13 (395 – 412)VG 13Verz.Geschrift.word
pdf
1939Evangelie en RechtIn Woord en Wereld 1939. Mede naar aanleiding van Karl Barth: Rechtfertigung und Recht, Evangelische Buchhandlung Zollikon 1938.I.14. (413 – 431)VG 14Verz.Geschrift. word
pdf
1942De Structuur der RechtswetenschapMededeeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, uitgesproken in de vergadering der Afdeling Letterkunde van 17 Maart 1942.I.15. (432 – 470)VG 15Verz.Geschrift.word
pdf
1948Over Spel en Ernst in het Recht (H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V. Haarlem) verschijnen, hetgeen eerst is geschied in 1948 onder den titel: Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris Duni MCMXL IIArtikel opgenomen in een bundel, welke aan Prof. Dr. J. Huizinga op zijn zeventigste verjaardag, 7 December 1947, is aangeboden. Door de bezetting kon deze bundel niet in drukI.16. (471 – 492)VG 16Verz.Geschrift.word
pdf
1945AfscheidsredeRede uitgesproken ter gelegenheid van het neerleggen van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 25 October 1945.I.17. (493 – 505)VG 17Verz.Geschrift. word
pdf
1946SouvereiniteitNederlandsch manuscript van een lezing, welke Prof. Scholten tijdens zijn voorgenomen verblijf in de Verenigde Staten in 1946 gehouden zou hebben aan de Harvard University, doch welke door zijn overlijden onuitgesproken is gebleven.I.18. (506 – 521)VG 18Verz.Geschrift. word
pdf
1916Krabbe’s StaatsideeIn de Schakel, 1916, no. 5.II.19. (1 – 8)VG 19Verz.Geschrift.word
pdf
1917De GrondwetsherzieningIn Onze Eeuw, 1917, afl. 2.II.20. (9 – 21)VG 20Verz.Geschrift.word
pdf
1917De gewetensvrijheid tegenover den militairen dienstplichtIn de Schakel, 1917, no. 12.II. 21. (22 – 30)VG 21Verz.Geschrift.word
pdf
1928/29De toepassing der DienstweigeringswetIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/1929 no. 16.II.22. (31 – 35)VG 22Verz.Geschrift. word
pdf
1918Het Ministerie Cort van der Linden en de volkswil.In Onze Eeuw, 1918, afl 7.II.23. (36 – 62)VG 23Verz.Geschrift.word
pdf
1916Merkwaardig en verblijdendIn de Schakel, 1916, no. 11.II.24 (63)VG 24Verz.Geschrift.word
pdf
1920Terugbliken vooruitzichtIn Onze Eeuw, 1920, afl. 2.II.25 (64 – 75)VG 25Verz.Geschrift.word
pdf
1924/25Subsidie voor de Olympische SpelenIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1924/25, no. 28.II.26 (76 – 78)VG 26Verz.Geschrift.word
pdf
1923Navijf entwintig jaarIn Onze Eeuw, 1923, afl. 9.II.27 (79 – 82)VG 27Verz.Geschrift. word
pdf
1936/37Het Koningschap en de les van Engeland.In Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1936/1937, no.12.II.28 (83 – 86)VG 28Verz.Geschrift.word
pdf
1938Over ons koningschap.In Eltheto, Maandschrift van de N.C.S.V., Augustus 1938.II.29 (87 – 96)VG 29Verz.Geschrift.word
pdf
1933De roep om gezagIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1933, no 50.II.30 (97 – 99)VG 30Verz.Geschrift.word
pdf
1933De eed der leden van de Staten-Generaal.In Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1933, no. 42.II.31 (100 – 102)VG 31Verz.Geschrift.word
pdf
1934/35Volkseenheid en haar grondslagIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1934/1935, no. 50.II.32 (103 – 106)VG 32Verz.Geschrift.word
pdf
1937Er staat geschreven, er is geschiedIn Christen en Burger, opstellen over de verhouding van Christendom en Staat, 1937.II.33 (107 – 148)VG 33Verz.Geschrift.word
pdf
1934l'Autorité de l'EtatIn Archives de Philosophie du droit et de Sociologique juridique, Recueil Sirey, 1934, cahier nrs. 3-4 p.141.II.34 (149 – 161)VG 34Verz.Geschrift.word
pdf
1924Het goed recht der zendingIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1924, no. 44.II.35 (162 – 165)VG 35Verz.Geschrift.word
pdf
1925/26Onze koloniale verantwoordelijkheidIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1925/26, no 6.II.36 (166 – 168)VG 36Verz.Geschrift.word
pdf
1928/29Het gevaar in IndiëIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/29, no 42.II.37 (169 – 172)VG 37Verz.Geschrift.word
pdf
1928/29Colijn’sBoekIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg. 1928/29. No. 12.II.38 (173 – 177)VG 38Verz.Geschrift.word
pdf
1927Een pleidooi voor ontwapeningIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg.28, no 47.II.39 (178 – 183)VG 39Verz.Geschrift.word
pdf
1939OorlogIn Woord en Wereld, 1939, blz. 325.II.40 (184 – 191)VG 40Verz.Geschrift.word
pdf
1939Over den toekomstigen vredeIn Woord en Wereld, 1939, blz 409.II.41 (192 – 201)VG 41Verz.Geschrift.word
pdf
1940Vaderland.In Woord en Wereld, 1940, blz 170.II.42 (202 – 207)VG 42Verz.Geschrift.word
pdf
1940Christelijke vrijheid enNederlanderschap.In Den Vaderlant ghetrouwe, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1940. Een bundel onuitgesproken redevoeringen in het Concertgebouw van H.B. Wiardi Beckman, B.M. Telders en Paul Scholten, welke op een bijeenkomst te Amsterdam op 14 Sept. 1940 zouden worden uitgesproken. Deze bijeenkomst werd door de bezettende macht verboden.II.43 (208 – 218)VG 43Verz.Geschrift.word
pdf
1945Volk en nationalisme.In Vrij Nederland, 25 augustus 1945.II.44 (219 – 222)VG 44Verz.Geschrift.word
pdf
1936Het woord Gods in dezen tijd.Rede, gehouden voor de afdeeling Leiden der Nederlansche Christenstudenten Vereeniging op 27 November 1935. In Eltheto, Januari 1936.II.45 (223 – 240)VG 45Verz.Geschrift. word
pdf
1937Wat kan de mensch van God kennen?(Uitgave G.F. Callenbach N.V. Nijkerk)Lezing gehouden in 1937 te Utrecht en Amsterdam in een zgn. Universiteitsweek, georganiseerd door de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging. Verschenen in Vier TijdvragenII.46 (241 – 255)VG 46Verz.Geschrift.word
pdf
1938Het reorganisatie-ontwerp verdedigd.Geschreven in opdracht van het Reorganisatie-Comité der Nederlandsch Hervormde Kerk 1938.II.47 (256 – 269)VG 47Verz.Geschrift.word
pdf
1938KerkRede over de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk, gehouden ter predikantenvergadering te Utrecht van 27 april 1938.II.48 (270 – 288)VG 48Verz.Geschrift.word
pdf
1939De Kerk en het Anti-semitismeIn Woord en Wereld, Sept. 1939.II.49 (289 – 301)VG 49Verz.Geschrift.word
pdf
1941Het Geloof in het Nederlandsche Volksleven.Rede gehouden op 16 Mei 1941 in de Aula der Universiteit van Amsterdam, in de serieDe Nederlandse Geest, georganiseerd door de Contact-commissie der Amsterdamsche Studentenvereenigingen.II.50 (302 – 317)VG 50Verz.Geschrift.word
pdf
1924Rede uitgesproken bij de opening der Rechtshoogeschool te Batavia op 28 April 1924II.51 (318 – 327)VG 51Verz.Geschrift.word
pdf
1932Redevoering uitgesproken ter herdenking van het driehonderdjarig bestaan der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 28 Juni 1932II.52. (328 – 342)VG 52Verz.Geschrift.word
pdf
1939Redevoering gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche Universiteitsvereeniging op 18 December 1939.Deel 3II.53 (343 – 350)VG 53Verz.Geschrift.word
pdf
1938De codificatie-gedachte vóór honderd jaar en thans.
Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838—1938, red. Prof. Mr. Paul Scbolten en Prof. Mr. E.M. Meijers.III.54 (1-29)VG 54Verz.Geschrift.word
pdf
1938Ons Burgerlijk Wetboek honderd jaar.Rede uitgesproken op 4 October 1938 in de Aula van de Universiteit te Amsterdam.III.55 (30-48)VG 55Verz.Geschrift.word
pdf
1910De rechtsvorming door het notariaat.WPNR, nr. 2088.III.56 (48-52)VG 56Verz.Geschrift.word
pdf
1911Notariaat en rechtswetenschap.Rede ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Broederschap van Candidaat-Notarissen op 19 Juni 1911 te Amsterdam gehouden.III.57 (53-68)VG 57Verz.Geschrift. word
pdf
1917Rechtstaal.

WPNR, nr. 2458.III.58, (69-73)VG 58Verz.Geschrift.word
pdf
1911“Voorloopige" Wetsuitlegging I en II. WPNR, nrs. 2304 en 2306.III.59, (74-77)VG 59Verz.Geschrift.word
pdf
1919Een nieuw leerboek.
(Boekbespreking over “Inleiding tot het Burgerlijk Recht" door Mr. J. Ph. Suijling.)
1e stuk. 1e ged.in WPNR, nrs. 2584 e.v.III.60, (78-89)VG 60Verz.Geschrift. word
pdf
1920Spraakverwarring. (Boekbespreking over “Rechtsverfijning, psychologisch juridisch: schets” door  Mr. C.A.I. Hartzfeld)WPNR, nr. 2632.III.61 (90-93)VG 61Verz.Geschrift. word
pdf
1906Opmerkingen over intertemporaal privaatrecht naar aanleiding van eenige nieuwe wetten en ontwerpen.WPNR, nrs. 1896 e.v.  III.62 (94-113)VG 62Verz.Geschrift.word
pdf
1908Het Nieuwe Zwitsersche Burgerlijk Wetboek.WPNR, nrs.  2023 e.v.III.63 (114-169)VG 63Verz.Geschrift.word
pdf
1907De waarde van het Romeinsche recht.
Inaugurele Rede Universiteit van Amsterdam op 7 October 1907.III.64 (170-189)VG 64Verz.Geschrift.word
pdf
1929Jean Yver, Les contrats dans le très ancien droit Nor­mand. (Boekbespreking)Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, IX afl. 3/4.III.65 (190-195)VG 65Verz.Geschrift.word
pdf
1930Convenances vainquent loi.Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel 70. Serie B, no. 7.III 66 (196-212)VG 66Verz.Geschrift.word
pdf
1912Handelingen van onbekwamen.WPNR, nrs. 2197 e.v.III.67 (213-235)VG 67Verz.Geschrift.word
pdf
1910Vruchtgebruik, fideïcommis enz. en huwelijksgemeenschap.WPNR, nr.  2089.III.68 (236-239)VG 68Verz.Geschrift.word
pdf
1910Een opmerking over het inboedel-beding bij huwelijksche voorwaarden.WPNR, nr. 2116.III.69 (240-244)VG 69Verz.Geschrift.word
pdf
1919Naar aanleiding van het jongste arrest van den Hoogen Raad over de gemeenschap van winst en verlies.WPNR, nrs. 2500 en 2600.III.70 (245-251)VG 70Verz.Geschrift.word
pdf
1906Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.WPNR, nrs.1919 e.v.III.71 (252-264)VG 71Verz.Geschrift.word
pdf
1906Naamlooze vennootschappen.WPNR, nrs.   1923—1924.III.72 (265-273)VG 72Verz.Geschrift.word
pdf
1907Wijziging van statuten.WPNR, nrs. 1940 e.v.III.73 (274-291)VG 73Verz.Geschrift.word
pdf
1917Nieuwe jurisprudentie over de  vereeniging zonder rechts persoonlijkheid.WPNR, nr. 2497.III.74 (292-297)VG 74Verz.Geschrift. word
pdf
1922Over rechtspersonen. (I. Het rechtskarakter der vennoot- schap onder firma).WPNR, nrs. 2741—2745III.75 (298-322)VG 75Verz.Geschrift.word
pdf
1922Over rechtspersonen. (II. Nogmaals de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid).WPNR, nrs. 2754—2757.III.76 (323-342)VG 76Verz.Geschrift.word
pdf
1923Over rechtspersonen. (VERZ. GESCHRIFT. III.   Stichtingen).WPNR, nrs.   2767—2769.III.77 (343-360)VG 77Verz.Geschrift.word
pdf
1923Over rechtspersonen. (IV. Rechtspersoon en subjectief recht).WPNR, nrs. 2802—2805.III.78 (361-380)VG 78Verz.Geschrift.word
pdf
1926De naamlooze vennootschap, vereeniging of instelling?WPNR, Feestuitgave behorende bij no. 2947.III.79 (381-383)VG 79Verz.Geschrift.word
pdf
1927Wie is partij in een overeenkomst door een vennootschap onder firma aangegaan?WPNR, nr. 2982.III.80 (384-389)VG 80Verz.Geschrift.
word
pdf
1928Het vermogen der commanditaire vennootschap.
Naar aanleiding van de praeadviezen van Mr. Th. A. Fruin en Mr. F. G. Scheltema over de commanditaire vennootschap op aandeelen
WPNR, nr. 3052III.81 (390-401)VG 81Verz.Geschrift.
word
pdf
1923Is wijziging of aanvulling van de wet van 1855 noodig tot regeling van den rechtstoestand van vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid? Zoo ja,  in welken zin?Praeadvies, uitgebracht aan de Nederlandsche Juristen-Vereeniging in 1923.III.82 (402-420)VG 82Verz.Geschrift.
word
pdf
1908Inzamelingen.
WPNR, nrs. 1989 e.v.III.83 (421-429)VG 83Verz.Geschrift.
word
pdf
1905De formuleering van het beding van art. 1254 B. W.WPNR, nr.1839.III.84 (430-433)VG 84Verz.Geschrift.
word
pdf
1907Hypotheekstelling voor schulden aan toonder met zooge­naamd „trustbeding". WPNR, nrs. 1976 e.v.III.85 (434-461)VG 85Verz.Geschrift.
word
pdf
1925Bezit en bewijs bij de revindicatie.WPNR, nrs. 2897 e.v.III.86 (462-481)VG 86Verz.Geschrift.
word
pdf
1925De oorzaak der cessie.  WPNR, nrs. 2921 e.v.III.87 (482-488)VG 87Verz.Geschrift.
word
pdf
1912 Nog eens: Bouwen op een anders grond.WPNR, nr. 2244.III.88 (489-494)VG 88Verz.Geschrift.
word
pdf
1914Nog eens: De arresten van den Hoogen Raad over den uitbouw.WPNR, nrs. 2343 e.v.III.89, (495-497)VG 89Verz.Geschrift.
word
pdf
1918Eigendom van den grond en eigendom van den opstal.WPNR, nrs. 2521 e.v.III.90, (498-511)VG 90Verz.Geschrift.
word
pdf
1918Uitbouw en bouwen over de erfscheiding.WPNR, nrs.   2550. e.v.III.91, (512-523)VG 91Verz.Geschrift.
word
pdf
1926Beding van onvervreemdbaarheid in   erfpachtovereen­komst.WPNR, nr. 2946.III.92, (524-526)VG 92Verz.Geschrift.
word
pdf
1906Recht op brieven. WPNR, nr. 1917.III.93, 527-530)VG 93Verz.Geschrift.
word
pdf
1912Opmerkingen over het Ontwerp-Auteurswet.WPNR, nr. 2209 e.v.III.94, (531-549)VG 94Verz.Geschrift.
word
pdf
1909Uitlegging  van testamenten.WPNR, nrs. 2057 e.v.III.95, (550-567)VG 95Verz. Geschrift.
word
pdf
1916De last.
WPNR, nr. 2410.III.96, (568-571)VG 96Verz.Geschrift.
word
pdf
1902De causaliteitsvraag in het leerstuk der schadevergoeding buiten contract.Rechtsgeleerd Magazyn
p. 265—312 en p. 414—467.
IV.97 (1-70)VG 97Verz.Geschrift.
word
pdf
1911Burgerlijk onrecht. Aansprakelijkheid van de overheid. Wenschelijke Wetswijziging.
Een nabetrachting naar aanleiding van de debatten in de Juristenvereeniging van 1910, tevens een beschouwing over het Ontwerp betreffende de onrechtmatige daad.
WPNR, nrs. 2149—2158
IV.98, (70-105)VG 98Verz.Geschrift.
word
pdf
1913Het wetsontwerp betreffende de onrechtmatige daad.WPNR, nr 2264.
IV.99, (105-107)VG 99Verz.Geschrift.
word
pdf
1914/1915De „schuld" in de leer der onrechtmatige daad.
WPNR, nrs. 2301,2302, 2310. 2311, 2326. 2327, 2328, 2346-2352. IV.100, (107-173)VG 100Verz.Geschrift.
word
pdf
1915Eigen schuld van den benadeelde. Weigering zich aan een operatie te onderwerpen.WPNR, nr. 2352.
IV.101, (173-175)VG 101Verz.Geschrift.
word
pdf
1919Nog eens het arrest over de onrechtmatige daad.WPNR, nr. 2568.
IV.102, (175-180)VG 102Verz.Geschrift.
word
pdf
1921Eigen schuld.WPNR, nrs. 2665—2666
IV.103 (180-189)VG 103Verz.Geschrift.
word
pdf
1921Nieuwe rechtspraak over de aansprakelijkheid voor dieren en voor kinderen.WPNR, nrs. 2680—2682.
IV.104, (189-199)VG 104Verz.Geschrift.
word
pdf
1921Rechtsdwaling bij onrechtmatige daad.WPNR, nrs. 2692—2693.
IV.105, (199-206)VG 105Verz.Geschrift.
word
pdf
1931Molengraaff en de onrechtmatige daad.Rechtsgeleerd Magazijn, blz. 399. IV.106, (206-216)
VG 106Verz.Geschrift.
word
pdf
1944Het probleem der brandbedrijfsschade en molestbedrijfs-schade (advies over causaliteitsproblemen). Advies van Mei 1944 aan de Heeren Tollenaar 8 Wegener te AmsterdamVereenigde Verzekeringspers, 2e Jrg. nos. 50 en 51.IV.107, (216-224)
VG 107Verz.Geschrift.
word
pdf
1908Onvoldoende levering en verborgen gebreken.WPNR, nrs. 2002—2005.
IV.108, (224-246)VG 108Verz.Geschrift.
word
pdf
1914Het recht tegenover de huidige crisis. Overmacht bij leveringscontracten.WPNR, nr. 2332.IV.109, (246-252)
VG 109Verz.Geschrift.
word
pdf
1915Risico en schuld bij contractuele verhoudingen.
WPNR, nrs. 2373—2374.IV.110 (252-259)
VG 110Verz.Geschrift.
word
pdf
1912Art. 1438,2° B.W.
WPNR, nrs. 2230—2231.
IV.111, (259-268)VG 111Verz.Geschrift.
word
pdf
1916Het beding ten behoeve van derden. Historische interpretatie.
WPNR, nrs. 2427—2431.IV.112, (268-291)
VG 112Verz.Geschrift.
word
pdf
1916Het recht van den bevoordeelde bij levensverzekering.
WPNR, nr. 2441.IV.113, (291-298)
VG 113Verz.Geschrift.
word
pdf
1920Overnemen van en toetreden tot eens anders schuld.
WPNR, nrs. 2525—2527.
IV.114, (298-310)VG 114Verz.Geschrift.
word
pdf
1917De hoofdelijk met den borg verbonden schuldenaar.
WPNR, nrs. 2470—2473.
IV.115, (310-329)VG 115Verz.Geschrift.
word
pdf
1921Strafbeding en ontbinding.
WPNR. nr. 2702.
IV.116, (329-333)VG 116Verz.Geschrift.
word
pdf
1934De wet op de Arbeids
overeenkomst in het burgerlijk recht. Ter gelegenheid van 25-jarig bestaan.
Rechterlijke Beslissin-gen inzake de wet op de Arbeidsovereenkomst., blz. 82.IV.117, (333-337)VG 117Verz.Geschrift.
word
pdf
1939De betekenis van de collectieve arbeidsovereenkomst als rechtsinstituut.
Redevoering ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan eener collectieve arbeids-overeenkomst en 25 jaar bedrijfsrecht-spraak in het boekdruk-kersbedrijf. (Uitgave Tjeenk Willink)
IV.118, (337-354)VG 118Verz.Geschrift.
word
pdf
1935Eggens’ BewijsrechtWPNR, 3399—3400.
IV.119, (354-365)
VG 119Verz.Geschrift.
word
pdf

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar