Doelstellingen – Implementatie

Het Digital Paul Scholten project beschouwt Paul Scholten’s Algemeen Deel als één van de belangrijkste onderdelen van het Nederlands Juridisch Cultureel Erfgoed, dat voor de rechtsfilosofie behouden moet blijven. Voor het behoud van juridisch erfgoed is onderzoek nodig vanuit het perspectief van vergelijkende rechtsfilosofie. Bij de vergelijking gaat het niet om de rechtstheorie in verschillende landen, maar om een vergelijking naar plaats en tijd van verschillende filosofische perspectieven zoals die een rol spelen in: sociologie, geschiedenis, antropologie, theologie of politieke wetenschap. De website creëert een digitale omgeving voor een dergelijk soort onderzoek.

 

Doelstellingen van het Digital Paul Scholten Project

  1. Het rechtsfilosofische werk van Paul Scholten en aanverwant werk in open access beschikbaar stellen op een website.
  2. Dit werk in het Engels vertalen en vervolgens in open access publiceren.
  3. Dit in het Engels vertaalde werk kritisch bespreken via het organiseren van Symposia in internationale rechtsfilosofische context.
  4. De Engelstalige bijdragen aan de Symposia in open access publiceren.
  5. De techniek van het maken van een meertalige website met tevens tijdschriftkarakter via de website delen.

Implementatie in 2020

In 2016 was het 70 jaar geleden dat Paul Scholten stierf. Vanaf dat moment behoort alle werk van Paul Scholten tot het publiek domein. In 2013 ging de website van het Digital Paul Scholten Project online met daarop de originele rechtsfilosofische teksten van Paul Scholten. Deze worden niet alleen in fotokopie aangeboden, maar eveneens als Word-file. Het werk is niet alleen op de website in te zien, maar alle tekst (in PDF of Word) kan zonder nadere kosten doorzocht, geprint en gedownload worden. In 2013 berustte dit dus nog op de welwillendheid van familie en bereidwillige medewerking van de uitgever Kluwer.
In de periode na 2013 is er nog veel werk verzet om de teksten te corrigeren en te bepalen hoe de teksten ter beschikking gesteld moesten worden. De volgende keuzes zijn gemaakt en geïmplementeerd in 2020.

Doelstelling 1: open access beschikbaar op website

- Genummerde tekstblokken. Bij de Word-files van het Algemeen Deel zijn de teksten in genummerde blokken ingedeeld. Dat maakt referentie mogelijk zonder gebruik van paginanummers, die per editie zullen verschillen en niet bruikbaar zijn op webpagina’s. In de loop der tijd zal ook bij een reeks Verzamelde Geschriften de tekst in tekstblokken worden ingedeeld als eerste stap op weg naar een bewerking ten behoeve van vertaling.
- Algemeen Deel in Drie Edities. Ten behoeve van een goede introductie van de bloknummers van het Algemeen Deel is er een presentatie op de website van de drie edities van het Algemeen Deel met ieder hun eigen kleur, revisies en paginanummers, naast de gezamenlijke bloknummers. In deze editie zijn ook de registers opgenomen. Deze registers zijn in de andere edities weggelaten omdat ze verouderd zijn. Bij de bewerkingen van de Verzamelde Geschriften blijft een vergelijking mogelijk met het origineel dat voorzien is van bloknummers + paginanummers.
- Nieuwe en oude spelling en bewerking. Het Algemeen Deel in Drie Edities wordt zij aan zij met verschillende versies in nieuwe spelling en/of bewerking op de website gepresenteerd, zodat vergelijking mogelijk is. Een dergelijke presentatie zal artikelsgewijs ook voor de Verzamelde Geschriften mogelijk zijn.

Doelstelling 2: in Engels vertalen en publiceren

Engels vertalen

- Native Speaker. In 2020 is de bewerkte en geannoteerde vertaling van hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel afgerond. Er worden nieuwe vertalingen van de Verzamelde Geschriften ingepland. Alle vertalingen van teksten van Paul Scholten zullen, net als bij hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel is gebeurd, worden gecontroleerd en verbeterd door een professionele native speaker voordat ze op de website worden geplaatst.
- Nieuwe Titel. Vaak wordt gesproken van het Algemeen Deel, terwijl men alleen het oog heeft op het eerste hoofdstuk van dat boek. De titel van dat eerste hoofdstuk is De Methode van het Privaatrecht. De redactie van DPSP heeft besloten om, nu hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel apart uitgegeven en vertaald wordt, niet de titel Algemeen Deel te gebruiken en evenmin de titel De Methode van het Privaatrecht. Als nieuwe titel is gekozen voor de titel Algemene Methode van het Privaatrecht en in het Engels General Method of Private Law.
- Bewerkingen. Teksten van Paul Scholten die vertaald worden, worden bewerkt. Niet alleen worden ze in nieuwe spelling gezet, maar ook worden aanpassingen in de tekst gemaakt die de leesbaarheid voor buitenlanders verhogen. Voor alle bewerkingen is op de website de mogelijkheid gecreëerd om de bewerking met het origineel te vergelijken: voor Algemeen Deel; voor Verz. Geschrift.
- Side by Side vertalingen. Alle vertalingen van het werk van Paul Scholten worden bloksgewijs op de website gepresenteerd, zij aan zij met het bewerkte origineel en de reeds bestaande andere vertalingen.
- Vertaal-standaardisering. In alle DPSP-edities worden de op de website gepubliceerde vertalingen van Paul Scholten’s werk als standaard gebruikt. Ook als een auteur kritiek heeft op een vertaling dient hij/zij in de hoofdtekst de standaard te gebruiken. In een voetnoot kan deze dan zijn/haar kritiek aan de orde stellen en een alternatief aanbieden.

Publiceren

De Engelse geannoteerde en bewerkte vertaling van hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel is zij aan zij met de Nederlandse, Franse en Indonesische bewerkingen op de website te vinden. Deze zij aan zij presentaties zijn geen publicaties, maar web-edities ofwel web-versies, die doorzoekbaar, downloadable en printbaar zijn. De Engelse vertaling en de bewerking in het Nederlands, zijn gepubliceerd in jaargang 1 (2020) van het daartoe opgerichte open access E-tijdschrift DPSP Annual. Daarnaast is de nieuwe Engelse vertaling in druk uitgegeven als hoofdstuk van het boek Aristotelian Protestantism in Legal Philosophy, Rethinking Paul Scholten for the 21st Century, DPSP Special Issues no 1, samen met de bijdragen aan de eerste drie Symposia, een Introductie en een Biografische schets. Voor publicatie zijn een aantal keuzes gemaakt.
- Verwijzingen naar vertalingen. Voor het verwijzen naar vertalingen bestaat geen uniforme internationale standaard. Chicago Manual geeft bijvoorbeeld twee opties voor het verwijzen naar vertalingen. In het ene geval neemt men de naam van de vertaler als auteur, in het andere handhaaft men de naam van de originele auteur. DPSP geeft aan vertalingen een titel, waaruit blijkt dat het om een vertaling gaat en waarin de naam van de originele auteur is opgenomen. De vertaler(s) zijn dan auteur samen met de oorspronkelijke auteur.
- Citeergegevens. Er is een onderscheid tussen webversies, e-publicaties en gedrukte boeken. Webversies behouden de originele citeergegevens. Bij pagina verwijzingen wordt URL van DPSP + bloknummers aan de originele citeergegevens toegevoegd. De e-publicaties zijn de nieuwe vertalingen en de bewerkingen, die gemaakt worden in het kader van DPSP. Deze krijgen nieuwe citeergegevens door hun publicatie in DPSP Annual. DPSP Special Issues zijn gedrukte boeken met een selectie van de publicaties in DPSP Annual en nieuw materiaal, zoals bijvoorbeeld een editorial.

Doelstelling 3: Symposia

De Engelse vertaling heeft alleen zin vanwege het entameren van rechtstheoretische debat rond Paul Scholten in internationaal verband. Het gaat om de discussies die met behulp van Paul Scholten’s inzichten geëntameerd kunnen worden. Voor ieder Symposium wordt een thema’s geselecteerd rond Paul Scholten’s werk. De voor die thema’s relevante teksten van Paul Scholten zijn of worden in het Engels vertaald. In samenspraak met een gastredactie worden sprekers uitgenodigd. De Symposia thema’s worden uitgewerkt in research questions, die op de website gepubliceerd staan en waarbij de Symposium bijdragen ingediend worden. Ook na afsluiting van het Symposium zijn gebruikers van de website welkom om op die research questions een verdere bijdrage in te dienen. De Symposia zijn Engelstalig. Tot 2020 zijn er drie Symposia georganiseerd. Twee nieuwe Symposia worden gepland voor 2021 en 2022, met aansluitende publicatie als tijdschrift-artikel in DPSP Annual en mogelijk daarnaast als hoofdstuk van een DPSP Special Issue.

Paul Scholten Symposium I op 15 november 2013.

Titel/Thema: Paul Scholten from the Perspective of Comparative Legal Theory.
Research questions: Open System of Law en Intuition
Plaats: UB van de Universiteit van Amsterdam.
Georganiseerd door André Hoekema, Niels van Manen en Liesbeth Huppes-Cluysenaer.
De uitnodiging van de buitenlandse gasten werd gefinancierd door de Marcel Henri Bregstein Stichting.
Dagvoorzitter: André Hoekema, vicevoorzitter van de redactie van DPSP
Sprekers: Opening door Edgar du Perron, de decaan; Kees Cappon, afdelingsvoorzitter van Algemene Rechtsleer; Jean-Louis Hapérin, hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de École Normale Supérieure in Parijs; Burkhard Schafer, hoogleraar Computational Legal Theory aan de Universiteit van Edingburgh; Laurens Winkel, hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voorzitter van de redactie van DPSP; Niels van Manen, raadsheer in het Gerechtshof van Amsterdam en redactielid van DPSP; Liesbeth Huppes, initiator van DPSP en Jelmer van der Ploeg, programmeur van de website. Jaakko Husa, hoogleraar Legal Culture en Legal Linguistics aan de Universiteit van Helsinki was door een vliegtuigstaking gedwongen af te zeggen.
Resultaat:
De sprekers Halpérin, Husa en van Manen leverden een bijdrage in bij de research questions Open System of Law (Halpérin en Husa) en Intuition (van Manen). Deze zijn nu gepubliceerd in de eerste jaargang van DPSP Annual, 2020.
Op de ochtend van 16 november vond een redactieberaad plaats met de aanwezigheid van de sprekers Halpérin en Schafer, waarbij ter bespreking kwam hoe omgegaan moest worden met de registers in het Algemeen Deel en daarnaast met de vele problemen die samenhangen met publiceren op een website. Lees verder in Evaluatie.

Paul Scholten Symposium II op 21 November 2014.

Titel/Thema: Paul Scholten on Law and Emotion.
Research Question: Law en Emotion
Plaats: Faculteitskamer op de Oude Manhuispoort.
Georganiseerd door Liesbeth Huppes-Cluysenaer.
De uitnodiging van de buitenlandse gasten werd gefinancierd door de faculteit.
Dagvoorzitter: Niels van Manen, lid van de redactie van DPSP
Sprekers: Marco Gardini, inmiddels hoogleraar Romeins Recht aan de Universiteit van Parma. Terry Maroney, hoogleraar Law en hoogleraar Medicine, Health and Society aan de vanderBilt University; Christof Rapp, hoogleraar aan de Munich School of Ancient Philosophy van de Ludwig-Maximilians-Universität München; René Brouwer, docent Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht, die over Stoicisme publiceert bij Cambridge University Press; Nuno Coelho, inmiddels hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van São Paulo en Ribeirão Preto; Luciano de Camargo Penteado, docent/onderzoeker burgerlijk recht aan de universiteit van São Paulo.
Resultaat:
Alle sprekers op één na leverden een bijdrage in bij de research question Law and Emotion. René Brouwer zag zich genoodzaakt zijn bijdrage niet in te dienen omdat zijn superieuren hem hadden uitgelegd dat een webpublicatie niet als een geldige publicatie kon worden erkend. De wel ingediende bijdragen zijn nu allemaal gepubliceerd in de eerste jaargang van DPSP Annual, 2020. Daarbij moet opgemerkt worden dat de bijdrage van Penteado niet is gereviewed omdat hij in 2016 plotseling aan een acute infectie overleed.
Het symposium was gecombineerd met een workshop op 20 november met als onderwerp Aristotle: Law, Reason and Emotion, die met hulp van Nuno Coelho was georganiseerd. De deelnemers aan de workshop (9) kwamen op eigen gelegenheid. Niet alle sprekers van het Symposium namen deel aan die workshop, maar voluit of achternaam Coelho, Maroney en Penteado waren aanwezig. Deze workshop resulteerde in Aristotle on Emotions in Law and Politics, Law and Philosophy Library (Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer Verlag, 2018)., waarin de Symposium bijdragen aan de website van Maroney en Rapp zijn herdrukt, onder verwijzing naar de website.

Paul Scholten Symposium III op 27 november 2015.

Titel/Thema: New Perspectives on Law and Reality.
Research Question: New Perspectives on Law and Reality
Plaats: UB van de Universiteit van Amsterdam.
Georganiseerd door Adriaan Bedner, Marjanne Termorshuizen-Arts en Liesbeth Huppes-Cluysenaer.
De uitnodiging van de buitenlandse gasten werd gefinancierd door de KNAW en de Marcel Henri Bregstein Stichting.
Dagvoorzitter: Derk Venema, leraar Duits en filosofie, voormalig docent/onderzoeker rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en voormalig penningmeester van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht;
Sprekers: Pablo Rueda, docent/onderzoeker aan de University of Los Andes, Bogotá; Ramiro Molina Rivero, voormalig docent/onderzoeker aan de katholieke universiteit te La Paz; Marjanne Termorshuizen-Arts, op dat moment kunstenaar en onderzoeker bij het van Vollenhove Instituut; Robert Knegt voormalig hoofddocent en directeur van het Sinzheimer Instituut; Shidarta, docent/onderzoeker aan de Binus University te Jakarta; Upik Djalins, independent scholar with a dissertation at Cornell University; Adriaan Bedner, inmiddels hoogleraar directeur van het van Vollenhove Instituut in Leiden.
Resultaat: Drie sprekers (Pablo Rueda, Ramiro Molina Rivero en Adriaan Bedner) leverden hun bijdrage niet in bij de research question New Perspectives on Law and Reality. De overige bijdragen zijn nu gepubliceerd in de eerste jaargang van DPSP Annual 2020.
Het symposium was weer gecombineerd met een workshop, ditmaal over hetzelfde onderwerp. De deelnemers aan de workshop (5) kwamen op eigen gelegenheid. De sprekers van het Symposium namen allen deel aan de workshop. Hoewel alle deelnemers aan de workshop een bijdrage inleverden bij de betreffende research question hebben ze tot op heden geen revisie ingediend op hun review. Van de workshop-bijdragen is daarom alleen het artikel van Tristam Moeliono nu opgenomen in de eerste jaargang van DPSP Annual, 2020.

Doelstelling 4: Publicatie van Symposium bijdragen

De bijdragen die zijn ingediend bij de research questions van de drie Symposia, zijn nu gepubliceerd in de eerste jaargang van DPSP Annual, 2020. Deze bijdragen zijn geredigeerd en één of meer keren gereviseerd naar aanleiding van review-commentaar van de redacteur van DPSP Annual – op dit moment de beheerder van DPSP – in overleg met de organisatoren van de Symposia. Er zijn inmiddels twee bijdragen ingediend en één aangekondigd voor het ingeplande vierde DPSP Symposium van 2021. Deze bijdragen staan nog online als in progress en daarom niet citeerbaar. Het redactiewerk heeft het volgende omvat:
- Referentie naar het werk van Paul Scholten. Er dient uitvoerig verwezen te worden naar de teksten van Paul Scholten. De redacteur confronteert de auteur met passages uit het werk van Paul Scholten die op het eerste gezicht strijdig lijken met wat de auteur schrijft en vraagt om expliciet op deze passages te reageren. Uitzondering wordt gemaakt wanneer een auteur is uitgenodigd op het Symposium om een specifiek aspect van de rechtstheorie in algemene zin te belichten, zoals bijvoorbeeld de auteurs Rapp en Maroney.
- Engelse taal. Uitgangspunt is dat het Engels begrijpelijk moet zijn en dat verder zoveel mogelijk extra kosten van Engels redigeren vermeden worden. Het probleem is dat bij sterk uiteenlopende taalachtergrond kleine foutjes in het Engels de tekst onbegrijpelijk kunnen maken. Dit betekent dat van auteur en redacteur veel gevraagd wordt en een tekst soms een aantal keren heen en weer moet. Soms kan de kloof niet overbrugd worden en moet de auteur op zoek naar betere hulp bij het Engels.
- Instituties en moedertaal. Bij het gebruiken van voorbeelden komen allerlei wetten, rechterlijke uitspraken en instituties aan de orde, die uitgelegd moeten worden. Net als bij verwijzingen naar formuleringen in de moedertaal, staat de hoofdtekst zoveel mogelijk in het Engels en wordt in voetnoten de uitleg gegeven en de formulering in moedertaal. Deze vertalingen en uitleg worden in de bibliografie van het artikel weergegeven in de vorm van woordenlijsten, lijsten met wetgeving, etc.
- Citaten naar vertaalde teksten. Net zomin als er een internationale standaard is ontwikkeld voor de meta-gegevens van vertaalde teksten, zie boven, is er een internationale standaard voor het verwijzen naar dergelijke teksten. DPSP heeft als beleid dat de zogenaamde run-in citaten van vertaalde teksten niet zijn toegestaan. Bij dat type citaat geeft een auteur in eigen woorden een tekst weer maar gebruikt hier en daar voor de levendigheid een kenmerkend woord om als het ware de geciteerde auteur zelf aan het woord te laten. Bij vertaalde teksten is dit een onjuiste suggestie omdat men de vertaler aan het woord laat en niet de auteur. Daarom zijn alleen blokcitaten toegestaan. Om er steeds aan te herinneren dat het om een vertaalde tekst gaat worden bij ieder blokcitaat opnieuw de initialen van de vertaler opgenomen.
- Preprints en Open peer review. Als een Engelstalige bijdrage voor de website wordt ingeleverd wordt deze na een hele kleine controle online gezet, als niet citeerbaar concept. Zodra de redactie is afgerond wordt het artikel als preprint gepubliceerd en verzonden naar twee reviewers, één naar keuze van de auteur en één naar keuze van de redacteur. Open peer review is een nieuw fenomeen en het heeft enige tijd geduurd voordat duidelijk werd hoe daar mee om gegaan moest worden. Open peer review kan alleen werken als de tekst goed geredigeerd is. Dan heeft open peer review dezelfde functie als een boekbespreking. Aan de reviewers wordt daarom gevraagd om het werk van de redacteur niet-open te reviewen en het werk van de auteur wel. Op- en aanmerkingen over taal, lay-out en publiceerbaarheid zijn gericht aan de redacteur en zijn zeer welkom maar niet open. Vanzelfsprekend neemt de redacteur dergelijke punten op met de auteur. Het open peer review betreft dus een bespreking van het artikel, de relevantie ervan en de overtuigingskracht. De auteur heeft, mede vanwege mogelijke ernstige kritiek op de redactie, de mogelijkheid om het artikel te reviseren. Daarom zijn aanwijzingen over hoe het artikel verbeterd zou kunnen worden ook heel welkom.
Het heeft enige tijd geduurd om tot deze conclusies over het beleid van open peer review te komen. Enkele reviews die in het verleden zijn gegeven, zijn aan het nu vastgestelde beleid aangepast voordat ze gepubliceerd zijn in DPSP Annual.

Doelstelling 5: Beschikbaar stellen van het technisch ontwerp voor andere toepassingen.

Zie technical design

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar