Bibliografie Publicaties PS

Toen de afscheidsrede (25 oktober 1945) van Paul Scholten werd gepubliceerd, was daarbij een bibliografie van zijn werk opgenomen, die gemaakt was door R.J. Polak. In 1949 werden vier delen Collected Papers uitgegeven en het laatste deel (1954) bevatte een bibliografie samengesteld door mevrouw C. Kraus-De Vos van Steenwijk, gebaseerd op de bibliografie van Polak. Haar bibliografie omvatte alle theoretische publicaties van Scholten, die niet in de Collected Papers waren opgenomen.
DPSP kreeg toestemming van de erven van mevrouw Kraus-De Vos van Steenwijk om haar bibliografie op deze site te publiceren, maar kon niet in contact komen met de erfgenamen van Polak.

DPSP integreerde de door Kraus gemaakte bibliografie met de inhoudsopgave van de Verzamelde Geschriften, het Algemeen Deel en Scholten’s bewerkingen van de andere delen van de Asser-serie. De tabel van deze geïntegreerde bibliografie staat op deze pagina. Door gebruik te maken van de pijlen in de tabel kan de tabel gesorteerd worden.

De losse artikelen van de Verzamelde Geschriften zijn in een aparte tabel artikelgewijs downloadbaar gemaakt. Deze downloads zijn in Word en in PDF en zijn het resultaat van het scannen van de boeken. Het is ook mogelijk om de delen als geheel te downloaden. Zie daarvoor de pagina Verzamelde Geschriften Download per Deel.

Paul Scholten heeft veel antwoorden gegeven op rechtsvragen in het tijdschrift WPNR, en veel annotaties geschreven bij rechterlijke uitspraken. Hiervan zijn alleen degenen met een meer algemeen belang opgenomen in de door Kraus gemaakte bibliografie.

 

Tabel met een lijst van Paul Scholten’s Publicaties

jaar
titel
Publicatie medium
volume/pagina nummers
onderwerp
soort van publicatie
1900Herdenking (WPNR 50 jaar)WPNR1610ALGEMEEN.herdenking
1908De Latijnstudie voor den Aspirant-Notaris. WPNR2028, 2029ALGEMEEN.artikel
1918Krabbe: Het Rechtsgezag. Onze eeuwIV blz.113 v.ALGEMEEN.boekbespreking
1920de Haan: Rechtskundige Significa.Onze eeuwIV blz.132 w. v.ALGEMEEN.boekbespreking
1920Van Lunteren: De opleiding tot jurist. WPNR2630ALGEMEEN.boekbespreking
1921Kan: Inleiding tot de Rechtswetenschap. Onze eeuwII blz. 125.ALGEMEEN.boekbespreking
1938Gustav Radbruch. NJB923ALGEMEEN.artikel
1927
SuccessiewetNJ
725
BELASTINGRECHTannotatie
1927RegistratiewetNJ438BELASTINGRECHTannotatie
1935SuccessiewetNJ1159BELASTINGRECHTannotatie
1938Pleegkinderen en SuccessiewetNJ460BELASTINGRECHTannotatie
1906De gerechtelijke bekentenis in het be-wijsontwerpWPNR1907 BEWIJSRECHTartikel
1908Niet-toepasselijkheid van art. 1915 B. W. op, toonder-effectenWPNR2012BEWIJSRECHTrechtsvraag
1926,De onsplitsbare bekentenisNJ199, 583,
BEWIJSRECHTannotatie
1927De onsplitsbare bekentenisNJ1140BEWIJSRECHTannotatie
1927Formeele en materieele bewijskracht der acteNJ668BEWIJSRECHTannotatie
1927Getuigen- en deskundigenbeivijs.NJ380BEWIJSRECHTannotatie
1928Verandering van wetgeving met betrekking tot, bewijsvoorschriftenNJ1250BEWIJSRECHTannotatie
1929De onsplitsbare bekentenisNJ1214BEWIJSRECHTannotatie
1933Art. 1934 (O) B. WNJ969BEWIJSRECHTannotatie
1933Bewijsregelen bij schade-vaststellingNJ890BEWIJSRECHTannotatie
1934Vermoedensbewijs van eigendomsrechtNJ1302BEWIJSRECHTannotatie
1937De onsplitsbare bekentenisNJ389BEWIJSRECHTannotatie
1937Partij en getuigeNJ662BEWIJSRECHTannotatie
1937Rechtskarakter vermoedensbewijsNJ478BEWIJSRECHTannotatie
1939De onsplitsbare bekentenisNJ129BEWIJSRECHTannotatie
1906Overdraagbaarheid van het recht van wederinkoopWPNR1925BIJZONDERE OVEREEMKOMSTENrechtsvraag
1937Uitsluiting vrijwaringsplicht en kwade trouwNJ434BIJZONDERE OVEREEMKOMSTENannotatie
1939Vrijwaring wegens uitwinning bij onroerend goedNJ851BIJZONDERE OVEREEMKOMSTENannotatie
1905Eyssell: De collectieve ar­beidsovereenkomstWPNR1835BIJZONDERE OVEREENKOMSTENboekbespreking
1905Meyers: De collectieve arbeidsovereenkomstWPNR1866BIJZONDERE OVEREENKOMSTENboekbespreking
1906Is wettelijke regeling van het afbetalingscontract wenschelijk; zoo ja, welke? Handelingen I N.J.V. blz. 84 v.v.BIJZONDERE OVEREENKOMSTENpreadvies
1909Opzegging van overeenkomst tot het verrichten van dienstenWPNR2045BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1911Aansprakelijkheid van pseudo-gemachtigde van curandusWPNR2154BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1912Koopovereenkomst tusschen N.V. en haar direc­ teur (art. 1506 B\ W.)WPNR2215BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1912Rechtskarakter van de huurWPNR2195BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1912Voortzetting van maatschap/vennootschap met minderjarigenWPNR2232BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1912Voorwaardelijke schenking van hand tot hand?WPNR2220BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1915Rechtspositie van den huurderWPNR2390BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1916Geldleening en geldkoersWPNR2405BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1918Gesubstitueerde lasthebberWPNR2525—2527BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1920Verhaal van hoofdelijk debiteur op borgWPNR2649, 2653, 2658BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1922Contractueele uitsluiting van wettig betaalmiddelWPNR2753, 2759BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1926Art. 1603 B. W.WPNR2927, 2932BIJZONDERE OVEREENKOMSTENrechtsvraag
1926GeldleeningNJ1109BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1926Koop "onder rembours"NJ537BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1926Schenking en pensioenregelingNJ783BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1928Koop en verkoop van een affaireNJ1450BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1929Geldigheid van huurovereenkomst na verval Huurcommissiewet NJ737BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1929Opmerkingen over het ontwerp Pacht­wetWPNR3124 vv.BIJZONDERE OVEREENKOMSTENartikel
1929Rechtskarakter van maatschapNJ1261BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1929Rechtspositie van kooper-verhuurderNJ873BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1929Verbruikleening en schuldvernieuwingNJ1618BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1931Koop van een zaak waarop derde octrooi heeft, aangevraagdNJ24BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1931Toezegging van geld voor een accoordNJ1587BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1931Verplichting van kooper tot inontvangstnemingNJ915BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1932Aansprakelijkheid van pseudo-lasthebberNJ1590BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1932Stilzwijgende maatschapNJ1590BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1933Huwelijk van lastgeefsterNJ966BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1934Art. 1612 B. W. en roerend goedNJ1564BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1934Rechten obligatiehoudersNJ1701BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1934Schenking van hand tot hand door vader aan minderjarige kinderenNJ1676BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1935Schenking van hand tot hand zonder onmiddel­lijke overgifteNJ453BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1935Wet vergadering houders van toonder-obligatiesNJ1155BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1936Verschillende beteekenissen van dadingNJ1053BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1938
Stilzwijgend gecontinueerde huurNJ526BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1938Verbindend-verklaring van ondernemersovereen­komstenNJ1116BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1939Bescherming huur-kooper van onroerend goed tegen overdracht door eigenaarNJ411BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1939Stilzwijgend gecontinueerde huurNJ851BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1940Art. 1835 B. W.NJ58BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1941Beëindiging der maatschapNJ787BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1941Borgtocht en goede trouwNJ508BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1942SchenkingNJ189BIJZONDERE OVEREENKOMSTENannotatie
1932/1934Algemeen DeelBoekserie: MR. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht1e druk 1932
2e druk 1934
BURGERLIJK RECHTboek
1912/1923/1929PersonenrechtMR. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk RechtDeel I
4e druk 1912
5e druk 1923
6e druk 1929
BURGERLIJK RECHTboek-herziening
1936Familierecht (eerste stuk van Deel I Personenrecht)MR. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht7e druk 1936
8e druk 1947
BURGERLIJK RECHTboek-herziening
1939Vertegenwoordiging en Rechtspersoon (tweede stuk van Deel I Personenrecht)MR. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht7e druk 1939BURGERLIJK RECHTboek-herziening
1905/1913/1927/
1933/1945
ZakenrechtMR. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht4e druk 1905
5e druk 1913
6e druk 1927
7e druk 1933
8e druk 1945
BURGERLIJK RECHTboek-herziening
1899Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daadBoek (Scheltema en Holkema's Boekhandel)BURGERLIJK RECHTAcademisch Proefschrift
1929fraus legisNJ1357BURGERLIJK RECHTannotatie
1939fraus legisNJ841BURGERLIJK RECHTannotatie
1940fraus legisNJ968BURGERLIJK RECHTannotatie
BURGERLIJK RECHT
1911Verspreide Geschriften van Hamaker. WPNR2183BURGERLIJK RECHT.boekbespreking
1914Star Busmann's ,,Land". WPNR2317, 2319BURGERLIJK RECHT.boekbespreking
1917l’œuvre Juridique de Raymond Saleilles. WPNR2462BURGERLIJK RECHT.boekbespreking
1926
Fraus legisNJ724BURGERLIJK RECHT.annotatie
1927Grammaticale wetsuitlegginWPNR2976BURGERLIJK RECHT.rechtsvraag
1927WetsuitleggingNJ725BURGERLIJK RECHT.annotatie
1928Schermer: Notarieele Acten. WPNR3037BURGERLIJK RECHT.boekbespreking
1932Methode van wetgeving. NJ1587BURGERLIJK RECHT.annotatie
1932Rechtsvinding. NJ1318, 1587BURGERLIJK RECHT.annotatie
1934Methode van interpretatie.NJ1721BURGERLIJK RECHT.annotatie
1935Overgangsrecht.NJ1245, 1285BURGERLIJK RECHT.annotatie
1936Redelijke wetstoepassing. NJ1936-2NJ2BURGERLIJK RECHT.annotatie
1936Systematische en historische interpretatie.NJ1050BURGERLIJK RECHT.annotatie
1941De H.R. en de wet. NJ942BURGERLIJK RECHT.annotatie
1920Winckel: Leven en arbeid van Dr A. KuyperOnze EeuwIV, blz. 135CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 1. Geloofboekbespreking
1922Kuyper: Herinneringen van de oude gardeOnze EeuwIV blz. 112CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 1. Geloofboekbespreking
1917Roest van Limburg: Ons volkskarakterOnze EeuwIII, blz. 475 CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 2. Vaderlandboekbespreking
1939Ter openingWoord en WereldI, blz. 1CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 2. Vaderlandartikel
1917Het onbaatzuchtige in recht en staatDe Schakelblz. 77CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingartikel
1918Clara Wichmann: Inleiding tot de philosophie der samenlevingOnze EeuwI, blz.. 378, 1918CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingboekbespreking
1918John Ruskin: Mensch en MaatschappijOnze EeuwIV, blz. 246CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingboekbespreking
1919De tegenwoordige critiek op de maat­schappij en ons Christelijk gewetenElthetonovember CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingartikel
1922Kapteyn-Muysken: Revo­lutie en WedergeboorteOnze EeuwIV, blz. 119CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingboekbespreking
1922Naar aanleiding van Gustav Landauer's „Die Revolution" en „Aufruf zum Sozialismus"ElthetodecemberCRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingartikel
1923De Graaf: De ontwikkeling van den strijd tegen de onzedelijkheidOnze EeuwIII, blz. 385CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingboekbespreking
1926Berekening en verbeelding in het staats­levenAlg. Weekbl. v. Chris-tend. en Cultuur7 no. 44CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 3.Samenlevingartikel
1917Casimir: Jan Ligthart her­dachtOnze EeuwII, blz. 365CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijsboekbespreking
1917Hamburger: Herziening van ons voorbereidend hooger onder­wijsOnze EeuwII, blz. 464CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijsboekbespreking
1932Drie Eeuwen Hooger OnderwijsGaudeamus Amsterdam 1932, blz. 15 v.vCRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijshoofdstuk
1932Na 300 jaar:Gedenkboek Athenaeum en Universiteit van Amster­damblz. VII.CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijshoofdstuk
1932Rede bij de Rectoraats-overdrachtJaarboek der Universiteit van Amsterdamblz. 213 v.v.CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijshoofdstuk
1932VoorwoordGeschiedenis v. h. Amst. StudentenlevenCRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 4. Onderwijshoofdstuk
1916BreedsprakigheidDe Schakelblz. 64CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1916De val van TreubDe Schakelblz. 31CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1916Het vrije huwelijk van den onderwijzerDe Schakelblz. 46CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1916VrouwenkiesrechtDe Schakelblz. 165 CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1917DemocratieDe Schakelblz. 29CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1917Nypels, Vrijzinnig-Demo­cratische actieOnze Eeuw1917, III, blz. 475CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekboekbespreking
1918De Economische BondDe Schakel1918, blz. 87CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1918Kiewit de Jonge: De poli­tiek der toekomstOnze Eeuw1918, IV, blz. 115CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekboekbespreking
1920Treub: Sluit de gelederenOnze Eeuw1920, IV, blz. 386CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekboekbespreking
1921InzinkingOnze Eeuw1921, IV, blz. 34CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1922In afwachtingOnze Eeuw1922, III., blz. 265CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1922Just Havelaar: DemocratieOnze Eeuw1922, IV, blz. 118CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekboekbespreking
1922Tutein Noltenius: Demo­cratisch ZwitserlandOnze Eeuw1922, I, blz., 387CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekboekbespreking
1937Revolutionaire Volksvertegenwoordi­gers en de Rechterlijke MachtDe Nederlanden25-l-'37CRISTENDOM EN MAATSCHAPPIJ 5.Politiekartikel
1915Overgangsbepalingen AuteurswetWPNR2382EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENartikel
1923Verpanding van auteursrecht op tijdschriftWPNR2805EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENrechtsvraag
1927AuteursrechtNJ396EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1929Drucker: Kort begrip van den industrieelen eigendomWPNR3105EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENboekbespreking
1930Nietigverklaring van octrooiNJ1223EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1933In verkeer brengen van geoctroyeerde goederenNJ1361EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1935Bescherming van modellenNJ1619EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1936Onderscheidend vermogen van merkNJ3,470EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1937Judicatoire verklaring van recht van merkNJ1030EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1940Merk en handelsnaamNJ925EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1941Misbruik van merkenrechtNJ109EIGENDOM VAN GEESTESPRODUCTENannotatie
1907Aanwas erfdeel i.g.v. verwerping door mede­erfgenaam WPNR1951, 1953ERFRECHTrechtsvraag
1907Acte van afgifte van legaatWPNR1983ERFRECHTrechtsvraag
1907PlaatsvervullingWPNR1943, 1945ERFRECHTrechtsvraag
1908, 1909Erfstelling over de handWPNR2025, 2062ERFRECHTrechtsvraag
1909Recht van assumtie van bewindvoerderWPNR2061ERFRECHTrechtsvraag
1909Uitlegging van testamenten, .WPNR2048, 2050, 2052ERFRECHTrechtsvraag
1910Boedelscheiding en art. 1302 B. W.WPNR2130, 2132ERFRECHTrechtsvraag
1910Nietigheid van verwerping der nalatenschapWPNR2092ERFRECHTrechtsvraag
1911Engelsch erfrechtWPNR2144ERFRECHTrechtsvraag
1911Erfstelling onder ontbindende voorwaardeWPNR2152, 2157ERFRECHTrechtsvraag
1914Beëindiging van testamentaire bewindvoeringWPNR2339ERFRECHTrechtsvraag
1920Inkorting en faillissementWPNR2640ERFRECHTrechtsvraag
1921Rechtskarakter van legaatWPNR2708ERFRECHTrechtsvraag
1926Bevoegdheid executeur testamentairWPNR2946ERFRECHTrechtsvraag
1926De prae-adviezen over de beneficiaire aanvaardingWPNR2957ERFRECHTpreadvies
1926Herroeping van testament naar Int. Priv.rWPNR2946, 2949ERFRECHTrechtsvraag
1926Vernietiging van boedelscheiding i. g. V. benadee­lingNJ480ERFRECHTannotatie
1927-1932Art. 1129 B.W., De verbintenisNJ1932ERFRECHTannotatie
1929Legitieme portie en faillissementNJ1218ERFRECHTannotatie
1906Verkoop door curator van niet tot den faillieten boedel behoorende goederenWPNR1924FAILLISSEMENTSWETannotatie
1910Omslag faillissementskosten over opbrengst hy­pothecair verbonden goederenWPNR2089, 2092FAILLISSEMENTSWETrechtsvraag
1914Oorlogs-surséanceWPNR2330FAILLISSEMENTSWETartikel
1914Procedeeren door den faillissements­curatorWPNR2327FAILLISSEMENTSWETartikel
1916Rechtskracht verificatie-vonnisWPNR2438FAILLISSEMENTSWETrechtsvraag
1925Art. 61 der Faillissementswet en de herzieningWPNR2880FAILLISSEMENTSWETartikel
1927Faillissements-paulianaNJ441FAILLISSEMENTSWETannotatie
1928Opheffing en vernietiging van faillissementNJ890FAILLISSEMENTSWETannotatie
1928Optreden in rechten na aanvraag van surséanceNJ1509FAILLISSEMENTSWETannotatie
1930Kostenveroordeeling bij verzet tegen uitdeelings­lijstNJ87FAILLISSEMENTSWETannotatie
1936Motiveering faillietverklaringNJ88FAILLISSEMENTSWETannotatie
1937Verzet tegen uitdeelingslijstNJ388FAILLISSEMENTSWETannotatie
1940Surséance-accoordNJ1131FAILLISSEMENTSWETannotatie
1940Toestand van opgehouden hebben te betalenNJ515FAILLISSEMENTSWETannotatie
1908Beschikkings-bevoegdheid van man t.a.v. gemeen-schapsgoederen. WPNR2223FAMILIERECHTrechtsvraag
1908Lex hac edictali.WPNR2030FAMILIERECHTrechtsvraag
1909Aansprakelijkheid voor huishoudelijke uitgavenWPNR 2082
FAMILIERECHTrechtsvraag
1911Bevoegdheden getrouwde vrouw met recht van beheer. WPNR2149FAMILIERECHTrechtsvraag
1911Onderzoek naar vaderschap. WPNR2142FAMILIERECHTrechtsvraag
1916Getrouwde vrouw als aandeelhoudster in N.V. WPNR2405FAMILIERECHTrechtsvraag
1917Mondelinge machtiging ex art. 163 B. W. ? WPNR2454FAMILIERECHTrechtsvraag
1918Afstand der gemeenschap van winst en verlies. WPNR2507, 2509, 2513, 2515FAMILIERECHTrechtsvraag
1926Vaderschapsactie.NJ199, 337FAMILIERECHTannotatie
1927
Vaderschapsactie.NJ395, 728FAMILIERECHTannotatie
1929Aansprakelijkheid voor huishoudelijke uitgavenNJ589, 730FAMILIERECHTannotatie
1930Bewijskracht huwe-lijksche voorwaarden t.a.v. aanbrengst door vrouw. NJ1326FAMILIERECHTannotatie
1931Oproeping moeder in ontkenningsprocedureNJB605FAMILIERECHTannotatie
1931Oproeping moeder in ontkenningsprocedure. NJB605FAMILIERECHTannotatie
1932Buitensporigheden. NJ301FAMILIERECHTannotatie
1933Vaderschapsactie.NJ804FAMILIERECHTannotatie
1934Het ,,inkomen" van de alimentatieplichtige. NJ98FAMILIERECHTannotatie
1936Droit de visiteNJ946FAMILIERECHTannotatie
1938Alimentatie door ex-schoonzoon. NJ518FAMILIERECHTannotatie
1939Contractueele echtscheidingsregeling. NJ94FAMILIERECHTannotatie
1939Droit de visiteNJ948FAMILIERECHTannotatie
1939Rechtskarakter der alimentatieplicht (terugwerkende kracht). NJ780FAMILIERECHTannotatie
1906Lex hac edictali.  WPNR1926FAMILIERECHT.rechtsvraag
1907Beschikkings-bevoegdheid van man t.a.v. gemeen-schapsgoederen. WPNR1982, 1983FAMILIERECHT.rechtsvraag
1907Bevoegdheden getrouwde vrouw met recht van beheer. WPNR1958FAMILIERECHT.rechtsvraag
1907Bewoordingen van art. 570 B. W. als vermelding door art. 205 B. W. verlangd. WPNR1963FAMILIERECHT.rechtsvraag
1909Aansprakelijkheid voor huishoudelijke uitgaven. WPNR 2070vv., 2083FAMILIERECHT.artikel
1909Rechterlijke machtiging aan vrouw (curatrice) van curandus. WPNR2049WPNR2049FAMILIERECHT.rechtsvraag
1910Aanteekeningen huwelijksgoederen-recht.WPNR2119, 2138FAMILIERECHT.artikel
1910Bevoordeeling door gemeenschap in tweede huwelijk. Antwoord aan Prof. Hamaker. WPNR2130FAMILIERECHT.artikel
1910Getrouwde vrouw als aandeelhoudster in N.V. WPNR2097FAMILIERECHT.rechtsvraag
1910Onderzoek naar vaderschap. WPNR2139FAMILIERECHT.rechtsvraag
1910Ter beschikking van den man in art. 201 B. W.  WPNR2128FAMILIERECHT.rechtsvraag
1910Verdeeling gemeenschap van winst en verlies.  WPNR2093FAMILIERECHT.rechtsvraag
1910Verdeeling nalatenschap i.g.v. tweede huwelijk. Inbreng WPNR2121, 2123FAMILIERECHT.rechtsvraag
1910Vorderingen der gemeenschap. WPNR2099, 2102FAMILIERECHT.annotatie
1911Erkenning door 18-jarige. WPNR2187, 2188FAMILIERECHT.rechtsvraag
1911Gemeenschap van vrucht en inkomsten.  WPNR2146FAMILIERECHT.annotatie
1911Het alimentatieproces.WPNR2174FAMILIERECHT.artikel
1911Termijn van art. 188 B. W. WPNR2151FAMILIERECHT.rechtsvraag
1911Vruchtgenot en curateeleWPNR2142FAMILIERECHT.rechtsvraag
1911Zwagerschap.WPNR2172FAMILIERECHT.rechtsvraag
1913Inschrijving echtschei-dingsvonnis bij onbekende woonplaats van den man.WPNR2290FAMILIERECHT.annotatie
1915Wijziging huw. vermogensrecht bij scheidingsregeling volgens art. 292 B. W. WPNR2356FAMILIERECHT.rechtsvraag
1916Eigen beheer van vrouw en bijstand/ machtiging door man WPNR2424FAMILIERECHT.rechtsvraag
1916Implicite-erkenning van natuurlijk kind? WPNR2408FAMILIERECHT.rechtsvraag
1916Mondelinge machtiging ex art. 163 B. W. ? WPNR2452FAMILIERECHT.rechtsvraag
1917Afstand der gemeenschap van winst en verlies. WPNR2495,2498,2500,FAMILIERECHT.rechtsvraag
1919Levensonderhoud na scheiding van tafel en bed. WPNR2606FAMILIERECHT.artikel
1920Getrouwde vrouw als commissaresse van N.V. WPNR2649, 2653, 2658FAMILIERECHT.rechtsvraag
1922Gemachtigde van getrouwde vrouw. WPNR2747FAMILIERECHT.rechtsvraag
1922Tijdstip ontbinding der gemeenschap bij scheiding van tafel en bed. WPNR2731FAMILIERECHT.annotatie
1926
Vaderschapsactie.WPNR,
2138
FAMILIERECHT.rechtsvraag
1926Contractueele echtscheidingsregeling.  NJ1257FAMILIERECHT.annotatie
1926Erkenning van natuurlijk kind en vaderschapsactie. NJ344FAMILIERECHT.annotatie
1926Gemeenschap en curateele.WPNR2940FAMILIERECHT.rechtsvraag
1926Machtiging en bekrachtiging WPNR2943FAMILIERECHT.rechtsvraag
1926Omvang ouderlijk vruchtgenot. WPNR2932, 2938FAMILIERECHT.rechtsvraag
1926Onderhoud en opvoeding van het minderjarige kind en ouderlijk vruchtgenot. WPNR2946, 2962FAMILIERECHT.rechtsvraag
1926Recht der vrouw op onderhoud. NJ337FAMILIERECHT.annotatie
1927Bewijskracht huwe-lijksche voorwaarden t.a.v. aanbrengst door vrouw. NJ668FAMILIERECHT.annotatie
1927Bewijslast bij alimentatievorderingen.  NJ751FAMILIERECHT.annotatie
1927Buitensporigheden. NJ397FAMILIERECHT.annotatie
1929Familieverhoor en openbare orde. NJ1236FAMILIERECHT.annotatie
1929Herstel in de ouderlijke macht en voogdij. NJ277, 280FAMILIERECHT.annotatie
1929Terugwerkende kracht van wijziging onderhoudsverplichting. NJ314FAMILIERECHT.annotatie
1930Droit de visiteNJ382,
FAMILIERECHT.annotatie
1930Echtscheiding in conv. en reconv. NJ770.FAMILIERECHT.annotatie
1930Het ,,inkomen" van de alimentatieplichtige. NJ273, 1250,
FAMILIERECHT.annotatie
1931Betwisting van eigen erkenning. NJ96FAMILIERECHT.annotatie
1931Ontkenning wettigheid (naschrift).NJB83FAMILIERECHT.artikel
1931Ontkenning wettigheid i.g.v. overspel.  NJ1931-1299NJB1299FAMILIERECHT.artikel
1931Oproeping moeder in ontkenningsprocedure.  NJ
1300FAMILIERECHT.annotatie
1932Alimentatie-overeenkomsten.  NJ1932-286, 629, 1253NJ286, 629, 1253FAMILIERECHT.annotatie
1933Aansprakelijkheid der gemeenschap voor handelingen van de vrouw.  NJ796FAMILIERECHT.annotatie
1933Kwaadwillige verlating. NJ1624FAMILIERECHT.annotatie
1933Oprichting N.V. door in gemeenschap gehuwde vrouw.  NJ1933-386NJ386FAMILIERECHT.annotatie
1933Overspel na dagvaarding. NJ278FAMILIERECHT.annotatie
1933Rechtskarakter der alimentatieplicht (terugwerkende kracht). NJ800, 819, FAMILIERECHT.annotatie
1933Scheiding en deeling der gemeenschap van vruchten en inkomsten.  NJ170FAMILIERECHT.annotatie
1933Werking huwelijksche voorwaarden tegenover derden. NJ1336FAMILIERECHT.annotatie
1934Afkoop en wijziging van alimentatie-verplichting . NJ914FAMILIERECHT.annotatie
1934Onderhoudsvordering na uitspraak der echtscheiding. NJ912FAMILIERECHT.annotatie
1934Voeging door vrouw in geding door man gevoerdNJ1703FAMILIERECHT.annotatie
1935Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden (naschrift). WPNR3403FAMILIERECHT.artikel
1935Bijwoning familieverhoor als berusting in scheidingsvonms.  NJ944FAMILIERECHT.annotatie
1935Gevolgen van huwelijkssluiting.NJ707FAMILIERECHT.annotatie
1935Vererfbaarheid van paterniteitsverplichtingen. NJ893FAMILIERECHT.annotatie
1936Afkoop alimentatie-ver plichting. NJ243FAMILIERECHT.annotatie
1936Alimentatie door ex-schoonzoon. NJ1936-936FAMILIERECHT.annotatie
1936Alimentatie voor minderjarige kinderen. NJ393FAMILIERECHT.annotatie
1936Art. 270(2)  B. W. NJ161FAMILIERECHT.annotatie
1936Recht op vermelding overspel-medeplichtige in echtscheidings-vonnis. NJ962FAMILIERECHT.annotatie
1936Termijn voor rechtsvordering tot ontkenning van wettigheid. NJ394FAMILIERECHT.annotatie
1937Trouwbeloften-breuk. NJ477FAMILIERECHT.annotatie
1937Werkingssfeer van art. 169 B. W. NJ177FAMILIERECHT.annotatie
1938Echtscheiding en onderhoud.  NJ681FAMILIERECHT.annotatie
1938Verzoening.  NJ1082FAMILIERECHT.annotatie
1939Aanvechting van afstand van gemeenschap. NJ337FAMILIERECHT.annotatie
1939Alimentatie en overheidssteun .NJ819FAMILIERECHT.annotatie
1939Levensonderhoud i.g.v. scheiding van tafel en bed, gevolgd door echtscheiding.  NJ337FAMILIERECHT.annotatie
1939Proces-bijstand en –machtiging.  NJ1939-1043NJ1043FAMILIERECHT.annotatie
1940Beschikkings-bevoegdheid van man over goederen van de vrouw.NJ873FAMILIERECHT.annotatie
1940Positie van moeder in ontkenningsprocedure.  NJ1940-342NJ342FAMILIERECHT.annotatie
1941Decisoire eed in scheidingsgeding. NJ519FAMILIERECHT.annotatie
1941Gekapitaliseerde uitkeering.NJ527FAMILIERECHT.annotatie
1941Processueele alimentatie door vrouw aan man.  NJ1941-218NJ218FAMILIERECHT.annotatie
1941Uitqelokt overspel. NJ479FAMILIERECHT.annotatie
1941Wijziging van onjuiste alimentatie-beschikkingNJ401FAMILIERECHT.annotatie
1909Recht op handelsnaam (vóór 1921)WPNR2078HANDELSRECHTannotatie
1912Rechtskaraktcr levensverzekeringWPNR2238HANDELSRECHTrechtsvraag
1912Verhouding verzekerde tot verzekeringsmij.-in-liquidatieWPNR2195HANDELSRECHTrechtsvraag
1914Inbreng van eigen aandeden door N.VWPNR2334HANDELSRECHTrechtsvraag
1915Beding van rentevergoeding voor inbreng in v.o.f.WPNR2392HANDELSRECHTrechtsvraag
1916Rechtspositie inbreng bij v.o.f.WPNR2445HANDELSRECHTrechtsvraag
1916, 1920Molengraaff: LeiddraadWPNR2401, 2628 HANDELSRECHTboekbespreking
1916, 1921, 1936Polak: HandboekWPNR2447, 2700, 3450HANDELSRECHTboekbespreking
1919Continuatie van v.o.f. met erfgenamen van vennootWPNR2563, 2567HANDELSRECHTrechtsvraag
1921Inschrijvingsplicht in het HandelsregisterWPNR2674HANDELSRECHTrechtsvraag
1921Omzetting van een coöperatieve ver­eeniging in een N.V.WPNR2712HANDELSRECHTartikel
1921Rente en kosten bij wisselprotestWPNR2702HANDELSRECHTrechtsvraag
1922Herleving verstreken N.V.WPNR2725-2729HANDELSRECHTrechtsvraag
1922Rechtskarakter commanditaire vennootschap op, aandeelenWPNR2721HANDELSRECHTrechtsvraag
1923Aanstelling procuratiehouder in N.V.WPNR2806HANDELSRECHTrechtsvraag
1923Commanditaire vennootschap en geldleening met, winstaandeelWPNR2783HANDELSRECHTrechtsvraag
1925Rechten commanditairen vennootWPNR2903HANDELSRECHTrechtsvraag
1926Nieuwe geschriften over het wetsont­werp op de naamlooze vennootschapWPNR2966HANDELSRECHTartikel
1926Overdracht van handelsnaamNJ3477HANDELSRECHTannotatie
1927Aansprakelijkheid van vervoerderNJ78HANDELSRECHTannotatie
1927Faillissement der V.o.f.NJ726
HANDELSRECHTannotatie
1927Orderbiljet en avalNJ1087, 1089HANDELSRECHTannotatie
1927Rechtskarakter couponNJ692HANDELSRECHTannotatie
1928Bewijs lidmaatschap van coöperatieve vereenigingNJ1250HANDELSRECHTannotatie
1928Dwaling bij besluit tot statutenwijziging van coöperatieve vereenigingNJ1631HANDELSRECHTannotatie
1928Inbreng van vordering in v.o.f.NJ1419HANDELSRECHTannotatie
1928Nietigheid statutenwijziging van N.V.NJ1375HANDELSRECHTannotatie
1928Rechtskarakter commanditaire vennootschapNJ1225HANDELSRECHTannotatie
1928Rechtskarakter commanditaire vennootschapWPNR2202, 2203HANDELSRECHTrechtsvraag
1928Wolfsbergen: De nationali­teit der N.V.WPNR3076HANDELSRECHTboekbespreking
1929VolstortingsplichtNJ841
HANDELSRECHTannotatie
1930Faillissement der V.o.f.NJ630HANDELSRECHTannotatie
1933Aanvang bestaan N.VNJ12HANDELSRECHTannotatie
1933VolstortingsplichtNJ188HANDELSRECHTannotatie
1934Beperking handelingsbevoegdheid N.V.en bescherming van derden b.fNJ674HANDELSRECHTannotatie
1935Deskundigen-taxatie (art. 288 K.) en bindend adviesNJ174HANDELSRECHTannotatie
1936MakelaarsprovisieNJ449HANDELSRECHTannotatie
1936Rechtskarakter verzekeringspremieNJ991HANDELSRECHTannotatie
1936V.o.f. en merkenwetNJ425HANDELSRECHTannotatie
1937Het rechtskarakter der v.o.f.NJ640HANDELSRECHTannotatie
1937Het rechtskarakter der v.o.f.WPNR3029,
HANDELSRECHTannotatie
1937Rechtskarakter commanditaire vennootschapNJ586HANDELSRECHTannotatie
1937V.o.f. als lid van maatschapNJ1HANDELSRECHTannotatie
1939HandelsnaamwetNJ345HANDELSRECHTannotatie
1939Vereffening van N. V.NJ933HANDELSRECHTannotatie
1940Eenmans-N.V.NJ76HANDELSRECHTannotatie
1940Eenmans-N.V.WPNR2054HANDELSRECHTrechtsvraag
1941Art. 75e K.NJ62HANDELSRECHTannotatie
1913Paterniteitsactie in het IPRNJ895INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTannotatie
1927Toepasselijk recht t.a.v. overeenkomst in buiten­ land geslotenNJ1113INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTannotatie
1936Huivelijksbetetselen t.a.v. vreemdelingenNJ1013INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTannotatie
1937AlgemeenNJ661INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTannotatie
1938Paterniteitsactie in het IPRNJ989INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTannotatie
1939Internationaal bewijsrechtNJ122INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTannotatie
1916CrematieWPNR2424MAATSCHAPPELIJK RECHTrechtsvraag
1940Verhaal armenzorgNJ53MAATSCHAPPELIJK RECHTannotatie
1940WerkloozensteunNJ52MAATSCHAPPELIJK RECHTannotatie
1908Art. 1 Spoorwegwet 1875WPNR1997ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1911Aansprakelijkheid ex art. 1405WPNR2158ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1913Drucker: Onrechtmatige daadRM614ONRECHTMATIGE DAADboekbespreking
1923Schadevergoeding buiten schuldWPNR2772ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1926De aansprakelijkheid van den vervoer­der bij personenvervoerWPNR2973ONRECHTMATIGE DAADartikel
1926Pluraliteit van dadersNJ161ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1928Aansprakelijkheid van notarisNJ1417ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1928Persoonlijke aansprakelijkheid van organenNJ369ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1929Causaal verbandNJ911ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1930Aansprakelijkheid van notarisNJ489ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1930Maatschappelijke zorgvuldigheidNJ935ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1931SchutznormNJ1306ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1932Causaal verbandNJ162ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1932Herstel als schadevergoedingNJ1334ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1933Art. 1416 (O) B. W.NJ1273ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1936BoycottNJ350ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1936Misbruik van rechtNJ415ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1937Aansprakelijkheid van den StaatNJ573ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1937Aansprakelijkheid van onderwijzersNJ451ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1937Misbruik van rechtNJ639ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1938Misbruik van rechtNJ353ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1938Onrechtmatige overheidsdaadNJ1050,ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1938Onrechtmatige overheidsdaadWPNR2554
ONRECHTMATIGE DAADartikel
1939HinderNJ932ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1939Onrechtmatige ooverheidsdaadNJ536ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1939Onrechtmatigheid — schuld — risicoNJ874ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1939Verzekering en alimentatie-vergoeding ex art., 1406 B. W. NJ1010ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1941Misbruik van rechtNJ109ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1941Uitlatingen omtrent concurrentNJ660ONRECHTMATIGE DAADannotatie
1905Wittewaal: De oorzaak bij de overeenkomstWPNR1853OVEREENKOMSTboekbespreking
1907Geldigheid huwelijks-makelaardijWPNR1965OVEREENKOMSTrechtsvraag
1908Stilzwijgende wilsovereenstemmingWPNR1990, 1992OVEREENKOMSTrechtsvraag
1911Zakelijke lastenWPNR2145OVEREENKOMSTrechtsvraag
1912Geldigheid overeenkomst ingaande na doodeWPNR2243,OVEREENKOMSTrechtsvraag
1912Uitlegging van overeenkomstenWPNR,
2241OVEREENKOMSTannotatie
1913Afstand van het recht op ontbinding ex art.1302 B.WWPNR2261OVEREENKOMSTrechtsvraag
1913Geldigheid overeenkomst ingaande na doodeWPNR2245, 2249, 2285, OVEREENKOMSTrechtsvraag
1914Geldigheid overeenkomst ingaande na doodeWPNR2306OVEREENKOMSTrechtsvraag
1918Acceptatie en opzegging van overeenkomstWPNR2512OVEREENKOMSTrechtsvraag
1919Vordering ex art. 1302 B. W. i.g.v. faillissementWPNR2574OVEREENKOMSTrechtsvraag
1919Zakelijke werking van ontbinding ex art. 1302B. W.WPNR2562OVEREENKOMSTrechtsvraag
1926Exceptie van minderjarigheidNJ560OVEREENKOMSTannotatie
1926Goede trouw en billijkheidNJ444OVEREENKOMSTannotatie
1926Reëele contracten en vóór-overeenkomstenNJ1109OVEREENKOMSTannotatie
1927Dwaling en bedrog en onsplitsbaarheidNJ1140OVEREENKOMSTannotatie
1927Dwaling en wanprestatieNJ1141OVEREENKOMSTannotatie
1927IngebrekestellingNJ1095,
OVEREENKOMSTannotatie
1927Uitlegging van overeenkomstenNJ434, 1092
OVEREENKOMSTannotatie
1929Uitlegging van overeenkomstenNJ1252, 1492OVEREENKOMSTannotatie
1930Oorzaak der overeenkomstNJ1254 OVEREENKOMSTannotatie
1930Uitlegging van overeenkomstenNJ1516OVEREENKOMSTannotatie
1932Gebruik en aanvullend rechtNJ1616OVEREENKOMSTannotatie
1932Wederkeerige overeenkomstNJ1672OVEREENKOMSTannotatie
1933De Staat als partij in overeenkomstNJ1333OVEREENKOMSTannotatie
1935Nietig-verklaring van door pseudo-ongehuwde vrouw aangegane overeenkomstNJ835OVEREENKOMSTanotatie
1937Beding over nog niet opengevallen nalatenschapNJ979OVEREENKOMSTannotatie
1937IngebrekestellingNJ435OVEREENKOMSTannotatie
1937Uitlegging van overeenkomstenNJ979OVEREENKOMSTannotatie
1937Verplichting tot schade-beperking door schuld-eischer i.g.v. wanprestatieNJ435OVEREENKOMSTannotatie
1938Zich sterk makenNJ1094OVEREENKOMSTannotatie
1939Oorzaak der overeenkomstNJ303, 495OVEREENKOMSTannotatie
1939Oorzaak der overeenkomstNJ1204 OVEREENKOMSTannotatie
1939Uitlegging van overeenkomstenNJ353OVEREENKOMSTannotatie
1940Beroep op nietigheid als exceptie of als zelf­standige vorderingNJ971OVEREENKOMSTannotatie
1941Borgtocht en goede trouwNJ508OVEREENKOMSTannotatie
1941Causaliteit bij wanprestatieNJ425OVEREENKOMSTannotatie
1909Verlies ingezetenschap van toezienden voogdWPNR2064PERSONENRECHTrechtsvraag
1910Doorhaling voogdij-hypotheek. WPNR2132PERSONENRECHTrechtsvraag
1911Opheffing hypotheek van minderjarigenWPNR2148PERSONENRECHTrechtsvraag
1912Nietigheid benoeming van toezienden voogd. WPNR2196PERSONENRECHTrechtsvraag
1912Opheffing hypotheek van minderjarigen  WPNR2201PERSONENRECHTannotatie
1920Geldigheid van handelingen door ten overvloede benoemden bewindvoerder voor afwezigeWPNR2662PERSONENRECHTrechtsvraag
1928Bevoegdheden provisioneel bewindvoerder. NJ49PERSONENRECHTannotatie
1939Art. 415 B. W. NJ1037PERSONENRECHTannotatie
1941Art. 415 B. W. NJ942PERSONENRECHTannotatie
1907Strekking van art. 397 B. W.  WPNR1943PERSONENRECHT.rechtsvraag
1907Verklaring van benoemden voogd volgens art.387a B. W.  WPNR1962, 1964WPNR1962, 1964PERSONENRECHT.rechtsvraag
1908Doorhaling voogdij-hypotheek. WPNR2004PERSONENRECHT.rechtsvraag
1908Verlies ingezetenschap van toezienden voogdWPNR2017PERSONENRECHT.rechtsvraag
1908Verplichtingen van toezienden voogd. WPNR2015PERSONENRECHT.rechtsvraag
1909Geldigheid van handelingen door ten overvloede benoemden bewindvoerder voor afwezigeWPNR2060PERSONENRECHT.rechtsvraag
1910Opheffing hypotheek van minderjarigen  WPNR2140PERSONENRECHT.rechtsvraag
1910Rechten van meerderjarig-gewordene tegen ex-voogd. WPNR2140WPNR2140PERSONENRECHT.rechtsvraag
1911Bevoegdheden provisioneel bewindvoerder. WPNR 2170
PERSONENRECHT.rechtsvraag
1911Nietigheid benoeming van toezienden voogd. WPNR2188PERSONENRECHT.rechtsvraag
1911Plaatsing in buitenl. krankz.gesticht en bekwaamheid. WPNR2170WPNR2170PERSONENRECHT.rechtsvraag
1917Afstand van gemeenschap door vader-voogd. WPNR2492, 2494, 2497PERSONENRECHT.rechtsvraag
1917Verlies van Nederlanderschap. WPNR2492PERSONENRECHT.rechtsvraag
1919Verblijf van voogd in Ned.-Indië. WPNR2599PERSONENRECHT.rechtsvraag
1926Huwelijkstoestemming i.g.v. curateele wegens zwakheid van vermogens. NJ621PERSONENRECHT.annotatie
1927Benoeming provisioneel bewindvoerder over krankz.NJ32PERSONENRECHT.annotatie
1930
Art. 415 B. W. NJ1662
PERSONENRECHT.annotatie
1930Domicilie van schipper en schepeling. NJ90PERSONENRECHT.annotatie
1930Opheffing hypotheek van minderjarigenNJ1419PERSONENRECHT.annotatie
1935Nationaliteit van kinderen eener met Nederlander gehuwde vreemdelinge.NJ171PERSONENRECHT.annotatie
1935Voogdij en huwelijkNJ1412PERSONENRECHT.annotatie
1936Art. 451 B.W. NJ771PERSONENRECHT.annotatie
1936Echtscheidingsvordering door vrouw (curatrice)tegen ondet curateele gestelden man. NJ393PERSONENRECHT.annotatie
1936Nationaliteit van natuurlijke kinderen.NJ1013PERSONENRECHT.annotatie
1937Criterium van verandering van woonplaats. NJ1097PERSONENRECHT.annotatie
1941Erkenning in de wet op het Nederlanderschap art. 1.NJ201PERSONENRECHT.annotatie
1941Rechtspositie krankzinnigen vóór curateele. NJ1941-756NJ756PERSONENRECHT.annotatie
1906Schadevergoeding als dwangmiddel bij veroordeeling tot nakomingWPNR1931 vv.PROCESRECHTartikel
1911Schadevergoeding als dwangmiddel bij veroordeeling tot nakomingWPNR2185PROCESRECHTannotatie
1912Formuleering van vonnissenWPNR
2198
PROCESRECHTannotatie
1913Wijze van procedeeren voor den KantonrechterWPNR2248, 2249PROCESRECHTrechtsvraag
1914Formuleering van vonnissenWPNR2334PROCESRECHTrechtsvraag
1922Bezuiniging bij de rechterlijke machtWPNR2753, 2757PROCESRECHTartikel
1923Nolen: Handl. voor ArbitersWPNR2782PROCESRECHTboekbespreking
1926De acte als executoriale titelNJ559PROCESRECHTannotatie
1926Executie van vonnis tegen pseudo-procespartijNJ1055PROCESRECHTannotatie
1926Kracht van gewijsdeNJ1060,1064
PROCESRECHTannotatie
1926Niet-overgelegd procesverbaal van getuigen-ver-, hoorNJ61PROCESRECHTannotatie
1926Novum in cassatieNJ45PROCESRECHTannotatie
1926Ontkentenis van gerechtelijke verrichtingenNJ663PROCESRECHTannotatie
1926TusschenvonnissenNJ816PROCESRECHTannotatie
1927Competentie van KantonrechterNJ80PROCESRECHTannotatie
1927De gefailleerde als getuigeNJ93PROCESRECHTannotatie
1927Eisch en weer in hooger beroepNJ1109PROCESRECHTannotatie
1927Formuleering der grieven in cassatieNJ401PROCESRECHTannotatie
1927Motiveering der uitspraakNJ1114
PROCESRECHTannotatie
1927Noodeloos veroorzaakte kostenNJ690PROCESRECHTannotatie
1927Ontvankelijkheid en toewijsbaarheid der vorderingNJ499PROCESRECHTannotatie
1927Verwijzing na cassatieNJ1146PROCESRECHTannotatie
1928Ambtshalve vernietiging in cassatieNJ1219PROCESRECHTannotatie
1928Appèl van conventie en gewijsde in reconventieNJ892PROCESRECHTannotatie
1928BerustingNJ566PROCESRECHTannotatie
1928Bevoegdheid en ontvankelijkheid i.g.v. overeen­komst tot adieering van KantonrechterNJ1485PROCESRECHTannotatie
1928Bewijs van bevoegdheid van exploiteerenden deurwaarderNJ554PROCESRECHTannotatie
1928Cassatie in het belang der wet tegen niet in, hoogste ressort gewezen uitspraakNJ942PROCESRECHTannotatie
1928Competentie en openbare ordeNJ272PROCESRECHTannotatie
1928Gebondenheid aan interlocutoirNJ574PROCESRECHTannotatie
1928Gedekt verweerNJ700PROCESRECHTannotatie
1928Individualiseering der vorderingNJ756PROCESRECHTannotatie
1928Overschrijding van rechtsmachtNJ574PROCESRECHTannotatie
1928Voorloopig getuigenverhoorNJ331PROCESRECHTannotatie
1928Voorwaardelijke eisch in reconventieNJ559PROCESRECHTannotatie
1929Aanvulling rechtsgronden in cassatieNJ1381PROCESRECHTannotatie
1929Gebondenheid aan interlocutoirNJ869, 1233
PROCESRECHTannotatie
1929Kosten-veroordeeling bij beschikking op verzoek­schriftNJ1686PROCESRECHTannotatie
1929Omvang van het hooger beroepNJ150PROCESRECHTannotatie
1929Onvoldoende motiveering en cassatiemiddelNJ761PROCESRECHTannotatie
1929RechtsweigeringNJ879, 894PROCESRECHTannotatie
1929RevisieNJ376PROCESRECHTannotatie
1929Werking van constitutieve vonnissenNJ257PROCESRECHTannotatie
1930Algemeene rechtsbeginselen in cassatieNJ1321PROCESRECHTannotatie
1930Cassatie in het belang der wetNJ633PROCESRECHTannotatie
1930Dagvaarding door rechtspersoonNJ1193PROCESRECHTannotatie
1930Formuleering van vonnissenNJ148PROCESRECHTannotatie
1930Gebondenheid aan interlocutoirNJ794, 798PROCESRECHTannotatie
1930Hooger beroep van arbitrale uitspraakNJ1190PROCESRECHTannotatie
1930Samenhang conventie en reconventieNJ733PROCESRECHTannotatie
1931Appèl van request-beschikkingenNJ548PROCESRECHTannotatie
1931Buitenlandsche vonnissenNJ895PROCESRECHTannotatie
1931Kracht van gewijsdeNJ17PROCESRECHTannotatie
1931Lijdelijkheid en actie-systeemNJ788PROCESRECHTannotatie
1931Novum bij pleidooi in hooger beroepNJ1385PROCESRECHTannotatie
1931Processueele beteehenis van verzet tegen dwang­bevelNJ1345PROCESRECHTannotatie
1932Bevoegdheidsgeschillen en rechtszekerheidNJ1278PROCESRECHTannotatie
1932Bezitsgeschil en kort gedingNJ488PROCESRECHTannotatie
1932Incidenteel beroep tegen te laat ingesteld prin­cipaal beroepNJ1520PROCESRECHTannotatie
1932Mogelijkheid van cassatieNJ491PROCESRECHTannotatie
1932Reorganisatie van de rechterlijke macht?NJ553PROCESRECHTannotatie
1933Appèl van request-beschikkingenNJ487, 1637, 2006PROCESRECHTannotatie
1933Beslag op goederen bestemd voor den openbaren dienstNJB205PROCESRECHTartikel
1933Bevoegdheid van scheidsliedenNJ867PROCESRECHTannotatie
1933Buitenlandsche arbitrale uitspraakNJ110PROCESRECHTannotatie
1933Cassatie en request-civielNJ400PROCESRECHTannotatie
1933EedsformulierNJ278PROCESRECHTannotatie
1933Interlocutoir en appèlNJ1370PROCESRECHTannotatie
1934Appèl van presidiale echtscheidingsbeschikkingNJ1288PROCESRECHTannotatie
1934Buitenlandsch recht in cassatieNJ530, 537PROCESRECHTannotatie
1934Dwangsom en rechtsverwerhingNJ1240PROCESRECHTannotatie
1934Formuleering van vonnissenNJ1291, 1717PROCESRECHTannotatie
1934Oneenigheid oiw overeengekomen arbitrageNJ802PROCESRECHTannotatie
1934Passeering bewijs-aanbodNJ1292PROCESRECHTannotatie
1934Samenhang conventie en reconventieNJ594PROCESRECHTannotatie
1934Verandering van eischNJ1300PROCESRECHTannotatie
1934Verwijzing na cassatieNJ1233PROCESRECHTannotatie
1934Verzet door minderjarige tegen verstekvonnisNJ804PROCESRECHTannotatie
1935Aanvulling rechtsgronden in cassatieNJ130, 1248PROCESRECHTannotatie
1935Alimentatieprocedure in appèl en cassatieNJ822, 1410PROCESRECHTannotatie
1935De acte als executoriale titelNJ500PROCESRECHTannotatie
1935Incidenteel hooger beroep van beschikkingenNJ819PROCESRECHTannotatie
1935Interlocutoir en appèlNJ72
PROCESRECHTannotatie
1935Motiveering van beschikkingenNJ72PROCESRECHTannotatie
1935Verandering van eischNJ1461PROCESRECHTannotatie
1936Beoordeeling van overeenkomst in request-procedureNJ841PROCESRECHTannotatie
1936Competentie en deelbaarheidNJ375PROCESRECHTannotatie
1936Exceptie van verknochtheidNJ469PROCESRECHTannotatie
1936Interlocutoir en appèlNJ4PROCESRECHTannotatie
1936Niet-oproeping in cassatie van medeverweerdersNJ1049PROCESRECHTannotatie
1936Novum in cassatieNJ243PROCESRECHTannotatie
1936Scheidingsvordering in conv. en reconvNJ450PROCESRECHTannotatie
1936Waarheidsplicht en request-civielNJ1014PROCESRECHTannotatie
1937De H. R. als appèl-rechterNJ980PROCESRECHTannotatie
1937Motiveering der uitspraakNJ243PROCESRECHTannotatie
1937Oud-Vaderlandsch recht in cassatieNJ1020PROCESRECHTannotatie
1937Toepasselijkheid van valschheidsproceduceNJ942PROCESRECHTannotatie
1938Beslag en schijn-acteNJ505PROCESRECHTannotatie
1938Competentie in scheidingsproceduresNJ210PROCESRECHTannotatie
1938Conventie en reconventie in appèlNJ2PROCESRECHTannotatie
1938Dwangsom zonder voorafgaande overtredingNJ948PROCESRECHTannotatie
1938Wederzijdsche echtscheiding en appèlNJ3PROCESRECHTannotatie
1939Aantasting arbitrale uitspraakNJ495PROCESRECHTannotatie
1939Beoordeeling van overeenkomst in request-procedureNJ345PROCESRECHTannotatie
1939Jus curia novitNJ919PROCESRECHTannotatie
1939Niet-oproeping van alle ip. in appèlNJ714PROCESRECHTannotatie
1939Onregelmatig appèl en schorsende krachtNJ396PROCESRECHTannotatie
1939Processueel karakter van het pleidooiNJ1012, 1044PROCESRECHTannotatie
1939Rekening en verantwoordingNJ935PROCESRECHTannotatie
1939Vanwaardeverklaring en competentieNJ569PROCESRECHTannotatie
1940BerustingNJ649PROCESRECHTannotatie
1940DwangsomNJ1127PROCESRECHTannotatie
1940Omvang van het hooger beroepNJ24PROCESRECHTannotatie
1940Uitvoerbaarverklaring bij voorraadNJ351PROCESRECHTannotatie
1940Vernietiging van arbitrale uitspraakNJ1127PROCESRECHTannotatie
1941Appèl van presidiale echtscheidingsbeschikkingNJ441PROCESRECHTannotatie
1941BerustingNJ835PROCESRECHTannotatie
1941Decisoire eed in scheidingsgedingenNJ519PROCESRECHTannotatie
1941Devolutieve kracht van het appèlNJ508PROCESRECHTannotatie
1941Duidelijke en bepaalde conclusieNJ425PROCESRECHTannotatie
1941Recht en feit in cassatieNJ930PROCESRECHTannotatie
1941Volkenrecht in cassatieNJ923PROCESRECHTannotatie
1941Zich refereerenNJ11PROCESRECHTannotatie
1942Het rechtsvorderingstractaat in den oorlogNJ23PROCESRECHTannotatie
1942Praeparatoire vonnissenNJ35PROCESRECHTannotatie
1942RangregelingNJ152PROCESRECHTannotatie
1920Pandecten van het Adat-recht. Onze EeuwIV blz. 386RECHT VAN DE OVERZEESCHE GEBIEDEN.boekbespreking
1919Boekbespr.: Lamberts Hurrelbrinck: De wetgeving der Twaalf Tafelen in het licht van den Romeinschen Godsdienst. Onze EeuwIV blz. 252RECHTSGESCHIEDENIS.boekbespreking
1923de Blécourt: Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht. Onze EeuwII blz. 236RECHTSGESCHIEDENIS.boekbespreking
1916De beteekenis der Grondwetsherziening en het incident NierstraszDe Schakelblz. 18STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTartikel
1916De eedskwestieDe Schakelblz. 10STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTartikel
1916De eedswet in de practijkDe Schakelblz. 186STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTartikel
1916Het eeds-ontwerp in de Tweede KamerDe Schakelblz. 42STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTartikel
1917Nierstrasz: Beschouwingen over de verhouding tusschen volk, volksvertegenwoordiging en regee­ringOnze EeuwII, blz., 463STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTboekbespreking
1918des Amorie van der Hoe­ven: Óver het wezen der Godsdienst en hare betrekking tot het StaatsregtOnze EeuwIII, blz. 375STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTboekbespreking
1919Tutein Noltenius: Referen­dum en initiatiefOnze EeuwIV, blz. 252STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTboekbespreking
1921De Savornin Lohman: Ver­zamelde OpstellenOnze EeuwII, blz. 125STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTboekbespreking
1922Klein werkOnze EeuwI, blz., 98STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTartikel
1923De Savornin Lohman: Ver­zamelde OpstellenOnze EeuwIV, blz. 119STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTboekbespreking
1925Art. 120 (113 O) Gemeentewet BouwvergunningNJ323 STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1927Gemeentelijke, huurverordeningenGem.-Bestuurblz. 117 w.STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTartikel
1930Vergoedingsrecht voor gebruik publiek domein OnteigeningNJ1580
STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1931Vergoedingsrecht voor gebruik publiek domein OnteigeningNJ1613
STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1936Art. 120 (113 O) Gemeentewet BouwvergunningNJ424STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1937De rente van art. 54h OnteigeningswetNJ1066STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1938Onteigening en schadeloosstellingNJ708STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1941Vergoedingsrecht voor gebruik publiek domein OnteigeningNJ644 STAATS- EN ADMINISTRATIEF RECHTannotatie
1920Mott Osborne: Gevangenis en samenlevingOnze EeuwIV, blz. 134STRAFRECHTboekbespreking
1921Diefstal van electriciteitWPNR2693, 2698 STRAFRECHTartikel
1926Sacco en VanzettiAlg. Weekbl. v. Chris-, tend. en Cultuur7 no. 44STRAFRECHTartikel
1929Giessen-NieuwkerkAlg. Weekbl. v. Chris-, tend. en Cultuur30 no. 2STRAFRECHTartikel
1927Schorsing van advocaat-procureur met mededee-, ling aan leden der OrdeNJ1051TUCHTRECHTannotatie
1927Schorsing van advocaat-procureur met publicatie, in dagbladNJ275TUCHTRECHTannotatie
1930Verandering van wetgeving in het tuchtrechtNJ167TUCHTRECHTannotatie
1935Overeenkomst omtrent advocaten-honorariumNJ114TUCHTRECHTannotatie
1907Stilzwijgende delegatie?WPNR1970VERBINTENISrechtsvraag
1922Hypotheek en subrogatieWPNR2727VERBINTENISrechtsvraag
1925CompensatieWPNR2788, 2790VERBINTENISrechtsvraag
1926Mede-aansprakelijkhetdNJ161VERBINTENISannotatie
1926Verplichting van gelaedeerde tot beperking der schadeNJ837VERBINTENISannotatie
1926Wanprestatie en onrechtmatige daadNJ1052VERBINTENISannotatie
1928Verplichting van gelaedeerde tot beperking der schadeNJ329VERBINTENISannotatie
1929Compensatie en retentieNJB1378VERBINTENISartikel
1930Compensatie- en liquidatie-accoordNJ1545VERBINTENISannotatie
1931Verhaalsaansprakelijkheid van wortelvaste vruch­tenNJ17VERBINTENISannotatie
1932Aanbod van betaling met consignatieNJ85VERBINTENISannotatie
1933Vernietigingstermijn voor handelingen van on-bekwamen NJ796VERBINTENISannotatie
1935Stuiting der verjaringNJ1279VERBINTENISannotatie
1937Compensatie en faillissementNJ1179VERBINTENISannotatie
1937Het vermoeden van betaling van art. 1430 B. W.NJ97VERBINTENISannotatie
1938Cessie en compensatieNJ1011VERBINTENISannotatie
1938Het gebruik als rechtsbronNJ950VERBINTENISannotatie
1938KwijtscheldingNJ377VERBINTENISannotatie
1941Gevolgen van ontbinding van schuldvernieuwings-overeenkomst NJ2VERBINTENISannotatie
1941Rechten derde pandgever ex art. 14383 B. W.NJ728VERBINTENISannotatie
1941Toerekenbare schijnNJ191VERBINTENISannotatie
1942CompensatieNJ152VERBINTENISannotatie
1926Natuurlijke verbintenisNJ781VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1926Zaak waarnemingNJ583VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1933Condictio indebiti wegens onzedelijke oorzaakNJ812VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1933Natuurlijke verbintenisNJ384VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1935Beslag en zaakwaarnemingNJ1463VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1936Tusschen natuurlijke verbintenis en schenkingNJ160VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1937Natuurlijke verbintenisNJ1108VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1938Natuurlijke verbintenisNJ323VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1939Zaak waarnemingNJ936VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1941Gevolg van voldoening aan natuurlijke ver­bintenisNJ61VERBINTENIS UIT DE WETannotatie
1907Contracten van vereenigingen zonder rechtsper­soonlijkheidWPNR1960VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1908Gebreken in de toestemming bij oprichting N.V.'sWPNR2015VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1908Wijziging van statutenWPNR1984VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1911Internationaal vereenigingsrechtWPNR2161VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1911Vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid optre­dend als lid van andere corporatieWPNR2176VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1911Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheidWPNR2142VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1911Wijziging van statutenWPNR2143VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1916Hoofdelijke aansprakelijkheid van leden van cor­poratieWPNR2427, 2428VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1916Uitoefening lidmaatschapsrechtenWPNR2403VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1919Meerderheid van stemmenWPNR2593VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1923Art. 1374 B.W. en de statuten der N.V.WPNR2801VEREENIGING EN RECHTSPERSOONartikel
1923Handelingen in strijd met stichtingsdoelWPNR2788VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1923Stemrecht en vertegenwoordigingWPNR2807VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1926Pensioenregeling door vereeniging van werkgeversNJ783VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1926StichtingenNJ522VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1926StichtingenWPNR2767 vv.VEREENIGING EN RECHTSPERSOONrechtsvraag
1929Goede trouw in de verhouding lid-corporatieNJ79VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1930Betwisting statutenwijzigingNJ113, 653VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1930Lidmaatschapsverplichtingen en goede trouwNJ1316VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1930Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheidNJ513VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1931Aansprakelijkheid zedelijk lichaam yoor onrecht­matige daadNJ401VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1933Aansprakelijkheid rechtspersoon-orgaan voor on­rechtmatige daadNJ596VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1935Aantasting van onregelmatig vereenigingsbesluitNJ701VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1937Oud - Vaderlandsch stichtingsrechtNJ1020VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1937Rechten in KerkgenootschapNJ450VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1937Werkelijk verblijf van rechtspersonenNJ572VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1937,
1938,
1941
Toetsing vereenigingsbesluitenNJ943
VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1938Toetsing vereenigingsbesluitenNJ996, 1076VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1939Het Reglement voor de Ned. Herv. Kerk van 1816NJ763VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1939Rechtspersoonlijkheid van KerkgenootschappenNJ247VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1940Fraus legis in het vereenigingsrechtNJ968VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1941Toetsing vereenigingsbesluitenNJ528VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1941Uitlegging van statutenNJ925VEREENIGING EN RECHTSPERSOONannotatie
1943/1944Kenmerken van RechtHet Recht van het Recht, onvoltooid manuscript voor een boek.hoofdstuk 1, post mortem gepubliceerd.Verz. Geschrift. no 1
I. (1-119)
manuscript
1915Recht en LevensbeschouwingSynthese en Beschouwingen over Recht, 1924.p. 1 e.v.Verz. Geschrift. no 2
I (120-161)
artikel
1917Recht en LiefdeSynthese en Beschouwingen over Recht 1924. p. 179 e.v.Verz. Geschrift. no 3
I (162 – 187)
artikel
1917Gedachten over Macht en RechtOnze Eeuw en Beschouwingen over Recht 1924.p. 321 e.vVerz. Geschrift. no 4
I (188 – 215)
artikel
1918Gerechtigheid en Rechtde Schakelp.168 e.v.Verz. Geschrift. no 5
I (216 – 224)
artikel
1924Recht en BillijkheidBeschouwingen over RechtVerz. Geschrift. no 6
I (225 – 281)
hoofdstuk
1927Recht en MoraalHandelingen van de Vereeniging van Wijsbegeerte des Rechts, XIII, en Mensch en Maatschappij 1927p. 259 v.v.
p. 338 v.v.
Verz. Geschrift. no 7
I(282 – 295)
inleiding
1932Recht en GerechtigheidRede, gehouden ter herdenking van den 300sten verjaardag der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam als Rector-Magnificus der Universiteit.Verz. Geschrift. no 8
I. (296 – 317)
rede
1933L’Interprétation de la Loi et la JusticeLezing, gehouden voor de juridische faculteit van de Universiteit van Parijs, onder auspiciën van het Institut de Droit comparéVerz. Geschrift. no 9
I (318 – 329)
lezing
1934Beginselen van SamenlevingVoordrachten gehou-den op uitnodiging van het Leidsch Universi-teitsfonds Verz. Geschrift. no 10
I.10 (330 – 379)
voordrachten
1934Natuurlijke normen in het Positieve Recht(Nijmegen 1933)Boekbeschouwing over de rectorale rede van Prof. Mr. E.J.J. van der HeijdenRechtsgeleerd Magazijn afl. 5, p. 427Verz. Geschrift. no 11
I (380 – 381)
artikel
1935Over den RechtstaatRede op een theologenconferentie Verz. Geschrift. no 12
I (382 – 394)
rede
1935RechtsbeginselenVoordracht voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. LetterkundeVerz. Geschrift. no 13
I (395 – 412)
voordracht
1939Evangelie en RechtWoord en Wereld
Mede naar aanleiding van Karl Barth: Rechtfertigung und Recht, Evangelische Buchhandlung Zollikon 1938.
Verz. Geschrift. no 14
I (413 – 431)
artikel
1942De Structuur der RechtswetenschapMededeeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, uitgesproken in de vergadering der Afdeling Letterkunde Verz. Geschrift. no 15
I (432 – 470)
mededeling KNAW
1948Over Spel en Ernst in het Recht (Bij H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V. Haarlem verschenen onder den titel: Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris Duni MCMXL IIArtikel opgenomen in een bundel, welke aan Prof. Dr. J. Huizinga op zijn zeventigste verjaardag, 7 December 1947, is aangeboden. Verz. Geschrift. no 16
I (471 – 492)
hoofdstuk
1945AfscheidsredeRede uitgesproken ter gelegenheid van het neerleggen van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 25 October 1945.Verz. Geschrift. no 17
I (493 – 505)
rede
1946SouvereiniteitNederlandsch manuscript van een lezing voor Harvard die wegen overlijden van Paul Scholten niet is doorgegaan. gebleven.Deel 2Verz. Geschrift. no 18
I (506-521)
manuscript
1916Krabbe’s Staatsideede Schakelno. 5Verz. Geschrift. no 19
II (1 – 8)
artikel
1917De GrondwetsherzieningOnze Eeuwafl 2Verz. Geschrift. no 20
II (9 – 21)
artikel
1917De gewetensvrijheid tegenover den militairen dienstplichtde Schakelno 12Verz. Geschrift. no 21
II (22 – 30)
artikel
1928/29De toepassing der DienstweigeringswetIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurjrg 16Verz. Geschrift. no 22
II (31 – 35)
artikel
1918Het Ministerie Cort van der Linden en de volkswil.Onze Eeuwafl 7Verz. Geschrift. no 23
II(36 – 62)
artikel
1916Merkwaardig en verblijdendde Schakelno 11Verz. Geschrift. no 24
II (63)
artikel
1920Terugblik en vooruitzichtOnze Eeuwafl. 2Verz. Geschrift. no 25
II (64 – 75)
artikel
1924/25Subsidie voor de Olympische SpelenAlgemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 28Verz. Geschrift. no 26
II (76 – 78)
artikel
1923Na vijf en twintig jaarOnze Eeuwafl 9Verz. Geschrift. no 27
II (79 – 82)
artikel
1936/37Het Koningschap en de les van Engeland.In Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 12Verz. Geschrift. no 28
II (83 – 86)
artikel
1938Over ons koningschap.Eltheto, Maandschrift van de N.C.S.V.augustusVerz. Geschrift. no 29
II (87 – 96)
artikel
1933De roep om gezagIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 50Verz. Geschrift. no 30
II (97 – 99)
artikel
1933De eed der leden van de Staten-Generaal.In Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 42Verz. Geschrift. no 31
II (100 – 102)
artikel
1934/35Volkseenheid en haar grondslagIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur50Verz. Geschrift. no 32
II (103 – 106)
artikel
1937Er staat geschreven, er is geschiedIn Christen en Burger, opstellen over de verhouding van Christendom en StaatVerz. Geschrift. no 33
II (107 – 148)
hoofdstuk
1934l'Autorité de l'EtatIn Archives de Philosophie du droit et de Sociologique juridique, Recueil Sireycahier nrs. 3-4 p.141.Verz. Geschrift. no 34
II (149 – 161)
artikel
1924Het goed recht der zendingIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 44Verz. Geschrift. no 35
II (162 – 165)
artikel
1925/26Onze koloniale verantwoordelijkheidIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 6Verz. Geschrift. no 36
II (166 – 168)
artikel
1928/29Het gevaar in IndiëIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 42Verz. Geschrift. no 37
II (169 – 172)
artikel
1928/29Colijn’sBoekIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuurno 12Verz. Geschrift. no 38
II (173 – 177)
artikel
1927/28Een pleidooi voor ontwapeningIn Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg.28, no 47.no 47Verz. Geschrift. no 39
II (178 – 183)
artikel
1939OorlogIn Woord en Wereldblz. 325Verz. Geschrift. no 40
II (184 – 191)
artikel
1939Over den toekomstigen vredeIn Woord en Wereldblz. 409Verz. Geschrift. no 41
II (192 – 201)
artikel
1940Vaderland.In Woord en Wereldblz170Verz. Geschrift. no 42
II (202 – 207)
artikel
1940Christelijke vrijheid en Nederlanderschap.boek: Den Vaderlant ghetrouwe, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1940. Verz. Geschrift. no 43
II (208 – 218)
hoofdstuk
1945Volk en nationalisme.In Vrij Nederland25 augustusVerz. Geschrift. no 44
II (219 – 222)
artikel
1936Het woord Gods in dezen tijd.Rede, gehouden voor de afdeeling Leiden der Nederlansche Christenstudenten Vereeniging op 27 November 1935. In Eltheto, Januari 1936.Verz. Geschrift. no 45
II (223 – 240)
rede
1937Wat kan de mensch van God kennen?Lezing gehouden in 1937 te Utrecht en Amsterdam in een zgn. Universiteitsweek, georganiseerd door de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging. Verschenen in Vier Tijdvragengebundeld in boek (Uitgave G.F. Callenbach N.V. Nijkerk)Verz. Geschrift. no 46
II (241 – 255)
lezing
1938Het reorganisatie-ontwerp verdedigd.Geschreven in opdracht van het Reorganisatie-Comité der Nederlandsch Hervormde Kerk 1938.Verz. Geschrift. no 47
II (256 – 269)
rapport
1938KerkRede over de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk, gehouden ter predikanten-vergadering te Utrecht.Verz. Geschrift. no 48
II (270 – 288)
rede
1939De Kerk en het Anti-semitismeIn Woord en WereldseptemberVerz. Geschrift. no 49
II (289 – 301)
artikel
1941Het Geloof in het Nederlandsche Volksleven.Rede in de Aula der Universiteit van Amsterdam, in de serie De Nederlandse Geest, georganiseerd door de Contact-commissie der Amsterdamsche Studentenvereenigingen.Verz. Geschrift. no 50
II (302 – 317)
rede
1924Rede uitgesproken bij de opening der Rechtshoogeschool te Batavia Verz. Geschrift. no 51
II (318 – 327)
rede
1932Redevoering uitgesproken ter herdenking van het driehonderdjarig bestaan der Instelling van Hooger Onderwijs te AmsterdamVerz. Geschrift. no 52
II (328 – 342)
rede
1939Redevoering gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche UniversiteitsvereenigingVerz. Geschrift. no 53
II (343 – 350)
rede
1938De codificatie-gedachte vóór honderd jaar en thans.
Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838—1938, red. Prof. Mr. Paul Scbolten en Prof. Mr. E.M. Meijers.Verz. Geschrift. no 54
III (1-29)
hoofdstuk
1938Ons Burgerlijk Wetboek honderd jaar.Rede uitgesproken in de Aula van de Universiteit te Amsterdam.Verz. Geschrift. no 55
III (30-48)
rede
1910De rechtsvorming door het notariaat.WPNR2088Verz. Geschrift. no 56
III (48-52)
artikel
1911Notariaat en rechtswetenschap.Rede ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Broederschap van Candidaat-NotarissenVerz. Geschrift. no 57
III (53-68)
rede
1917Rechtstaal.

WPNRnr. 2458.Verz. Geschrift. no 58
III (69-73)
artikel
1911“Voorloopige" Wetsuitlegging I en II. WPNRnrs. 2304 en 2306.Verz. Geschrift. no 59
III (74-77)
artikel
1919Een nieuw leerboek:
“Inleiding tot het Burgerlijk Recht" door Mr. J. Ph. Suijling.
WPNR nrs. 2584 e.v.Verz. Geschrift. no 60
III (78-89)
boekbespreking
1920“Rechtsverfijning":
psychologisch juridisch: schets” door  Mr. C.A.I. Hartzfeld
WPNRnr. 2632.Verz. Geschrift. no 61
III (90-93)
boekbespreking
1906Opmerkingen over intertemporaal privaatrecht naar aanleiding van eenige nieuwe wetten en ontwerpen.WPNR  Nrs. 1896 e.v.Verz. Geschrift. no 62
III (94-113)
artikel
1908Het Nieuwe Zwitsersche Burgerlijk Wetboek.WPNRnrs.  2023 e.v.Verz. Geschrift. no 63
III (114-169)
artikel
1907De waarde van het Romeinsche recht.
Inaugurele Rede Universiteit van Amsterdam Verz. Geschrift. no 64
III (170-189)
rede
1929Jean Yver, Les contrats dans le très ancien droit Nor­mand. Tijdschrift voor RechtsgeschiedenisIX afl. 3/4.Verz. Geschrift. no 65
III (190-195)
boekbespreking
1930Convenances vainquent loi.Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Deel 70. Serie B, no. 7.Verz. Geschrift. no 66
III (196-212)
mededeling KNAW
1912Handelingen van onbekwamen.WPNRnrs. 2197 e.v.Verz. Geschrift. no 67
III (213-235)
artikel
1910Vruchtgebruik, fideïcommis enz. en huwelijksgemeenschap. WPNRnr.  2089.Verz. Geschrift. no 68
III (236-239)
artikel
1910Een opmerking over het inboedel-beding bij huwelijksche voorwaarden.WPNRnr. 2116.Verz. Geschrift. no 69
III (240-244)
artikel
1919Naar aanleiding van het jongste arrest van den Hoogen Raad over de gemeenschap van winst en verlies.WPNRnrs. 2500 en 2600.Verz. Geschrift. no 70
III (245-251)
artikel
1906Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.WPNRnrs.1919 e.v.Verz. Geschrift. no 71
III (252-264)
artikel
1906Naamlooze vennootschappen.WPNRnrs.   1923—1924.Verz. Geschrift. no 72
III (265-273)
artikel
1907Wijziging van statuten.WPNRnrs. 1940 e.v.Verz. Geschrift. no 73
III (274-291)
artikel
1917Nieuwe jurisprudentie over de  vereeniging zonder rechts persoonlijkheid.WPNRno. 2497.Verz. Geschrift. no 74
III (292-297)
artikel
1922Over rechtspersonen. (I. Het rechtskarakter der vennoot- schap onder firma).WPNRnrs. 2741—2745Verz. Geschrift. no 75
III (298-322)
artikel
1922Over rechtspersonen. (II. Nogmaals de vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid).WPNRnrs. 2754—2757.Verz. Geschrift. no 76
III (323-342)
artikel
1923Over rechtspersonen. (VERZ. GESCHRIFT. III.   Stichtingen).WPNRnrs.   2767—2769.Verz. Geschrift. no 77
III (343-360)
artikel
1923Over rechtspersonen. (IV. Rechtspersoon en subjectief recht).WPNRnrs. 2802—2805.Verz. Geschrift. no 78
III (361-380)
artikel
1926De naamlooze vennootschap, vereeniging of instelling? WPNRFeestuitgave behorende bij no. 2947.Verz. Geschrift. no 79
III (381-383)
boek
1927Wie is partij in een overeenkomst door een vennootschap onder firma aangegaan?WPNRnr. 2982.Verz.Geschrift. no 80
III (384-389)
artikel
1928Het vermogen der commanditaire vennootschap.
Naar aanleiding van de praeadviezen van Mr. Th. A. Fruin en Mr. F. G. Scheltema over de commanditaire vennootschap op aandeelen
WPNRno. 3052.Verz.Geschrift. no 81
III (390-401)
artikel
1923Is wijziging of aanvulling van de wet van 1855 noodig tot regeling van den rechtstoestand van vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid? Zoo ja,  in welken zin? Praeadvies voor de Ne-derlandsche Juristen-VereenigingVerz.Geschrift. no 82
III (402-420)
preadvies NJV
1908Inzamelingen.
WPNRnrs. 1989 e.v.Verz.Geschrift. no 83
III (421-429)
artikel
1905De formuleering van het beding van art. 1254 B. W.WPNRnr.1839.Verz.Geschrift. no 84
III (430-433)
artikel
1907Hypotheekstelling voor schulden aan toonder met zooge­naamd „trustbeding". WPNRnrs. 1976 e.v.Verz.Geschrift. no 85
III (434-461)
artikel
1925Bezit en bewijs bij de revindicatie.WPNRnrs. 2897 e.v.Verz.Geschrift. no 86
III (462-481)
artikel
1925De oorzaak der cessie.  WPNRnrs. 2921 e.v.Verz.Geschrift. no 87
III (482-488)
artikel
1912 Nog eens: Bouwen op een anders grond.WPNRnr. 2244.Verz.Geschrift. no 88
III (489-494)
artikel
1914Nog eens: De arresten van den Hoogen Raad over den uitbouw.WPNRnrs. 2343 e.v.Verz.Geschrift. no 89
III (495-497)
artikel
1918Eigendom van den grond en eigendom van den opstal.WPNRnrs. 2521 e.v.Verz.Geschrift. no 90
III (498-511)
artikel
1918Uitbouw en bouwen over de erfscheiding.WPNRnrs.   2550. e.v.Verz.Geschrift. no 91
III (512-523)
artikel
1926Beding van onvervreemdbaarheid in   erfpachtovereen­komst.WPNRnr. 2946.Verz.Geschrift. no 92
III (524-526)
artikel
1906Recht op brieven. (
WPNRnr. 1917.Verz.Geschrift. no 93
III (527-530)
artikel
1912Opmerkingen over het Ontwerp-Auteurswet.WPNRno. 2209 e.v.Verz.Geschrift. no 94
III (531-549)
artikel
1909Uitlegging  van testamenten.WPNRnrs. 2057 e.v.Verz.Geschrift. no 95
III. (550-567)
artikel
1916De last.
WPNRnr. 2410.Verz.Geschrift. no 96
III (568-571)
artikel
1902De causaliteitsvraag in het leerstuk der schadevergoeding buiten contract.Rechtsgeleerd Magazynp. 265—312 en p. 414—467.Verz.Geschrift. no 97
IV (1-70)
artikel
1911Burgerlijk onrecht. Aansprakelijkheid van de overheid. Wenschelijke Wetswijziging.
Een nabetrachting naar aanleiding van de debatten in de Juristenvereeniging van 1910, tevens een beschouwing over het Ontwerp betreffende de onrechtmatige daad.
WPNR
2149—2158.Verz.Geschrift. no 98
IV (70-105)
artikel
1913Het wetsontwerp betreffende de onrechtmatige daad.WPNR
2264.Verz.Geschrift. no 99
IV (105-107)
artikel
1914/1915De „schuld" in de leer der onrechtmatige daad.
WPNR
2301, 2302, 2310. 2311, 2326, 2327, 2328, 2346-2352.Verz.Geschrift. no 100
IV (107-173)
artikel
1915Eigen schuld van den benadeelde. Weigering zich aan een operatie te onderwerpen.WPNR
2352.Verz.Geschrift. no 101
IV (173-175)
artikel
1919Nog eens het arrest over de onrechtmatige daad.WPNR
2568.Verz.Geschrift. no 102
IV (175-180)
artikel
1921Eigen schuld.WPNR
2665—2666.Verz.Geschrift. no 103
IV (180-189)
artikel
1921Nieuwe rechtspraak over de aansprakelijkheid voor dieren en voor kinderen.WPNR
2680—2682 .Verz.Geschrift. no 104
IV (189-199)
artikel
1921Rechtsdwaling bij onrechtmatige daad.WPNR
2692—2693.Verz.Geschrift. no 105
IV (199-206)
artikel
1931Molengraaff en de onrechtmatige daad.Rechtsgeleerd Magazijnblz. 399.
Verz.Geschrift. no 106
IV (206-216)
artikel
1944Het probleem der brandbedrijfsschade en molestbedrijfs-schade (advies over causaliteitsproblemen). Advies van Mei 1944 aan de Heeren Tollenaar 8 Wegener te AmsterdamVereenigde Verzekeringspers2e Jrg. nrs. 50 en 51.
Verz.Geschrift. no 107
IV (216-224)
artikel
1908Onvoldoende levering en verborgen gebreken.WPNR
2002—2005.Verz.Geschrift. no 108
IV (224-246)
artikel
1914Het recht tegenover de huidige crisis. Overmacht bij leveringscontracten.WPNR2332.
Verz.Geschrift. no 109
IV (246-252)
artikel
1915Risico en schuld bij contractuele verhoudingen.
WPNR2373—2374.
Verz.Geschrift. no 110
IV (252-259)
artikel
1912Art. 1438,2° B.W.
WPNR
2230—2231.Verz.Geschrift. no 111
IV (259-268)
artikel
1916Het beding ten behoeve van derden. Historische interpretatie.
WPNR2427—2431.
Verz.Geschrift. no 112
IV (268-291)
artikel
1916Het recht van den bevoordeelde bij levensverzekering.
WPNR2441.
Verz.Geschrift. no 113
IV (291-298)
artikel
1920Overnemen van en toetreden tot eens anders schuld.
WPNR
2525—2527.Verz.Geschrift. no 114
IV (298-310)
artikel
1917De hoofdelijk met den borg verbonden schuldenaar.
WPNR
2470—2473.Verz.Geschrift. no 115
IV. (310-329)
artikel
1921Strafbeding en ontbinding.
WPNR2702.
Verz.Geschrift. no 116
IV (329-333)
artikel
1934De wet op de Arbeidsovereenkomst in het burgerlijk recht.ter gelegenheid van het feit dat de wet op het Arbeids-contract 25 jaar bestond.blz. 82Verz.Geschrift. no 117
IV (333-337)
hoofdstuk
1939De betekenis van de collectieve arbeidsovereenkomst als rechtsinstituut.
Redevoering ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan eener collectieve arbeidsovereenkomst en 25 jaar bedrijfs-rechtspraak in het boekdrukkersbedrijf
uitgegeven door H. D. Tjeenk Willink en Zoon N.V., Haarlem Verz.Geschrift. no 118
IV (337-354)
rede
1935 Eggens’ BewijsrechtWPNR
3399—3400.Verz.Geschrift. no 119
IV (354-365)
artikel
1918Een woord van geloof (v. Vollenhoven:De drie treden van het Volkenrecht). Onze Eeuwblz. 356VOLKENRECHT.artikel
1923Grotius: Annuaire Internationale pour l'année 1923Onze EeuwIV blz. 118VOLKENRECHT.boekbespreking
1906Verpanding van affaireWPNR1916ZAKENRECHTrechtsvraag
1907Beding van art. 297 KWPNR1978ZAKENRECHTrechtsvraag
1907Overgang van crediet-hypotheek bij cessie der vorderingWPNR1979ZAKENRECHTrechtsvraag
1907Zakelijk recht op eigen goedWPNR1966, 1968ZAKENRECHTrechtsvraag
1908Crediet-hypotheek met gefingeerden inhoudWPNR2032ZAKENRECHTrechtsvraag
1908Hypotheek op onverdeelden mede-eigendomWPNR2016ZAKENRECHTrechtsvraag
1908Opeischbaarheid hy-pothecaire vorderingen bij aanvraag surséanceWPNR2016ZAKENRECHTrechtsvraag
1908Royement van hypotheekWPNR2032ZAKENRECHTrechtsvraag
1909

Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementWPNR2049,2050,2051ZAKENRECHTrechtsvraag
1909Acquisitieve verjaring van publiek domein?WPNR2051ZAKENRECHTrechtsvraag
1909De prae-adviezen over de erfpacht enz.WPNR2072ZAKENRECHTartikel
1909Geregtelijk opgeëischt in art. 1188 B. W.WPNR2046ZAKENRECHTannotatie
1909Onherroepelijke volmacht" ex art. 1223(2) B. W.WPNR2062ZAKENRECHTrechtsvraag
1909Rangorde tusschen grondrente en hypotheekWPNR2077ZAKENRECHTrechtsvraag
1910Hypotheekverleening met beding van niet-verdere aansprakelijk-heid van het vermogenWPNR2129,2131ZAKENRECHTrechtsvraag
1910Levering van onroerend goedWPNR2103ZAKENRECHTrechtsvraag
1910Publieke verkoop van met twee hypotheken be­zwaard goedWPNR2107ZAKENRECHTrechtsvraag
1910Verkoop ex art. 1223(2) B.W.WPNR2103ZAKENRECHTrechtsvraag
1910Vormvereischte hypotheekacteWPNR2132,2135ZAKENRECHTrechtsvraag
1911Hypotheek voor schulden van recht-verkrijgendenWPNR2155ZAKENRECHTrechtsvraag
1911Opstal door verjaring?WPNR2188ZAKENRECHTrechtsvraag
1911Pandrecht op geldWPNR2178ZAKENRECHTrechtsvraag
1911Surinaamsche landbouwleening onder bedrijfsverbandWPNR2192ZAKENRECHTartikel
1912Cessie van huurpenningenWPNR2235, 2237ZAKENRECHTrechtsvraag
1912Inschrijving koop-hypotheek vóór over-schrijving koop-acteWPNR2228ZAKENRECHTrechtsvraag
1912Rangregeling en art. 1223(2) B. W.WPNR2215ZAKENRECHTrechtsvraag
1913Bouwen op eens anders grondWPNR2248, 2295ZAKENRECHTannotatie
1913Droit de retourWPNR2270ZAKENRECHTrechtsvraag
1913Recht van den kooper tot afbetaling der hypo­thecaire crediteurenWPNR2268ZAKENRECHTrechtsvraag
1913Tijdelijk ontslag uit de hypothecaire inschrijvingWPNR2271,2274,2275,
2276,2284
ZAKENRECHTrechtsvraag
1914Eigendomsovergang van aandelen op naamWPNR2301ZAKENRECHTrechtsvraag
1914Zakelijke rechten buiten de wetWPNR2308ZAKENRECHTannotatie
1915Claims en vruchtgebruikWPNR2387, 2390. 2392ZAKENRECHTrechtsvraag
1915Verhuur van muurvlakte voor reclameWPNR2384ZAKENRECHTrechtsvraag
1918Vestiging servituut van wegWPNR2545ZAKENRECHTrechtsvraag
1919Micheels: Overdracht van onroerend goedWPNR2573ZAKENRECHTboekbespreking
1919Rechten pandhouderNJ624ZAKENRECHTannotatie
1919Tusschenoverdracht van onroerend goedWPNR2592ZAKENRECHTrechtsvraag
1919Verzet tegen verkoop ex art. 1223(2) B. W.WPNR2563ZAKENRECHTrechtsvraag
1920De prae-adviezen van de Alg. Verg. van 1920 (van de Broedersch. van Cand. Not.: Rechtskarakter van claims, bo­nus e.d.)WPNR2642ZAKENRECHTartikel
1921Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementWPNR2691ZAKENRECHTrechtsvraag
1921CrediethypotheekWPNR2666,2669,2676ZAKENRECHTrechtsvraag
1922Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementWPNR2766
ZAKENRECHTrechtsvraag
1922Servituut van licht en van ,.lucht"WPNR2757ZAKENRECHTrechtsvraag
1922Servituut-verkrijging door verjaringWPNR2727ZAKENRECHTrechtsvraag
1922Vermoedens-bewijs van eigendom t. o. verjaringWPNR2718ZAKENRECHTrechtsvraag
1922Wenschelijkheid notarieel transport van onroerend goedWPNR2739ZAKENRECHTrechtsvraag
1923Derde in art. 1198, 2 B. W.WPNR2795, 2798ZAKENRECHTrechtsvraag
1924Overdracht van crediethypotheekAlmanak voor Notariaat en Registratie 1924 blz. 320 vv.ZAKENRECHTrechtsvraag
1925Gebruik van openbare wateren en wegenWPNR2888ZAKENRECHTrechtsvraag
1925Rechten derde-bezitter van verhypothekeerd goedWPNR2888ZAKENRECHTrechtsvraag
1925Strekking en geldigheid van servituutWPNR2885ZAKENRECHTrechtsvraag
1925Vruchtgebruik van effectenWPNR2892, 2895ZAKENRECHTrechtsvraag
1926Bevoegdheden eerste hypotheekhouder ex art. 1223, 2 B. W.WPNR2949ZAKENRECHTrechtsvraag
1926Burenrecht en revindicatieNJ659ZAKENRECHTannotatie
1926CrediethypotheekNJ559ZAKENRECHTannotatie
1926GoctrechtNJ263ZAKENRECHTannotatie
1926Internationaal hypotheekrechtWPNR2962ZAKENRECHTrechtsvraag
1926PrivilegesNJ316ZAKENRECHTannotatie
1926Verboden uitzichtWPNR2939ZAKENRECHTrechtsvraag
1927Bezitsverkrijging door daden van huurdersNJ689ZAKENRECHTannotatie
1927Burenrecht (reglementen en gebruiken)NJ756ZAKENRECHTannotatie
1927De oorzaak der cessieNJ411
ZAKENRECHTannotatie
1927Onnoodige uitlokking van rangregeling door hy­potheekhouderNJ392ZAKENRECHTannotatie
1927Rechten pandhouderNJ603ZAKENRECHTannotatie
1927Vestiging pandrechtNJ445ZAKENRECHTannotatie
1927Voorrecht verhuurderNJ494ZAKENRECHTannotatie
1927ZaakvervangingNJ1338ZAKENRECHTannotatie
1928Bestemming lot openbare wegNJ887ZAKENRECHTannotatie
1928De oorzaak der cessieNJ1419
ZAKENRECHTannotatie
1928Eigendom van gebouw op gekochten, doch niet-geleverden grond NJ638ZAKENRECHTannotatie
1928Eigendom, recht van de weg en verjaringNJ1483ZAKENRECHTannotatie
1928Inningsrecht van pandhouder van orderbiljetNJ483ZAKENRECHTannotatie
1928Rechtsharakter der grondrenteNJ887ZAKENRECHTannotatie
1928Rechtskarakter van den ceelNJ329ZAKENRECHTannotatie
1928Tweede hypotheekhouder wet beding van art. 12232 B. W.NJ624ZAKENRECHTannotatie
1929De oorzaak der cessieNJ1410ZAKENRECHTannotatie
1929Eigendomsoverdracht tot zekerheidNJ620ZAKENRECHTannotatie
1929Eigendomsovergang van goederen in detentieNJ1750ZAKENRECHTannotatie
1929Hypotheek en onroerend goed-door-bestemmingNJ374ZAKENRECHTannotatie
1929Middellijke vertegenwoordiging en pandrechtNJ885ZAKENRECHTannotatie
1929Rechtskarakter van het beding van art. 1223'2 BW.NJ1587ZAKENRECHTannotatie
1929Stilzwijgend pand en schulden buiten overeen­komstNJ374ZAKENRECHTannotatie
1930Art. 671 B. W.WPNR3141,3143ZAKENRECHTartikel
1930Pandbeslag en schadevergoedingNJ627ZAKENRECHTannotatie
1930Voorrecht van den verkooperNJ531ZAKENRECHTannotatie
1931Zakelijk karakter van heerlijke rechtenNJ1566 ZAKENRECHTannotatie
1932Voorrecht verhuurderNJ493ZAKENRECHTannotatie
1933Buurweg en uitwegNJ173ZAKENRECHTannotatie
1933Verhooging van gemeenen scheidsmuurNJ822ZAKENRECHTannotatie
1933ZaakvervangingNJ1311ZAKENRECHTannotatie
1933Zuivering i.g.v. faillissementNJ1508ZAKENRECHTannotatie
1934Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementNJ1726 ZAKENRECHTannotatie
1934Bewijslast bij bezitsstoormsNJ910ZAKENRECHTannotatie
1934Cessie van toekomstige vorderingenNJ344ZAKENRECHTannotatie
1934Cessie van vordering met arbitraal bedingNJ304ZAKENRECHTannotatie
1934Rechterlijk verlof tot onderhandschen verkoop van pandNJ908ZAKENRECHTannotatie
1934Rechtskarakter van servituut (lijdelijkheid)NJ1363ZAKENRECHTannotatie
1935Middellijke vertegenwoordigingNJ710,711ZAKENRECHTannotatie
1936Acquisitieve verjaring van servituutNJ121ZAKENRECHTannotatie
1936Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementNJ447 ZAKENRECHTannotatie
1936Bestanddeelen van schipNJ757ZAKENRECHTannotatie
1936Pand onder derdeNJ351ZAKENRECHTannotatie
1936Rechten erfpachterNJ376ZAKENRECHTannotatie
1936Verboden verzwaring van servituut van wegNJ440ZAKENRECHTannotatie
1937Art. 702 B. W. en eigen schuldNJ67ZAKENRECHTannotatie
1937Art. 1223, 2 B. W. i.g.v. faillissementNJ1020ZAKENRECHTannotatie
1938Eigendomsoverdracht tot zekerheidNJ566
ZAKENRECHTannotatie
1938Eigendomsrecht van bloembollen in den grondNJ335ZAKENRECHTannotatie
1938Eigendomsrecht van bloembollen in den grondWPNR 3569
ZAKENRECHTannotatie
1938Pandbeslag en goede trouwNJ503ZAKENRECHTannotatie
1939Grondeigendom en vergoeding van opstalNJ919ZAKENRECHTannotatie
1939Het recht van gebruikNJ1ZAKENRECHTannotatie
1940Eigendomsverkrijging van geldNJ304ZAKENRECHTannotatie
1940Recht van beklemmingNJ584ZAKENRECHTannotatie
1940Uitlegging van servituutNJ649ZAKENRECHTannotatie
1940VeerrechtNJ1071ZAKENRECHTannotatie
1941Bod bij hyporhecairen verkoopNJ10ZAKENRECHTannotatie
1941Eigendomsoverdracht tot zekerheidNJ470ZAKENRECHTannotatie
1941Uitlegging van zakelijke overeenkomstNJ554ZAKENRECHTannotatie
1942Rangorde voorrechten i.v.m. art. 57 Fail.w.NJ22ZAKENRECHTannotatie
1928Toepasselijkheid van het aanvaringsrecht op bin­, nenschepenNJ1253ZEE- EN BINNEN-SCHEEPVAARTRECHTannotatie
1932Schuld aan aanvaringNJ116
ZEE- EN BINNEN-SCHEEPVAARTRECHTannotatie
1936ReederschapNJ134ZEE- EN BINNEN-SCHEEPVAARTRECHTannotatie
1936Schuld aan aanvaringNJ7, 772
ZEE- EN BINNEN-SCHEEPVAARTRECHTannotatie
1940Schuld aan aanvaringNJ340ZEE- EN BINNEN-SCHEEPVAARTRECHTannotatie

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar