Werkwijze

Digitalisering Bronnen

Dankzij het Digital Paul Scholten Project zijn de belangrijkste bronnen voor het rechtstheoretische werk van Paul Scholten nu elektronisch beschikbaar.

De belangrijkste bronnen voor het rechtstheoretische werk van Paul Scholten zijn:

Algemeen Deel van Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1931 en 1934.

Verzamelde Geschriften van Prof. Mr. Paul Scholten samengesteld door G.J. Scholten, Y. Scholten en M.H. Bregstein, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, vier delen in eerste druk van 1949-1954, twee delen die ieder twee delen omvatten in de tweede druk van 1980.

 

 

Bestaande Vertalingen

Bijna alle teksten van Paul Scholten zijn alleen in het Nederlands verkrijgbaar.

Van het Algemeen Deel bestaan echter een paar vertalingen:

Franse vertaling (1954) van de tweede druk van het eerste hoofdstuk: Traité de Droit Civil Néerlandais, Partie Générale, Paul Scholten, traduit par B.E.Wielenga, Préface de Georges Ripert, W.E.J. Tjeenk Willink and S.A.R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris.

Indonesische vertaling (1986, 1992) van de tweede druk van het complete boek: Mr. C. Asser Penuntun dalam mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum, Mr. P. Scholten, Penerjemah: Siti Soemarti Hartono, S.H.,Penyunting Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Indonesische vertaling (1985) van alleen het derde hoofdstuk: Sejarah dan Perkembangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), P. Scholten, Alih Bahasa: Mr. Koerdi Soemintapoera, Penerbit Armico, Bandung.

 

Originelen in het Frans

Paul Scholten heeft vier artikelen in het Frans geschreven, die ook in het Frans zijn opgenomen in de Verzamelde Geschriften (VG):

VG 65: ‘Jean Yver, Les contrats dans le très ancien droit Nor­mand’,

VG 66: ‘Convenances vainquent loi’,

VG 9: ‘L’Interprétation de la Loi et la Justice’,

VG 34: ‘L’autorité de l’Etat

 

Nieuwe Vertalingen

In 2010, toen het Digital Paul Scholten Project begon, was het maken van een Engelse vertaling van het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel het hoofddoel. Al in de beginfase van het project werd vanuit Indonesië een Indonesische vertaling toegestuurd van VG 15 De Structuur der Rechtswetenschap door de auteur Arief Sidharta. Het DPSP kreeg toestemming van Sidharta om de vertaling Judul Struktur Ilmu Hukum te publiceren. Het is niet ondenkbaar dat er in Indonesië nog vertalingen van andere Verzamelde Geschriften circuleren. Bij de doorstart van het DPSP wordt beoogd om een groot aantal van de artikelen uit de Verzamelde Geschriften in het Engels te vertalen. Tevens zullen de vier Franse artikelen ook (naast Engels) in het Nederlands vertaald worden.

Mogelijk melden zich in de toekomst nog mensen die Paul Scholten’s werk in een andere taal willen vertalen. Zo hadden zich al de Brazilianen Luciano de Camargo Penteado en Nuno M.M.S. Coelho, beide sprekers op het derde Paul Scholten Symposium, gemeld die het Algemeen Deel in het Portugees wilden vertalen. Zeer onverwacht overleed Luciano echter aan een acute infectie in 2015.

 

Bewerking

Het gaat bij het vertalen niet slechts om drie talen, Engels, Indonesisch en Frans, maar ook om het bewerken van het Nederlands. Daarbij gaat het niet om een hertaling maar om het invoeren van de nieuwe spelling met de daarbij horende noodzakelijke grammaticale aanpassingen en modernisering van het idioom. De verwijzingen naar literatuur zijn bij de bewerking met behulp van een reference manager ingevoerd. Tenslotte zijn verwijzingen naar verouderde wetgeving en naar inmiddels niet meer bestaande instituties omzeild door juridische kwesties te parafraseren op een niet juridisch-technische wijze. De bewerkte Nederlandse versie en de originele tekst kunnen met elkaar vergeleken worden.

Door de bewerking van de tekst kan de indruk ontstaan dat de vertalers, die immers van het origineel uitgingen, hun werk niet goed hebben gedaan. Het is mogelijk de Engelse vertaling van het origineel te vergelijken met de gewijzigde Engelse vertaling van de bewerking.  Bij de Franse en de Indonesische vertaling is de aanpassing aan de bewerkte versie nog in een beginfase (in progress). Als men deze vertalingen op accuraatheid wil bekijken kan men ze vergelijken met de originele Nederlandse versie. Indonesische vertaling en Franse vertaling

 

 

 

Back to top

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer