Bewerking Scholten’s Werk

Originele Nederlandse tekst: Algemeen Deel in Drie Edities

De paginanummers van de verschillende drukken van het Algemeen Deel uit 1931, 1934 en 1974 verschillen. Om de verschillen tussen de drie drukken te kunnen bekijken en om te kunnen zien hoe de nieuwe blokindeling in de gedigitaliseerde originelen correspondeert met de uitgave die men in huis heeft, is er een webuitgave gemaakt van Algemeen Deel in Drie Edities, die de verschillen tussen de drie edities en de verschillende paginanummers met behulp van kleur weergeeft. De webeditie van Algemeen Deel in Drie Edities (oude spelling en met registers) staat alleen op het Nederlandse gedeelte van de Website.

In 1974 is het Algemeen Deel in zijn geheel in nieuwe spelling herdrukt door W.E.J. Tjeenk Willink. De aanvullingen en herzieningen die daarbij zijn gemaakt door G.J. Scholten, de zoon van Paul Scholten, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zijn duidelijk herkenbaar in de tekst aangebracht. In 2010 is het eerste hoofdstuk uit de uitgave van 1974 als foto-print opnieuw uitgegeven bij Wolters Kluwer. Het is daartoe als deel 1 opgenomen in het boek Dorsten naar Gerechtigheid onder redactie van Timo Slootweg, die ook een naschrift bij de uitgave heeft geschreven. In het tweede deel van deze uitgave zijn ook een aantal fotoprints van Paul Scholten’s Verzamelde Geschriften opgenomen waarin nog de oude spelling wordt gebruikt.

In Algemeen Deel in Drie Edities is de oude spelling aangehouden. Wanneer gesproken wordt over de Originele Nederlandse tekst, dan wordt verwezen naar Algemeen Deel in Drie Edities, in oude spelling, waarbij in groen (1e), rood (2e) en paars (3e) de paginanummers en aanvullingen zijn weergegeven.

 

Vertalingen van de originele Nederlandse tekst

Er waren in 2010 nogal wat mensen die meenden dat het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel van Paul Scholten niet te vertalen zou zijn. Ook vroegen sommigen zich af of het wel zinvol was het eerste hoofdstuk in zijn geheel te vertalen. Er is besloten om een zo letterlijk mogelijke vertaling in het Engels te maken. Voor de vertaling is de eerste druk uit 1931 als uitgangspunt genomen. De fotokopie van het Algemeen Deel, die op de website is opgenomen, betreft de eerste druk uit 1931.

De vertaling van hoofdstuk 1 is in 2013 online gezet en ook side by side gepresenteerd met de originele Nederlandse tekst en een reeds bestaande Franse vertaling van B.E. Wielenga (1954). In 2015 is daar de Indonesische vertaling van Siti Soemarti Hartono (1986, 2e druk in 1992) aan toegevoegd. De Franse en Indonesische vertaling zijn gebaseerd op de tweede druk van het Algemeen Deel uit 1934. De Franse vertaling (1954) door B.E. Wielenga heeft slechts betrekking op het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel. Terwijl in Nederland de aandacht uitsluitend lijkt uit te gaan naar het eerste hoofdstuk, betreft de Indonesische vertaling van Hartono het gehele boek. Naast de Indonesische vertaling van Hartono, bleek er ook nog een Indonesische vertaling te zijn van het derde hoofdstuk van de hand van Koerdi Soemintapoera (1985). In 2020 is deze laatste vertaling ook gedigitaliseerd en side by side gepresenteerd.

 

Bewerking van de Nederlandse Tekst: Algemene Methode van het Privaatrecht

In 2010 werd ervoor gekozen de eerste druk uit 1931 te gebruiken als basis voor de Engelse vertaling van hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel. De fotokopie van het Algemeen Deel op de DPSP-website is dan ook gemaakt van de eerste druk. Later bleek dat de Franse en Indonesische vertaling op basis van de tweede druk uit 1934 waren gemaakt. In de tweede druk zijn een paar aanvullingen en herzieningen opgenomen door Paul Scholten. Daarom bleek het uiteindelijk beter om de tweede druk tot uitgangspunt voor het maken van de Engelse vertaling te nemen.

In 2010 lag de nadruk sterk op de juridische, privaatrechtelijke, betekenis van hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel. Er was daarom veel aandacht voor vragen zoals hoe om te gaan met de verouderde wetteksten, de verwijzingen naar niet meer bestaande instituties, samenvatting van oude arresten en het maken van een thesaurus voor moeilijk vertaalbare juridische begrippen. Omdat het er in het begin op leek dat nogal wat mensen graag betrokken wilden zijn bij het vertaalproject, zijn er in de eerste opzet van de website, commentaarfuncties opengesteld om de probleempunten van een mogelijke bewerking bespreekbaar te maken. De online commentaar functies bleken niet te worden gebruikt. Daarom zijn ze na enige tijd verwijderd. Dit hield ook een verschuiving in van de focus van het vertaalproject. Het werd veel meer een filosofisch en sociaalwetenschappelijk project. Dit heeft geleid tot een bewerking waarin zoveel mogelijk de positiefrechtelijke aspecten omzeild zijn door middel van een wat globale samenvatting van de tekst. In de bewerking is ook een nieuwe spelling ingevoerd en zijn oude grammaticale vormen verwijderd. Verder is het idioom hier en daar aangepast. De bewerking heeft een nieuwe titel gekregen: Algemene Methode van het Privaatrecht, kortweg Algemene Methode ofwel AM. De Engelse vertaling is vervolgens aangepast aan de bewerking. Voor de Indonesische en Franse vertaling is dat nog maar op een aantal punten gebeurd. Deze teksten zijn nog in bewerking. Er zal hulp van native speakers aangetrokken moeten worden om dat goed op orde te krijgen.

Verzamelde Geschriften van Prof. Mr. Paul Scholten samengesteld door G.J. Scholten, Y. Scholten en M.H. Bregstein, 4 delen, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle.

Vertaling van de Verzamelde Geschriften

Volgens de planning zullen in DPSP Annual Volume II, 2021 twee nieuwe Engelse vertalingen zijn opgenomen van respectievelijk Recht en Levensbeschouwing (VG 2, 1915) en Structuur der Rechtswetenschap (VG 15, 1942). Er is voor gekozen om met deze twee teksten te beginnen, omdat in het eerste Volume van DPSP Annual uit 2020 een aantal artikelen uitgebreid op deze twee teksten ingaan.

Bewerking van de Verzamelde Geschriften

Van teksten die vertaald worden wordt de originele Nederlandse versie bewerkt. Als eerste stap van bewerking wordt de tekst in nieuwe spelling gezet en wordt er een bloknummering toegevoegd. Na deze eerste stap van bewerking wordt de tekst in de tabel Articles in progress opgenomen, zodat de verwijzingen in Volume 2020 naast paginanummers al gebruik kunnen maken van de bloknummers, waarmee de Engelse vertaling en de bewerkte versie van de originele tekst in de toekomst zullen corresponderen.
In het geval van de Structuur der Rechtswetenschap is er ook al een corresponderende Indonesische vertaling in de tabel Articles in progress opgenomen. Deze tekst is in principe klaar voor publicatie maar zal als er eenmaal een bewerking van de originele Nederlandse versie ligt, daar nog aan moeten worden aangepast.
Volgens planning zullen de twee bewerkingen van de Nederlandse originele tekst en de Engelse vertalingen ervan in de loop van 2021 in de tabel worden opgenomen.

 

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar